Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. március (72. évfolyam, 48-72. szám)

1938-03-01 / 48. szám értesítője

2 A Rm­ADFSTi­leak­­öny Hivatalos Értesítője 1938 március 1. — 48. szám. •kiegészíteni: Szombathely, 1937. évi december hó 11. napján. A szombathelyi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N­F 11097 Árverés. 23374/1937. tk. szám. Arad Csanádi Gazda­sági Takarékpénztár r. t. végrehajtatónak Szabó Lajos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme kö­vetkeztében az 1881 : LX. t.-c. 176. és 185. §-a értelmé­ben az újabb árverést 30.000 pengő tőkekövetelés, 30.000 pengőnek 1931. évi április hó 1. napjától, 15000 pengő­nek május hó 7. napjától járó legm. kamata, 410 P + 623 pengő 70 fillér eddig megállapított per- és végre­hajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 63 pengő költség, továbbá a csatlakozóknak kimondott Pátria Ált. Bizt. r. t. 703 pengő és a Kisbirtokosok Bizt. Intézete 97 pengő 70 fillér tőkekövetelése és járulékai behajtása végett a Kiszombor községben fekvő s a kiszombori 2773. sz. tekvben A. I. 1., 2. sorsz., 1899/a. 2. és 1699/a. 4. b. hrsz. összesen 23 hold 614 négyszögöl szántó felére 8681 P kikiáltási árban a C. 3. és 4. alatti útszolgalmi jog fenn­tartásával elrendeli. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Megyeház­ u. 4. szám, 15. ajtószám) megtartására 1938. évi március hó 18. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki és az árverési fel­tételeket az 1881 :LX. t.-c. 150. §-a alapján megálla­pítja. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a telek­könyvi hatóságnál (Megyeház­ u. 4. szám, 8. ajtószám) és Kiszombor községházánál tekinthetők meg. (1881. évi LX. t.-c. 147. g. g) pont.) A telekkönyvi hatóság e hirdetmény egy példányát kifüggesztés, egy példányát pedig az árverési feltételek megtekinthetése végett Kiszombor község elöljáróságá­nak, továbbá egy-egy példányát szabályszerű körözés végett Ferencszállás, Apátfalva, Földeák községek elöl­járóságainak megküldi, végül az árverési hirdetmény törvényszerű kivonatát a hivatalos lapban egyszeri közzététel végett a végrehajtató képviselőjének kiadja. (1881 :LX. t.-c. 152. g. ; 1908 : XLI. t.-c. 23. §.) Az árverési feltételek a következők : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. évi XLI. t.-c. 26. §.) Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés meg­tartását a végrehajtatok közül az Arad Csanádi Gazda­sági Takarékpénztár r. t. kéri 14280 pengő, ha a Pátria Biztositó r. t. kéri 25498 pengő, ha a Kisbirtokosok Biz­tosító Intézete kéri 40868 pengő vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (5.610/1931. I. M. számú rende­let 21. §-a.) .2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1911. évi I. t.-c. 127. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegek bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek­­átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). 3. A kincstár, valamint az Országos Földhitelintézet,­ mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Nem kötelesek bánatpénzt letenni az 1889: XXX. t.-c. 10. §-ának második bekezdése alapján adómentes zálog­levelek kibocsátására jogosított és Budapesten székelő­ részvénytársaságok és szövetkezetek, valamint az 1898. évi XXIII. t.-c. alapján alakult Központi Hitelszövetke­zet, a javukra zálogjogilag megterhelt ingatlan elárvere­zésénél. Abban az esetben, amelyben az árverező a tör­vény értelmében a bánatpénzt elveszti, e bánatpénz letétele alól felmentett árverelő a telekkönyvi hatóság felhívásának kézhezvételétől számitott nyolc nap alatt a bánatpénznek megfelelő összeget bírói letétbe helyezni köteles (1908 : XLI. t.-c. 21. §. ; 1911 : XV. t.-c. 15. §.)’. 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségnek eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. Makó, 1937. évi november hó 24. napján. A makói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1269 24452/1937. tk. szám. Árverési póthirdetmény. A telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy az Arad Csanádi Gazdasági Takarékpénztár r­­t. végrehajtatának Szabó Lajos végrehajtást szenvedő ellen 30.000 pengő tőke és járulékai erejéig indított végrehajtási ügyében az 1937. évi november hó 24. napján 23374/1937. tk. szám alatt kibocsátott árverési hirdetménnyel a Kiszom­bor községben fekvő s a kiszombori 2773. sz. tekvben A. I. 1., 2. sorsz., 1699/a. 2. és 1699/a. 4. b. hrsz. össze­sen 23 hold 614 négyszögöl szántó felére 8681 pengő kikiáltási árban a C. 3. és 4. alatti útszolgalmi jog fenn­tartásával elrendeli. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Megyeház­ u. 4. szám, 15. ajtószám) megtartására 1938. évi március hó 18. napjának délelőtti 9 órájára kitűzött árverést az 1881. évi LX. t­c. 167. §-a értelmében az Angol-Magyar Bank r. t végrehajtató 4000 pengő tőke és járulékaiból álló követelésének behajtása érdekében is meg fogják tar­tani. Makó, 1937. évi december hó 21. napján. A makói kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1269/a Árverés. 9034/1937. tk. szám. A Veszprémi Takarék­­pénztár végrehajtatának Mohos Rezső végrehajtást szen­vedő ellen indított, végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 11500 pengő tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett a Halimba községben fekvő s a halimbai 169. szám­i tekvben A + 1. sorsz., 209/b. hrszám alatt felvett szántónak a végrehajtást szenvedő nevén álló illetőségére 1764 pengő 50 fillér, az A + 2. sorsz., 227/b. hrsz. alatt felvett szántónak a végrehajtást szenvedő nevén álló illetőségére 3749 pengő, az A + 3. sorsz., 265/b. hrszám alatt felvett rét illetőségre 104 pengő, az A­+ 4. sorsz., 281/c. hrszám alatt felvett erdő­­illetőségére 3755 pengő 50 fillér, továbbá a halimbai 111. számú tekvben A + 1. sorsz., 282. hrszám alatt felvett erdő- és legelőilletőségére 1481 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverés a C. 2. és G. 52. alatt özv. Mohos Nán­­dorné,szül. Szerdahelyi Ida javára bekebelezett haszon­élvezeti jogot nem érinti. Az árverést 1938. évi március hó 18. napján délután 2 órakor Halimba községházánál fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanok közül, ha az árverés megtartását a végrehajtató kéri a 209/b., 265/b. és 282. hrszámot 1574—1574 pengőnél, a többieket pedig a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet, ha pedig az árverés megtartását a csatlako­zónak valamelyike kéri úgy a 209/b., 227/b., 265/b., 281/c. hrszámu ingatlanokat egyenként, a Mezőgazda­sági Kereskedelmi és Iparosok rt. követelésére 17124 P, a Róth Bank követelésére 18698 pengő, a Devecser és Vidéke Hitelszövetkezet 180 pengő tőke és járulékai iránti követelésére 21676 pengő, dr. Györffy Zoltán követelésére 21352 pengő, a Devecser és Vidéke Hitel­szövetkezet 266 pengős követelésére 22552 pengő, Frel­­ler Adolf és Tsa követelésére 23204 pengő, a Veszprémi Alapítványi Pénztár követelésére 23644 pengő, az Első Magyar Általános Biztosító Társaság követelésére 30432 pengő, a 282. hrszámú ingatlant pedig a Mezőgazdasági Kereskedelmi és Iparbank rt. követelésére 13843 pengő, a Róth Bank követelésére 15418 pengő, a Devecser és Vidéke Hitelszövetkezet 180 pengő tőke és járulékai iránti követelésére 17546 pengő, dr. Györffy Zoltán követelésére 17822 pengő, a Devecser és Vidéke Hitel­szövetkezet 266 pengős követelésére 19022 pengő, Frel­­ler Adolf és Társa követelésére 19674­­, a Veszprémi Alapítványi Pénztár követelésére 20114 pengő, az Első Magyar Általános Biztosító Társaság követelésére pedig 25454 pengő vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Devecser, 1937. évi december hó 7. napján. A de­­vecseri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1289 Árverés. 3832/1938. tkvi szám. Kőbányai Takarék­­pénztár r. t. és Schwarcz Lajos végrehajtatóknak Dausch Rezsőné Bogdánéti Anna- -végrehajtást­ szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság utóajánlatra az újabb árverést 5400 pengő tőke­követelés és járulékai behajtása végett a Rákosszent­mihály községben fekvő s a végrehajtást szenvedői nevén álló, a rákosszentmihályi 2609. sz. tkvi betétben A. + 1. sorszám, 2656. hrsz. alatt foglalt, 239 négy­szögöl terület, az adó- és értékbizonyítvány szerint házas ingatlanra 8250 , kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi március hó 30. napján délután 3 órakor Rákosszentmihály községházánál fogják meg­tartani. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási árnál ala­­csonyabb árban eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Gödöllő, 1938. évi február hó 11-én. A gödöllői kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11091 Árverés. 36732/1937. szám. Nemzeti Hitelintézet rt. végrehajtatának Szalai Irén és Szalai Pálné Máthés Róza végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2650 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a debreceni kir. járásbíróság területén levő, Debrecen sz. kir. városban fekvő s a debreceni 9558. számú tkvi betétben A. I. 1—-2. sorszám, 8100., 8101. hrsz. s a Kerekes Géza­ u. 20. szám alatt (a Majorsági földek között) levő 607.70 négyszögöl területű ház, udvar és szőlőből álló s B. 3., 4. sorszám szerint Szalai Pálné Máthéi Róza és Szalai Irén nevén álló ingatlanra 7807 pengő 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi május hó 30. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Deák Ferenc­ utca 17. sz., 1. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Debrecen, 1938. évi január hó 20. napján. A debreceni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1294 Árverés. 16807/1937. tk. szám. Petőfi Istvánná Horváth­ Mária végrehajtatónak Petőfi István végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság elrendeli a végrehajtási árverést 380 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pestvidéki kir. járásbíróság területén levő, Pesthidegkut községben fekvő s a pesthidegkuti 1967. számú telekkönyvi betétben A -1­­2. sorszám, 4121. srszám alatt foglalt és B. 10. sorszám alatt végrehajtást szenvedő nevén álló 300 négyszögöl területű szántó, az adó- és értékbizonyítvány szerint ház, felére 1442 pengő kikiáltási árban. Az árverést 1938. évi március hó 10. napján délelőtt 9 órakor Pesthidegkút községházánál fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §.). Budapest, 1937. évi november hó 2. napján. A pestvidéki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1314 Csődönkivüli kény­szer­egy­esség. Ke. 1572/2/1937. sz. A nyíregyházi királyi törvényszék közhírré teszi, hogy Schvarcz Sándor kisvárdai lakos, vöröskereskedő kérel­mére a csődönkivüli kényszeregyességi eljárást a mai nappal kezdődő joghatállyal megindította s vagyon­felügyelőül dr. Bihari Simon Emil ügyvéd, kisvárdai lakost rendelte ki. A kir. törvényszék felhívja a hitelezőket, hogy köve­teléseiket a magánegyesség létrehozása céljából az Or­szágos Hitelvédő Egylet Kerület Kamarai Szervénél Debrecenben 1938. évi március hó 26. napjáig a Kr. 52. §-ában előírt módon és jogkövetkezmények terhe alatt jelentsék be , hogy a magánegyesség elleni észre­vételeiket pedig az egyesség lényeges tartalmának a Budapesti Közlönyben történt közzétételétől számitott 15 nap alatt ugyanott írásban nyújtsák­ be. Nyíregy­háza, 1938. évi február hó 24. napján. A nyíregyházi kir. törvényszék. * 20481 Csődönkivüli kény­szere­gyes­ség. Ke. 6847/10/1937. sz. A debreceni kir. törvényszék Mandel Adolf bőrkeres­kedő, debreceni (Simonffy­ utca 1.) lakos csődönkivüli kényszeregyességi ügyében az O. H. E. K. Sz. előtt 1938. évi január hó 20. napján létrejött egyességet jóvá­hagyta s e végzést, a 850/1931. M. E. számú rendelet 10. §-a értelmében jogerősnek nyilvánította. Az OHEKSZ diját 150 (Egyszázötven) pengőben álla­pította meg. Debrecen, 1938. évi február hó 22. napján. A debreceni kir. törvényszék. * 20482 Csődönkivüli kémyszeregyesség. Ke. 1587/45/1937. sz. Dávid Testvérek debreceni bej. cég csődönkivüli kény­szeregyességi ügyében végrehajtási kérelem adatván be, a kir. törvényszék 1938. évi március hó 10. napjának délelőtt 9 órájára azzal idézi meg az adóst és hitelező­ket, hogy a tárgyaláson az értékesítés elrendelését kér­hetik. Debrecen, 1938. évi február hó 24. napján. A debreceni kir. törvényszék. * 20483 Csődönkivüli kémyszeregyesség. Ke. 1007/1938. szám. A kaposvári kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Halász Gyula be nem jegyzett nagykereskedő, berzencei lakos­ kérelmére az 1410/1926. M. E. számú rendelet 6. §-a értelmében a csődönkivüli kényszeregyességi eljárást megindította. V­agyonfelügyelőül dr. Balázs Rudolf csurgói ügyvés­zet rendelte ki. Csődönkivüli kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 32932/1937/39. sz. A budapesti királyi törvényszék közhírré teszi, hogy a Szolnoki Papírgyár r. t. budapesti (V., Vécsey­ utca 5.) bej. cég kérelmére az Országos Hitelvédő Egylet által az 1410/1926. M. E. számú rendelet 38. §-a és a 6350. 1931. M. E. számú rendelet 1. §-a értelmében a magán­­­egyesség létrehozására vállalt határidőt 1938. évi már­cius hó 19. napjáig meghosszabbította. Budapest, 1938. évi február hó 23. napján. A budapesti kir. törvény­szék. F 11103

Next