Budapesti Közlöny, 1938. augusztus (72. évfolyam, 170-193. szám)

1938-08-03 / 171. szám

2 dr. Arató Endrét — dr. Vas Miklós miskolci ügyvédhez; D) az ügyvédjelöltek névjegyzékében át­jegyezte : dr. Lövi Henriket — dr. Brünn Lászlótól — dr. Sugár Adolf miskolci ügyvédhez ; E) az ügyvédjelöltek névjegyzékéből törölte: dr. Szabó Gyula mezőcsáti, dr. Hajdu Imre sátoraljaújhelyi ügyvédjelöl­teket joggyakorlatuk abbanhagyása okából. Felelős szerkesztő: dr. SÁJÁSZ KÁ­ROLY Az 1925:VI­­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadóhivatalban : I., Vár, Kapisztrán­ tér 1. sz. Ingó árverések. 21130/1033. szám. 5440 pengő becsértékű­ gépek, álla­tok és más ingóságok Nyinkércsen, augusztus 4-én 6 órakor. Dr. Zathureczky Álmos, nyíregyházi bír. vég­rehajtó. O­F 1300/ 12539/1038. szám. 1320 pengő becsértékű bútorok, vetítőgép hangos tartozékokkal, áramátalakító, csapós székek és más ingóságok Jászikarajenőn, József­ utca 83. szám alatt, augusztus 8-án 11 órakor. Dévényi Szilárd, ceglédi kir. végrehajtó. O­F 13916 623092/1937. szám. 26805 pengő becsértékű bútorok, dinamó, motor, mérlegek, írógép, pénzszekrény, disznó­­zsír-finomító berendezés és más ingóságok Budapesten, Gubacsi­ út 6. házszám alatti üzemben, augusztus 5-én­l 9 órakor. Szászy Kovách Ernő, kir. végrehajtó. O­F 13922 713430/1938. szám. 1061 pengő vecsértékű bútorok, vendéglői berendezés, minimax, edények, étkezőeszkö­zök, kályha és más ingóságok Budapesten, Erzsébet­­körút 33. házszám alatt, földszinten, augusztus 3-án 6 órakor. Dr. Bárány Kálmán, bir. végrehajtó. O­F 13915 56497/1938. szám. 1704 pengő becsértékű bútorok, zongora, lakberendezés és más ingóságok Budapesten, Székely­ utca 2. házszám, I. emelet 2. ajtószám alatt, augusztus 5-én 3 órakor. Dr. Dobrovits Aladár, bírósági végrehajtó. O­F 13910 731634/1936. szám. 2136 P becsértékű bútorok, sző­nyeg, rádió és más ingóságok Budapesten, Szugló­ utca 10. házszám alatt földszinten, augusztus 3-án 1 órakor. Talán Árpád, kir. végrehajtó. O­F 13920 977/1938. szám. Ábrahám László (Sopron) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textil­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám alatt) 1938. augusztus hó 9. napján 10 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 1.3925 1861/1938. szám. Winkler Erzsébet (Tamási) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textil­szakmai fiókjánál Budapesten, V., Alkotmány-utca 8. szám alatt, 1938. évi augusztus hó 9. napján délelőtt fél 11 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 13927 3831/1938. szám. Szilárd Sándorné (Szolnok) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textil­szakmai fiókjánál Budapesten, V., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1938. évi augusztus hó 9. napján délelőtt fél 12 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 13928 3551/1938. szám. Szathmáry Gyula rőföskereskedő (Kecskemét) ügyében a kötelező magánegyességi tár­gyalást az OHE. textilszakmai fiókjánál Budapesten, V., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1938. évi augusztus hó 9. nap­ján délelőtt háromnegyed 11 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 13929 36788/1938. sz. Gerő László (Budapest, Katona József­­utca 11.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textilszakmai fiókjánál Budapesten, V. kerület, Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1938. évi augusztus hó 9. napján délelőtt egynegyed 12 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet. F 13930 860/1938. sz. Waltner Imre soproni vegyeskereskedő ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50 százalék. Teljesítési idő tíz hó. Országos Hitelvédő Egylet. F 13931 2861/1938. szám. Kerekes József miskolci (Széchenyi­­utca 88. sz.) illatszertár és fodrász ügyében a magán­­egyesség létrejött. Kvóta 50 százalék. Teljesítési idő tíz hó. Országos Hitelvédő Egylet, F 13932 3203/1938. szám. Weisz Hedvig kismarjai szatócs ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 55 százalék. Teljesítési idő 9 hó. OHB. debreceni Kamarakerületi Szerve. F 13933 34206/1938. szám. Preisich Aladár fakereskedő, buda­pesti (Angyalföldi­ út 8. szám alatt) ügyében a magán­egyesség létrejött. Kvóta 25 százalék. Teljesítési idő 60. naptól hét hó. Országos Hitelvédő Egylet. F 13934 1010/1938. szám. Büchler Mátyás keceli szatócs ügyé­ben a magánegyesség létrejött. Kvóta 53,5 százalék. Tel-,­iesítési idő nyolc hó. Országos Hitelvédő Egylet. F 13935 1585/1938. szám. Koch Jenő szombathelyi kézműsáru­­kereskedő ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50 százalék. Teljesítési idő tíz hó. Országos Hitelvédő Egylet. F 13936 4060/1938. szám. Corsó Cipőáruház, Klafter Mór nyíregyházi cipőkereskedő ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50 százalék. Teljesítési idő tiz hó. OHE. De­breceni Kamarakerületi Szerve. F 13937 2493/1938. szám. Fleischer Dezső szegedi (Mikszáth Kálmán­ u. 12. szám alatt) borkereskedő ügyében a ma­gánegyesség létrejött. Kvóta 50 százalék. Teljesítési idő tíz hó. Országos Hitelvédő Egylet. F 13938 2642/1938. szám. Wimmer Ignác nagyatádi cég és annak beltagjai Wimmer Jenő nagyatádi és Wimmer Ferenc budapesti lakosok ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50 százalék. Teljesítési idő 8 hó. Orszá­gos Hitelvédő Egylet, F 13939 3998/1938. szám. Kovács Károly ózdi rőföskereskedő ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 52 százalék. Teljesítési idő tiz hó. Orsz. Hitelvédő Egylet. F 13910 370/1938. szám. Ábrahám Mór gyöngyösi szatócs ügyében tárgyalás augusztus 5-én az egri kir. törvény­széknél. * 21790 44623/1937. szám. Váci Fa- és Csertermelő Kereske­delmi rt. (Zsitvay Leó­ utca 18.) ügyében a budapesti kir. törvényszéknek az eljárást megszüntető végzése jogerős. Az iratokat a csődbírósághoz átteszik. * 21779 1045/1938. sz. Deutsch József hajduhadházi fűszer- és vegyeskereskedő ügyében tárgyalás augusztus 12-én a debreceni kir. törvényszéknél. * 21785 38185/1938. szám. Madarassy Rezső Emil illatszer-, fényképészeti, háztartási cikkek, nür­nbergi díszmű, játék, gumi, papíráru, nem steril kötszer, növényvédelmi szerek, borászati és pincegazdasági szerek és eszközök kereskedő, budapesti (I., Márvány-u. 20.) és albertfalvai (Erzsébet királyné-ut 27.) be nem jegyzett cégre és annak tulajdonosára, Madarassy Rezső Emil budapesti (I., Márvány-utca 20.) lakosra nézve a budapesti kir. törvényszék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Eihrenwald Ernő ügyvéd, követelések bejelentése augusztus 17-ig az OHB-hez. * 21783 2023/1938. szám. Weiss Ferenc dunaföldvári üveges, üveg-, porcellán-, zománcedény- és háztartási cikk ke­reskedő kérelmére a szekszárdi kir. törvényszék az el­járást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Zlinszky Vi­dor ügyvéd, követelések bejelentése augusztus 15-ig az OHB-hez. *21789 34335/1938. szám. Horváth Miklósné Büchler Her­mina ügyében a budapesti kir. törvényszék az egyessé­­get jogerősen jóváhagyta. A vagyonfelügyelő dija 68 pengő. *21782 34741/1938. szám. Székely István cukorkakereskedő (Garay­ u. 27.) ügyében a budapesti kir. törvényszék az eljárást megszüntette. A vagyonfelügyelő dija 55 pengő. *21781 34148/1938. szám. Burger László könyvkereskedő ügyében a budapesti kir. törvényszék az eljárást meg­szüntette. A vagyonfelügyelő dija 581 pengő. *21780 33986/1938. szám. Streitz és Sipos építési vállalat cég (Szobi­ u. 4.) és tagjai ügyében a budapesti kir. tör­vényszék az egyességet jogerősen jóváhagyta. A va­gyonfelügyelő dija 182 pengő. *21784 3191/1937. szám. Grósz Emil és Tsa közkereseti társ. és tagjai Grósz Emil és neje tiszafüredi nyomdász és papírkereskedő ügyében az egri kir. törvényszék az el­járást befejezte. *21788 Gondnokság. 40047/1937. szám. Herlinger Ilona budapesti (Rezső-­ tér 2.) lakost a budapesti kir. tszék gondnokság alá­ helyezte. F 13911 Vegyes hirdetmények. 4096/1935. szám. Magyar község tagosítása ügyében tárgyalás a megengedhetőség kérdésében a községházán szeptember 21-én. Nyíregyházi királyi törvényszék. ** 734 1930/1938. szám. Auer Meskál Mátyás órás, szent­endrei lakos hagyatékára örökösödési igénybejelenté­sek 1 év alatt a szentendrei kir. járásbírósághoz. *21791­ 1004/1938. szám. A Veszprém—rábahidvégi állami műút Karakószörcsök és Apácatorna községek hatá­rába eső része céljaira szükséges terület kisajátí­tása ügyében tárgyalás szept. 3-án a községházakon. Veszprémi kir.­­szék. *21793 1119/1938. szám. A pápa—ugodicsóti törvényható­sági út Béb község határába eső szakasza céljaira szük­séges terület kisajátítása ügyében tárgyalás augusztus 25-én Béb községházán. Veszprémi kir. törvényszék. *21792 1108/1938. szám. A veszprémi repülőtérhez szükséges közút céljaira szolgáló terület kisajátítása ügyében tár­gyalás szept. 7-én a veszprémi kir. tszéknél és szept. 3-án Gyulafirátót községházán. *21794 636/1938. szám. Az Alföldi első gazdasági vasút rt. vonalainak központi telekkönyvezése tárgyában a m. kir. központi telekkönyvi hivatal a póthitelesítési, illetve hitelesítési eljárást elrendeli. Tárgyalás Békés­csabán Szalay kitérőnél, Újkígyós, Csanádapáca AEGV állomáson szept. 5-én, Békéscsaba AEGV, Békés AEGV állomáson szept. 10-én és Kunágota rakodó állomáson aug. 16-án és folyt, Battonya községben húzódó vasúti vonalon. 5275 A m. kir. állami nyomdánál (Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.) kaphatók az alábbi közigazgatási nyomtatványok. A középitési munkákra és az azokkal kapcso­latos szállításokra vonatkozó, a m. kir. ipar­­ügyi miniszter 1936. évi 25.000., 26.000. és 28.000. számú rendeleteivel megállapított egy­séges, általános és részletes vállalati feltétele­ket tartalmazó nyomtatványok. A nyomtatványok az árnak készpénzben lefizetése ellenében azonnal is átvehetők az állami nyomdának a pénzügyminisz­térium ú­j palotájában (I. kerület, Vár, Országház­ utca 3. kapu) levő nyomtat­ványraktárában. A vállalkozási szerződés általános feltételei a középítési munkáknál. 704. 1. sz. Ára darabonkint 84 fillér. ÚTÉPÍTÉSI CSOPORT. 1. A föld- és sziklamunka vállalati feltétele. 619. r. sz. Ára darabonkint 42 fillér. 2. A vízzel kötött makadám-út építésének vállalati feltétele. 620. r. sz. Ára darabonkint 30 fillér. 3. .4 kocsi- és gyalogút kő- és téglaburkolatának válla­lati feltétele. 621. r. sz. Ára darabonkint 63 fillér. 4. Az aszfalt- és kátrányút építésének, valamint az ut­olajozásnak vállalati feltétele. 622. r. sz. Ára dara­­bonkint 99 fillér. 5. A betonútpálya előállításának vállalati feltétele. 623. r. sz. Ára darabonkint 54 fillér. 6. A faburkolatú út vállalati feltétele. 624. r. sz. Ára darabonkint 18 fillér. VASÚTÉPÍTÉSI CSOPORT. 11. A vasúti felépítmény ágyazati anyaga termelésének és beépítésének vállalati feltétele. 629. r. sz. Ára darabonkint 21 fillér. 12. .1 vasúti felépítmény fektetésének vállalati feltétele. 630. r. sz. Ára darabonkint 57 fillér Ingatlan árverések. 3975/1938. szám. Ház Veszprémben, Jókai Mór­ u. 34. a., 6500 P kikiáltási árban, augusztus 31-én 9 óra­kor a kir. járásbíróságnál. N­F 13913 2688/1938. szám. Szántók és rétek Banán, 5470 + 2570 4­­540 pengő kikiáltási árakon, augusztus hó 19. napján 1 órakor a községházán. Komáromi kir. járás­bíróság. N F 13912 6922/1938. szám. Ház és egyéb ingatlanok Földeákon, 65.000 pengő kikiáltási árban, augusztus 22-én, 9 óra­kor a makói kir. járásbíróságnál. N 5268 5512/1938. szám. Házak és egyéb ingatlanok Kiskun­félegyházán, a Hív. Krt.-ben felsorolt kikiáltási árak­ban, augusztus 24-én, 9 órakor a kir. járásbíróságnál. N 5266 7573/1938. szám. Szántó és egyéb ingatlanok Oroson, 59.000 P kikiáltási árban, augusztus 24-én 11 órakor a nyíregyházi kir. járásbíróságnál. N 5264 1870/1938. szám. Ingatlanok Erdőtarcsán a Hivatalos Értesítőben felsorolt kikiáltási árakon, szeptember hó 14-én 11 órakor, a sziráki királyi járásbiróságnál. N­F 13921 Csődhirdetmény, 1921/1938. szám. Lang József és neje vásározók (Kossuth Lajos­ utca 28.) ellen a győri kir. törvényszék a csődöt megnyitotta. Tömeggondnok dr. Gselley János, követelések bejelentése szeptember 16-ig, felszámolási tárgyalás október 18-án. 5267 Gsödönkivüli kényszeregyességek. 1563/1938. szám. Markus Vilmos (Veszprém) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textil­­szakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám alatt) 1938. augusztus hó 9. napján egynegyed 11 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet. F 13926 Budapesti Közlöny 1938 augusztus 3. —171. szám. 8772/1937. szám. Pollák Jenő rőfős stb. kereskedő ügyében a miskolci kir. törvényszék az eljárást befe­­­jezte. *2178?­ SV magánhirdetések kivonata. Papp Menyhért leckekönyve elveszett 3—2 2779 Hornyánszky Viktor rt. mérlegszámlája. 2778 Első Magyar öntöttüveggyár rt. meghívója az 1938. évi augusztus hó 18-án, déli 12 órakor V., Arany János­­utca 27. szám alatt tartandó rendkívüli közgyűlésre. 2781 Fleiszig Baromfi és Élelmiszerkereskedelmi rt. meg­hívója az 1938. évi augusztus hó 12-én, VIII., Baross­­utca 88. szám alatt tartandó közgyűlésre. 2782 Bem­ utcai Házépítő Szövetkezet mérlegszámlája. 2783 Instructus Ingatlan és Áruforgalmi rt. meghívója az 1938. évi augusztus hó 12-én, délelőtt 10 órakor V. ker., Rothermere­ utca 2. szám alatt tartandó rendes köz­gyűlésre. 2784

Next