Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. május (72. évfolyam, 97-120. szám)

1938-05-01 / 97. szám értesítője

1938 május 1.97. szám. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés. 10796/1937. tkvi szám. Kir. Kincstár végre­­hajtatónak, Kohn Mór és neje Lázár Berta végrehaj­tást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 5.856 pengő 34 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a tapolcai kir. járásbíróság területén levő, Tapolca köz­ségben fekvő s a tapolcai 962. számú telekjegyzőkönyv­ben foglalt következő ingatlanokra : A. +. 1. sorszám, 1917. srszámú (Ház, Deák Ferenc­­utca 19. szám alatt, udvar és kerttel 519 négyszögöl) 16.140 pengő; A.­­+­ 5—6. sorszám, 2667/a., 2667/c. helyrajzi számú (Rét a Biliege melletti dűlőben 672 ,+. 548 négyszögöl) 500 pengő; A.­­+­ 7—8. sorszám, 2668/a., 2668/c. helyrajzi számú Rét u. o. 367 + 306 négyszögöl) 280 pengő; A. + 9—10. sorszám, 2669/a., 2669/c. helyrajzi számú (Rét u. o. 348­­+­ 278 négyszögöl) 260 pengő kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében megtartására 1938. évi május hó 17. napjának délelőtti 10 óráját tűzi és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-cikk 150. §-a alap­ján a következőkben állapítja meg: 1. Az árverés alá eső ingatlanok közül az 1917. hrsz. ingatlant a kikiáltási ár felénél, mig a többi ingatlant a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 : XLI. t.-cikk 26. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet igérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. XLI. t.-c. 25. §.) Tapolca, 1938. évi január hó 25. napján. A tapolcai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság N 3154 Árverés. 862,1/19.38. tk. szám. Végzés. Magyar Olasz Bank r.­t. végrehajtatának, néhai dr. Bencs Kálmán, illetve ismeretlen örökösei (képv. dr. Varga János ügy­véd, ügygondnok), végrehajtást szenvedők ellen 20150 pengő tőke és jár. erejéig indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság megállapítja, hogy dr. Dankó Gyula ügyvéd, kirendelt behajtási ügygondnok, csatla­koztatott végrehajtató kérelmére a Te. 80. §-a alapján az árverés alá kerülő ingatlanok kikiáltási árának szak­értői becslés útján való megállapítása végett a 7681/ 1938. tk. számú végzéssel kirendelt Kálmán Károly és Baruc­a József kir. törvényszéki szakértők szakvéle­ményüket benyújtották. A telekkönyvi hatóság e szak­­véleményre tekintettel a Te. 80. § 3. bek. alapján a 23090/1937. tk. sz. árverési hirdetménnyel 1988. május 6-ának délelőtt 10 órájára kitűzött árverés alá bocsá­tani kért ingatlanok kikiáltási árát hivatalból a követ­kezőképen módosítja : 1. a nyíregyházi 10269. számú tkvi betétben A. I. 1—4., A.­­+ 12. sorsz., 4432., 4433., 4434., 4435., 4436/1. srszám alatt foglalt, az Ószöllőben fekvő, összesen 2583 négyszögöl területű 166. számú ház, kert, szőlő és szántó kikiáltási ára lesz 45276 , azaz Negyven­lit­­ezerkettőszázhetvenhat pengő, vagyis eszerint az árve­rési hirdetményben 1. és 3. alatt felsorolt ingatlanok együtt bocsáttatnak árverés alá. 2. Az ugyane betétben A. 1+­ 1. sorszám. 3410. hrsz. alatt foglalt, a Selyem-utca 4. alatt levő 214 négyszögöl területű ház, udvar kikiáltási ára lesz 25067 , azaz Huszonötezerhatvanhét pengő. Az árverési feltételek egyéb része nem változik. Nyír­egyháza, 1938. évi április hó 22. napján. A nyíregyházi kft. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12308 Árverés. 36773/1937. tk. szám. [Rosenberg Mór végre­­hajtatának Klein Lajos debreceni (Hajó­ u. 22.) lakos, végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 332 pengő 09 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a debreceni kir. járásbíróság területén levő, Debrecen sz. kir. városban fekvő s a debreceni 9869. számú te­lekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 2749., 2750. hrsz. alatt felvett ház, udvar és kertből álló s a Hajó­ u. 2.2. szám alatt fekvő 370.90 négyszögöl területű, B. 2. sorsz. szerint Klein Lajos nevén álló ingatlanra 9738 aranypengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi június hó 3. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Deák Ferenc­ utca 17. szám, 1. ajtószám) fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlant az árverési hirdet­mény 1. pontjában feltüntetett áraknál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni és az árverési feltételeket aláirni. Debrecen, 1938. évi január hó 7. napján. A debreceni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12296 Árverés. 1548/1938. tk. szám. Nobl László végrehaj­tatnak özv. Müller Györgyné sz. Berger Etelka végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 273 pengő 60 fillér tőkekövetelés és jár. behajtása végett az új­pesti kir. járásbíróság területén levő, Rákospalota m. városban fekvő s a rákospalotai új 4369. számú tkvi betétben A. + 1. sorszám alatt felvett uj 943/1. hrsz. és özv. Müller Györgyné szül. Berger Etelka nevén álló ingatlanra 10080 P kikiáltási árban, a rákospalotai uj 4370. számú tkvi betétben A. rs+ 1. sorszám alatt felvett uj 942/2. hrsz. és özv. Müller Györgyné szül. Berger Etelka nevén álló ingatlanra 10680­­ kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi május hó 18. napján délelőtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Tavasz­ utca 24. szám, 4. ajtó) fogják megtartani. 1. Az árverés alá eső 943/1. hrszámú ingatlant a ki­kiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 : XLI. t.-c. 26. §.) Az árverés alá kerülő ugyanazt az ingatlant azonban Nóbl László végrehajtató kérelmére 20706 P, dr. László András végrehajtató kérelmére 21006 P, Hahn Ernő végrehajtató kérelmére 22442 P, dr. Bozsóky Nándor végrehajtató kérelmére 23017 P. Virág István végre­hajtató kérelmére 14932 P. dr. Blum Ottóné végre­hajtató kérelmére 9982 pengő vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (5010/1931. M. E. számú rend. 21. §.) Az árverés alá eső 942/2. hrsz. ingatlant a kikiáltási felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 : XLI. t.-c. 26. §.) Ugyanazt az ingatlant azonban Nóbl László végre­hajtató kérelmére 20706 P, dr. László András végre­hajtató kérelmére 21006 P, Hahn Ernő végrehajtató kérelmére 22341 P, dr. Bozsóky Nándor végrehajtató kérelmére 22916 P. Virág István végrehajtató kérel­mére 14932 P. dr. Blum Ottóné végrehajtató kérelmére 9982 P vételárnál alacsonyabb áron nem lehet eladni. (5610/1931. M. E. sz. rend.1 21. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. - ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. gok. 1908. XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 . XLI. t.-c. 25. g.) Újpest, 1938. évi február hó 25. napján. Az újpesti királyi járásbíróság, most telekkönyvi hatóság. N­F 12307 Csődönkivüli kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1971/1938. szám. Kupfer Jenő debreceni (Piac­ u. 37. szám alatt) posztó és női konfekciós ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós­köteles tartozásainak 25 százalékát az ügyességet jogerősen jóváhagyó végzésnek a hivatalos lapban való közzétételétől számított 30. napon kezdődő nyolc havi egyenlő részletben megfizetni. Kezes : Halász Bertalan 25 százalék erejéig. Budapest, 1938. április 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 12317 Csődönkivüli kény­szer egy­esség. Ke. 32694/1938. szám. Steiner Eszter budapesti (VIII., Nagyfuvaros­ utca 2. szám alatt) fehérneműüzemtulajdonos ügyében a létre­jött magánegyesség szerint adós­köteles tartozásainak 30 százalékát az egyességet jogerősen jóváhagyó vég­zésnek a hivatalos lapban való közzétételétől számított 30. napon­­kezdődő nyolc havi egyenlő részletben meg­fizetni. Kezesek : Steiner Ignácné ruhaüzlettulajdonos és Hirn Sándor adós férje. Budapest, 1938. április 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 12318 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3052/1938. szám. Takács Sándor kispesti (Hősök­ tere 4. szám alatt) textil és divatárukereskedő ügyében a létrejött magánegyes­ség szerint adós köteles tartozásainak 100 százalékát olykép megfizetni, hogy 50 százalék az egyességet jogerősen jóváhagyó végzésnek a hivatalos lapban való közzétételétől számított 30. napon kezdődő tíz havi egyenlő részletben, a további 50 százalék pedig foly­tatólag 12. havi egyenlő részletben. Kezes: Taussig Fü­­­löp. OHE. ellenőrzés. Értékesítési jog. Budapest, 1938. április 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 12819 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 32713/1938. szám Witz Istvánná szül. Radnai Ferike budapesti (II., Lövő­ház­ utca 24. szám alatt) festék, vegyi és háztartásicikk kereskedő ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós­köteles tartozásainak 50 százalékát az egyességet jogerősen jóváhagyó végzésnek a hivatalos lapban való közzétételétől számított 30. napon kezdődő nyolc havi egyenlő részletben megfizetni. Kezesek : Witz István az egyezségi hányad, Witz Lajos 400 és Radnai István 400 pengőig. Budapest, 1938. április 30. Országos Hitel­­védő Egylet. F 12820 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2098/4. 1938. sz. A gyulai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Mészáros Mihály vésztői lakos, kereskedő kérelmére a csődön­­kívüli kényszeregyességi eljárást alulírott nappal kez­dődő joghatállyal megindította. Vagyonfelügyelőül dr. Teleky Sándor ügyvéd, vésztői lakost rendelte ki. A hitelezőket felhívja, hogy követeléseiket a B. 70. §-ában írt jogkövetkezmények terhével, az 1938. évi május hó 20. napjáig az Országos Hitelvédő Egyletnél (Budapest, V. Alkotmány­ utca 8. szám alatt) jelentsék be. A bejelentésnek tartalmaznia kell a követelés kelet­kezésének, lejárati időpontjának és jogcímének meg­jelölését az összegen felül. Ha a követelés bármiként (zálogjog, kezesség, adóstárs, váltókötelezett, stb.) biz­tosítva van, a bejelentésben ezen körülmény meg­jelölendő annak kiemelésével, hogy a követelést a biz­tosíték előreláthatólag mily összeg erejéig fedezi. Felhívja egyben a hitelezőket, hogy a netán létrejött magánegyesség lényeges tar­talmának a Budapesti Köz­lönyben megjelent közzétételét követő további 15 nap alatt a létrejött magánegyesség tekintetében fennálló esetleges észrevételeiket ugyancsak 15 nap alatt az O. H. E. központjánál nyújtsák be. Figyelmezteti a biróság a hitelezőket, hogy a magán­egyesség létre nem jötte esetén a bejelentett követelések­ után járó törvénykezési illetéket az egyességi tárgyalás határnapjáig le kell róniok. Gyula, 1938. évi április hó 26. napján. A gyulai kir. törvényszék. *21028 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2129/2. 1938. sz. A gyulai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Josepo­­vits Józsefné szül. Dávid Heléna endrődi lakos, keres­kedő kérelmére a csődönkivüli kényszeregyességi el­járást alulírott nappal kezdődő joghatállyal meg­indította. Vagyonfelügyelőül dr. Libényi Béla ügyvéd, endrődi lakost rendelte ki. A hitelezőket felhívja, hogy követeléseiket a B. 70. §-ában irt jogkövetkezmények terhével, az 1938. évi május hó 20. napjáig az Országos Hitelvédő Egyletnél (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám alatt) jelentsék be. A bejelentésnek tartalmaznia kell a követelés kelet­kezésének, lejárati időpontjának és jogcímének meg­jelölését az összegen felül. Ha a követelés bármiként (zálogjog, kezesség, adóstárs, váltókötelezett, stb.) biz­­­­tosítva van, a bejelentésben ezen körülmény meg­jelölendő annak kiemelésével, hogy a követelést a biz­tosíték előreláthatólag mily összeg erejéig fedezi. Felhívja egyben a hitelezőket, hogy a netán létrejött magánegyesség lényeges tartalmának a Budapesti Köz­lönyben megjelent közzétételét követő további 15 nap alatt a létrejött magánegyesség tekintetében fennálló esetleges észrevételeiket ugyancsak 15 nap alatt az O. H. E. központjánál nyújtsák be. Figyelmezteti a bíróság a hitelezőket, hogy a magán­egyesség létre nem jötte esetén a bejelentett követelések után járó törvénykezési illetéket az egyességi tárgyalás határnapjáig le kell róniok. Gyula, 1938. évi április hó 26. napján. A gyulai kir. törvényszék. *21029 Csődönkivüli kényszeregyesség Ke. 211/15. 1938. sz.­­ A kir törvényszék Fuchs Ferenc rőfös-, rövid- és divat­­t­áru-kereskedő, túrkevei lakos és annak hitelezői között az Országos Hitelvédő Egyletnél Budapesten, 1938. évi február hó 15. napján tartott magánegyességi tárgya­­­­láson létrejött 55 százalékos egyességet jóváhagyta és az egyesség jóváhagyását jogerősnek nyilvánította. Vagyonfelügyelő diját 638 pengőben állapította meg. Szolnok, 1938. április 19. A szolnoki kir. törvényszék. *21023 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 4283/16. 1937. sz. Pécsi Divatcsarnok Grünhut Jenő pécsi bej. cég csődön­kivüli kényszeregyességi ügyében a kir. törvényszék az eljárást a 8890/1932. M. E. számú rendelet 8. §-ának ut. bekezdése értelmében megszünteti Dr. Biró Lajos ügyvéd vagyonfelügyelő diját 45­4-ben állapítja meg és ezeket a Budapesti Közlönyben közzé­tenni rendeli. Pécs, 1938. évi március hó 11. napján. A pécsi kir. törvényszék. *21024 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 588/11. 1938. sz. A szegedi királyi törvényszék Hirn Antalné szegvári kereskedő kényszeregyességi ügyében a csődnek hiva­talból való megnyitását mellőzi. Szeged, 1938. évi április hó 23. napján. A szegedi kir. törvényszék. *21019 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 111/13. 1938. sz. Gál Imre férfiszabó, ozorai lakos csődönkivüli kényszer­egyességi ügyében a szekszárdi kir. törvényszék köz­hírré teszi, hogy dr. Látrányi Imre tamási ügyvéd vagyonfelügyelő diját és kiadását fentirt adóssal szem­ben 286 pengőben állapította meg. Szekszárd, 1938. évi április hó 20. napján. A szekszárdi kir. törvényszék. *21021 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 432/19. 1937. sz. Riegler István bátaszéki kereskedő csődönkivüli kény­szeregyességi ügyében a kir. törvényszék közhírré teszi, hogy az eljárást befejezetté nyilvánította. Szekszárd, 1938. évi április hó 8. napján. A szekszárdi kir. törvény­szék. *21022 Csődhirdetmény. Csődmegszüntetés. Cs. 735/56. 1932. szám. Az egri kir. törvényszék, mint csődbíróság közhírré teszi, hogy Eckstein Hermann gyöngyösi lakos ellen az 1932. évi február hó 26. napján Cs. 735/1932. szám alatt nyitott csődöt az 1881 : XVII. t.-c. 198. §-a értelmében a va­gyon kimerítése következtében az 1937. évi december hó 81. napján Cs. 735/54. 1932. szám alatt hozott vég­zésével megszüntette. Eger, 1938. évi február hó 15. napján. Az egri kir. törvényszék, mint csődbíróság. F 12299 3

Next