Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. április (72. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-01 / 73. szám értesítője

4 íny íny^ W ^Wp^W'P A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1938 április 1. — 73. szám. Okiratmegsemmisítés. 1663/1938. sz. Soltész Károly megyaszói lakos, Lekner István alsódobszai lakos nevére Alsódobszán 327/1937. jegyzőkönyvi szám alatt kiállított marhalevélben szereplő lovat megvette. A tulajdonjog Alsódobszán 121/1937. szám alatt lett Sol­tész nevére átirva. Ezen marhalevelet elvesztette. Körözését és megsemmisítését elrendelem. Feltalálás esetén kérem e hivatalt értesíteni. Szerencs, 1938. évi március hó 12. napján. A szerencsi járás főszolga­bírója. 2029 Vegyes hirdetmények. Hirdetmény. 3941/1938. tkv. szám. „Forner és Lemez­művek r. t. újpesti (Váci­ ut 60.) bej. cég, az Újpest m. város telekkönyvi betéteinek szerkesztése után a tulaj­donukat képező 621/7., 622/7. és 621/6. hrsz ingatlanok előtt a 3471. és 3472. srszámmal jelölt Duna folyamban természetes feliszapolás folytán képződött ingatlanok­nak a telekkönyvi betétek kiegészítés útján való telek­­könyvezését kérelmezte. Ez azzal a felszólítással tétetik közzé. . 1. hogy mindazok, akik a kérelmező fél tényleges birtokosként történt bejegyzése ellenében ellentmondás­sal élni kívánnak, írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1938. évi október hó 15. napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte után ellent­mondásuk többé figyelembe nem vétetik ; 2. hogy mindazok, akik a telekkönyvi betétek kiegé­szítése által a kiegészítés útján telekkönyvezett ingat­lanokra vonatkozólag bármely más dologi jogot érvé­nyesíthetni vélnek, e tekintetben felszólalásaikat tartal­mazó kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz ugyancsak hat hónap alatt, vagyis 1938. évi október hó 15-ig bezá­rólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő elmúlta után a telekkönyvi betétek kiegészítésével, kapcsolatos újraszerkesztéskor közbejött téves bevezetésből származó bárminemű igényeiket csak a törvény rendes útján és csak az időközben nyilván­­könyvi jogokat jogügylet útján jóhiszeműen és nem ingyen szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg. Újpest, 1938. március 21-én. Az újpesti kir. jbiróság, mini tkvi hatóság._______11728 Hirdetmény. Cg. 2300/24. szám. A budapesti kir. tör­vényszék a csődbíróságnak Cs. 30496/1932—232. számú jogerős végzése folytán, mellyel a cég ellen nyitott cső­döt vagyonhiány miatt megszüntette, megállapítja, hogy a kereskedelmi egyéni cégek jegyzékének 48. kötet 36. lapján bejegyzett Neidender K. és Testvérei cég (Buda­pest, V. kerület, Dorottya­ utca 14. szám) tényleg meg­szűnt. Felhívja ennélfogva a kir. törvényszék a cég birtoko­sát, képviselőjét és mindazokat, akiknek a cég fennállá­sához érdeke fűződik, hogy ha a cég megszűnésének bevezetése ellen kifogásuk van, ezt a hirdetmény meg­jelenésétől számított 45 nap alatt terjesszék elő, mert ellenesetben a kir. törvényszék a céget az 1927 : III. t.-c. 2. §-a alapján hivatalból fogja törölni. Budapest, 1938. évi március hó 4. napján. A budapesti kir. törvényszék, mint cégbiróság. **299 ■ Hirdetmény: 5082/1938. tkvi szám. Nagybaracska község telekkönyve birtokszabályozás következtében az 1869. évi 2579. számú szabályrendelethez képest átalakittatik és ezzel egyidejűleg mindazon ingatla­nokra nézve, amelyekre az 1886 : XXIX., az 1889. évi XXXVIII. és az 1891: XVI. t.-c­ikkek a tényleges bir-­t­okosok tulajdonjogának bejegyzését rendeleik, az 1892: XXIX. t.-cikkben szabályozott eljárás a tkvi betéti bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foga­­natosittatik. * E célból az átalakítási előmunkálat hitelesítése és a helyszíni eljárás a nevezett községben 1938. évi május hó 4-én fog kezdődni. Ennélfogva felhivatnak : 1. az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgyalá­son személyesen vagy meghatalmazott által jelenjenek meg és az új telekkönyvi tervezet ellen netáni észre­vételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a régi telekkönyv végleges átalakítása után a téves átveze­tésből­­eredhető kifogásokat jóhiszemű harmadik sze­mélyek irányában többé nem érvényesíthetik ; 2. mindazok, akik a telekjegyzőkö­nyvben előforduló bejegyzésre nézve indokolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy a bizottság előtt a kitűzött határnapon megkezdendő eljárás alatt jelenjenek meg és előterjesz­téseiket igazoló okirataikat mutassák fel ; 3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz tulajdon­jogot tartanak, hogy a tulajdonjog tavi bekebelezését a kitűzött határidőig a telekkönyvi hatósághoz inté­zendő szabályszerű beadvány útján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi bejegyzésre alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik elő­terjesztése végett a bizottság előtt jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, az átírásra az 1886 : XXIX. t.-c. 15—18. és az 1889 : XXXVIII. t.-c. 5., 6- 7. és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak és azok­kal igényeiket a kiküldött bizottság előtt igazolják, vagy oda hassanak, hogy az átruh­ázó telekkönyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval elismerje, és a tulajdonjog bekebelezésére en­gedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezúton nem érvényesíthetik és a bélyeg- és illetékelengedés kedvezményétől is elesnek ; 4. azok, akiknek javára tényleg már megszűnt köve­telésre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog van nyilván könyvileg bejegyezve, úgyszintén az ilyen bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött bizott­ság előtt megjelenjenek, mert ellenesetben a bélyeg­­mentesség kedvezményétől elesnek. Baja, 1938. évi március hó 25. napján. A ba­jai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. * 20741 Hirdetmény, 410/3. 1938. szám. A veszprémi kir. tör­vényszék, mint birtokbiróság közhírré teszi, hogy a m. kir. kincstár kisajátító által a Veszprém—rábahidvégi állami közút Borszörcsök község határába eső szaka­szának kiépítéséhez szükséges terület megszerzése céljá­ból a m. kir. kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter 41.152/1937. XI. sz. rendeletével elrendelt kisajátítási ügyben az 1887 : XLI. t.-c. 46. §-a értelmében a kár­talanítási eljárás megkezdésére a Borszörcsök község határában kisajátítás alá kerülő ingatlanokra vonat­kozóan határnapul az 1938. évi április hó 13. napjának délelőtti fél 12 óráját tűzte ki Borszörcsök községházá­hoz. Erre a tárgyalásra azzal idézi meg az ingatlantulaj­donosokat és az összes telekkönyvi érdekelteket, hogy elmaradásuk a kártalanítás felett hozandó érdemleges határozatot nem gátolja és az egyéni külön értesítés elmaradása, vagy a tárgyalásról való elmaradás miatt igazolásnak nincs helye. A távollevő vagy ismretlen tartózkodású érdekeltek részére a kir. törvényszék dr. Vathy Jenő devecseri ügyvédet rendelte ki. Veszprém, 1938. évi március hó 23. napján. A veszprémi kir. törvényszék. *20746 Hirdetmény. Pk. I. 176.751/15. 1917. és Pk. V. 601.311/7. 1933. szám. Néh. Láng Mór hagyatéka ügyé­ben a bíróság megállapítja, hogy a budapestvidéki m. kir. adóhivatal letéti kirendeltsége 7770/1936. c. a. 280 l­engő 50 fillér értékű drágaságot és 28.422 Korona n. é. hadikölcsönkötvényt kezel régi letétként. A Pk. V. 601.311/1933. sz. iratoknál pedig Hackss­­pacher Pálné végrehajtatónak — Pospischl Ferenc vég­rehajtási szenvedő elleni végrehajtási ügyében 4.601. 1932—33. c. a. 4 drb. összesen 5 pengő becsértékű zálog­jegyet kezel régi letétként. A 17.300 1936. I. M. számú rendelet 7. §-a alapján a bíróság felhívja az ismeretlen helyen tartózkodó Pospischl Ferenc, Láng Sámuel, Láng Gyula, Derf Si­monna szül. Láng Eszti, Ungor Izidor, Kiss Sománé,­­Nagel Sándor, Nagel Adolf, Nagel Aladár, Goldner Li­­pótné szült. Nagel Pepi, Nagel Ignác, özv. Fodor Ber­­talanné szül. Grünbaum Eszti, Klein Mártonná szül. Grünbaum Lujza, Grünbaum Sali, Grünbaum Adolf, Grünbaum Gyula és Domanics Pedrotti érdekelteket, hogy ezen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben való megjelenését követő naptól számított 30 napon belül közös kérvényben kérjék a letétek kiutalását, vagy az­ok megjelölésével annak tovább őrzését s végül a 4601. 1932—33. c. a. kezelt régi letétet a hitelezők esetleg árvereztessék el, különben a bíróság a régi letéteket minden további értesítés nélkül a m. kir. postatakarék­pénztárba fogja beutalni, ahol érdekeltek a hivatkozott rendeletben meghatározott­ módon és idő alatt igényei­ket érvényesíthetik, ha azonban a letétek elárvereztettek, már csak a befolyt vételárnak a költségek levonása után fennmaradó részére tarthatnak igényt. Budapest, 1938. március 9. A budapesti központi kir. járásbíróság. **297 Holtiaknyilvánitás. Holtnak nyilvánít­ás. 1. P. 30725/2. 1938. szám. A buda­pesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Czingel Gyuláné és ifj. Czingel Gyula budapesti (Bécsi-ut 169.) lakosok részéről az 1911 : I. t.-c. 733. §-ának 2. pontja alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Czingel Gyula József volt budapesti (III., Kiscelli-ut 94.) lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást a m­ai napon megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Zloch Károly ügyvéd, budapesti lakost rendelte ki. Felhívja a kir. törvényszék az eltüntet­és mindazokat, akiknek az eltűnt életbenlétéről tudomásuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot az eltűnt életbenlété­­ről értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az adato­kat, amelyekből az eltűntnek életbenléte megállapítható, mert ellenkező esetben a bíróság az eltüntet a jelen hir­detménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év letelte után biróilag holtnak fogja nyilvánítani. Budapest, 1938. évi március hó 17. napján. A budapesti kir. törvényszék. F 11730 MAGÁNHIRDETÉSEK. Magyar Konfekcióművek R.-T., ezelőtt Ungár Lipót. Mérlegszámla 1936. december 31. Vagyon: Adósok 2,310.748.96 P. Váltók 84.909.80 P. Pénztárkészlet, postatakarék, bankbetétek 195.157.69 P. Berendezés 39.955.— pengő: Ingatlan 353.589.48 P. Értékpapír 75.000. — P. Árukészlet 621.899.79 P. összesen 3,681.260.72 P. — Teher: Részvénytőke 1.000. 000.­— P. Tőketartalék 500.000.— P.­ Tar­talékalap 50.000.— P. Értékcsökkenési tartalék 27.000. — P. Tisztviselői segélyalap 20.000.— P. Hitelezők 1,971.900.22 P. Nyereség m. é. nyere­ség 11.082.74 P. I. évi nyereség 101.277.76 P. összesen 112.360.50 P. összesen 3,681.260.72 P. Budapest, 1938. március 27. Az igazgatóság. Megvizsgáltuk és rendben találtuk. 858 A felügyelőbizottság. Szalag- és Paszományárugyár R.-T., előbb Fröhlich Ignácz, felszámolás alatt, Budapest, VI., Hajós­ utca 25. szám. Mérlegszámla 1937. december 31-én. V­agyon: Telek P 9.000.p. Épületek P 132.898.22. Gépek P 36.807.80. Bankok P 319.83. Adósok P 677.—. Pénztár P 2.944.06. Veszteségáthozat 1936. évről P 57.633.78. 1937. évi veszteség P 4.719.31. összesen P 245.000.—. Teher: Részvénytőke P 200.000.—­. Érték­­csökkenési tartalékalap P 45.000.—. Összesen : 245.000.—. A felszámolók. Megvizsgáltuk és rendben találtuk. 856 A felügyelőbizottság. Meghívó az Arvum Mezőgazdasági és Termény­kereskedelmi r.-t.-nak Budapesten, V., Zoltán­ u. 18. sz. alatti helyi­ségében 1938. évi április hó 9-én, délelőtt 10 órakor megtartandó rendkívüli közgyűlésére. Tárgy : Az igazgatóság egyes tagjainak lemondásá­val kapcsolatban az új igazgatósági tagok megválasztása. Az Igazgatóság. Megjegyzés : A részvényesek tartoznak rész­vényeiket az alapszabályok értelmében a tár­saság pénztáránál letétbe helyezni. 862 Hazai Taxamétergyár Részvénytársaság mérlegszámlája 1937. december 31-én. Vagyon: Készpénz P 1.067.95. Leltár P 4.963.05. Taxaméteróra P 172.200.1. Kos­mos óra P 3.224.65. Anyag P 1.959.82. Adósok P 41.809.61. Veszteség : múlt évi veszteség­átdozat P 34.877.69. folyó évi veszteség pengő 545.92, együtt P 35.423.61. Összesen 260.648.69 pengő. — Teher: Részvénytőke 100.000.— pengő. Tőketartalék P 38.400.—. Tartalékalap P 2.500.—. Értékcsökkenési alap P 116.105.44. Kétes követelések tartaléka P 1.801.25. Hite­lezők P 1.842.—. Összesen : 260.648.69. Budapest, 1937. december 31-én. Az igazgatóság. Megvizsgáltuk és rendben találtuk. 872 A felügyelőbizottság. Keményitőtermékeket Árusító Részvénytársaság, Budapest, Mérlegszámla 1937. december 31-én. Vagyon: Részvénybefizetési számla pengő 105.000.—. Befizetett részvénytőke (bankfolyó­számla) P 50.801.—. Berendezés P 1.986.46. Személyautó P 16.220.—. Pénztárkészlet pengő 4.232.84. Adósok P 974.770.03. Vevők hordó­­tartozása P 7.184.—. összesen P 1.160.194.33. Teher : Részvénytőke P 150.000.—. Tarta­lék P 512.—. Gyárak bizományi követelése P 979.002.87. Gyárak hordókövetelése P 7.184. Visszatartott bizományi jutalék P 18.206.46. Nyereségáthozat 1936. évről P 4.660.—. Nyere­ség P 629.—. összesen P 1.160.194.33. Eredményszámla 1937. december 31-én. Veszteség: Személyautó értékcsökkenés P 1.760.—. Bizományi jutalék kiadások pengő 164.166.93. Nyereség P 629.—. Összesen pengő 166.555.93. Nyereség : Bizományi jutalék visszatar­tási számláról P 1.760.—. Bizományi jutalék bevételek P 164.166.93. Kamatszámla P 629.—. Összesen P 166.555.93. Az Igazgatóság. Megvizsgálta és helyesnek találta. A Felügyelőbizottság.

Next