Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. május (72. évfolyam, 97-120. szám)

1938-05-01 / 97. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1938 május 1. — 97. szt. Árverés. 1058/1938. tkvi szám. Kiefer Jakabné szül. Wolcz Anna végrehajtóinak, Kiefer Jakab végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 79 aranypengő 01 fillér és 370 aranypengő 88 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a bonyhádi kir. járásbíróság területén levő, Bonyh­ádvarasd községben fekvő s a bonyhádvarasdi 333. számú betétben gondnokolt Kiefer Jakab (nős Wolcz Annával) nevén álló A. 1. 1—3. sorszám alatt vezetett kert, szántó, szőlő művelés alatt álló 239/1., 240/1., 241/1. helyrajzi számú ingatlanokra és ezeknek a 24.000/1929. 1. M. számú ren­delet 7. §-ában meghatározott tartozékára 611 arany­pengő kikiáltási árban; A. J. 6. sorszám alatt vezetett szántó művelés alatt álló 528/1. helyrajzi számú ingatlanra és ennek 24.000. 1929. I. M. számú rendelet 7. §-ában meghatározott tartozékára 290 aranypengő kikiáltási árban; A. I. 8. sorszám alatt v­ezetett szántó művelés alatt álló 681/1. helyrajzi számú ingatlanra és ennek a 24.000/1929. I. M. számú rendelet 7. §-ában meghatá­rozott tartozékára 317 aranypengő kikiáltási árban; A. I. 11. sorszám alatt vezetett szántó művelés alatt álló 850/1. helyrajzi számú ingatlanra és ennek a 24.000/1929. I. M. számú rendelet 7. §-ában meghatáro­zott tartozékára 54 aranypengő kikiáltási árban; A. I. 12. sorszám alatt vezetett szántó művelés alatt álló 956/1. t­rszámu ingatlanra és ennek a 24.000/1929. I. M. számú rendelet 7. §-ában meghatározott tartozé­kára 278 pengő kikiáltási árban; A. I. 13. sorszám alatt vezetett 1066/1. lrszámu szántó művelés alatt álló ingatlanra és ennek a 24.000/1929. I. M. számú rendelet 7. §-ában meghatározott tartozé­kára 291 aranypengő kikiáltási árban; A. I. 14. sorszám alatt vezetett szántó művelés alatt álló 1118/1. érszámú ingatlanra és ennek a 24.000/1929. I. M. számú rendelet 7. §-ában meghatározott tartozé­kára 117 aranypengő kikiáltási árban; A. I. 17., 18. sorszám alatt vezetett szántó és rét művelés alatt álló 1491/1., 1492/1. érszámú ingatlanra és ennek a 24.000/1929. I. M. számú rendelet 7. §-ában meghatározott tartozékára 95 aranypengő kikiáltási árban; A. I. 19—21. sorszám alatt vezetett erdő, rét és szántó művelés alatt álló 1534/1., 1535/1., 1536/1. hrsz. ingatlanokra és ezeknek a 24.000/1929. I. M. sz. ren­delet 7. §-ában meghatározott tartozékára 167 arany­pengő kikiáltási árban; A. I. 24. sorszám alatt vezetett szántó művelés alatt álló 1783/1. hrszámu ingatlanra és­ ennek a 24.000/1929. I. M. számú rendelet 7. §-ában meghatározott tartozé­kára 116 aranypengő kikiáltási árban; A. I. 26. sorszám alatt vezetett szántó művelés alatt álló 1929/1. hrszámu ingatlanra és ennek a 24.000/1929. I. M. számú rendelet 7. g-ában meghatározott tartozé­kára 136 aranypengő kikiáltási árban; A. J. 27., 28. sorszám alatt vezetett szántó és rét mű­velés alatt álló 1968/1., 1969/1. érszámu ingatlanokra és ezeknek a 24.000/1929. I. M. számú rendelet 7. g-ában meghatározott tartozékára 176 aranypengő kikiáltási árban; A. I. 29. sorszám alatt vezetett 2151/1. érszámú szántó művelés alatt álló ingatlanra és ennek a 24.000/1929. 1. M. számú rendelet 7. §-ában meghatározott tartozé­kára 398 aranypengő kikiáltási árban; A. I. 32. sorszám alatt vezetett szántó és rét művelés alatt álló 2568/1. hrszámu ingatlanra és ennek a 24.000. 1929. I. M. számú rendelet 7. §-ában meghatározott tar­tozékára 45 aranypengő kikiáltási árban; A. I. 33—35. sorszám alatt vezetett szőlő, rét, szántó művelés alatt álló 2609/1., 2610/1., 2611/1. hrsz. ingatlanra és ezeknek a 24.000/1929. 1. M. számú rendelet 7. §-ában meghatározott tartozékára 104 aranypengő kikiáltási árban; A­ 36—38. sorszám alatt vezetett rét, rét, erdő mű­velés alatt álló 2731/1., 2732/1., 2733/1. helyrajzi számú ingatlanokra és ezeknek a 24.000/1929. I. M. számú ren­delet 7. §-ában meghatározott tartozékára 84 arany­pengő kikiáltási árban; A. I. 39. sorszám alatt vezetett szántó művelés alatt álló 2931/1. érszámu ingatlanra és ennek a 24.000/1929. I. M. számú rendelet 7. §-ában meghatározott tartozé­kára 090 aranypengő kikiáltási árban; A. I. 40. sorszám alatt vezetett szántó művelés alatt álló 2908/2. érszámú ingatlanra és ennek a 24.000/1929. I. M. számú rendelet 7. §-ában meghatározott tartozé­kára 288 aranypengő kikiáltási árban; A. I. 41. sorszám alatt vezetett szántó művelés alatt álló 3054/2. hrszámu ingatlanra és ennek a 24.000/1929. I. M. számú rendelet 7. §-ában meghatározott tartozé­kára 504 aranypengő kikiáltási árban; A. I. 42. sorszám alatt vezetett szántó művelés alatt álló 3122/2. hrszámu ingatlanra és ennek a 24.000/1029. I. M. szám­ú rendelet 7. g-ában meghatározott tartozé­kára 1.552 aranypengő kikiáltási árban; A. t. 43. sorszám alatt vezetett szántó művelés alatt álló 3148/1. hrszámu ingatlanra és ennek a 24.000/1929. I. M. számú rendelet 7. g-ában meghatározott tartozé­kára 435 aranypengő kikiáltási árban. A. I. 44. sorszám alatt vezetett szántó művelés alatt álló 3179/1. hrszámu ingatlanra és ennek a 24.000/1929. I. M. számú rendelet 7. §-ában meghatározott tartozé­kára 86 aranypengő kikiáltási árban, elrendelte. Az árverést 1938 évi augusztus hó 4. napján délelőtt 10 órakor, Bonyh­ádvarasd községházánál fogják meg­­tartani Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban rá '. 'lz'á'lási ár szá 'aléka szerint megállapított,­­ bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig­­ kiegészíteni. Bonyhád, 1938. évi március hó 30. napján. A bonyhádi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12298 Árverés. 5065/1938. tkvi szám. Hónai Jenő és neje végrehajtatóknak Magócsi Sándorné sz. Szurok Mária, Szurok András és Szurok János végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 400 aranypengő tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett a monori kir. járás­bíróság területén levő, Monor községben fekvő s a monori 3864. sz. betétben A. I. 1—3. sorsz. s 4767/5., 4375., 6852. hrs­z. alatt felvett ingatlannak B. 2—4. sorsz. szerint végrehajtást szenvedők nevén álló 3/4-ed rész illetőségére a C. 1., 7. sorsz. alatt Szurok András és Szurok Jenőné sz. Búzás Lidia javára bekebelezett haszonélvezeti jogok fenntartásával 1615 P. II. a monori 3864. sz. betétben A. II. 1—2. sorsz. s 3147/5., 3148/5. hrsz. alatt felvett ingatlannak B. 2—4. szerint a végrehajtást szenvedők nevén álló 3/4-ed rész illetőségére, a C. 1., 7. sorsz. alatt Szurok András és Szurok Jenőné sz. Búzás Lidia javára bekebelezett ha­szonélvezeti jogok fenntartásával 1065 P 45­0 kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi május hó 16. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé­ben, Kossuth L.­utca 71. szám, 16. ajtószám, fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. 8-ában meghatározott" árfolyammal szá­mított óvaddékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe­­h­elyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldött­nek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881. évi LX. t.-c. 147., 150. 170. §-ai ; 1908. évi LX. t.-c. 21­­8.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéreteit tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 . Xbl. t.-c. 25. §.) Monor, 1938. évi március hó 24. napján. A monori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3158 Árverés. 3359/1938. tk. szám. Budapest Székesfővárosi Vásárpénztár végrehajtatának Vétek István végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság utóajánlatra az újabb árverést 10494 pengő 84 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Sásd községben fekvő, s a sásdi 106., 109., 192. szám­i betétekben 392/1., 392/2.­­házak a 118. és 11. sz. alatti, 564/1., 563/3. hrsz. ingatlanokra 17500 pengő kikiáltási áron azzal, hogy az árverés nem érinti a 392/1. hrsz. ingatlanra a 923/1931. tk. sz. végzéssel a Máv. javára 150 kor. erejéig bekebelezett jelzálog­jogot és az 564/1. és 563 . hrsz. ingatlanokra az 564/1. hrszámú ingatlan javára bekebelezett kocsikthasználati szolgalmi jogot, elrendelte. Az árverést 1053 évi má­jus hó 18. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok 13000 pengőnél ala­csonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Az árverés költségei a vételáron felül a vevőt terhelik. Sásd, 1938. évi április hó 11. napján. A sásdi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3114 Árverés. 1979 1938. tk. szám. Dr. Korompay Károly nyíregyházi lakos végrehajtatának Hajdú Ferenc és neje Szakácsi Angyel hajdúnánási réti tanyai lakosok, végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 382 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Hajdúnánás városban fekvő, s 1. a hajdúnánási 7844. S£. betétben A. + 1. sorszám, 14457/7. srszám alatt felvett­­ hold 1526 négyszögöl területű Bét IX. dülőbell, Hajdú Ferencné Szakácsi Angyél nevén álló szántóra 1161 P. H. u. e. betétben A. + 2. sorszám. 14386/1. érszám alatt felvett­­ hold 91 négyszögöl területű Bét IX. dülőbell. Hajdú Ferencné Szakácsi Angyél végrehajtást szenvedő tűvi silonál képező szántóm 687 P. III., a hajdúnánási 7147. sz. betétben A. I. 1—5. sorszám, 14458., 14459., 11462/8., 14462/13., 14462/14. hrsz. a. felvett 4 hold területű Rét IX. dűlőbeli, Hajdú Ferenc végrehajtást szenvedő nevén álló ház, kert, ud­var és szántóra 3552 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi Július hó 22. napján délelőtt 9 ómkor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Bocskai­­tér 1. szám, 10. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő Ingatlanok, éspedig végrehaj­tató kérelmére 1. alatti 777 P 65 f, II. alatti 744 P 65 f, III. alatti 8365 P 46 f-nél alacsonyabb áron nem adható el. Bánam­ént a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Hajdúnánás. 1938. évi március hó 26. napján. A hajdú­nánási kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12297 Árverés. 7903/1938. tk. szám. Pestkörnyéki bank és kereskedelmi r­­t. végrehajtóiénak Reiner Henrik és neje Goldmann Teréz Renné végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha­tóság a végrehajtási, utóajánlatra az újabb árverést 4200 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Cinkota községben fekvő, s a végrehajtást szenvedő nevén álló, a cinkotai 1857 sz. betétben A. + 1. sor­szám, 329/4 je­l.s­orszám alatt foglalt. 378 négyszögöl­­ területű kert és beltelekben az adó- és értékbizonyit- *­vány szerint házas ingatlanra 5065 , 50­0 kikiáltási árban elrendelte. • Az árverést 1933. évi május hó 11. napján délután 3 órakor Cinkota községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási­ ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Gödöllő, 1938. évi március hó 21. napján. A gödöllői kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12301 Árverés. 2123/1938. tkv. szám. (VII. 231/25.) Magyar Olasz Bank r. t. végrehajtatának Soós András Szűcs­­árugyár r. I. végrehajtást szenvedő ellen inditott vég­rehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 15000 pengő tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvé­nyért és a fedezeti tárgyaláson való megjelenésért ez­úttal megállapított 190 P költség, továbbá a csatlako­­zottnak kimondott dr. Havas Zsigmond 130 I’ 50 f tőke és jár., Meyer Tueg u. Joseph Moski Filiale Leipzig 1785 P tőke és jár., Deutsch Manó 416 pengő 25 fillér tőke és jár.. Trieszti Általános Biztosító Tár­sulat Magyarországi Igazgatósága 1050 P 88 t tőke és jár. behajtása végett a budapesti központi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság területén levő, Buda­pesten fekvő s a Budapest szfv. dunabalpart­ részének 6566. számú tkvi betétében 30784. hrszám alatt felvett, XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 167., Kerékgyártó­­utca 3. 5. szám alatt fekvő ház, kert és udvarból álló 934.70/100 négyszögöl terjedelmű, fentnevezett végre­hajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra 906 , kikiáltási árban, továbbá az ugyanott 6567. sz. tkvi betétben 30.786/1. hrsz. alatt felvett, VII. kerület Kerékgyártó­ utca 7/a. szám alatt fekvő kertből álló, a becsatolt adó- és becs­lési bizonyítvány szerint házból is álló 153,60/100 négy­szögöl terjedelmű, fentnevezett végrehajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra 59000­0 kikiáltási árban, az ingatlanokra B. 3.. 4., 5., 6., 7., 8. illetve B. 10—11. sorszám alatt Budapest Székesfőváros Közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozások, valamint ezen korlátozás biztosítására C. 1., 2., 5., 7. sorszám alatt 20.000 K, 100.000 K, 140 ar. ker., 500 P és C. 1. sor­szám alatt 260 P erejéig ugyanannak javára bekebe­lezett jelzálogjogok sérelme nélkül. Az árverést 1938. évi május hó 25. napján délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­­utca 25., földszint 39. ajtó) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vajty az 1912. évi l.IV. t.-cikk 4. g . 1911 :1. t.-cikk 127. 8-ában meghatározott árfolyammal számb­óló óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy­ a bánat­pénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított leteri elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1889:LX. t.-c 147., 150., 170. §-ai : 1908 :XLI. t.-c. 21. g.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál­ magasabb ígérőtét tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. 11008 . XLI. t.­e. 25. g.) Budapest, 1938. évi janu­ár hó 27. napján. A budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 12309 11424 1938. tkvi szám. (VII. 231/25.) Végzés. Magyar Olasz Bank rt. végrehajtatának, Soós András szücs­­árugyár r. t. végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében a tkvi hatóság végrehajtatának a 2123/1938. tk. számú árverési hirdetmény ellen 6430/1938. tk. szám alatt beadott előterjesztése folytán a 2123/1938. tk. sz. árverési hirdetményt olyképen igazítja ki, hogy a Buda­pest szkfv. dunabalparti részének 6566. sz. tkvi beté­tében 30784. hvszám alatt felvett ingatlannak kikiál­tási ára nem 906 P, hanem helyesen 66.906 P, az­ u. o. 6567. számú tkvi betétben 30786/1. hrszám alatti ingat­lan kikiáltási ára pedig nem 59000 P, hanem helyesen 149 pengő. Továbbá a legkisebb vételár, amelyen alul az ingat­lanok az árverésen el nem adhatók, a 6566. sz. betét­beli ingatlan tekintetében a Magyar Olasz Bank r. t. érdekében nem 5305 P 33 f, hanem helyesen 53.453 P, a 0507. sz. betétbeli ingatlan tekintetében és a Magyar Olasz Bank r. t. érdekében nem 29500 P, hanem 5305 pengő 33 fillér. Erről értesítést kapnak az érdekeltek. Budapest, 1938. évi március hó 24. napján. A budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 12310 Árverés. 1207/1938. Ik. szám. Karcagi Városi Taka­rékpénztár végrehajtainak dr. Szánthó József­né Sol­tész Julianna végrehajtást szenvedő ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 53,730 pengő tőkekövetelés járulékai behajtása végett a Karcag m. városban fekvő s a karcagi 9385. számú telekkönyvi betétben A + I. sorsz.. 2824/1. hrsz. a. foglalt Bel­etek és a ráépített lakóházból vég­rehajtást szenvedő nevén álló 1/2 rész illetőségre 11.710 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi június hó 2. napján délelőtt 11 órakor a karcagi kir. járásbíróság (Kossuth-tér 5. szám, 1. emelet 11. ajtószám) árverési termében fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant a Karcagi Városi Taka­rékpénztárral szemben a kikiáltási ár felénél, a Joh­n Fowlerrel szemben megtartandó árverésen 55.330 pen­gőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet A bánatpénz a kikiáltási ár 5 százaléka amelyet a magasabb igéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Karcag, 1938. évi február hó 18. napján. A karcagi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. X­F 12091

Next