Budapesti Közlöny, 1938. augusztus (72. évfolyam, 170-193. szám)

1938-08-03 / 171. szám

Budapest, 1938. 171. szám. Szerda, augusztus 3. BUDAPESTI KÖZLÖK. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—63. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. posta takarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „­­ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapitott ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 t 14 „ 40 „ — 20 „ HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére saját kérelmükre történő nyugalomba helyezésük alkalmából dr. Hoffer Ferenc mi­niszteri tanácsosnak a miniszteri osztályfőnöki címet adományozom és megengedem, hogy dr. Eigner Tivadar miniszteri tanácsosnak buzgó és érdemes szolgálatáért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1038. évi julius hó 21. napján. Horthy s. k. Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k. A magyar királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére megengedem, hogy dr. Bárány József miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel fel­ruházott miniszteri osztálytanácsosnak érdemes és buzgó szolgálatáért elismerésem tudtul adas­sék. Kelt Budapesten, 1938. évi julius hó 21. napján. Horthy s. k. Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k. A földmivelésügyi minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar királyi igazság­ügyminiszter előterjesztésére a magyar királyi mezőgazdasági tudományos és kisérletügyi in­tézmények tudományos tisztviselőinek létszá­mában Grenczer Béla magyar királyi mező­­gazdasági kisérletügyi igazgatót magyar királyi mezőgazdasági kisérletügyi főigazgatóvá az V. fizetési osztályba és Lindmayer Antal magyar királyi mezőgazdasági kisérletügyi igazgatói címmel és a VI. fizetési osztály jellegével fel­ruházott I. osztályú fővegyészt magyar királyi mezőgazdasági kisérletügyi igazgatóvá a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt Budapesten, 1938. évi julius hó 28. napján. . Horthy s. k. Dr. Mikecz Ödön s. k. (4.056/1938. évi. VIII. B. 1. F. M. szám.) .4 m. kir. pénzügyminiszter az 1923. évi 196/M. E. sz. rendeletnek az 1928. évi 3.690/M. E. szám­i és az 1932. évi 9.480/M. E. számú rendeletekkel módosított 34. §-a szerint alakí­tott Biztosítási Szaktanácsba Bod János dr. nyug. miniszter és Kende Arthur dr. m. kir. gazdasági főtanácsos lemondása folytán meg­üresedett szaktanácsi tagsági helyekre 1938­ évi december hó 31.-éig tartó megbízatással az Országos magyar gazdasági egyesület előter­jesztése alapján Dessewffy Aurél grófot, a Biz­tosító intézetek országos szövetségének előter­jesztése alapján Balabán Imre m. kir. kor­­mányfőtanácsost, az Első magyar általános biztosító társaság vezérigazgatóját kinevezte. A Biztosítási Szaktanácsba hivatalból ki­jelölt Holzwart Ferenc miniszteri osztályfőnö­köt és helyettesét báró Boemelburg Konrád dr. miniszteri osztálytanácsost a m­. kir. föld­mivelésügyi miniszter ebbéli megbízatásuk alól felmentette és az 1938. évi december hó 31.-én tartó időtartamra képviselőjeként Bárányos Ká­roly dr. miniszteri osztálytanácsost, helyetteséül pedig vitéz Kolgyák­y László dr. miniszteri tit­kárt bízta meg. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter a magyar királyi mezőgazdasági tudományos és kisérletügyi intémén­yek tudományos tiszt­viselőinek létszámába dr. Zsák Zoltán magyar királyi mezőgazdasági kisérletügyi I. osztályú főadjunktusi címmel és a VII. fizetési osztály jellegével felruházott II. osztályú főadjunktust a VII. fizetési osztályba magyar királyi mező­­gazdasági kisérletügyi I. osztályú főadjunk­tussá, Dedinszky Géza magyar királyi mező­­gazdasági kisérletügyi vegyészt a VIII. fizetési osztályba magyar királyi mezőgazdasági kisér­letügyi II. osztályú fővegyésszé ; a magyar ki­rályi mezőgazdasági tudományos és kisérlet­ügyi intézmények tudományos és egyéb sze­mélyzetének létszámába pedig dr. Kurelec Viktor magyar királyi mezőgazdasági kisérlet­ügyi segédvegyészt a IX. fizetési osztályba ma­gyar királyi mezőgazdasági kisérletügyi ve­gyésszé, dr. Kosinszky Viktor magyar királyi mezőgazdasági kisérletügyi gyakornokot a X. fizetési osztályba magyar királyi mezőgazda­­sági kisérletügyi segédvegyésszé, végül dr. Han Ferenc okf. középiskolai tanárt ideiglenes mi­nőségű magyar királyi mezőgazdasági kisérlet­ügyi gyakornokká kinevezte. (1938. évi julius hó 30.-án kelt 3.886/eln. 1938. F. M. szám.) .4 m. kir. belügyminiszter az 1938. évi julius hó 30.-án kelt 3.450/1938. évn. B. M. számú ren­deletével Debreczeny Zoltán C. mintájú igazol­vánnyal ellátott hiv. számvivő törzsőrmester c. tiszthelyettest az intézetek irodakezelési sze­mélyzetének létszámába ideiglenes minőségű irodasegédtisztté kinevezte. A m. kir. iparügyi miniszter Horn György tahi géplakatosmester, Horváth István karádi mészáros- és hentesmester, Kriska Ferenc nágocsi kőművesmester, Grozsi István tahi mészáros- és hentesmester, Szabó Ferenc szabadhidvégi férfiszabómester iparosoknak, három, illetve négy évtizedet meghaladó ered­ményes ipari tevékenységükért, elismerését fejezte ki. 1936. Bl. XIV. F. 3. szám. Pályázat bírósági végrehajtói állásra. A m. kir. igazságügyminiszter urnak folyó évi július hó 25.-én 13.434/1938. I. M. E. szám alatt kelt rendelete alapján a pétervásárai kir. járásbíróságnál áthelyezés folytán megürese­dett végrehajtói állásra pályázatot hirdetek. A pályázat határideje : 8 nap attól a naptól számítva, amikor ez a hirdetés a Budapesti Közlönyben harmadszor megjelenik. Feltételek : Az 1871. évi LI. t.-c. 2. §. értel­mében bírósági végrehajtónak csak olyan magyar állampolgárt lehet kinevezni, aki életé­nek 24-ik évét betöltötte, feddhetlen jellemű, vagyona felett rendelkezési joggal bir és aki a végrehajtói vizsgát jó sikerrel letette. A pályázati kérvényhez eredetben vagy hite­les másolatban csatolni kell a magyar állam­­polgárságot igazoló bizonyítványt, születési anyakönyvi kivonatot, újkeletű erkölcsi bizo­­nyítványt, iskolai végzettséget igazoló bizonyít­ványt, helyhatósági bizonyítványt arról, hogy vagyona felett rendelkezési joggal bír és a végrehajtói vizsga letételét igazoló bizonyít­ványt. A pályázati kérvények a m. kir. igazságügy­miniszter úrhoz címezve, alulírott kir. törvény­szék elnökénél nyújtandók be. Elkésetten érke­zett vagy hiányosan felszerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. Eger, 1938. évi julius hó 28.-án. Bardocz Árpád s. k. **730 3—3 a kir. törvényszék elnöke. .4 budapesti m. kir. postaigazgatóság köz­hírré teszi, hogy Budapest székesfővárosban a Budapest 44. számú m. kir. postahivatalnál nyilvános távbeszélő állomást nyitott meg, azt a távolsági forgalomba bevonta és táviratok közvetítésével is megbízta. (5—Tá—1.538/ 1938. szám.) A Miskolci Ügyvédi Kamara közhírré teszi, hogy : A) az ügyvédek névjegyzékéből törölte : dr. Róth Hugó sátoraljaújhelyi ügyvédet igazolt munkaképtelensége okából ; B) az ügyvédek névjegyzékében feljegyezte: Harsányi Gyula sárospataki ügyvéd neve elé a „Sárospataki“ előnevet ; C) az ügyvédjelöltek névjegyzékébe bejegyezte : dr. Hegedűs Dezsőt — dr. Rosenberg Lajos sátoraljaújhelyi, dr. Sugár Istvánt — dr. Horovitz Gyula sárospataki, Egyes szám­ú i­d íi IC0 fillér,

Next