Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. augusztus (72. évfolyam, 170-193. szám)

1938-08-02 / 170. szám értesítője

2 u. ezen betéti A. III. 1., 2. sorszám, 682/2. és 683/2. hrsz. Ordasi maloméren levő 118 négyszögöl szántó és 200 négyszögöl Nádasra ,156 pengő, u. ezen betéti A. IV. il., 2. sorszám, 771. és 772. hrsz. Kisülési lencséshomok dűlőben levő 1055 négyszögöl szőlő és 2 hold 581 négyszögöl ház és udvar ingatla­nokra 2628 pengő 50 fillér, u. ezen betéti A. V. 1., 2. sorszám, 004/2. és 005/2. hrsz. Kisülési Dzsindzsa dűlőben levő 4278 négyszögöl nádas és 1389 négyszögöl réz ingatlanokra 514 pengő, u. ezen betéti A. VI. 1.6. sorszám, 2330/2.., 2340/2., 2341/2., 2342., 2343/1. Csornai legelő dülőbeni 1 hold 678 négyszögöl szántó, 1255 négyszögöl legelő, 1 hold 751 négyszögöl szántó, 4­29 négyszögöl rét, 1 hold 239 négyszögöl legelő ingatlanokra 1866 pengő 50 fillér, u. ezen betéti A. VII. il., 2. sorszám, 801. és 802. hrsz. Kisülésen levő 413 négyszögöl rét és 549 négyszögöl szántóra 290 pengő, u. ezen betéti A 1-­ 1. sorszám, 277. hrsz. Ordasi maloméren levő 158 négyszögöl rétre 29 pengő 50­0, u. ezen betéti A + 2. sorszám, 355. hrsz. Ordasi Maloméren levő 2 hold 1460 négyszögöl szántóra 2839 pengő 50 fillér, u. ezen betéti A -1- 3. sorszám, 376. hrsz. Ordasi maloméren levő 650 négyszögöl rétre 122 pengő, u. ezen betéti A -1- 4. sorszám, 376/2. hrsz. Ordasi maloméren levő 1034 négyszögöl rétre 158 P 50­0, u. ezen betéti A 4- 5. sorszám, 717. hrsz. Kisülési szigeten levő 4120 négyszögöl rétre 350 pengő, u. ezen betéti A 4- 6. sorszám, 2­337/3. Csornai le­gelőben levő 6 hold 691 négyszögöl szántóra 2988 P, u. ezen betéti A + 7. sorszám, 2386/2. hrsz. Csornai legelőben levő 2 hold 230 négyszögöl legelőre 332 P 50 fillér, u. ezen betéti A 4- 8. sorszám, 774/1. hrsz. Kisülési lencséshomok dűlőben levő 8 hold 1510 négyszögöl szántóra 8020 pengő, u. ezen betéti A 4- 9. sorszám, 209. hrsz. Ordasi maloméren levő 2 hold 886 négyszögöl szántóra 1979 pengő, u. ezen betéti A 4- 10. sorszám, 716. hrsz. Kisüllési szigeten levő 956 négyszögöl rétre 89 pengő 50 fillér, u. ott 248. számú betéti A. I. 1—3. sorszám, 129., 130/2., 131/1. hrsz. Ordasi maloméven levő 1568, 305 és 1138 négyszögöl szánták 4/4 részére 98 pengő 50 fillér kikiáltási árban. Az árverést 1938. évi november hó 40. (tizedik) nap­ján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Szent István­ u. 126. szám, földszint 43. ajtószám) fogják megtartani. Az árverésre kerülő­­ingatlan a kikiáltási ár felénél, ill. kétharmadánál alacsonyabb áron, illetve a meg­állapított legalacsonyabb áron alul nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Kalocsa, 1938. évi júliu­s hó 10. napján. A kalocsai kié. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5240 Árverés. 7720/1938. tkvi szám. A Szabolcsi Központi Takarékpénztár rt. végrehajtatának Csorba János és neje szül. Bihon Mária kemecsei lakos végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében el­rendeli a végrehajtási árverést 5000­­ tőkekövetelés, ennek 1934. évi március hó 8. napjától járó 8% kamata, Vas váltódíj, 174 P 90 fillér eddig megállapí­tott per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezút­tal megállapított 100 P költség, valamint a csatlako­­zottaknak kimondott dr. Mikita Sándor 120 P, Kühne Mezőgazdasági Gépgyár rt. 484 P, Országos Központi Hitelszövetkezet 2200 P és 3300 P, Első Magyar Álta­lános Biztosító rt. ,79.90 P és 79 P 70 P, Nyíregyházi Gazdasági Hitelszövetkezet 200 P, Liener Sámuel 38 P 50 fillér tőkekövetelés és jár. behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság területén levő, Kemecse községben fekvő s a kemecsei 637. sz. tkvi betétben A. I. 4—4. sorszám, 3414/3., 3414/4., 3414/5. és 3414/6­ a. hrsz. alatt foglalt, a Varjas dűlőben fekvő, végrehajtást Szenvedők nevén álló 41 kb­. 917 négy­szögöl területű szántó, rét és erdő ingatlanra 19.300 pengő kikiáltási árban, a­­Szabolcs községben fekvő s a szabolcsi 120. sz. tkvi betétben A. 11. 4., 2. sorszám, 771. és 772. hrsz. alatt foglalt, a Manczarész dűlőben fekvő 3­­kb­. 652 négyszögöl területű szántónak végrehajtást szenvedők nevén álló 34. részére 2184 / 80 fillér kikiáltási árban, a Balsa községben fekvő s a balsai 423. sz. fkvi betétben A. I. 4—3. sorszám. 1209/5., 1514/5. és 2149/5. hrsz. alatt foglalt, végrehajtást szenvedők nevén álló a Rakottyás, a Szabolcsi oldal és a II. forduló dűlőben fekvő 2 kb­. 1346 négyszögöl területű rét és szántóra a Bihon János és neje Zsetyák Márta javára bekebe­lezett haszonélvezeti jogra való tekintet nélkül 3002 / 30 fillér kikiáltási árban, az ugyanezen betétben A. TI. 1—3. sorszám, 12/3., 13. és 553/1. hrsz. alatt foglalt, a Beltelekben fekvő, végrehajtást szenvedők nevén álló 1452 négyszögöl területű szántó, ház és udvarra a Bihon János és neje Zsótyák Márta javára bekebelezett haszonélvezeti jogra való tekintet nélkül 4576 / 80 fillér kikiáltási árban, az ugyanezen betétben A. III. 1—3. sorszám, 646/6., 1356/6. és 2293/6. hrsz. alatt foglalt, végrehajtást szen­vedők nevén álló, a Szénarakodók, Füzes és III. for­duló dűlőben fekvő 2 kb­. 196 négyszögöl területű rét és szántóra a Bihon János és­ neje Zsótyák Márta javára bekebelezett haszonélvezeti jogra való tekintet nélkül 2108 , 60 fillér kikiáltási árban, az ugyanezen betétben A. IV. 1—3. sorszám, 1911/5., 2050/6. és 2492/5. hrsz. alatt foglalt, végrehajtást szen­vedők nevén álló, az I., II. és III. Fordulóban fekvő 2 kb­. 877 négyszögöl területű szántóra a Bihon János és neje Zsótyák Márta javára bekebelezett haszonélve­zeti jogra való tekintet nélkül 3261 , 60 fillér kikiál­tási árban, végül az ugyanezen betétben A. V. 1—8. sorszám, 374., 559., 1085/1., 4466., 1824., 1983., 2216. és 2378. hrsz. alatt foglalt, végrehajtást szenvedők nevén álló, a Beltelekben, a Vencsellői oldal, Homokoshát, a Sza­bolcsi oldal és az­­I., II. és III. Forduló dűlőkben fekvő 3 kb­. 1094 négyszögöl ingatlanra 4­517 P 20 fillér ki­kiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek hivatalos helyi­ségében (Bocskai­ u. 2. sz. 34. ajtó) megtartására 1938. évi augusztus hó 30. napjának d. e. 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a Szabolcsi Köz­ponti Takarékpénztár rt. kérelmére megtartott árveré­sen a kikiáltási ár kétharmadánál, illetve a balsai 123. számú betétben A. II. 1—3. sorszám alatt foglaltakat a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26.­­§.). Ha azonban dr. Mikita Sándor kéri az árverés meg­tartását, akkor 32.900 P, ha a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár rt., akkor 33.350 P, ha az Országos Központi Hitelszövetkezet, akkor 34.500 P, ha az Első Magyar Általános Biztosító rt., akkor 36.800 P és ha a Nyír­egyházi Gazdasági Hitelszövetkezet, akkor 37.000 P a legkisebb vételár. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1911 :1. t.-c. 127.­ §-ában meghatározott árfolyammal számított óva­dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről ki­állított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 447., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Nyíregyháza, 1938. április 28. A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. _______ N 5181 11731/4938. tkvi szám. Hivatalos jelentése a telekkönyvi irattárnoknak, mellyel a Szabolcsi Központi Takarékpénztár rt. végre­hajtatának Csorba János és neje végrehajtást szenve­dők elleni árverési ügyében a 7720/1938. tkvi sz. ira­tokat további birói intézkedés végett bemutatja azzal, hogy az ingatlan árverés a balsai 423. sz. tkvi betétben A. V. alatt foglalt jószágtestre is a Bihon János és neje haszonélvezeti jogára való tekintet nélkül lett volna elrendelendő. Végzés. A telekkönyvi hatóság a 7720/1938. tkvi sz. árverési hirdetmény kiegészítéseképen kimondja, hogy az ár­verés a balsai 123. sz. telekkönyvi betétben V. 1—8. sorszám, 374., 559., 1085/1., 1466., 1824., 1983., 2216. és 2378. hrsz. alatt foglalt ingatlanokra is a Bihon János és neje Zsótyák Márta javára bekebelezett haszonélvezeti jogra való tekintet nélkül tartható meg. Nyíregyháza, 1938. június 16. A nyíregyházi kir. járás­­biróság,­­mint telekkönyvi hatóság.____________N 5182 Árverés. 2072/1938. tkvi szám. Belvárosi Takarékpénz­­tá­­rt. végrehajtatónak, Barczi Bódi József végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 57200/1000 angol fontsterling tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a Mezőnagymihály községben fekvő s a mezőnagymihályi 1 772. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—13. sorszám, 3667., 3668., 3669., 3670., 3671., 3672., 3673/1., 3674/1., 3678/7., 3743/14., 3743/15., 3744/1., 3744/2. helyrajzi szám alatt foglalt Barczi Bódi József nevén álló ingatlanokra 11.474 pengő kikiáltási ár meg­állapítása mellett azzal, hogy az árverést kérő végre­hajtató kérelmére tartandó árverésen a fenti ingatlano­kat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el­adni nem lehet. A telekkönyvi hatóság az ezennel csatlakozottnak ki­mondott : 1. dr. Valkó Károly kérelmére­­megtartandó árverésen 20.900 pengő, 2. Neumann Testvérek kérelmére megtartandó árveré­sen 21.260 pengő, 3. Kir. Kincstár kérelmére megtartandó árverésen 22.210 pengő, 4. dr. Bergmann Zoltán kérelmére megtartandó ár­verésen 22.910 pengő, 5. Vacuum Oil Company kérelmére megtartandó ár­verésen 23.050 pengő, 6. Murányi József kérelmére megtartandó árverésen 23.850 pengő, 7. Ferenc László kérelmére megtartandó árverésen 25.950 pengő, 8. dr. Dénes István kérelmére megtartandó árverésen 26.750 pengő, 8. Mezőkövesdi Hitelszövetkezet mint az O. K. H. tagja 27.750, pengőben állapítja meg a legkisebb vétel­árat — elrendelte. Az árverést 1938. évi augusztus idő 29. napján délelőtt 11 órakor, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé­ben (Gróf Bethlen­ utca 37. szám, 13. ajtó) fogják meg­tartani. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­­teni. Mezőcsát, 1938. évi április hó 29. nap­ján. A mező­­csáti királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N F 13907 hagyta az adós és hitelezői között az Országos Hitel­­védő Egylet előtt létrejött magánegyességet és a jóvá­hagyó végzést jogerősnek mondta ki. (Sopron, 1938. évi julius hó 27. napján. A soproni kir. törvényszék. * 21776 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 32258/1938. szám. Szeszler Vilmos, Budapest, Bethlen Gábor­ utca 29. sz., ügyében a kötelező m­agánegyességi tárgyalást az OHB vasszakmai fiókjánál, Budapest, V., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1938. évi augusztus hó 8. napján 41 órakor tartjuk meg. 1938. augusztus 4. Országos Hitelvédő Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3320/1938. szám. Erdős Fülöpné sz. Rosenthal­­Róza: Szolnok, ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE textil­szakmai fiókjánál, Budapest, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1938. évi augusztus hó 5. napján ál1 órakor tartják meg. 1938. augusztus 4. Országos Hitel­­védő Egylet. ________F_11918 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3290/1938. szám. Luxemburg József, kunhegyes­ malomiparos ügyében a létrejött egyesség szerint adós köteles tartozásainak 28%-át az egyességet jogerősen jóváhagyó végzésnek a hivatalos papban való közzétételétől számított 240-ik napon egy összegben megfizetni. Kezes : Luxenberg Józsefné. OHE ellenőrzés. Értékesítési jog. Budapest, 1938. évi augusztus hó 1-én. OHE debreceni Kamara­­kerületi Szerve. F 13919 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1938 augusztus 2. — 170. szám. Csődönkivüli kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszereg­yesség. Ke. 530/1938/19. sz. A soproni kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Fellner Imre asztalos, soproni lakos csődönkivüli kényszer­­egyességi ügyében mai napon hozott végzésével jóvá­ Felelős kiadó : A m. kir. állami nyomda igazgatósága. NYÁRI ELEMÉR miniszteri tanácsos, igazgató. Gondnokságok. Gondnokság. 4. P. 34.230/1938/10. szám. A budapesti kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Sparber Izsák Ármin budapesti (VII., Dohány­ utca 50.) lakost az 1938. évi julius hó 128. napján jogerőre emelkedett 4. P. 34230/1908/7. számú ítélettel, az 1877. évi XX. t.-c. 28. §-ának a) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Budapest, 1938. évi julius hó 1­29. napján. A budapesti kir. törvényszék. F 13902 Gondnokság. P. 1826/1937/9. szám. A nagykanizsai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy a P. 1826/1937/7. számú jogerős ítéletével az 1877 : XX. t.-c. 28. §-ána­k­ a) pontja alapján Gerencsér Józsefné sz. Miller Anna kisrécsei lakost gondnokság alá helyezte. Nagykanizsa, 1938. évi junius .hó 18. napján. A nagykanizsai kir. törvényszék____________________________________5234 Gondnokság. P. 1291/2/1938. szám. A kalocsai kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Tardos István (nős volt Kovács Máriával) 83 éves dunapataji illetőségű és lakos, a kalocsai kir. törvényszék P. 1291/1938. számú végzésével gyengeelméjűség okából az 1877 : XX. t.-c. 28. §-ának b) pontja alapján gondnokság alá helyez­tetett. Kalocsa, 1938. évi julius hó 18.­­napján. A kalo­csai kir. törvényszék. 5233 Idézés. Idézés: 110043/1938/2. szám. A budapesti központi ■kir. járásbíróság­­közhírré teszi, hogy dr. Blau Imre felperesnek Ungár Jónás és társai alperesek ellen 2000 pengő tőke és jár. iránt indított perében a bíróság a per felvételére és érdemleges tárgyalására határnapot tűzött és felhívta a feleket, hogy 1938. évi szeptember hó 12. napján délelőtt 11 órakor hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25. házszám, földszint 30. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig néhai Gergely Gusztávné szül. Ungár Kornélia, volt budapesti lakos ismeretlen örökösei részére — kik ismeretlen helyen tartózkodnak — ügygondnokul dr. Barta Sándor buda­pesti ügyvédet (lakik Budapest, V., Lipót­ körút 26.) nevezte ki. A bíróság felhívja az alpereseket, hogy a fent meg­jelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjenek meg, mert elenkező esetben az ügy­gondnok fog helyettük eljárni. Budapest, 1908. évi julius hó 22. napján. A budapesti központi kir. járásbíróság. F 13898 MAGÁNHIRDETÉSEK. Papp Menyhért joghallgatónak a szegedi tudomány­­egyetemen 1936. évben kiállított leckekönyve elveszett. 3—1­2779 Elveszett Fogarassy Sándor nevére 1920-ban kiállított orvosi leckekönyv. Megtaláló juttassa el címére : dr. Fogarassy Sándor kórh. alorvos, Mátészalka, Vm. köz­kórház. 2777 Hivatalos Értesítő julius 30.-i, 168. számában közzétett közgyűlési hirdetmény helyesen úgy hangzik, hogy a közgyűlésen rész­t venni kívánó részvényesek részvényeiket az alapszabályok 16. §-a értelmében legkésőbb 3 nappal a­­köz­gyűlés megtartása előtt a Concordia Gőzmalom R.­T.-nak, Budapest, IX., Soroksári­ út 24. szám, földszintjén levő pénztáránál a pénztári órák alatt, bármelyik hétköznap délelőtt 8—1 óráig közgyűlési letétbe helyezni tartoznak. 2776 A m. kir. állami­­­yomda nyomása. (Műszaki vezető : Dr. Dobray János műszaki tanácsos, aligazgató)

Next