Budapesti Közlöny, 1938. április (72. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-01 / 73. szám

2 az 1935. évi 170.000. számú pénzügyminiszteri rendelet 3. §jának (3) bekezdésében megjelölt, saját fonodával rendelkező vállalatok által saját üzemükben felhasznált ilyen fonalak után az említett rendelet 3. §-ának (4) bekezdése sze­rint megállapítandó érték alapján és a rendelet mellékletében megállapított megfelelő belföldi kulccsal kell megfizetni. Budapest, 1938. évi március hó 30.-án’ A miniszter helyett : sír. Szász Lajos s. k. államtitkár. Sipos Mihály nyugállományú csendőr szám­­vivő tiszthelyettes, magyaratádi lakos 6.808. számú CSERBA igényjogosultsági igazolványa elveszett. Érvénytelenítem. Belügyminiszter. 144.397/VII b. 1938. szám. Zsényi Pál nyugállományú csendőrtörzs­őrmester, battonyai lakos 2.062. számú CSERBA igényjogosultsági igazolványa el­veszett. Érvénytelenítem. Belügyminiszter. 144.495/VI.b. 1938. szám. A magyar királyi belügyminiszter a Terc­­hegyi Polgári Dalosegyesület (Baranya vár­megye) alapszabályait 165.021/1938. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A magyar királyi belügyminiszter a Nógrád és Hontvármegyei Kaszinó (Nógrád vármegye) módosított alapszabályait 165.126/1938. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A magyar királyi belügyminiszter a Bugyi Római Kath. Dalkör (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye) alapszabályait 167.129/1938. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A magyar királyi belügyminiszter az Alsó­­dabasi Református Egyházi Énekkar (Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegye) alapszabályait 167.130/1938. B. M. VII. a. szám alatt látta­mozta. .4 magyar királyi belügyminiszter a Bihar­­keresztesi Református Nőegyesület (Bihar vármegye) alapszabályait 168.253/1938. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. 152/1938. ikt. szám. Pályázati hirdetmény. Szeged szab. kir. város közkórházánál a m. kir. belügyminiszter ur 257.400/1937. számú rendelete alapján rendszeresített kettő kisegítő orvosi állásra pályázatot hirdetek. A kisegítő orvosok alkalmazása csak egy évre terjed, ide­iglenes jellegű, alkalmaztatásra végleges jog­alapot nem nyújt és minden jogigény nélkül bármikor meg is szüntethető. A kisegítő orvosok díjazása havi 80 pengő, a kórházban ingyenes lakás, valamint I. osztályú élelmezés az önköltségi ár 50%-ának megtérí­tése ellenében. Pályázhatnak nőtlen orvosdoktorok. A szabályszerűen felszerelt pályázati kérvé­nyeket 1938. évi április hó 15.-ig „Méltóságos dr. vitéz imecsfalvi Imecs György úrhoz, Szeged város főispánjához“ címezve, hozzám kell be­adni. A kérvényhez csatolni kell : 1. születési anyakönyvi kivonatot, 2. hatósági erkölcsi, valamint a családi álla­potot igazoló bizonyítványt, 3. magyar honosságot igazoló hatósági bizo­nyítványt, 4. az ország területén orvosi gyakorlatra jo­gosító oklevelet, 5. egyetemi leckekönyvet és kórházi szolgá­lati könyvecskét, 6. életleírást (curriculum vitae), 7. közszolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló uj keletű tisztiorvosi bizonyít­vány l.­­ Budapesti Közlöny 1938 április 1. — 73. szám. Kinevezés esetén az állást azonnal el kell foglalni. Szeged, 1938. évi március hó 28.-án. Dr. Debre Péter s. k. *1073. közkórházi igazgató-főorvos. 13.388/1938. l­ j. szám. Pályázati hirdetmény. Debrecen sz. kir. város törvényhatóságánál a normálstátus keretében üresedésben levő, nyugdíjjogosultsággal egybekötött s a törvény­­hatósági bizottság által a legközelebbi rendes közgyűlésen élethossziglanra szóló választás utján betöltendő egy, a X. fizetési osztályba so­rozott nyilvántartói állásra pályázatot hirde­tek. Az álláshoz az 1883 . I. t.-c. 19. i1-ában előirt képesítés kívántatik meg. Az állás a X. fizetési osztályba sorozottan van megszervezve s az azután járó illetménye­ket az 1927 : V. t.-c. 49. §-a alapján foganato­sított illetményrendezést tartalmazó minden­kori kormányhatósági jóváhagyást nyert köz­gyűlési határozatok szabályozzák. Ez az állás az 1938 : IVT. t.-c. 6. §-ának (4) bekezdése értelmében : a hadirokkantak, vité­zek, vagy tűzharcosok részére van fenntartva. Tehát ezen állásra a hivatkozott törvény­hely alapján a hadirokkantak, vitézek és tűz­harcosok — egyéb feltétel fennforgása esetén — minden más pályázóval s­zemben elsőbbségi igénnyel bírnak. A pályázati kérvényekhez eredetben, vagy hi­telesített másolatban a következő okmányokat kell csatolni : 1. születési anyakönyvi kivonat ; nőseknél házassági anyakönyvi kivonat ; 2. illetőségi bizonyítvány ; 3. egy évnél nem régibb keletű hatósági er­kölcsi bizonyítvány, amely a családi állapotot és a nem­zetm­iséget­ is igazolja ; 4. legalább a középiskola négy osztályának sikeres elvégzését és­ az egyéb ismereteket iga­zoló okmányok ; 5. az állás betöltéséhez megkívánt szellemi és testi épséget igazoló új keletű hatósági or­vosi bizonyítvány ; 6. az esetleges katonai szolgálatot és háborús kitüntetéseket igazoló okmányok ; 7. az eddigi­ szolgálatot, illetve foglalkozást és a hivatali teendőkben való jártasságot iga­zoló okmányok. Ezen okmányokon felül a fentiek szerint elsőbbségi igénnyel bíró pályázók kérvényeik­hez még a következő okmányokat kötelesek mellékelni : a) a hadirokkantak és pedig a volt nem hi­vatásos katonai­­egyének, a rokkantjárulék él­vezetét, illetve az­ ellátásra való igény nélkül hadirokkanttá történt nyilvánítást igazoló ok­mányt,­­ a volt hivatásos katonai egyének­­ igazolványt arról, hogy a világháborúban szer­zett sérülésükből kifolyólag váltak rokkanttá és sérülési pótdíj élvezetében állanak ; b) a Vitézi Rend tagjai a vitézi Rend Fő­­széktartósága által kiállított igazolványt ; c) tűzharcosok a Károly csapatkereszt vise­lésére való igényjogosultságot tanúsító igazol­ványt. Akik jelenleg is Debrecen sz. kir. város szol­gálatában állanak, azok a pályázati kérvé­nyeikhez az 1., 2., 3., 4., 5. és 7. szerinti okmá­nyok csatolását mellőzhetik. A fenti okarányokon kívül a pályázók által pályázati kérvényükhöz melléklendő egy rö­vid életrajzi és szolgálati leírás­­(curriculum vitae), amelyben összefoglalóan közlendő : a pályázó életkora, vallása, családi állapota, gyermekeinek száma, iskolai végzettsége, jelen­legi állása, eddigi alkalmazásai, közszolgálatá­nak kezdőpontja, katonai és háborús szolgá­lata s egyéb a pályázó személyére vonatkozó lényegesebb adatok. A fentiek szerint meghirdetett állásra a pá­lyázati határidő a folyó évi április hó 30. (szombat) napjának déli 12 órája. Felhívom mindazokat, akik a meghirdetett állást elnyerni óhajtják, hogy sajátkezű­leg itt, 2,5­ pengős okmánybélyeggel ellátott s szabály- , szerűen felbélyegzett fenti okmányokkal fel­szerelt pályázati kérvényeiket a jelzett határ­időig a város Főispánjához, mint a Kijelölő Választmány elnökéhez címzetten, közszolgá­latban álló pályázók szolgálati felsőbbségük útján, más pályázók pedig közvetlenül a vá­rosi közigazgatási iktató hivatalba (Városháza, földszint 8. sz.) adják be. Azok, akik jelenleg is Debrecen sz. kir. vá­ros szolgálatában állanak és rendszeresített állást töltenek be az 1922 : II. t.-c. 10. §-ának 10. pontja, illetőleg a m. kir. közigazgatási bíróság 15.017/1929. P. számú ítélete értelmé­ben, illetőleg elsőbbségi igénnyel biró pályázók az 1931 : III. t.-c. 17. §-a és a 11.720/17.—1931. H. M. sz. rendelet II. rész, 4. cím, 2. bekezdése értelmében pályázati kérvényeiken a bélyeg­illeték lerovása alól mentesek. Elkésetten beadott, vagy kellőleg fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. Debrecen, 1938. évi március hó 29.-én. *20748 Polgármester. 13.390/1938. Ij. szám. Pályázati hirdetmény. Debrecen sz. kir. város törvényhatóságánál a normálstátus keretében üresedésben levő, nyugdíjjogosultsággal egybekötött s a törvény­­hatósági bizottság által a legközelebbi rendes közgyűlésen élethossziglanra szóló választás utján betöltendő egy, a XI. fizetési osztályba sorozott segédnyilvántartói állásra pályázatot hirdetek. Az álláshoz az 1883 :1. t.-c. 19. §-ában előirt képesítés kívántatik m­­eg. Az állás a XI. fizetési osztályba sorozottan van megszervezve s az azután járó illetménye­ket az 1927 : V. t.-c. 49. §-a alapján foganato­sított illetményrendezést tartalmazó minden­kori kormányhatósági jóváhagyást nyert köz­gyűlési határozatok szabály­ozzák. Az állásra — mint fenntartott állásra­­— az 1931 : III. t.-c. 5. és 6. §-ai értelmében elsőbb­séggel bírnak, amennyiben az állás elnyerésé­hez a fennálló törvényes rendelkezésekben megszabott feltételeknek megfelelnek, a tör­vény 4. §-a értelmében a törvény 2. §-ának 3. pontja szerinti igazolvánnyal ellátott igazol­­ványosok minden más pályázóval szemben , igazolványos pályázók hiányában pedig egyenlő feltételek mellett, viselt katonai rendfokoza­tukra tekintet nélkül, a törvény 20. §-a értel­mében a Vitézi Rend tagjai, valamint mind­azok, akik a világháború alatt arcvonalbeli katonai szolgálatot teljesítettek, vagy ebből a szolgálatból kifolyólag rokkantakká váltak. A pályázati kérvényekhez eredetben, vagy hitelesített másolatban a következő okmányo­kat kell csatolni : 1. születési anyakönyvi kivonat, nősöknél házassági anyakönyvi kivonat, 2. illetőségi bizonyítvány, 3. egy évnél nem régibb keletű ható­sági erkölcsi bizonyítvány, amely a családi álla­potot és a nemzethű­séget is igazolja, 4. legalább a középiskola négy osztályának sikeres elvégzését és az egyéb ismereteket iga­zoló okmányok, 5. az állás betöltéséhez megkívánt szellemi és testi épséget igazoló új keletű hatósági orvosi bizonyítvány, 6. az esetleges katonai szolgálatot és háborús kitüntetéseket igazoló okmányok, 7. az eddigi szolgálatot, illetve foglalkozást és a hivatali teendőkben való jártasságot iga­zoló okmányok.......... Ezen okmányokon felül a fentiek szerint elsőbbségi igénnyel biró pályázók kérvényeik­hez még a következő okmányokat kötelesek mellékelni : a) igazolványosok az 1931 : III. t.-c. alapján kiállított igazolványt; b) a Vitézi Rend tagjai a Vitézi Rend Főszék­­tartósága által kiállított igazolványt; c) a világháborúban arcvonalbeli szolgálatot teljesített egyének a Károly csapatkereszt vise-

Next