Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. július (72. évfolyam, 143-169. szám

1938-07-01 / 143. szám értesítője

z Árverés. Pk. 1316/1937. szám. Dávid János és Fiai bej. cég végrehajtató javára (képv. dr. Lederer Antal buda­pesti ügyvéd) hátralékos 143 pengő követelés és jár. erejéig 1938. évi július hó 5-én, délután 3 órakor Hegyesden, a budapesti központi királyi járásbíróság 427.144/1934. számú végzésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt és 32.809 pengő becsértékű­ alábbi ingó­ságok : bútorok, állatok, gazdasági gépek, kocsik, bir­kák, hordók, prések biróilag elárvereztet­tek. Tapolca, 1938. évi junius hó 1. napján. Ormai László, kir. kir. végrehajtó. O­F 13312 Árverés. Pk. 334/1938. szám. (22/1938. vght. sz.) Dr. Hertz Lajos ügyvéd által képv. Kálmán és László f. a. cég javára özv. Kovács Ákosné kábai lakos ellen hátr. 874 pengő tőke és járulékai erejéig a hajduszoboszlói kir. járásbíróság 1937. évi 2623/6. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi január hó 24. napján lefoglalt, és 7040 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendel­tetvén, az árverés megtartását elrendelem, annak végre­hajtást szenvedő gazdaságában Kábán, a kiskabai gaz­daságban leendő megtartására határidőül 1938. évi július hó 14. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt ökrök, tehenek­­és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek el fogom adni. Hajdúszoboszló,­ 1938. évi junius hó 18. napján. Páll Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 13313 Árverés. 376/1938. szám. A budapesti központi kir. járásbíróság 224870. és 205769/1937. számú végzése foly­tán Gazdák Biztositó Szövetkezet javára 2817 pengő 58 fillér tőke és járulékai erejéig lefoglalt és 8856 pengőre becsült ingókat és pedig termények, sertések, cséplő­­szekrény, elevátor, traktori végrehajtást szenvedőnek Mezőcsát községhez tartozó Márk tanyán levő lakásán, 1938. évi julius hó 4. napján délután 2 órakor megtar­tandó bírói árverésen eladom. Mezőcsát, 1938. évi junius hó 10. napján. Moldoványi László, kir. kir. végrehajtó. O­F 13321 Árverés. Pk. 6020/1937. szám. Alulírott kir. végrehajtó közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járás­bíróság P. II. 7144/1936. számú végzésével 297 arany­­pengő 28 fillér és jár. iránt dr. Elek Endre budapesti (V., Nádor­ u. 6. sz.) ügyvéd által képviselt Pénzintézetek Országos Biztosító Rt. javára elrendelt végrehajtás során bíróilag lefoglalt és ki nem igényelt és 20.835 ar­b becsértékű ingókra az árverés (fenti tőke, háti 297 P 28 f tőke, a végzés szerinti kamat és 87 pengő 14 fillér megállapított és az ezutáni költség, — illetve a törlesz­tett összegek levonása után —­ a még fennálló tartozás, behajtása végett a helyszínre Révaranyoson (Fenék­tanya) 1938. évi július hó 9. napjának délelőtti 10 órá­jára kitüzetik, amikor a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés mellett, szükség esetén bocsáron alul is eladatnak a lefoglalt : ló, borjú, tehén, tinó, juh, sertés, ökör, kocsi, vetőgép, bricska, kád, hordó, prés, tengeri és egyéb ingók. Ezen árverés a fenti ingókra jogerős kielégítési zálog­joggal bíró többi végrehajtatok, mint csatlakozók ja­vára is még fennálló követeléseik erejéig — az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján — ezennel kitüzetett. Kis­­várda, 1938. évi junius hó 17. napján. Soós Kálmán, kir. kir. végrehajtó. O­F 13307 Árverés. Pk. I. 10326/1935. szám. Dr. Frey Arthur budapesti (VL. Teréz-körut 46. sz. lakos) ügyvéd által képviselt Schifferer Ádám és társai javára 1230 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a pestvidéki kir. törvényszék 1933. évi P. V. 6201. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1933. évi január hó 15. napján lefoglalt és 1457 pengő 90 fillérre becsült ingóságokra a pestvidéki kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de ,­­sak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­­set folyamatban nincs, végrehajtást se­nvedő lakásán, üzletében Csillaghegyen, Mátyás király­ ut 2. szám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi július hó 1. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, vendéglői felszerelvények, matracok, vánkosok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi május hó 31. napján. Glavina János, kir. kir. •végrehajtó. O 4593 A. I. 25. sorszám alatt felvett 17/810 rész erdőillető­­ség,rc 150 pengő, A. I. 27. sorszám alatt felvett Beltelekben­ 320 Q-öles 91. hrsz. ház és udvar 1.800 pengő, A. I. 28. sorszám alatt felvett Gát dűlőbeli 1 hold 800 □-öles 296/2. hrsz. 975 pengő, A. I. 29. sorszám alatt felvett Alsóhegyuti 5 hold 967 □ -öles 407/1. h­rsz. 2.522 pengő, A. I. 30 sorszám alatt felvett Dombi dülőbeli 2 hold 400 Q-öles 417/1. hrsz. 956 pengő 50 filter, A. I. 31. sorszám alatt felvett Beltelekben­ 757 Q-öles 89/4. hrsz. 497 pengő kikiáltási áron. Valamint a Vht. 166. és 167. §-ai alapján ezúttal csatlakozottnak kimondott : 1. Kálmán Lajos szavai lakosnak (képv. dr. Troli Ferenc, ügygondnoka dr. Vargha Pál) 30 kor. 1.őke és jár. erejéig a fent felsorolt ingatlanoknak B. 2. szerint Rusz Gézát illetett 14 rész illetőségére. 2. dr. Troli Ferenc a. siklósi lakosnak (képv. dr. Vargha Pál irodagondnok) 652 kor. tőke és jár. erejéig bekebelezett követelésére a fenti felsorolt ingatlanoknak B. 2. szerint Rusz Gézát illetett 14 rész illetőségére. 3. Benedek József és neje Jakab Julianna szavai la­kosoknak (képv. dr. Molnár Pál ügyvéd) 438 pengő tőke és jár. erejéig bekebelezett követelésére a fent felsorolt ingatlanokra. 4. özv. Dobszai Antalné és Prodonovics Vlasztimirné pécsi lakosoknak (képv. dr. Kaufer Imre ügyvéd) 37 - 15 fill. tőke és jár. erejéig bekebelezett követelésére a fent felsorolt ingatlanokra. 5. Punok János szavai lakosnak (képv. dr Ador Dániel ügyvéd) 28 pengő 90 fillér és jár, erejéig a fent felsorolt ingatlanokra. Amennyiben az árverést kizárólag Kálmán Lajos vagy dr. Troll Ferenc csatlakozott végrehajtata tartaná meg, az ingatlanoknak csupán az említett 14 rész illető­sége árverezhető el, a fent részletezett kikiáltási árnak ’A része kikiáltási áron — elrendelte. Az árverést 1938. évi július hó 20. napján, délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (földszint 7. ajtószám) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok közül a 91. hr.szám alatti a kikiáltási ár felénél, a többi kétharmadánál ala­csonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Siklós, 1938. évi április hó 6. napján. A siklósi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4562 Árverés. 5478/1938. tk. szám. Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank rt. végrehajtatónak, Gál Jenőné és tár­sai végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 5000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtást, végett a debreceni kir. járásbíróság területén levő, Debrecen városban fekvő s a debreceni 8001. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 9839., 9840., 9841. srszám alatt foglalt az Acél-utca 9. szám alatt (Tócosl­értben) levő 102.70 négyszögöl, 18.60 négyszögöl, 1385.13 négy­szögöl területű ház, udvar, kert és gazdasági épületből álló B. 2., 3., 4., 6. sorszám szerint, végrehajtást szen­vedők nevén álló ingatlanra 9052 aranypengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi július hó 23. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Deák Ferenc­ utca 17. szám, 1. ajtószám) fogják meg­tartani. Az árverés alá kerülő ingatlan az árverési hirdetmény 1. pontjában feltüntetett áraknál alacsonyabb díron el nem adható. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni és az árve­rési feltételeket aláírni. Debrecen, 1938. évi március hó 18. napján. A debreceni kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N 13320 Figyelmezteti mindazokat, akiket elkülönítési, vissza­­követelési vagy külön kielégítési jog illet, hogy amennyi­ben jogaikat nem érvényesítik, azok a csődtömeg értékesítését és felosztását gátolni nem fogják. Végül a csődhitelezőket felhívja, hogy a csődválaszt­mánynak megválasztására kitűzött határnapon hitelezői minőségüket igazoló okiratokkal ellátva jelenjenek meg. Nyíregyháza, 1938. évi junius hó 13. napján. A nyír­egyházi kir. törvényszék. 4536 Csődmegszüntetés. 6. P. 45981/1934/65. szám. A buda­pesti kir. törvényszék, mint csődbíróság közhírré teszi, h­ogy vb. özv. Obláth Józsefné szül. Fejérváry Blanka budapesti (VII., Fürész­ utca 70.) lakos ellen az 1935. évi junius hó 27. napján Cs. 45981/1934/2. szám alatt nyitott csődöt az 1881 : XVII. t.-c. 87. és 165. §-a értel­mében vagyonhiány következtében az 1938. évi junius h­ó 7. napján 65. sorszám alatt hozott végzésével meg­szüntette. Budapest, 1938. évi junius hó 7. napján. A budapesti kir. törvényszék, mint csődbíróság. F 13317 Ingatlan árverések. Árverés. 2716/1938. tkvi szám. Rózsa Sándorné végre­­hajtatónak, Rusz Géza végrehajtást szenvedő ellen in­dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1.619 pengő 38 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Szava községben fekvő s a szavai 254. sz. betétbeni A. I. 5. sorszám alatt felvett Gát dű­lőbeli 4 hold 1264 □ -öles 230. hrsz. 2.515 pengő, A. I. 7. sorszám alatt felvett Gát dű­lőbeli 2 hold 122 □-öles 297. hrsz. 1.349 pengő 50 fillér, A. I. 14. sorszám alatt felvett Kertaljai rétek dű­lőbeli 638 n-öles 1374 hrsz. 319 pengő, A. I. 15. sorszám alatt felvett Kertaljai rétek dű­lőbeli 1347 n­öles 1375. hrsz. 673 pengő 50 fillér, A. I. 24. sorszám alatt felvett 17/814 rész legelőillető­­ségre 150 pengő, A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1938 julius 1. — 143. szám. Csődhirdetmények. Csőd. Cs. 2284/7/1938. szám. A nyíregyházi kir. tör­vényszék mint csődbíróság közhírré teszi, hogy Zorger Ignác volt szatócs, jelenleg magánzó, nyírbátori lakos ellen bárhol található ingó vagyonára és a magyar állam területén levő ingatlan javaira az 1881: XVII. t.-c. 84. §-a alapján a csődöt a mai napon megnyitotta. Csődbiztosul dr. Geleta László ömkf.­­kir. törvényszéki jegyzőt, rendes szabadság ideje vagy egyéb akadályozta­tása tartamára dr. Lehóczky Béla ömkf. kir. törvény­­széki jegyzőt, tömeggondnokul dr. Ujfalussy Lajos nyír­bátori ügyvédet, helyetteséül dr. Rusz János nyírbátori ügyvédet nevezte ki. A követelések bejelentésére határidőül bezárólag 1938. évi július hó 20. napját, a felszámolási tárgyalásra 1938. évi augusztus hó 8. napjának délelőtt 9 óráját, a csődválasztmány megválasztására pedig 1938. évi augusztus hó 8. napjának délelőtt 10 óráját tűzte ki a csődbiztos hivatalos helyiségébe (Bocskai­ utca 2. sz., II. emelet III. ajtó). Felhívja mindazokat, akik az általános csődtömeg ellen mint hitelezők igényt támasztanak, hogy igényei­ket a felszámolási tárgyalásnál megállapítás és osztályozás végett a csődtörvényben megjelölt jog­hátrányok terhével a csődtömeg ellen a fent említett határidő alatt a kir. törvényszéknél az 1881 : XVII. t.-c. 126—129. §-aiban foglalt szabályok szerint az esetben is jelentsék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folyamatban. Felhívja a zálog- és megtartási joggal biró hitelező­ket, hogy az általuk szerzett jogot a tömeggondnoknak jelentsék be és az általuk leírt dolgokat a tömeggond­nok felhívására megbecslés végett mutassák fel. Csődönkiv­lli kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3696/1938. szám. Glück Arthur gázkereskedő (Enes) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. vasszakmai fiókjá­nál (Budapest, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt). 1938. évi július hó 6. napján 11 órakor tartják meg. 1938. jan. 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 13331 Csődönkivüli kényszer eg­y­esség. Ke. 3878/1938. szám. Weintraub Dániel (Miskolc) ügyében a kötelező magán­egyességi tárgyalást az OHE. textilszakmai fiókjánál (Budapest, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt). 1938. évi július hó 5. napján fél 12 órakor tartják meg. 1938. június 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 13332 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 7552/1938. szám. Halász László bőrkereskedő (Gödöllő) ügyében a köte­lező magánegyességi tárgyalást az OHE. bőrszakmai fiókjánál (Budapest, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt), 1­938. évi július hó 6. napján fél 11 órakor tart­juk meg. 1938. jun. 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 13333 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1522/1938. szám. Deutsch Testvérek cégtul. Deutsch Ernő (Mór) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. bőr-szak­mai fiókjánál (Budapest, V. ker., Alkotmány­ utca 8. sz. alatt), 1938. évi július hó 6. napján 10 órakor tartják meg. 1938. jan. 30. Országos Hitelvédő Egylet F 13334 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 7291/1938. szám. Kardos Jakab vőröskereskedő (Esztergom) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textilszak­mai fiókjánál (Budapest, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt). 1938. évi július hó 5. napján háromnegyed 11 órakor tartják meg. 1938. jun. 30. Országos Hitel­védő Egylet. F 13335 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 914/1938. szám. Henczi József férfiszabó (Szombathely, Kiskar­ utca 7.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textilszakmai fiókjánál (Budapest, V. ker., Alkotmány­utca 8. szám alatt). 1938. évi július hó 5. napján 12 órakor tartják meg. 1938. június 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 13336 Csődönkivüli kény­szer egy­esség. Ke. 1291/1938. szám. Mermelstein István (Pécs, Irgalmasok­ u. 10.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textil­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. sz. alatt) 1938. július hó 5. napján háromnegyed 12 órakor tartják meg. 1938. június 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 13337 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 7594/1938. szám. Weisz Miksa és Fia (Újpest, Árpád­ ut 75.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textilszak­­ntai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám alatt) 1938. július hó 5. napján 11 órakor tartják meg. 1938. június 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 13338 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 35790/1938. szám- Pátkai Lipót (Pál) (Budapest, Ferenc­ körút 13.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textil­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány-utca 8. sz. alatt) 1938. július hó 5. napján egynegyed 1 órakor tart­ják meg. 1938. június 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 13339 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3378/1938. szám. Lányi Károly gödöllői (Horthy Miklós-uti) vaskereskedő ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós­köteles tartozásainak 75 százalékát az egyességet jogerősen jóváhagyó végzésnek a hivatalos lapban való közzé­tételétől számított 120 napon megfizetni. OHE. ellen­őrzés. Haladéktalan értékesítés. Bpest, 1938. jun. 30. Országos Hitelvédő Egylet. M­F 13340 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1623/1938/5. szám. A balassagyarmati kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Blayer Móric divatáru kereskedő, balassagyarmati lakos csődönkivüli kényszeregyességi ügyében a királyi törvényszék a vagyonfelügyelőül kirendelt dr. Sági Béni balassagyarmati lakosnak ezen tisztéről való lemondá­sát tudomásul veszi, őt tiszte alól felmenti s vagyon­felügyelőül dr Baneth Artur balassagyarmati lakost rendeli ki­ Balassagyarmat, 1938. évi junius hó 22. napján. A balassagyarmati kir. törvényszék. * 21537

Next