Budapesti Közlöny, 1938. március (72. évfolyam, 48-72. szám)

1938-03-01 / 48. szám

Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 10 ar­. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési­­díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint 1ar.P 281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 69 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkint Számonkínt 4 ar. P 80 fc 14 „ 40,­­ 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. * Budapest, 1938. 48. szám. Kedd, március 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 7.300/1938. K. K. M. számú­ rendelete Balassa­gyarmat megyei város területére Csehszlovákiából állati erővel vontatott járóművön vagy gépjáróművön értékesítés végett behozott tűzifa árának meg­állapítása tárgyában. A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 41.299. számú­­rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tárgyában. A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 41.300. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fény­űzés­ és forgalmi adók megállapítása szempontjából pengőértékre való átszámításáról. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Kulcsár István miniszteri tanácsosi címmel felruházott vallás- és közoktatásügyi minisztériumi miniszteri osztálytanácsosnak az értelmiségi munkanélküliség ügyeinek minisz­teri biztosi tisztében végzett eredményes mun­kássága elismeréséül a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét adományozom. Kelt Budapesten, 1938. évi február hó 26. napján. Hord­ás s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére a fővárosi közmunkák tanácsánál Holl Gyula miniszteri osztálytanácsosnak a minisz­teri tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1938. évi február hó 26. napján. Horthy s. k. Dr. Darányi Kálmán s. k. A királyi adományozásból egyházi javadal­mat élvező róm­. és gör. kath­. főpapok elhalálo­zása után a javadalmi törzsvagyon elkülönítése, valamint a hagyatékok rendezése körül fel­merülő vitás kérdések felett az 1881. évi LIX. t.-c. 109. §-a alapján az 1883. évi április hó 10.-én 13.249. I. M. szám alatt kibocsátott és az 1912. évi LIV. t.-c. 6. §-a szerint hatályban maradt rendelet 34. §-a értelmében véghatáro­zati joggal felruházott és a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter elnöklete alatt mű­ködő vegyesbizottság tagjaivá az 1938. évre a m. kir. igazságügyminiszter a vezetése alatt álló minisztérium részéről dr. berczeli Berczelly Jenő m. kir. titkos tanácsos, igazságügyi állam­titkárt, a m. kir. Kúria részéről dr. Brandt Jó­zsef és dr. Vincenti Gusztáv kir. kúriai birákat, a m. kir. pénzügyminiszter a vezetése alatt álló minisztérium részéről dr. Kováts Dezső minisz­teri tanácsost, végül a m. kir. vallás- és közokta­tásügyi miniszter a saját tárcája részéről dr. Petrovay Zoltán közalapítványi kir. ügyigazga­tót nevezte ki. A m. kir. kereskedelemi és közlekedésügyi miniszter 7.300/1938. K. K. M. számú rendelete Balassagyarmat megyei város területére Cseh­szlovákiából állati erővel vontatott járóművön vagy gépjáróművön értékesítés végett behozott tűzifa árának megállapítása tárgyában. A tű­zifaárak szabályozása tárgyában kiadott 4.450/1937. M. E. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1937. évi július hó 4.-i 149. számában) 1. §-ában kapott felhatalmazás alap­ján a m­. kir. földmivelésügyi miniszterrel egyetértőkig Balassagyarmat megyei város te­rületére Csehszlovákiából állati erővel vontatott járóművön vagy gépjáróművön értékesítés vé­gett behozott tölgy- és cser tűzifának telepről eladás esetében felszámítható legmagasabb árát a következő összegekben állapítom meg : 1. apintatlan tűzifánál legalább 20 q eladása esetében házhoz szállítva és lakásba vagy pin­cébe lerakva q-ként 2.88 pengő, 2. aprítatlan tűzifánál 20 q-nál kisebb meny­­nyiség eladása esetében házhoz szállítva és lakásba vagy pincébe lerakva q-ként 3.08 pengő, 3. aprított tűzifa 2 q-nál nagyobb tételben el­adása esetében ömlesztve, házhoz szállítva és lakásba vagy pincébe lerakva q-ként 3.56 pengő, 4. aprított tűzifa 2 q-os vagy ennél kisebb té­telben eladása esetében ömlesztve, házhoz szállítva és lakásba vagy pincébe lerakva q-ként 4.5 pengő. A tű­zifaárak megállapítása tárgyában ki­bocsátott 24.300/1937. K. K. M. szám­ú rendelet­nek (megjelent a Budapesti Közlöny 1937. évi julius hó 18.-i 161. számában), valamint ennek a rendeletnek magyarázata és kiegészítése tár­gyában kibocsátott 30.500/1937. K. K. M. számú rendeletnek (megjelent a Budapesti Közlöny 1937. évi augusztus hó 8.-i 179. számában) a jelen rendelettel nem ellenkező rendelkezéseit a Balassagyarmat megyei város területére Cseh­szlovákiából állati erővel vontatott járóművön A lap m­ai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére csatolva van az „Országos Törvénytárának az 1938. évi VI. (az ügyvédi meghatalmazásról), VII. (a Nemzeti Színházról), VIII. (az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak Részvénytársaság Magyaror­szág területén maradt vonalainak üzemben tartására alakult Szeged—Csanádi Vasút Részvénytársaságról) és IX. (Szent István király emlékére ötpengős ezüstérmek veréséről) törvénycikkeket tartalmazó 3. száma, vagy gépjáróművön értékesítés végett behozott tűzifára is alkalmazni kell. A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, 1938. évi február hó 25.-én. Bornemisza Géza s. k. a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium vezetésével megbízott m. kir. iparü­gyi miniszter. A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 41.299. számú rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tárgyában. 1­ §• Az 1935. évi 170.000. számú pénzügyminisz­teri rendelet 3. §-ának (4) bekezdésében fog­lalt rendelkezés alapján a pamutfonalak adó­­váltság alapjául szolgáló átlagértékeket az 1938. évi március havára az alábbiakban álla­pítom meg. Fonal finom­Kilogram­Fonal finom­Kilogram­Fonal finom­Kilogram­sági számok monkénti sági számok monkénti monkénti átlagértékek átlagértékek sági szám­ok átlagértékek 2. 2.19 P 42. 4.38 P 82. 7.71 P 4. 2.19 P 44. 4.63 P 84. 7.99 P 11. 2.19 P 46. 4.93 P 86. 8.03 P 8. 2.33 P 48. 4.99 P 88. 8.07 P 14. 2.39 P 50. 5.03 P 90. 8.11 P 12. 2.59 P 52.­ 5.26 P 92. 8.31 P 14. 2.73 P 54. 5.48 P 94. 8.56 P 16. 2.82 P­­ 56. 5.52 P 96. 8.59 P 18. 2.86 P 58. 5.56 P 98. 8.63 P 20. 2.88 P 60. 5.60 P 100. 8.67 P 22. 2.95 P 6­­. . 5.82 .P 102. 8.68 P 24. 3.04 P 64. 6.08 P 104. 8.78 P 26. 3.11 P 06.­­ 6.13 P 106. 8.88 P 28. 3.23 P­­ 68. 6.16 P 108. 8.98 P 30. 3.42 P 70. 6.40 P no. 9.16 P 32. 3.59 P 72. 6.76 P 112. 9.26 P 34. 3.82 P 74. .7.39 P 114. 9.36 P 36. 3.97 P 70. 7.47 P 116. 9.46 P 38. 4.02 P ■ 78. 7.51 P ns. 9.56 P 40. 4.12 P . .80. 7.57 P . 120. 9.66 P - 2. §. Az 1. §-ban megállapított átlagértékeket kell alkalmazni a műselyemrosttal kevert pamut­fonalak adóváltság alapjául szolgáló átlagérté­kek megállapításánál is, tekintet nélkül a pamut és műselyemrost keverési arányára. Egyes szám ár­a 10 fillér*.

Next