Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. február (72. évfolyam, 25-47. szám)

1938-02-01 / 25. szám értesítője

2 A Budapesti Hivatalos Értesítője 1938 február 1. — 25. szám.­ ­­­ Árverés: 8­177/1937. tkvi szám. Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár rt. végrehajtatának dr. Oszter Péter és neje szül. Kalmár Sári végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 900 P tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a Lengyeltóti községben fekvő s a lengyeltóti 1508. sz. tekvben A. + 1. sorszám, 114. hrsz. alatt (inas és kocsis lak 48. sz. a. udvar, kert) dr. Oszter Péter és neje sz. Kalmár Sári nevén álló ingatlanra 6000 P kikiáltási árban, mint forgalmi érték­ben elrendeli. Az árverést 1938. évi február hó 25. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Lengyeltóti, 1937. évi október hó 16. napján. A lengyeltóti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 626 Árverés. 1983/1938 tkvi szám. Kérvénye az Országos Hitelvédő Egyletnek. Rosenthal Gyula és neje sz. Lichtmann Erzsébet nyíregyházi lakosok ellen a nyír­egyházi 3192. sz. tkvi betétben végrehajtási jog fel­jegyzése iránt. Végzés. A telekkönyvi hatóság e kérelem folytán tk. 9272. 1937. sz. végzést kijavítja és elrendeli, hogy a telek­könyvi iroda a nyíregyházi 3192. sz. tkvi betétben C. 55. sorsz. alatt a Nyíregyházi Takarékpénztár Egye­sület javára történt jelzálogjogi bekebelezést akként helyesbíti, hogy a bejegyzés a C. 36. sorsz. alatt a Tk. 1749/1933.­­sz. végzéssel az Országos Hitelvédő Egylet, mint telekkönyvi gondviselő javára 80.000­­ tőke és­­ jár. erejéig bekebelezett jelzálogjogra a Nyíregyházi­­ Takarékpénztár Egyesület végrehajtató javára vonat­kozó végrehajtási jog feljegyzését s ennek folytán megállapítja a telekkönyvi hatóság, hogy a Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület végrehajtató kérelmére Tk. 18628/1937. sz. alatt kibocsátott árverési hirdetmény­ben nevezett végrehajtatával szemben megállapított­­ legkisebb vételár megállapítás nem fedi a telekkönyvi­­ állapotot, minek következtében a fenti számú árverési­­ hirdetménynek és Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesü­­­let végrehajtatával szemben megállapított legkisebb­­ vételárra vonatkozó rendelkezését akként módosítja,­­ hogy kimondja, hogy nevezett végrehajtatóval szemben­­ is az árverési hirdetménynek az a rendelkezése irány­adó, amely szerint e végrehajtató kérelmére megtar­tandó árverésen is az árverésre kerülő ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron elidni nem lehet. Nyíregyháza, 1938. január 27. A nyíregyházi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 61.8 j Árverés. 52537/1937. tkvi szám. (VI. 1440/28.) Berger­­ Emil végrehajtatónak, Mátrai Ida végrehajtást szenvedő­i ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható-­­­ság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX.­­ t.-c. 176. §-a értelmében elrendeli a végrehajtási árverést­­ 2.500 pengő tőkekövetelés és járulékai, valamint az­­ árverési kérvényért megállapított 60 pengő költség,­­ továbbá a csatlakozottaknak kimondott­ : Magyar-Olasz Bank Rt. 320 pengő tőke és járulékai,­­ Grosz József 287 pengő 99 fillér tőke és járulékai, Drága Sándor 106 pengő tőke és járulékai behajtása­­ végett, a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telek-­­ könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 4905. számú telekkönyvi betétében 26.085/9. hrs­zám alatt fel­vett, VI. kerület, Forgách-utcában fekvő kert és a be­csatolt adó- és becslési bizonyítvány szerint házból is álló 108 négyszögöl terjedelmű ingatlanból végrehaj­tást szenvedő tulajdonában lévő ingatlanra 9.583 pengő kikiáltási árban, az ingatlanra B. 2—3. sorszám alatt Budapest Székesfőváros Közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozás, valamint ezen korlátozás biz­tosítására C. 1. sorszám alatt 200­0 erejéig ugyan-­­ annak javára bekebelezett jelzálogjog sérelme nélkül. Az árverést 1938. évi február hó 18. napján d. u. 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. kerület, Markó­ utca 25. szám, földszint 39. ajtó) fogják meg­tartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a­­ kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1912. évi LIV. t.-cikk 44. §. ; 1911 :1. t.-c. 127. 8-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­papírokban a kiküldöttnél letenni vagy xi bánatpénznek e­lőleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltéte­leket aláírni. (1881 . LX. t.-cikk 147., 150. 170. §-ai ; 1908 ; XLI. t.-c. 21. §..) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt a­z általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. 8­) Budapest, 1937. évi december hó 24-én. A budapesti központi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 640 Árverés. 9795/1937. szám. Fischl János végrehajtató­­nak, Varga Ferenc végrehajtást szenvedő ellen indított ■végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 170 pengő 63 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a budafoki kir. járásbíró­ság területén levő, Budafok városban fekvő s a buda­foki 3532. szám­i telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 3182/2. hrszámú szántó­út Turpische dűlőben fekvő 242 négyszögöl területű, Varga Ferenc nevén álló in­gatlanra 3155 pengő 50 fillér kikiáltási árban elren­delte. Az é­rverést 1938. évi február h­ó 26. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Városháza, földszint 16. ajtó) fogják megtartani. . Az árverés alá kerülő ingatlan 4000 pengőnél ala­csonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. § - bais meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árerzési feltételeket aláírni. 11881 : LX. l.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 : XL. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XL. t.­e. 25. §.) Budafok, 1937. évi október hó 4. napján. A budafoki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 10520 Árverés. 8/1938. tkvi szám. M. kir. Kincstár végre­hajtatónak, Gyömrei István és neje Szereczky Ilona végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében az 1881 : LX. t.-cikk 176. §-a értelmében elrendeli a végrehajtási árverést — figyelemmel a 14.000/1933. M. E. számú rendelet és a 16.200/1933. M. E. számú rendelet 14., illetve 15 §-ában, valamint J. N. K. Szolnok vm. közig. bizottságának 2893/1934. Uh. számú véghatározatában foglaltakra — 6916 pengő 27 fillér tőkekövetelés, minek a­z esedékességtől a kielégí­tésig járó 6 százalék kamata, 3 pengő 20 fillérben eddig megállapított per- és végrehajtási költség, valamint a mezőtúri 10411. számú telekkönyvi betétben foglalt in­gatlanra korlátozottan a csatlakozottnak kimondott Magyar-Olasz Bank Rt. 80.000 pengő, Túrkevei Nép­bank Rt. 8880 pengő, Májer Sándor és társa 1708 1’ 99 fillér, Weisz Henrik 43 pengő, Ceglédi Takarékpénz­tár 3000 pengő, a Mezőtúri Takarékpénztár 3000 pengő, Fischer Farkas 18 pengő, dr. Lőrinczy Balázs 250 f’, Gettler Dezső 1227 pengő 30 fillér, dr. Farkas Andor 72 pengő, Bagoly Antal 30 pengő, Krón Ádám 28 pengő 70 fillér, Beregszászi Sándor 55 pengő, dr. Gettler Dezső 120 pengő tőke és járulékai behajtása végett, a mezőtúri kir. járásbíróság területén levő, Mezőtúr m. városban fekvő s a mezőtúri 104­1. számu­ telekkönyvi betétben A. IV.­­—20. sorszám alatt foglalt szántó a Szentmiklósi zug dűlőben ingatlanra 53.116 pengő; a mezőtúri 16168. számú telekkönyvi ívetétben A. I­I. sorszám alatt foglalt szántó az Szentmiklósi zug dűlő­ben ingatlanra 5.437 pengő 50 fillér kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (I. emelet, 15. sz. alatt) megtartására 1938. évi február hó 18. napjának dél­előtti 9 óráját tűzi­­ki és az árverési feltételeket az 1888 : LX. t.-cikk 150. §-a alapján a következőkben xillapitja meg : 1. Az árverés alá eső, a mezőtúri 10411. szánja­­kvi betétben foglalt ingatlanokat a végrehajtató és a Maa­­gyar-Olxisz Bank Rt. kérelmére megtartandó árverésen­yi kikiáltási ár kétharmadánál, a csatlakozottnak ki­mondott többi végrehajtatók kérelmére megtartandó árverésen pedig az ezennel 87.000 P, 96.000 P, 98.000 pengő, 98.000 P, 98.100 P, 104.000 pengő, 105.500 P, 108.000 P, 108.020 P, 110.000 P, 112.000 P, 117.000 P, 120.000 P, 120.050 P-ben megállapított legkisebb­ vételár­nál,­ a mezőtúri 10468 sz. telekkönyvi betétben foglalt ingatlant pedig a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy­­iz 1881. évi LX. t.-cikk 42, 8-ban meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni,­­ vaigy a bánatpénznek előleges bírói leletbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverés feltételeket aláírni. 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Mezőtúr, 1938. évi január hó 4. napján. A mezőtúri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 10518 Árverés. 119/1938. tk. szám. A m­. kir. áillamkincstár képviseletében a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgató­ság (28.735/11. 1936. és 9.828/2—II. 1937. sz.) végrehaj­tatának Nagy Dániel és neje Csernyei Rozália volt keszthelyi, most lesencenémetfalui lakos, végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 176. §-a értelmében elrendeli az újabb végrehajtási árverést 7310 al. P 97 fillér tőkekövetelés, ennek 1934. évi április hó 1. napjától járó 9 százalék, illetve 6 százalék kamata, 11 az. A 60 fillér eddig meg­állapított és az árverési kérvényért már megállapított 4 pengő 80 fillér költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Dréher Antal Serfőzdei rt. budapesti cég 3000 pengő tőke és járulékai, dr. Kardos Zoltán ügyvéd, keszthelyi 375 pengő 72 t tőke és járulékai, Angié Danubian Lloyd Áll. Bszt. rt. 40 pengő 50 fillér tőke és járulékai és Benke Jenő és társai 212 pengő 61 fillér tőkeköve­telése és járulékai behajtása végett, a keszthelyi kir. járásbíróság területén levő, Keszthely községben fekvő s a keszthelyi 3056. számú telekjegyző­könyvben A. + 10­2. sorsz. alatt felvett és es természet­ben egy összefüggő egészet képező 2244/104. és 2244/191. hrsz. Arany János-utcai ház és udvar ingatlanra 14.200 pengő kikiáltási árban. A fenti ingatlanra az államot elővásárlási jog nem illeti. A telekkönyvi hatóság az árverésnek saját hivatalos helyiségében (kir. járásbirósági épület földszint 4. ajtó­szám) megtartására 1938. évi február hó 25. napjának délutáni 3 óráját tű­zi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. -g-a alapján a következőkben álla­pítja meg : I. Az árverés alá eső ingatlant a kir. kincstár a Keszt­helyi Takarékpénztár rt. jelzálogos hitelező és Dréher Antal Serfőzdei rt. csatlakozott végrehajtata által tar­tandó árverésen a kikiáltási ár felénél, — a Keszthelyi Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet jelzálogos hitelező esetében 10.210 P-nél, —­ dr. Kardos Zoltán ügyvéd esetében 24.683 pengőnél, — az Angié Danubian Lloyd Ált. Bizt. rt. esetében 25.191 pengőnél, Benke Jenő és társai esetében 26.263 pengőnél, az Országos Társada­lombiztosító Intézet esetében 25.486 pengőnél alacso­nyabb áron eladni nem lehet. (1908 : XLI. t.-c. 26. ■§. és 5.610/1931. M. E. szám­i rendelet.)­­ Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. +2. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek el­adni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 1­17., 150., 170. g-ai . 190. . XLI. l.-c. 21. g.). 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségnek eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. Keszthely, 1938. évi január hó 11. napján. A keszthelyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 625 Csődönkivüli kényszeregyességek. Csődönkivüli kény­­szer­egy­esség. Ke. 4389/1937. szám. Schwarz Stefánia férje volt Rechnitzer Károlyné (Pécs, gróf Renyovsky M.­u. 26.) ügyében a kötelező magán­­egyességi tárgyalást az OHE. főszerszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány-utca 8. sz.), 1938. évi február hó 3-án déli 12 órakor tartják meg. 1938. január 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 10537 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 43924/1937. szám. Déri Dezső budapesti (Iskola­ utca 38. szám alatti) divatárukereskedő ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós köteles tartozásainak 50 százalékát az egyességet jogerősen jóváhagyó végzés közzétételétől számított 30-ik napon kezdődő 10 havi egyenlő részlet­ben megfizetni. Kezesek, adós neje és fia Déri Andor. OHE. ellenőrzés. Értékesítési jog. Budapest, 1938. január 29. Országos Hitelvédő Egylet. F 10538 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 43860/1937. szám. Grünhut Gyuláné szül. Fischer Vilma budapesti (Vám­­ház-körút 8. sz. alatti) cipőkereskedő ügyében a létre­jött magánegyesség szerint adós­köteles tartozásainak 50 százalékát az egyességet jogerősen jóváhagyó végzés közzétételétől számított 30-ik napon kezdődő 10 havi egyenlő részlétben megfizetni. Kezesek : Grim­hut Gyula és Burgondi Gyula. OHE. ellenőrzés. Értékesítési jog. Budapest, 1938 évi január hó 29. Országos Ilitelvédő Egylet. JF 10539 Árverés, 617/1938. tkvi szám. Schaducz Ágoston vég­rehajtatónak Gyurits János végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság az utó­ajánlatra az újabb végrehajtási árverést 220 - 22 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, nemkülön­ben csatlakozóul kimondott dr. Zboray Sándor 100 P, dr. Wessely Pál 36 P 36 fillér, dr. Gyémánt Árpád 39 P, dr. Hidas Sándor 400 P tőkék és jár.-ból álló követelések kielégítése végett az 1881 . LX. t.-c. 176. §-a értelmében a budapesti­ I—III. ker. kir. járásbíró­ság területén fekvő, Budapest székesfőváros dunajobb­parti részének 13272. sz. tkvi betétében A. p.1. sorsz., 18504. hrsz. a. foglalt III. ker., Vihar­ utca 3. és Raktár­idra 23. sz. alatt fekvő 264 10/100 négyszögöl területű ház, udvar és kertből álló ingatlannak Gyurits János nevén álló 1/10 részére 1316 , 55 fillérben ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi március hó 4. napján délután 5 órakor Budapesten, a tkvi hatóság helyiségében (II., Fő utca 70—78., fszt. 70. ajtósz. alatt) fogják megtar­tani. Az árverés alá eső ingatlan az utóajánlattevő által megajánlott 2585 P vételáron alul el nem adható. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, melyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Budapest, 1938. évi január hó 15. napján. A buda­pesti 1—III. ker. kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. N­F 10508

Next