Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. június (72. évfolyam, 121-142. szám)

1938-06-01 / 121. szám értesítője

V A Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. I. 53453/1938. szám. Hr. Neufeld Ervin ügyvéd által képviselt Dán Testvérek stb. cég javára 50­0 tőke és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti I—111. ker. kir. járásbíróság 1938. évi 14­ 107. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás­­ oly­­án vég­rehajtást szenvedőtől 1938. évi március hó 11. napján lefoglalt és 1751 pengő becsértékű ingóságokra a buda­pesti I—III. ker. kir. járásbíróság fenti szám­i­­ végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, XI. kerület, Horthy Miklós út 50. szám. V. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi június hó 2. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, lakásberendezés, pianínó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben el fogom adni. Budapest, 1938. évi május hó 12. napján. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. O 3870 Árverés. Pk. VII. 628019/1­57. szám. Dr. Egerszalóki Cziegler István ügyvéd által képviselt Fiat Automobilok Magyar Eladási r. 1. javára költi. 41 - 15 fillér és több követelés és járulékai erejéig a végrehajtást szenvedők­től 1937. évi november hó 16. napján lefoglalt és 2940 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elren­delte, annak végrehajtási szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Próféta­ utca 9. szám, III. emelet 2. ajtószám alatt és folytatólag V711. kerület, Kertész-utca 24­-28. szám, Gyirlop Garázsban leendő megtartására határ­időül 1938. évi június hó 2. napjának délután fél 1 órá­ját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt butorok, automobil és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek el fogom adni. Budapest, 1938. évi május hó 9. nap­ján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. () 3869 Árverés. Pk. I. 10721/1938. szám. Dr. Fenyves Béla budapesti (V., Géza-utca 1. sz.) lakos, ügyvéd által kép­viselt Brunsviga számológépvállalat képviselete javára 900 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a pestvidéki kir. járásbíróság 1937. évi P. 2904. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást seznvédőtől 1938. évi április hó 8. napján le­foglalt és 1120 pengőre becsült ingóságokra a pest-Árverés. Pk. V. 708091/1938. szám. Dr. Kronstein István ügyvéd által képviselt Gör-Hő kereskedelmi kft. javára 135 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 103547. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi április hó 1-én lefoglalt 1080 pengő becsértékű ingóságokra az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, XIV. ker., Nagy Lajos király útja 150. ház­szám, II. emelet 3. ajtószám alatt, esetleg az ajtónak lakatossal való felnyitásával leendő megtartására határ­­időig 1938. évi június hó 4. napjának délelőtt 8 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lak­­berendezési és dísztárgyak, festmények, csillárok, gör­­b­e szőnyegek, függönyök, díszek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingó­ságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized­­részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi április hó 20. napján. Tarpai József, kir. kir. végrehajtó. CF 12803 Árverés. Pk. VII. 708788. szám. Dr. Márton Arnold budapesti IV. Csáky-utca 15.) ügyvéd által képviselt Havas és Klein javára 30 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1938. évi 417896. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedők­től 1­938. évi április hó 3-án lefoglalt 1. és 2. létel alattiakra és a 3. felem alattiakból a 190 pengő értékű aulókerekekre és gumikra, összesen 2081 P becsértékű ingóságokra az 1908. évi XI­I. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is lenne, és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében, Budapesten, VIII. ker., Magdolna­ utca 6 a. sz., L emelet I. ajtószám alatt, folytatólag VIIl. kerület, Mária Terézia-tér 12. h­ázszám alatti üzletben és VIII. ker., József­ utca 45. számú garázsban leendő megtar­­tására határidőül 1938. évi június hó 1. napjának dél­után 146 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, rádió, képek, könyvek, koporsók, szarkofág, lejták, keresztek, autókerekek, gumik és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánit. Azon ingó­ságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egyezer pengőn felül van, az 5610 1931. M. K. számú rendelt értel­m­­ében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét hánalpénzü­l letesztik. Budapest, 1938. évi április hó 30. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir bir végrehajtó. ‘ () ]. ro,Sajo Árverés. Pk. 3999/1937. szám. Shell Kőolaj r. t. javára 1 képv. ifj. dr. Szegő Ferenc ügyvéd) 194­9 -iko­r köve­telése és jár.­erejéig 1938. évi junius hó 3-án délután­ 4 órakor Soltszentimre község határában a kiskőrösi kir. járásbíróság Pk. 3999/1937. számú végzésével el­rendelt végrehajtás során lefoglalt különféle szarvas­­marhák biróilag elárverezhetnek. Becsérték 1200 perigrő. Kiskőrös, 1938. évi május hó 16-án. Kőszegi Károlyi kir. kir. végrehajtó. g p 12800 Árverés. Pk. 536/1938. szám. Dr. Újházi László buda­­pesti lakos, ügyvéd által képviselt Zöldhegyi M. István budapesti cég javára HM 18 P 50 f­­öké és több köve­telés járulékai erejéig, amennyiben a követelésre idő­közben részlet f­izetés történt, annak beszámításával, a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 203709. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi március hó 28. napján lefoglalt 1660 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság 203709/1938. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltaink javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és Árverés. 6497/1938. Ikvi szám. (VI. 322/36.) Dr. Gold­berger Gyula végreha­jtatónak Hauser Jánosáé szül. Stern Ilona végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 311 pengő tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvé­nyért ezúttal megállapitott 8 pengő költség, továbbá a csat­lakozot Imik kimondott Vilcsek Zsigmond és I. 330 P tőke s jár., dr. Králik Árpád 108 P 40 f tőke s jár., özv. Kovács Gyuláné 243 P s jár., Somogyi Ede 700 P tőké­s jár., dr. Berinkey Dénes és dr. Pály Gyula 100 P löké­s jár., dr. Kovács Jzu­szlávné 45 P + 45 P + 50 P lökés és jár. behajtása végett a budapesti központi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szív. dunabalpart­ ré­szének 2792. sz. Ikvi betétében 27055. hrszám alatt leivel!, VI. ker., Heiller Berenc­ulea 63/b. szám alatt fekvő ház- és udvarból álló 137­80,100 négyszögöl ter­jedelmű, fentnevezett végrehajtást szenvedő tulajdoná­ban levő ingatlanra 19160 pengő kikiáltási árban, az ingatlanra B. 4. sorszám alatt Budapest Székesfőváros Közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozás sérelme nélkül. Az árverést 1938. évi június hó 17. napján délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság helyiségében (V., Markó-utca 25., földszint 39. ajtó) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1912. évi I-IV. t.-cikk 41. g. 1911:1. t.-cikk 127. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított leteli elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : l.X. t.-c. 147., 150 170 g-al • 1908 : XLI. t.-c. 21. g.) Az, aki az­ ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908. XLI. t.-c. 25. g.) Budapest, 1938. évi február hó 23. napján. A budapesti­ központi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12101 Budapest, 1938. 121. Szerda, június 1. Í­rt BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖN­Y“-ben és melléklapjában a „H­IVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések dija (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak, neglvást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. vidéki kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén az árverés megtartását elrendelem, annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Csillag­hegyen, Hegysor­ u. 19. szám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi június hó 2. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, számológép, rádió, zongora, könyvek, szőnyeg, óra, csil­lár és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek el fogom adni. Budapest, 1938. évi április hó 28. napján. Glavina János, kir. kir. végrehajtó. O 3868­­ ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban­­ nincs, végrehajtást szenvedő lakásán . Sírok községben­­ közben jöttél leendő megtartására határidőül 1938. évi­­ június hó 9. napjának délután 3 órája tűzetik ki, ami­kor a biróilag lefoglalt 16 méter gépszij, 60­ dik külön­böző szijazat, 2 garnitúra szikszita és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Pétervására, 1938. évi május hó 24. napján. Pap Antal, kir. kir. végrehajtó. O­F 12798 Egyes szám ára 120 fillér. Ingatlan árverések. Árverés: 6443/1938. tk. szám. Első Magyar Gazdasági Gépgyár rt. budapesti bej. cég, s Szabó és Steiner Gép­ker. rt. végrehajtótoknak Tp­egdy Zoltán Lajos végre­hajtási szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb árverési 1992 + 500 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a kalocsai kir. törvény­szék területén levő, Páhi községben fekvő, s I. a páhii 3184. sz. kötésben A. I. 1—9. sorszám, 216., 217/1., 218/1., 218/3., 218/4., 219/1., 220., 221., 222. srszám alatt foglalt és a Középkaskantyu dűlőben fekvő 1 hold 474 négyszögöl legelőre, 29 hold 873 n. öl szántóra, 9 hold 1088 n. öl szántóra, 2 hold 1464 n. öl szántóra, 20 hold 909 n. öl szántóra, 9 h. 1166 n. öl rétre, 1 hold 1577 n. öl mocsárra, 1 hold 847 n. öl mocsárra és 1 hold 125 n. öl rétre 12293 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi június hó 22. napján délelőtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében, I. emelet 11. ajtószám alatt fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan 12293 pengőnél alacso­nyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni Senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Kiskőrös, 1938. évi április hó 20. napján. A kiskőrösi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. . I­N­F 12796

Next