Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. augusztus (72. évfolyam, 170-193. szám)

1938-08-02 / 170. szám értesítője

Kedd, augusztus 2. Budapest, 1938. __________________170. SZásH. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESITŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 aran­y­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott . A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 76/1938. vh. szám. A m­. kir. Kincstári Jogügyi Igazgatósága által képviselt M. kir. Kincstár végrehajtató javára 1000 P tőke s jár. kielégítése végett 1938. évi augusztus hó 27. napján délelőtt 11 órakor Magyar községben, adós lakásán, az esetleg teljesített fizetések betudásával a mátészalkai kir. járásbíróságnak 1651/6/1933. számú kielégitési végrehajtást elrendelő végzése következtében az 1938. évi május 17. napján foganatosított kielégítési végrehajtás alkalmával lefog­lalt és 7610 P becsértékű­ házi berendezés, juhok és gulyabeli marhák nyilvános bírói árverésen, készpénz­­fizetés ellenében, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsár kétharmadáért is el lesznek adva. Fehérgyar­mat, 1988. évi július hó 22. napján. Pablé Antal, kir. kir. végrehajtó.____________________________* O 21777 Árverés. Pk. IX. 710815/1938. szám. Dr. Deutschen­­schmied Jenő ügyvéd által képviselt Pajor A. Hermann .javára 473 P 60 f tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 418982. sz. végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi április hó 29-én lefoglalt 2178 P becsértékű­ ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, úgy a fentnevezett végrehajtató, mint az alább megnevezett : Pk. 705554/1938. sz., dr. Elek László u­. á. k. Belvárosi Takarékpénztár javára 581 P 25 f s jár., Pk. 708517/1938. sz., dr. Deutschenschmied Jenő u. á. k. Pajor, A. Hermann javára 349 P 93 f­és jár­, és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverés megtartását elrendelem és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, IV. ker., Szervita-tér 5. házszám, félemelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi augusztus hó 4. napjának délutáni 1 óráját tűzöm ki, amikor a birói­­lag lefoglalt bútorokat, 1938. Pk. IX. 705554. számú szkv. 19 45. t. a. 50 végben kféle öltöny, felöltő szövet, 4 autópléd, üzleti és irodai berendezés, írógép s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is­­—■ de a kikiáltási ár két­harmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszí­nen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árve­rezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Budapest, 1938. évi július hó 4. nap­ján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 13906 Árverés. Pk. IX. 715117/1938. szám. Dr. Radó Zoltán ügyvéd által képviselt Hutter és Lever R. T. javára 212 , 95 t tőke és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbíróság 1987. évi Ke. 34594. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi június hó 22-én lefoglalt 1580 P 20­0 becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató ké­relmére árverést tűzök ki és annak végrehajtást szen­vedő lakásán — üzletében, Budapesten, XIV. kerület, Nagy Lajos­­király-ut 144. házszám alatti üzletben és folytatólag XIV. iker., Nagy Lajos király-ut 486. szám, IV. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1938. évi augusztus hó 23. napjának délután 166 órá­ját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, szappan, kefe, petróleum, olaj, könyv, szőnyeg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben el fogom adni. Budapest, 1938. évi julius hó 21. napján. Dr. Bochkor helyett dr. Kálmánchey Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 13963 Árverés. Pk. IX. 707451/1937. szám. Dr. Gáspár Pál (Báthory­ u. 7.) ügyvéd által képviselt Kovács Árpádné szül. Cofelii Sarolta javára 401 P 21 t tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1935. évi 43325. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás során 1938. évi március hó 24-én lefoglalt 7567 P 34 f becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, a meg­nevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán 16 üzletében, Budapesten, V. ker., Géza­ utca 7. házszám alatti üzletben leendő megtartására határ­időül 1988. évi augusztus hó 3. napjának délelőtt­­99 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, üzleti berendezést, mérlegek, pult, jégszekrény, áru­állvány, fűszer-, vegyes- és csemegeárukat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharm­adrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a hely­színén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1090 pengőn felül van, csak azo­k árverez­hetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi julius hó 7. napján. Dr. Kálmánchey Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 13897 Árverés. (Pk.) . Cs. 85541 /1934/126. szám. Dr. Rosen­­feld József ügyvéd, mint vb. Flaschner és Társa cég csődtömeggondnoka kérelmére a budapesti kir. törvény­szék, mint csődbíróság fenti szám­i végzése folytán a 12. Cs. 35541/1934/2. sz. csődleltárban felvett, összesen­sen 44900 cP becsértékű követelésekre az árverést kitű­zöm azzal, hogy a csőd tömeggondnok sem a követelé­sek fennállásáért, sem az összegszerűségért, sem pedig azok behajthatóságáért semmiféle felelősséget nem vál­lal. Az árverés színhelye : Budapest, V., kir., Markó­­utca 25. szám, földszint 39. Az árverés határideje 1938. augusztus 4. napja, délelőtt­­A 10 újra. Az árverésen a fent megjelölt követeléseket a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Azon ingóságokra, melyeknek­ kikiáltási ára az 1000 pengőt meghaladja, csak azok árverezhet­nek, akik a kikiáltási ár 10%-át bántapénzül leteszik. Budapest, 1938. évi július hó 18-án. iDr. Kálmánchey Zoltán, kir. bír. végrehajtó. p . 13899 dr. Kazinczy Imre 3.608 pengő 80 fillér követelésére annak csak a B. 10. alatti része bocsátható árverés alá 141.181 pengő kikiáltási áron, Shell Kőolaj rt. 674 pengő 50 fillér, Here Jenő 1.272 pengő 30 fillér, Kir. Kincstár 1.560 pengő és a Kir. Kincstár 260 pengő 63 fillér követelésére annak csak a B. 9. alatti része bocsátható árverés alá, 70.591 pengő kikiáltási áron, mert az utóbb említett dr. Kazinczy Imre, Shell Kőolaj rt., Herz Jenő, Kir. Kincstár 1.560 pengő és a Kir. Kincstár 260 pengő 63 fillér követelése nem az egész ingatlant, hanem annak csak az említett illetőségeit terhelik és azzal, hogy az árverés alá ke­rülő ingatlant a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége. 40.000 + 8.000 + 12.000 pengő és a Kir. Kincstár 3.602 pengő 80 fillér követelésére a kikiáltási­­ ár kétharmadánál; a B. 9. és 10. alatti illetőségeket dr. Kazinczy Imre ; 3.608 pengő 80 fillér követelésére 106.810 pengőnél, az egész ingatlant a Gönci Takarékpénztár 10.250 P követelésére 236.174 pengőnél, dr. Sebők Ferenc 2.000 pengő követelésére 275.432 pengőnél, Magyar Mezőgaz­dák Szövetkezete 705 pengő követelésére 281.687 P-nél, az ingatlannak B. 9. alatti Jeney Károly nevén álló ille­tőségét a Shell Kőolaj rt. 674 pengő 50 fillér követelé­sére 279.553 pengőnél, Herz Jenő 1.272 pengő 30 fillér követelésére 288.740 pengőnél, a Kir. Kincstár 1.560 P követelésére 290.687 pengőnél és végül a Kir. Kincstár 260 pengő 63 fillér követelésére 294.146 pengőnél ala­csonyabb áron eladni nem lehet és végül azzal, hogy a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége dr. Kazinczy Imre, Gönci Takarékpénztár, dr. Sebők Ferenc, Shell Kőolaj rt., Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Herz Jenő csatlakozod végrehajtatok és a Kir. Kincstár az 1.560 pengő követelése tekintetében az árverés meg­­tartását, tekintettel arra, hogy a végrehajtást szenvedők árverés alá eső ingatlana védett birtok, csak az esetben kívánhatják, ha az árverést megelőzően legalább 15 nappal a telekkönyvi hatóság előtt igazolják, hogy kö­vetelésük nem esik a védettséggel járó végrehajtási kor­látozások alá — elrendelte. Az árverést 1938. évi augusztus hó 18. napján délelőtt 10 órakor, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé­ben (Fő­ utca 90. szám, 6. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél (kétharmadánál) alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában meghatározod árfolyammal számí­tott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : LX. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Abaujszántó, 1938. évi április hó 22. napján. Az abaujszántói kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5243 Árverés. 11754/1938. tk. szám. Kalocsai Egyházmegyei Takarékpénztár r. I. kalocsai hel. cég végrehajtatának Balog János (n. Jagicza Katalin) szak­mari lakos vég­rehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme követ­keztében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmé­ben elrendeli a végrehajtási árverést 10.000 pengő tőkekövetelés, ennek 1931. május 23-tól járó bíróilag érvényesíthető legmagasabb kamata, 292 pengő 75 s eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapítod 100 pengő költség, valamint az 1790., 2459. és 804. számú betéti ingatla­nokra csatlakozódnak kimondod Adriai Biztosító Tár­saság 94 pengő 40 fillér és 40 pengő, az 1790., 2459., 801. és 248. számú betétekre nézve csatlakozódnak ki­mondod Tóth M. Ferenc 324 pengő 30 fillér tőkeköve­telése és járulékai behajtása végett a kalocsai kir. já­rásbíróság területén levő, Szakmái községben fekvő s a szakmák­ 1790. számú betéti A + 1. sorszám, 576. hrsz. Ordasi maloméren levő 1 hold 493 négyszögöl szántó B. 9. alatti 1/2 részére 507 pengő kikiáltási ár­ban, u. ott 2159. számú betéti A. I. 1., 2. sorszám, 7808/3. és 7840/1. hrsz. Gyarmatszigeten levő 5 hold 100 négy­szögöl és 15 hold 330 négyszögöl szántók B. 1. alatti 1/2 részére 5067 pengő 25 fillér kikiáltási árban, u. ott 804. számú betéti A. I. L. 2., 6—11., 19, 20., 22—24., 26., 27. sorszám, 130/1., 208., 354., 372., 374., 375., 376/L, 377., 651/2., 652., 682/L, 683/1., 740., 651/1., 651/3. hrsz. Ordasi maloméren levő 305 négyszögöl szántó, 2 hold 692 négyszögöl, 522 négyszögöl, 1 hold 256 négyszögöl szántó, 166 négyszögöl, 25 négyszögöl, 1 hold 1495 négyszögöles 199 négyszögöl rét, 1000 négy­szögöl, 795 négyszögöl, 268 négyszögöl szántó, 641 négyszögöl nádas, a Kisüllési szigeten levő 1 hold 262 négyszögöl rét, az Ordasi Maloméren levő 1000 négy­szögöl és 1 hold 68 négyszögöl szántó ingatlanokra 7066 pengő, u. ezen betéti A. II. 1., 2. sorszám, 370., 371. hrsz. Ordasi maloméren levő 80 és 281 négyszögöl rétre 67 pengő 05 fillér. Ingatlan árverések. Árverés: 1556/1938. tkvi szám. Kir. Kincstár végre­­hajtatának, Jeney Károly és neje született Kazinczy Mária végrehajtási szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 3.602 pengő 80 fillér tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett, az abaújszántói kir. járásbíróság területén levő, Göncruszka községben fekvő s a göncruszkai 48. számú telekjegyzőkönyvben A. I. I—6., 10—14., 16., 17., 18., 22. sorszám és 53/a., 196., 197., 498., 242., 281., 586/a., 586/c., 587., 588., 589., 591., 592., 593., 590. helyrajzi szám alatt foglalt és B. 5., 9., 10. szerint Jeney Károly és neje szül. Kazinczy Mária nevén álló ház 47., 17­9., 180., 258., 6. i. szám alatt udvarral a kerttel, szántó és legelő ingatlanokra 211.772 pengő kikiáltási árban elrendelte azzal, hogy a Kir. Kincstár 3.602 pengő 80 fillér, Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége 40.000 pengő + 8.000 pengő + 12.000 pengő, Gönci Takarékpénztár 10.250 pengő, dr. Sebők Ferenc 2.000 pengő, Magyar Mezőgazdák Szövet­kezete 705 pengő követelésére az egész ingatlan árverés alá bocsátandó, legyes szám­ára: 12­0 fillér.

Next