Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. március (72. évfolyam, 48-72. szám)

1938-03-01 / 48. szám értesítője

A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1938 március 1. — 48. szám. A hitelezőket felhívja, hogy a követeléseiket az 1938. évi március hó 17. napjáig bezárólag a fent idézett rendelet 52. §-ában meghatározott módon az Országos Hitelvédő Egylet budapesti központjánál (V. kerület, Alkotmány­ utca 8. szám alatt) jelentsék be s felhívja őket arra is, hogy amennyiben a fenti szerv előtt a magánegyesség létrejönne, a magánegyesség tekinte­tében fennálló esetleges észrevételeiket az egyesség lényeges tartalmának a Budapesti Közlönyben történt közzétételétől számított további 15 nap alatt ugyancsak az Országos Hitelvédő Egylet budapesti központjánál írásban nyújtsák be. Ügyvédi képviselet nem kötelező. Kaposvár, 19­38. évi február hó 25. napján. A kaposvári kir. törvényszék. * 20484 Csűdönkivüli kényszeregyesség. Ke. 588/193­8. szám. Hirn Antalné sz. Braun Teréz (Szegvár) ügyében a kö­telező magánegyességi tárgyalást az OHE. textilszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8.) 1933. már­cius hó 8. napján egynegyed 11 órakor tartják meg. 1938. február 28. Országos Hitelvédő Egylet. F 1112« Csűdönkivüli kényszeregyesség. Ke. 387/1938. szám. Eidlisz Ignác cipőáru kereskedő (Miskolc, Zsolczai kapu 32. szám) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. bőrszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkot­mány­ utca 8) 1938. március hó 3. napján 1 órakor tart­ják meg. 1938. február 28. Országos Hitelvédő Egylet. F 11127 Csűdönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3644/1938. szám. Wälder Imre dombóvári kereskedő ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós köteles tartozásainak 50 százalékát az egyességet jogerősen jóváhagyó végzésnek a hivatalos lapban való közzétételétől számított 30-ik napon kezdődő 10 havi egyenlő részletben megfizetni. Kezes : Wälder Imréné és 1.000 pengőre Wollner Márkus. Budapest, 1938. február 28. Országos Hitelvédő Egylet. F 11128 Csűdönkivüli kényszeregyesség. Ke. 4389/1937. szánj. Schwarcz Stefánia volt férj. Rechnitzer Károlyné pécsi szatócs ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós­köteles tartozásainak 40 százalékát az egyességet jogerő­sen jóváhagyó végzésnek a hivatalos lapban való közzé­tételétől számított 30. napon kezdődő nyolc havi egyenlő részletben megfizetni. Kezes : Krisztovics Sándorné és Kozma István az egyességi hányad erejéig. Budapest, 1938. február 28. Országos Hitelvédő Egylet. F 11129 Okiratmegsemmisítések. Okiratmegsemmisítés. 720/1938. sz. Czirfusz György döbröntei lakosnak 1 darab 1934 évi sötétpiros heréit, f. h. kesely és 1 darb 1925. évi sárga heréit, csillagos lováról szóló marhalevele elveszett. Semmisnek nyilvá­nítom. Pápa, 1938. évi február hó 19-én. A pápai fő­szolgabíró. 1291 Okiratmegsemmisités. 136/1938. szám. Kunbaja község nevére 1935. október 7-én a m kir. Földmívelésügyi Minisztérium Növényvédelmi Irodája által kiállított 568. számú, „A“ jelzésű faiskolai növényegészségügyi iga­zolvány elveszett. Ezen igazolvány ezennel érvényét veszti. Budapest, 1938. évi február hó 25-én. M. kir. Növényegészségügyi Szolgálat. 905 Okiratmegsemmisítés. Pk. 16415/1938. szám. A pest­­szenterzsébeti kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag elveszett következő okirat : a Dunaharaszti Hitelszövetkezet által 3.390 pengőről kiállított 79.014. számú betétkönyv megsemmisítése iránt az eljárást Oberfrank Jakab dunaharaszti lakos kérelmére folya­matba tette. Ennélfogva felhívja az említett birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező eset­ben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a folya­modó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Pestszenterzsébet, 1938. évi február hó 15. napján. A pestszenterzsébeti kir. járásbíróság. F 11084 Okiratmegsemmisités. 991/1938. kig. szám. Ifj. Balla János szeremlei lakos nevére egy lóról kiállított és Petresevits Antal bajai lakosra átruházott marhalevél semmis. Baja, 1938. évi február hó 22-én. Bajai járás főszolgabirája. 1052 Vegyes hirdetmény. Hirdetmény. Ce. 1282/4. 1938. szám. A kecskeméti kir. törvényszék arról szerzett tudomást, hogy a kereske­delmi egyéni cégek jegyzékének III. kötet, 171. lapján bejegyzett S­eitner Sándor kecskeméti Cég tényleg meg­szűnt. Felhívja ennélfogva a kir. törvényszék a cég birto­kosai, tagjaik képviselőjét és mindazokat, akiknek a cég fennállásához érdeke fűződik, hogy ha a cég meg­szűnésének bevezetése ellen kifogása van, ezt a hirdet­mény megjelenésétől számított 45 nap alatt terjessze elő, mert ellenesetben a kir. törvényszék a céget az 1927 : IH. t.-cikk 2. íj-a alapján hivatalból fogja törölni. Kecskem­ét, 1938. évi február hó 22. napján. A kecske­méti kir. törvényszék, mint cégbíróság. *207 Hollnak nyitvánitások. Hollnaki nyilvánitás. Pk. I. 21029,2. 1938. szám. A debreceni kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy Sándor Julianna hajdusámsoni 206. számú lakos részéről a 28.000/1919. I­V. számú rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Sándor János, aki 1881. évi október hó 20. napján született Balmazújvá­ros községben, ref. vallású, kinek apja : Sándor László, anyja Nagyházi Julianna, nős Deák Juliannával, gyer­meke kettő van, vagyonos, földmives foglalkozású, hajdusámsoni lakost, ki 1914. évben vonult be a volt 4. honvéd gyalogezredhez, rendfokozata : ■ közlegény, utolsó tábori postaszáma : ismeretlen, állítólag 1914. év­ben az első menetszázaddal az orosz harctérre vitték s ott tifusz betegségbe esett és Ungváron 1914. évi szep­tember hó 23-án hősi halált halt. Holtnak nyilvánilása iránt az eljárást a mai napon megindította s az eltűnt részére ügygondnok kirendelé­sét vagyontalanság okából mellőzi. Felhívja a bíróság az eltüntet­és mindazokat, akik az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának, vagy eltűnésének körülményeiről, így különösen arról lenne tudomása, hogy a fentebb jelzett időn túl még életben volt s ezt a bíróságnál történt kifüggesztésétől számítandó 60 nap alatt jelentse be a járásbíróságnál, mert ellenkező esetben a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Debrecen, 1938. évi január hó 22. napján. A debreceni kir. járásbíróság. **202 Holtnaknyilvánitás. Pk. T. 31.268/3. 1937. sz. A deb­receni kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy Szűcs Ferenc Gyuláné szül. Kapczy Erzsébet pestszenterzsé­beti Királyhágó­ u. 89. sz. alatti lakos részéről a 28.000. 1919. I. M. számú rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állitólag eltűnt Szűcs Ferenc Gyula, aki szü­letett 1881. évi december h­ó 13. napján, Püspökladány­­községben, ref. vallású, kinek apja : Sín­cs János, anyja : Elekes Juliánna, nős Kapczy Erzsébettel, va­­gyontalan, debreceni lakost, ki 1914. évben vonult be a volt 3. honvéd gyalogezredhez, rendfokozata : köz­legény, utolsó tábori postaszáma : ismeretlen. Állitólag a háborúba ment 1914. évben és azóta róla semmi hír nem érkezett. Holtnak nyilvánitása iránt az eljárást a mai napon megindította s az eltűnt részére ügygondnok kirendelését vagyontalanság okából mel­lőzi. Felhívja a bíróság az eltüntet­és mindazokat, akik az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának, vagy eltűnésének körülményeiről, így különösen arról lenne tudomása, hogy a fentebb jelzett időn túl még életben volt s ezt a bíróságnál történt kifüggesztésétől számítandó 60 nap alatt jelentse be a járásbíróságnál, mert ellenkező esetben a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Debrecen, 1938. évi január hó 22. napján. A debreceni kir. járásbíróság. **200 Holtnaknyilvánitás. Pk. 19486/1936. szám. A kiskun­félegyházi kir járásbíróság Boros M­hályné kiskun­ma­jsai lakos részéről a 28.000/1919. I. M. számú rende­let alapján előterjesztett kérelem folytán állítólag a háborúban eltünt Boros Mihály kiskunmajsai lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást mginditja és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Szent Iványi András ügyvéd, kiskunmajsai lakost rendeli ki. Az eltűnt neve : Boros Mihály, születési helye : Kis­­kunmajsa. születési ideje : 1885. május hó 26. napja, szüleinek neve : néh. Boros János és néh. Szénási Ju­lianna, hozzátartozóinak neve : testvérei : Boros János, Boros Lajos, Boros Sándor valamennyien kiskunmajsai lakosok, gyermekei : Boros Mihály és Boros Jolán kis­kunmajsai lakosok, az eltűnt foglalkozása : földmives, utolsó lakhelye : Kiskunmajsa, ingó vagyona nem ma­radt, ingatlan vagyona Kiskunmajsa községben maradt, bevonulásának időpontja : 1914. évi július hó 28. napja, az a csapattest, melynél utoljára teljesített szolgálatot : a m. kir. 30. honvéd gyalogezred, katonai rendfokozata : gyalogos, utolsó tábori postaszáma : ismeretlen, utoljára 1919-ben valamelyik katonai kórházból adott magáról eletjeit. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyé­ről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyeb­ körül­ményről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a hirdetményben jelzett időn túl még életben volt, azt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüg­gesztésétől számított 60 nap alatt jelentse be a bíróság­nak. Figyelmeztet a bíróság mindenkit, hogy ha az előbbi bekezdésben megjelölt időpontig bejelentés nem érkez­nék, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Kiskun­félegyháza, 1936. évi december hó 23. napján. A kiskun­félegyházi kir. járásbiróság. 8594 Holtnaknyilvánítás. Pk. I. 21021/2. 1938. szám. A debreceni kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy Eszenyi Józsefné szül. Nagy Juliánna debreceni (Oláh Károly­ u. 38. szám alatti) lakos részéről a 28.000/1919. I. M. sz. rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állító­lag eltűnt Eszenyi Ferenc­, aki született 1891. évi decem­ber hó 5. napján Debrecenben, ref. vallású, kinek atyja : Eszenyi József, anyja : Nagy Juliánna, az eltűnt nőtlen, vagyontalan, földmives foglalkozású, debreceni lakos volt, aki 1912. évben vonult be a volt cs. és kir. 39. gyalogezredhez katonai rendfokozata : közlegény, utolsó tábori postaszáma : ismeretlen. Állítólag 1914. december 20-án az orosz harctérre vitték, s ott eltűnt és azóta róla semmi hír nem érke­zett. Holtnak nyilvánítása iránt az eljárást a mai napon megindította és az eltűnt részére ügygondnok kiren­delését vagyontalanság okából mellőzi. Felhívja a bíróság az eltüntet­és mindazokat, akik az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, így különösen arról lenne tudomása, hogy a fentebb jelzett időn túl még életben volt úgy ezt a hirdetménynek a bíróságnál tör­tént kifüggesztésétől számított 00 nap alatt jelentse be a bíróságnál, mert ellenkező esetben a bíróság az egyéb­ként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánítás kérdésében, határozni. Debrecen, 1938. évi február hó 5. napján. A debreceni kir. járásbíróság. ** 201 Holtnaknyilvánitás. Pk. 3452/3. 1937. sz. A szerencsi kir. járásbíróság Bányiczki Jánosné szünetett Jedleczki Katalin tállyai lakos részéről a 28 000/1919. és a 30.000. 1925. és a 44.200/1915. I. M. számú rendeletek alapján előterjesztett kérelem folytán az állitólag eltűnt Bányiczki János, volt tállyai lakos holtnak nyilvánitása iránt az eljárást megindította. Az eltűnt neve Bányiczki János, születési helye Tállya (Zemplén vm ), születési ideje 1877. évi december hó 7., szüleinek neve Bányiczki József és Halász Mária, lak­tak Tállya, házastársának neve Jiedloczki Katalin, lakik Tállya. Az eltűnt foglalkozása napszámos, utolsó lak­helye Tállya, ingó vagyona maradt Tállya községben, ingatlan vagyona Tállya községben. Bevonulásának idő­pontja 1914 augusztus hó, az a csapattest, amelyhez eredetileg beosztották a 10. népfelkelő gyalogezred, 9. század, az a csapattest, amelynél utoljára teljesített szolgálatot ugyanaz, katonai rendfokozata honvéd, utolsó tábori postaszáma ismeretlen. Az a hadiesemény, mely közben nyoma veszett : 1914. szeptember 30 án orosz fogságba esett. A kis járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodó helyé­­ről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körül­m­én­yekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, ezt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggesz­tésétől számított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkezik a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánítás kérdésében határozni. Szerencs, 1938. évi január hó 27-én. A szerencsi kir. járásbiróság, 1122­ 3

Next