Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. június (72. évfolyam, 121-142. szám)

1938-06-01 / 121. szám értesítője

Árverés. 6394/1938. Ik. szám. Dr. Dohy Sándor és dr. Dohy Sándorné végrehajtatóknak Dávid Zoltán és neje végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 4000 pengő tőkekövetelés és jár. behajtása végett a Pécel községben fekvő, s a végrehajtást szenvedők nevén álló, a péceli 914. szám­ú tkvi betétben A. + 1. sorszám, 2.317. srszám alatt foglalt 1133 négyszögöl területű Hidi dülebeni a tkvi betét szerint lakóházas szőlőre, az adó- és becslési bizonyítvány szerinti ház nélküli ingatlanra 3400 pengő kikiáltási árban, továbbá a Pécel községben fekvő és a végrehajtást szenvedő nevén álló 567. számú tkvi betétben A. I. 1. sorszám, 2518. srszám alatt foglalt 1132 négyszögöl terü­letű Hidi dülőbeni lakóházzal ellátott ingatlanra 21266 pengő 48 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi június hó 21. napján délután 2 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Horthy Miklós-ut 19. házszám, 1. emelet 23. ajtószám) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél, kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el. A legkisebb vételár a következő : 1. Végrehajtató kéri az I. alattira a kikiáltási ár két­harmada, a II. alattira a kikiáltási ár fele ; dr. Eisler Ferenc kéri az I. alattira 5600 pengő, a II. alattira 30.000 pengő ; Zádor­­Jenő kéri az I. alattira 7600 P, a II. alattira 32.000 pengő. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni, (Gödöllő, 1938. évi március hó 4. napján. A gödöllői kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12813 Árverés. 3873/1938. Bejegyzés. Végzés. A szeghalmi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság dr. Sófalvy Ferenc budapesti ügyvéd által képviselt báró Montbaek­ Imréné szül. Bölöny Balogh .Balán alsódabasi lakos végrehajtatnak,­­ özv. Nagy Bölöny .Józsefné Nedeczky Ferike biharugrai volt lakos hagyatéka ellen indított végrehajtási ügyben, a biharugrai 2291. szám­i telekkönyvi betétben A. II. 30—35., 37—39., 94. sorszám alatt foglalt 631/2., 632., 633., 634., 635/1., 640/2., 640,3. b. 640/3-c. 641., 640­­.­orszámú összesen 669 kat. hold 527 négyszögöl terü­letű jószágtest kikiáltási árát 48.180 pengő 50 fillér­ben, a biharugrai 2326. szám­i lélek könyvi betétben A. I. 27—29., 36„ 37., 39., 42—47., 49—50.­, 51., 52., 53., 54., 55. sor, 624/2., 625/1-a., 625/1-b„ 646/2., 647/2., 648/2., 650/2., 669., 670., 671., 672„ 673., 642/1., 643/2., 649., 650/7., 650/8., 650/15., 650/16. helyrajzi számú össze­sen 143 hold 1002 négyszögöl területű jószágtest kikiál­tási árát 11.480 pengő 50 fillérben, az A. 11. 2., 5., 16., 18., 19., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29. sor, 652., 654/2. 665., 667., 6­58., 663/2., 664/2., 651/1., 651/2., 651/3., 653/1., 657/3., 666/3. helyrajzi számú összesen 149 kat. hold 485 négyszögöl területű jószágtest kikiáltási árát 59.800 pengő 50 fillérben, az A. HI. 1., 1., 5., 6., 7., 8., 9„ 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17„ 18., 19., 20. sor, 074., 677., 678., 679., 680., 681., 682., 683., 681., 685., 687., 688., 689/2. 690/1., 686/4. 675., 676/1. helyrajzi szám­i összesen 507 kat. hold 1487 négyszögöl területű jószágtest kikiáltási árát 107.486 pengőben — az A. V. 1—8. sor. 624/1., 640/6., 644/2., 645., 646/1., 647/4., 648/4., 650/11. helyrajzi számit összesen 214 kat. hold 1085 négyszögöl területű jószáglest kikiáltási árát 39.007 pengőben — az A. VI. 1­-8. sor, 640/5., 642 3., 643/1. 644/1., 647/3., 648/3... 650/10. 676/2. helyrajzi szám­i összesen 101 kat. hold 520 négyszögöl területű jószáglest kikiáltási árát 25.496 pengő 50 fillérben, — az A. VII. 1—3. sor, 650/13., 653/2., 651/1. helyrajzi számú összesen 110 hold 1422 négyszögöl területű jószágtest kikiáltási árát 24.227 pengőben, az A. ViIi. 1— 45. sor, 642/2., 650 9., 650/12., 650/14., 657/4., 666/4. helyrajzi számú, összesen 11 hold 1069 négyszögöl területű ingatlan kikiáltási árát 2954 pen­gőben állapítja meg és a bánatpénz letételét 5 száza­lékra módosítja, — az árverési hirdetmény egyéb ré­szeinek és feltételeinek érintetlen hagyásával. Szeg­halom 1938. évi május hó 26. napján. A szeghalmi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 3871 Árverés. 8116/1938. Ik. szám. Özv. Gerendai Jánosné Skultéti Irén végrehajtatónak ifj. Oltay Aladár végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság elrendeli a végrehajtási árverést 2400 pengő tőkekövetelés és jár. behajtása végett a pest­­vidéki kir. járásbíróság területén levő Klotildliget köz­ségben fekvő és a 247. számú tkvi­detétben A. II. 1—3. sorszám, 503/1., 503/2.. .504. srszám alatt foglalt 28 n. öl területű ház, 369 n. öl területű kert és 359 n. öl terü­letű erdőnek a B 11. sorszám alatt végrehajtást szen­vedő nevén álló 4/16 részére, C. 1. sorszám alatt József cs. kir. főherceg őfenségének piliscsabai uradalma javára bekebelezett szolgalmi jog fenntartásával 3764 pengő kikiáltási árban. Az árverést 1939. évi június hó 10. napján délelőtt 10 órakor Klotildliget községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a végrehajtató érde­kében a kikiáltási ár felénél, Fodor József csali, érde­kében 10.144 pengőnél és Földezsán István csali, érde­kében 11.396 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverésni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet telt, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénz az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Budapest, 1938. évi április hó 12. napján. A pestvidéki kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. M­N­F 12795 Árverés. 1036/1938. tk. szám. Vármegyei Takarék­pénztár rt. szombathelyi hel. cég végrehajtatának, Kéner Imre és felesége Kovács Anna kiskutasi lakosok, vég­rehajtási szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 6300 , tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a zalaeger­szegi kir. járásbiróság területén levő, Kiskutas, Nagy­kutas, Csácsbozsok és Andráshida községekben fekvő s a kiskutasi 159. számú betétben A. 4­­1—2. sorszám, 58., 59. orsz. ház 31. é. 1. szám alatt a Beltelekben 25 négyszögöl, udvar és kert a Beltelekben 500 négy­szögöl területű ingatlanokra 2596 pengő. A. + 3. sor­szám, 82. hrsz. kert és szántó a Telekalján 961 négy­szögöl területű ingatlanra 401 pengő. A. + 4. sorsz., 248. hrsz. szántó a Közép-közép dűlőben 2 hold 334 négyszögöl területű­ ingatlanra 1160 pengő. A. + 5. sorszám, 405. hrsz. erdő a Nagyerdőn 667 négyszögöl területű ingatlanra 71 pengő, A. + 6. sorszám, 406. hrsz. erdő a Nagyerdőn 1 hold 295 négyszögöl területű ingatlanra 202 pengő, az A. + 7. sorszám, 517. hrsz. szántó a Boldogfai határszélen 1 hold 1358 négyszögöl területű ingatlanra 518 pengő, A. + 8. sorszám, 548. hrsz. szántó az Irtás dűlőben 888 négyszögöl terü­letű­ ingatlanra 250 pengő, A. + 9. sorszám, 666. hrszámú szántó a Szőlőhegy dűlőben 103 négyszögöl területű ingatlanokra 34 pengő, A. + 10 sorszám, 667. hrsz. szántó a Szőlőhegy dűlőben 358 négyszögöl területű ingatlanra 118 pengő, A. II. sorszám, 673. hrsz. rét a Szőlőhegyen Sitti négyszögöl területű ingatlanra 116 pengő, A. + 12. sorszám, 686. hrsz. szántó a Szőlő­hegyen 91 négyszögöl területű ingatlanra 30 pengő, A. + 13. sorszám, 754. hrsz. kézi gazd. épülettel a Szőlőhegyen (adó és értékbizonyítvány szerint szőlő, kert) 570 négyszögöl területű­ ingatlanra 280 pengő, A. + 14. sorszám, 755. hrsz. kert és erdő a Szőlő­hegyben 308 négyszögöl területű ingatlanra 65 pengő, A. + 15. sorszám, 802. hrsz. rét a Szőlőhegyeit 41 négy­szögöl területű ingatlanra 19 pengő, A. + 16. sorsz., 1097. hrsz. rét a Rét dűlőben 291 négyszögöl területű ingatlanra 161 pengő ; a nagykutasi 114. szám­i telek jegyzőkönyvben A. + 1. sorszám, 538. I­rsz.­ rét a Határszélen 54 négyszögöl területű ingatlanra 9 pengő. A. + 2. sorszám, 1872. hrsz. erdő a Kiskutasi határszéli erdő dűlőben 675 négyszögöl területű ingatlanra 59 pengő ; a csácsbozsoki 16. szám­ú betétben A. T. 1. sorszám, 1020. hrsz. kert és erdő a Csacsi hegyen 553 négyszögöl területű, A. I. 2. sorszám, 1021. hrsz. kert, szőlő és erdő a Csacsi hegyen 1283 négyszögöl területű, A. I. 3. sorszám, 1069. hrsz. gazdasági épület és kert a Csacsi hegyen 182 négyszögöl területű­ ingatlanokra 856 P , az u. o. 190. számú betétben A. I. 1. sorszám, 236. ikrsz. rés a Beltelekben 117 négyszögöl területű, A. I. 2. sorszám, 1355. hrsz. szántó a Ny­ires dűlőben 733 négyszögöl területű ingatlanra 156 pengő 50 fillér ; az a.­­I. 192. szám­i betétben A. I. 1. sorszám, 456. hrsz. rét a Kutsréti dűlőben 264 négyszögöl területű. A. I. 2. sorszám, 1493. hrsz. szántó a Nyires dűlőben 473 négyszögöl területű. A. I. 3. sorszám, 1498. hrsz. szántó a Nyires dűlőben 669 négyszögöl területű ingat­lanokra 348 pengő 50 fillér ; az i­. o. 221. szám­i telek jegyzőkönyvi betétben A. I. 1. sorszám, 237. hrsz. rét a Beltelekben 16 négyszögöl területű, A. I. 2. sorszám, 1359. hrsz. szántó a Nyires dűlőben 361 négyszögöl területű ingatlanra 75 pengő ; az andráshidai 454. szám­i telek jegyzőkönyvben A. + 5., 6., 8., 9. sorszám. 795/605., 797/605., 799/605/b., 800 605 b. hrsz. szántó, rét, ut ingatlanokra 1347 pengő kikiáltás.­ árban elrendelte. Az árverést 1938. évi június hó 17. napján, délelőtt 10 órakor Kiskutas, délelőtt 9 órakor Nagykutas, dél­után 2 órakor Csácsbozsok, délután 5 órakor András­hida községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál, m­íg a kiskutasi 58. és 59. hrsz. ingatlant, a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 1%-át készpénzben, vagy az 1881. évi EX. I.­c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számi­­tott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. 1881 : EX. l.-c. 147., 150., 170. g-al . 1908 : XL. l.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, Int többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XL. l.-c. 25. g.) Zalaegerszeg, 1938. évi március hó 3. napján. A zalaegerszegi kir. járás­biróság. mint telekkönyvi hatóság. N 3830 Csőd. Cs. 2951/1938. szám. A miskolci kir. törvény­szék, mint csődbíróság közhírré teszi, hogy a Miskol­con, 1936. évi december hó 20. napján elhalt néhai özv. Szabó Lajosné szül. Reicher Katalin kéményseprőjog tulajdonos, volt miskolci lakos hagyatéka, bárhol talál­ható ingó vagyonára és a magyar állam területén levő ingatlan javaira az 1881 : XVII. t.-c. 83. §-a alapján a csődöt a mai napon megnyitotta. Csődbiztosul dr. Baróthy Zoltán kir. törvényszéki jegyzőt, rendes szabadságideje vagy egyéb akadályoz­­tatása tartamára dr. Trauer Hubert kir. törvényszéki jegyzőt, tömeggondnokul dr. Uhlmann Aladár miskolci ügyvédet, helyetteséül dr. Tóth János miskolci ügyvédet nevezte ki. A követelések bejelentésére határidőül bezárólag 1938. évi junius hó 8. napját, a felszámolási tárgyalásra 1938. évi junius hó 27. napjának délelőtt 9 (kilenc) óráját, a csődválasztmány megválasztására pedig 1938. évi június hó 30. napjának délelőtt 9 óráját tű­zte ki a csődbiztos helyiségébe (Werbőczy­ utca 6. szám, II. em. 83. ajtó). Felhívja mindazokat, akik az általános csődtömeg ellen, mint hitelezők igényt támasztanak, hogy igényei­ket a felszámolási tárgyalásnál megállapítás és osztá­lyozás végett a csődtörvényben megjelölt joghátrányok terhével a csődtömeg ellen a fent emlitett határidő alatt a kir. törvényszéknél az 1881. évi XVII. t.-c. 126—129. §-aiban foglalt szabályok szerint az esetben is jelentsék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folya­matban. Felhívja a zálog- és megtartási joggal bíró hitelező­ket, hogy az általuk szerzett jogot a tömeggondnoknak jelentsék be és az általuk leírt dolgokat a tömeggond­nok felhívására megbecslés végett mutassák fel. Figyelmezteti mindazokat, akiket elkülönítési, vissza­követelést vagy külön kielégítési jog illet, hogy amennyiben jogaikat nem érvényesítik, azok a csőd­tömeg értékesítését és felosztását gátolni nem fogják. Végül a csődhitelezőket felhívja, hogy a csődválaszt­­mánynak megválasztására kitűzött határnapon hitelezői minőségüket igazoló okiratokkal ellátva jelenjenek meg. Miskolc, 1938. évi április hó 29. napján. A miskolci kir. törvényszék. 3878 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1938 junius 1. — 121. szám. Csődhirdetmények. Csőd.­­Cs. 4850/1931/374. szám. A Kübekházai Henger- gőzmalom Szövetkezet 1. sz. a.A cég csődügyében a kir. törvényszék elrendeli a csődhitelezők meghallgatását, hogy a lemondott dr. Palócz Sándor csődválasztmány­i tag helyébe uj csődválasztmányi tag megválasztását kivonják-e és hogy a különvagyonkezelő által beterjesz­tett és a csődbiztosnál megtekinthető kimutatásban felsorolt követeléseknek nyilvános bírói árverésen leendő értékesítéséhez hozzájárulnak-e. Ennek foganatosítására határnapul 1938. évi junius hó 3. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki hivatalos helyi­ségébe (I. emelet 72. szám), mikorra a csődhitelezőket a törvényes következmények terhe mellett megidézi azzal a figyelmeztetéssel, hogy meg nem jelenésük ese­tén a bíróság azt fogja róluk vélelmezni, hogy új csőd­választmányi tag megválasztását nem kívánják és hogy a tömegnek a szövetkezei tagokkal szemben fennálló jogerős járulékkimutatáson alapuló követeléseinek el­árverezéséhez hozzájárulnak. Szeged, 1938. évi május hó 21. napján. A szegedi kir. törvényszék, mint csőd­bíróság. 3877 Csődönkivüli kényszeregy­ességek. Csődönkivüli kény­szer­egy­esség. Ke. 3378/1938/9. szám. A pestvidéki kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Lányi Károly vaskereskedő, gödöllői lakos csődönkivüli kény­­szeregyességi ügyében, miután az egyesség az O. H. E. előtt nem jött létre, a bíróság tárgyalási határnapul 1938. évi junius hó 15. napjának délelőtt 10 óráját kitűzi (Budapest, II. ker., Fő-utca 70., II. em. 239), arra hitelezőket jelen hirdetményen idézi. Budapest, 1938. évi május hó 24. napján. A pestvidéki kir. tör­vényszék. * 21272 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 44624/1937. szám. Dr. Szar­ek Gyula budapesti (Szent István park 32. sz. alatti) fakereskedő ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós­köteles tartozásainak 25%-át az egyességet jogerősen jóváhagyó végzésnek a hivatalos lapban való közzétételétől számított 90. napon egy összegben

Next