Budapesti Közlöny, 1938. április (72. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-01 / 73. szám

1938 április 1. — 73. szám Budapesti Közlöny­ lésére való igényjogosultságot tanúsító igazol­ványt ; d) a hadirokkantak és pedig a volt nem hiva­tásos katonai egyének, a rokkantjárulék élveze­tét, illetve az ellátásra való igény nélkül hadi­rokkanttá történt nyilvánítást igazoló okmányt, a volt hivatásos katonai egyének­­ igazolványt arról, hogy a világháborúban szerzett sérülé­sükből kifolyólag váltak rokkanttá és sérülési pótdíj élvezetében állanak. Akik jelenleg is Debrecen sz. kir. város szol­gálatában állanak, azok a pályázati kérvényeik­hez az 1., 2., 3., 4., 5. és 7. szerinti okmányok csatolását mellőzhetik. A fenti okmányokon kívül a pályázók által pályázati kérvényükhöz melléklendő egy rövid életrajzi és szolgálati leírás (curriculum vitae), amelyben összefoglalóan közlendő : a pályázó életkora, vallása, családi állapota, gyermekei­nek száma, iskolai végzettsége, jelenlegi állása, eddigi alkalmazásai, közszolgálatának kezdő­pontja, katonai és háborús szolgálata s egyéb, a pályázó személyére vonatkozó lényegesebb adatok. A fentiek szerint meghirdetett állásra a pályázati határidő a folyó évi április hó 30-ik (szombat) napjának déli 12 órája. Fellí­vom mindazokat, akik a meghirdetett állást elnyerni óhajtják, hogy sajátkezűleg itt, 2.—• pengős okmánybélyeggel ellátott s szabály­­szerűen felbélyegzett fenti okmányokkal felsze­relt pályázati kérvényeiket a jelzett határidőig a város Főispánjához, mint a Kijelölő Választ­mány elnökéhez címzetten, közszolgálatban álló pályázók szolgálati felsőbbségük útján, más pályázók pedig közvetlenül, a városi közigaz­gatási iktató hivatalba (Városháza, földszint 8. sz.) adják be. Azok, akik jelenleg is Debrecen sz. kir. város szolgálatában állanak és rendszeresített állást töltenek be, az 1922 : V. t.-c. 10. §-ának 10. pontja, illetőleg a m. kir. Közigazgatási Bíró­ság 15.017/1929. P. számu­ ítélete értelmében, továbbá az igazolványosok és egyéb elsőbbségi igénnyel biró pályázók az 1931 : III. t.-c. 17. §-a és a 11.720/17—1931. II. M. számú rendelet II. rész 4. cvnt 2. bekezdése értelmében pályá­zati kérvényeiken a bélyegilleték lerovása alól mentesek. Elkésetten beadott vagy kellőleg fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. Debrecen, 1938. évi március hó 29.-én. Dr. Kölcsey Sándor s. k. *20747 polgármester. 9,776/1938. XI. szám. Versenytárgyalási hirdetés. (1) A m­. kir. iparügyi miniszter Bükkszék, Ivád, Kisfüzes, Pétervására, Szajla és Terpes hevesvármegyei községek villamos energia­­ellátására nyilvános versenytárgyalást hirdet. (2) A kiadásra kerülő engedélyokirat az engedélyesnek az (1) bekezdésben megjelölt községek közigazgatási területére kizárólagos­­sági jogot biztosít. Az engedélyokirat hatályá­nak időtartama az első üzembehelyezési enge­dély keltétől számított 40 év. A megváltás joga legkorábban az első üzembehelyezési engedély keltétől számított 30 év eltelte után gyakorol­ható. (3) Az ajánlattevők kötelesek az (1) bekez­désben megjelölt községek villamos energia­­ellátásához szükséges összes létesítményeket az építési engedély keltétől számított 3 (három) fagymentes hónap alatt megépíteni. (4) Csak szabályszerűen kiállított és a 44.466/1936. P. M. sz. rendeletnek (megjelent a Budapesti Közlöny 1936. évi 71. számában) megfelelően bélyegeit és a mellékletekkel egybefüzött, pecséttel lezárt és sértetlen borí­tékban elhelyezett, közvetlenül vagy posta út­ján benyújtott ajánlatok kerülnek tárgyalás alá. Az ajánlatok boritékát „Ajánlat a m. kir. iparügyi miniszternek a 9.776/1938—XI. sz. a. közzétett versenytárgyalási hirdetésben meg­jelölt községek villamosítására“ felírással kell ellátni. (5) Az ajánlatok benyújtásának helye a m. kir. iparügyi minisztérium segédhivatala , II., Lánchid­ utca 2., földszint. Határideje 1938. évi április hó 30. napjának 12 órája. Utó- és pótajánlatokat egyáltalában nem, elkésve érkezett ajánlatokat pedig csak ak­kor lehet figyelembe venni, ha azok posta útján az ajánlatok felbontásának időpontja előtt érkez­tek és kétségtelenül megállapítható, hogy leg­később a megelőző napon lettek postára adva. (6) A beérkezett ajánlatok felbontása 1938. évi április hó 30. napján 12­ órakor a m­. kir. Iparügyi Minisztérium energiagazdál­kodási szakosztályában fog megtörténni. A fel­bontásnál az ajánlattevők, vagy azoknak írás­beli meghatalmazással ellátott képviselői jelen lehet­nek. (7) Az ajánlatok tárgyában a döntés 1938. évi június hó 30. napjáig fog megtörténni, mely időpontig az ajánlattevők ajánlataikkal kötelezettségben maradnak. (8) Az ajánlattevők elllést érdemlő módon kötelesek igazolni, hogy a vállalkozáshoz szük­séges tőke felett szabadon rendelkeznek. (9) Az ajánlattevők ajánlatuk benyújtása előtt bánatpénzt kötelesek letétbe helyezni. A bánat-­­ pénzt a létesítendő berendezések hozzávető­leges építési költségeinek 1%-a, az 500.000 pengőn felüli építési költség esetén pedig annak 1­ % -a. Bánatpénzül készpénz, vagy a 4.260/1929. M. E. sz. rendelet szerint záradékolt takarék-, betétkönyv, esetleg a Pénzintézeti Központ I. és II. kúriájába tartozó hazai pénzintézetek valamelyike által az említett kormányrendelet­nek megfelelően kiállított kezességi nyilatkozat szolgálhat, melyet letétbe kell helyezni. A nyertes ajánlattevő vállalt építési kötele­zettségének biztosítására a bánatpénzzel azonos értékű üzleti biztosítékot tartozik letétbe he­lyezni. A készpénzben vagy takarékbetétkönyvben letett bánatpénz egyszersmind üzleti biztosíté­kul is szolgál. Ha azonban a bánatpénzül le­tett takarékbetétkönyv üzleti biztosítékká válik, a betétkönyvre az 1929. évi 4.260. M. E. számu­ rendelet 8. §-a értelmében vezetendő nyilatko­zat után lerovandó illeték különbözetet 15 nap alatt pótolni kell. Kezességi nyilatkozat igénybevételénél az ajánlat benyújtása előtt letett, a 4.260/1929. M. E. sz. rendeletben a bánatpénz céljára meg­határozott szövegű kezességű­ nyilatkozatot a a munka elnyerése esetében az értesítés kézhez­vételétől számított 8 napon belül biztosíték céljaira szolgáló kezességi nyilatkozattal kell kicserélni. Készpénzben letéti bánatpénzt és biztosíté­kot az „Iparügyi Minisztérium, központi igaz­gatás, letéti számla, Budapest“ elnevezésű, 62.301. számú postatakarékpénztári csekk­számlára kell befizetni. Takarékbetétkönyvet vagy kezességi nyilatkozatot pedig Budapesten a m­. kir. postatakarékpénztárnál, vidéken a pénzügyigazgatóság székhelyén levő m. kir. adóhivatalnál kell az iparü­gyi minisztérium letétjébe helyezni. A csekkbefizetési szelvényt, illetve a letéti nyugtát mellékelni kell az ajánlathoz. (10) Az (1) bekezdésben felsorolt községek közvilágítási kötelezettséget vállaltak. (11) A beérkezett ajánlatok közül csak azok kerülnek tárgyalás alá : 1. amelyeket az ajánlattevők az A) alatti „Ajánlat“-űrlap és B) alatti „Árszabás“-űrlap kitöltésével nyújtottak be, továbbá 2. amely ajánlatokban az ajánlattevők a C) alatti „Az energiaszolgáltatás részletes feltételei“-t és a D) alatti községi képviselőtestületi „Hatá­­rozat“-mintában foglaltakat magukra nézve kötelezőnek elismerik és végül 3. amely ajánlatok az E) alatti „Pályázati feltételekének, az F) alatti „Műszaki feltételekének és az 1931 : XVI. t.-c„ valamint az ennek végrehajtása tárgyában kiadott mi­niszteri rendeleteknek minden tekin­tetben megfelelnek. (12) A fenti A)—F) alatt megjelölt mellék­letek a m. kir. Iparü­gyi Minisztérium segéd­­hivatalában a hivatalos órák alatt megtekint­hetők, illetve 20 P lefizetése ellenében meg­szerezhetők. (13) Az ajánlattevők több (alternatív) aján­latot is nyújthatnak be. Ez esetben elégséges, ha az ajánlatok közül legalább egy megfelel a kiírási műveleteknek. (14) A m­. kir. iparügyi miniszter a beérke­zett ajánlatok közül szabadon választhat, az engedélyokiratot az esetleg egymagában jelent­kező ajánlattevőnek is kiadhatja, ha pedig az ajánlatok egyikét sem tartja megfelelőnek, a versenytárgyalást eredménytelennek nyilvánít­hatja, anélkül azonban, hogy ebből kifolyólag az ajánlattevők bármilyen igényt támaszthat­­­nának. Budapest, 1938. évi március hó 22.-én. **301 .1­. kir. ipar­ügyi miniszter. Útlevelek és utiigazolványok érvénytelenné nyilvánítása. Richter István Miskolcon 1895. évi április hó 2.-án született, izr. vallásu­, nőtlen, apja néhai Richten Mátyás, anyja Rosenthal Margit, utoljára Budapest, Anker-köz 1. szám alatti lakos a párisi m. kir. követség által 1938. évi február hó 24.-én 168.741—I. 7.726. szám alatt Európára (Orosz- és Törökország kivételével) kiállított útlevelét elvesztette. Ez az útlevél ezennel érvényét veszti. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY 269.100/1938. XVII. B. M. szánt. Versenytárgyalási hirdetmény. A m. kir. belügyminisztérium nyilvános ver­senytárgyalást hirdet a m. kirr. állami gyermek­­menhelyek részére az 1938/39. évben szükséges mintegy 37.000 pár gyermekcipő szállítására. Az ajánlati űrlap és mellékletei (verseny­­tárgyalási és szállítási feltételek, stb.), valamint a mintacipők a budapesti m. kir. állami gyer­­mekmenhely hivatalos helyiségében (Budapest, X., Üllői­ út 86. sz.) naponként, 8—12 óra kö­­­­zött díjtalanul megszerezhetők, illetve meg­tekinthetők. A mintacipők és az említett nyomá­s látványok még a debreceni, győri, miskolci, pécsi, soproni és szegedi kereskedelmi és ipar­­­­kamaráknál, továbbá a gyulai, kecskeméti,­­ szombathelyi és veszprémi m. kir. állami gyermekmenhelyekben tekinthetők meg, illetve szerezhetők be. Az ajánlatokat személyesen, vagy posta utján a budapesti m­. kir. állami gyerm­ekmen­­h­elybe legkésőbb 1938. évi április hó 27. napján 10 óráig kell benyújtani, ahol azok ugyanezen időpontban fognak felbontatni. A bánatpénz letételére vonatkozólag a ver­senytárgyalási és szállítási feltételekben fog­laltak az irányadók. Budapest, 1938. évi március hó. **302 M. kir. Belügyminisztérium. 80/1938. elit. szám. Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság. Az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottság Budapesten, az 1938. évi március hó 10-től 23-ig tartott ülésein a­ nyilvános előadásra alkalmasnak találta: 1. „Paramount világhíradó 938/10.“ (Para­mount Sound News) (Paramount) hangos riport 1 felvonásban, a Paramount filmgyár­ban 1938. évben készült, 384 m­. hosszú, 2. „Rosalie — előzetes“ (Rosalie — Trailer) (M. G. M.) hangos reklám 1 felvonásban, a Metro Goldwyn Mayer filmgyárban 1938. évben készült, 131 m. hosszú, 3. „Párisi világkiállítás 1937.“ (M. F. I.) kes­keny, néma riport 1­felvonásban, az Expo film­gyárban 1937. évben készült, 101 m. hosszú, 4. „XXVII. sz. trükkfilm­“ (M. F. I.) hangos reklám­­­felvonásban, a Magyar Film Irodá­ban 1938. évben készült, 50 m. hosszú, 3

Next