Budapesti Közlöny, 1938. március (72. évfolyam, 48-72. szám)

1938-03-01 / 48. szám

2­ 3. §. A vámtarifa 593. száma alá tartozó kizáró­lag műselyemrostból előállított fonalak, vala­mint a vámtarifa 594. száma alá tartozó nem pamutfonalakkal cérnázott vagy kettőzött, mű­­selyemro­stfonalak és a 120-as számúnál fino­mabb pamutfonalak után az adóváltságot az általános szabályok szerint az eladási ár alap­ján, illetve az 1935. évi 170.000. számú pénz­ügyminiszteri rendelet 3. §-ának (3) bekezdé­sében megjelölt, saját fonodával rendelkező vállalatok által saját üzemükben felhasznált ilyen fonalak után az említett rendelet 3. §-ának (4) bekezdése szerint megállapítandó érték alapján és a rendelet mellékletében meg­állapított megfelelő belföldi kulccsal kell meg­fizetni. Budapest, 1938. évi február hó 20.-án. A miniszter helyett : Dr. Szász Lajos s. k. államtitkár. A m­. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 41.300. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzés­ és forgalmi adók megállapítása szempontjából pengőértékre való átszámításáról. Az 1920. évi XXXIV. t.-c. 3. §-ában, valamint az 1921. évi XXXIX. t.-c. 32. i§-ában nyert fel­hatalmazás alapján a következőket rendelem : 1. §. Az örökösödési illetékek kiszabásánál, ameny­­nyiben a kincstár joga erre az illetékre az 1938. évi február havában nyílt meg, továbbá az 1938. évi március havában esedékes forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemei­ben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meg­határozott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ita a forgalmi adók alapját al­kotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. §-ban megálla­pított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megállapí­tott kulcsot kell alkalmazni és viszont. Amenyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely kül­földi pénznemre átszámítási kulcs megállapítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügyminisztérium döntését kell kikérni. Pénzek (valuták) árfolyama: 1 angol font ............... 16.80­0, 100 belga ......................... 56.82­­ 9 100 canadai dollár ...... 332.— 99 100 cseh korona .............. 11.— 99 100 dán korona .............. 75.01 99 100 dinár ..................... 7.15 99 100 dollár U. S. A.............334.46 99 100 francia frank.............. 10.75 99 100 hollandi forint ..........187.43 99 100 lengyel zsolt .............. 60.— 99 1­00 len ......................... 2.44 99 3.60 100 lira ......................... 16.90 99 100 német márka ..........— 100 norvég korona .......... 84.46 99 100 osztrák schilling .... 80.— 100 spanyol pezd­a ......— 100 svájci frank .............. 77.73 99 100 svéd korona .............. 86.65 99 1 arany font ................. 27.82 99 1 arany dollár......... 5.72 99 3. §. Kifizetések (devizák) árfolyama: Amsterdam ..................... 187.83 P. Athen «.o • *»»#•» 3.06 ,, Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a Magyar Nem­zeti Bank hivatalosan jegyzi, az illetékkötele­zettség keletkezése napján jegyzett árfolyamot kell venni. Ha ezen a napon jegyzés nem volt, az azt megelőző legutolsó jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek a Magyar Nemzeti Bank által nem jegyeztetnek, minden egyes esetben a pénzügy­minisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1938. évi február hó 26.-án. A miniszter helyett : Dr. Szász Lajos s. k. államtitkár. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter az 1938. évi 527/I/b.—K. K. M. számú rendeletével engedélyt adott a szegedi ipar­testületnek arra, hogy Szegeden, a Horváth Mi­­hály­ utca 3. 5. szánt alatti székházában és a­ vásár céljait szolgáló csarnokban 1938. évi junius hó 4.-e és június hó 12.-e között „X. Szegedi Ipari Vásár“ elnevezéssel, országos jel­legű általános ipari vásárt rendezzen. Budapesti Közlöny Belgrad ......................... 7.82 P, Berlin ............................. 135.70 „ Brüssel ......................... 56.99 „ Bukarest ......................... 3.41 „ Istambul ......................... 268.— „ Kopenhága ..................... 75.21 „ London ......................... 16.84 „ Madrid ............................. — Milano ............................. 17.66 „ New-York .................. 335.86 „ Oslo ................................. 84.66 „ Páris ............................. 10.88 „ Prága ............................. 11.79 „ Sofia (clearing) .............. 4.11 „ Stokholm ......................... 86.85 „ Varsó ............................. 63.86 „ Wien (clearing)................. 80.45 „ Zürich .............................. 77.94 „ 4. §• 372/1938. műegy. rekt. szám. Pályázati hirdetmény. A m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaság­­tudományi Egyetemen megüresedett egy (1) kezelői állásra ezennel pályázatot hirdetek. Az erre a kezelői állásra való kinevezés három évig ideiglenes, három évi kifogástalan szolgálat után végleges jellegű­ és ezzel az állás­sal az 1937. évi 7.000/M. E. számú rendelethez csatolt 11. számú kimutatásban megállapított fizetés és szabályszerű lakáspénz élvezete van egybekötve. A pályázatra bocsátott állás betöltésénél az 1931. évi III. t.-c. alapján kiállított „B“ min­tájú igazolvánnyal rendelkező altisztek, ameny­­nyiben ilyenek nem pályáznának, a vitézek, tűzharcosok és hadirokkantak, akik négy kö­zépiskolai végzettséggel birnak, valamint a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudomá­nyi Egyetem irodakezelési alkalmazottai (dij­­nokok) minden más pályázóval szemben elsőbb­ségi igénnyel birnak. A kinevezendő kezelő a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek Sopronban levő bánya-, kohó- és erdőmérnöki karához fog szolgálattételre beosztatni. Megjegyzem, hogy a fentemlített állás betöl­tésénél csak az olyan pályázók folyamodása vehető figyelembe, akik az említett feltételeken kívül még a következő különös kívánalmaknak is megfelelnek : a) az irodakezelési teendőkben jártasak, b) egyszerűbb iratokat önállóan tudnak fo­galmazni, c) akik a gépíráshoz tökéletesen, a gyors­íráshoz pedig lehetőleg szintén értenek, d) a német nyelvet szóban és írásban tökéle­tesen leírják. A pályázati kérvényekhez a folyamodóknak eredeti példányban, vagy hiteles másolatban a következő okmányokat kell csatolniuk : 1. a születési anyakönyvi kivonatot, 2. a családosoknál a házassági anyakönyvi kivonatot (esetleg a gyermekek születési anya­könyvi kivonatát is), 3. az 1883-ik évi I. t.-c. 19. §-ában előirt kép­zettséget igazoló iskolai bizonyitványt, 4. az illetőségi bizonyitványt (az elszakított területen született pályázók állampolgársági bizonyitványt csatoljanak), 5. az egészségi állapotot igazoló újkeletű ható­sági orvosi bizonyítványt, 6. az eddigi foglalkozást igazoló bizonyít­ványt, 7. az erkölcsi előéletet és a nemzethűséget igazoló bizonyítványt, 8. a katonai okmányokat, illetőleg a had­viseltek az erről szóló iratokat, 9. az igazolványosok a törvényszerű „B“ min­tájú igényjogosultsági igazolványt, 10. a Vitézi Rend tagjai a Vitézi Rend Fő­­széktartója által kiállított vitézi igazolványt, 11. a hivatásos katonai állomán­rból származó hadirokkantok az arról szóló igazolványt, hogy a világháborúban szerzett sérülésükből kifolyó­lag váltak rokkanttá és a sérülési pótdíj élveze­tében állanak, 12. a hadirokkanttá vált nem hivatásos ka­tonai egyének a rokkantjáradék élvezetét, ille­tőleg az ellátásra való igény nélkül hadirok­kanttá történt nyilvánítást tanusító lap máso­latát, 13. az 1914—1918. évi világháborúban arc­vonalbeli szolgálatot teljesített pályázók a Károly-csapatkereszt viselésére való jogosultsá­got tanusító okmányt. A pályázati kérvények 2 pengős okmány­bélyeggel látandók el, azonban az igazolványo­­sok, valamint a 10—13-ik pontban említett elsőbbségi igénnyel bírók, továbbá a m­. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szolgálatában álló alkalmazottak fo­lyamodványai illetékmentesek. A pályázók sajátkezűleg itt, a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektorához címzett és pontos lakáscímükkel el­látott kérvényüket, ennek a hirdetménynek a ,,Budapesti Közlönyében harmadszor történt megjelenésétől számított 30 (harminc) napon belül a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazda­ságtudományi Egyetem rektori hivatalában (Budapest, XI., Műegyetem-rakpart 3., I. em. 6. sz.) nyújtsák be. A közszolgálatban állók pályázati kérvényü­ket felettes hatóságuk útján, a közszolgálatban nem állók pedig közvetlenül a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektori hivatalánál adhatják be. Hiányosan felszerelt, elkésve, vagy a szolgá­lati út mellőzésével beküldött pályázati kérvé­nyek nem vétetnek figyelembe. A m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaság­­tudományi Egyetem szolgálatában álló alkal­mazottak kérvényéhez semmiféle okmány csa­tolása sem szükséges. Budapest, 1938. évi február hó 22.-én. Dr. gróf Teleki Pál s. k. a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaság­ **208­3—A tudományi Egyetem rektora. 3.301/1938. Pályázati hirdetmény. Az 1927 : XXI. t.-c. 178. §-a alapján működő Magyar Hajózási Betegségi Biztositó Intézetnél a m. kir. Belügyminiszter ur 212.073/1938. XI. számú engedélye alapján betölthető két dijnoki állásra pályázatot hirdetek. A dijnoki állással járó javadalom ugyanaz, mint az állami rendszerű dijnokoknál és a je­lenleg érvényben levő rendeletek szerint csök­kentett fizetéssel, továbbá az ezen állásokra megállapított lakáspénzzel van egybekötve. 1938 március 1. — 48. szám-

Next