Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. augusztus (72. évfolyam, 170-193. szám)

1938-08-03 / 171. szám értesítője

Budapest, 1938._______ _____________171. szám. Szerda, augusztus 3. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE­ I A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó-és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegiláték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik, évi november hó 26-án lefoglalt 2136 P becsértékű ingó­ságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben ki­elégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak­­végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, XIV. ker., Szugló­ utca 10. házszám alatt, földszinten (ajtószám nincs) leendő megtartására határ­időül 1938. évi augusztus hó 3. napjának délután 1 óráját tű­zöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, szekrény, tálaló, rádió, szőnyeg, garnitúra és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétham­adrészénél alacsonyabb áron csak azon eset­ben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező ’kíván­ságát ír­ásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, ame­lyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Budapest, 1938. évi június hó 30-án. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. M­OF 13920 Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. 21130/1033. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó közhírré teszem, hogy a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak 3660/1938. számú végzése következtében dr. Gábor Miklós ügyvéd által­ képviselt Schwartz és Eylen­­burg javára 381 *P 80 f s jár. erejéig 1083. évi juniu­s hó 21. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján felülfoglalt és 5440 P-re becsült következő ingó­ságok, u. m. gépek, sertések, lovak, tehenek, juhok, stb. nyilvános birói árverésen eladatnak ; ezen árverésnek a nyíregyházi kir. járásbíróság Pk. 21130/1083. számú végzése folytán 100 P 73 f tőkekövetelés, ennek 1037. évi július hó 1. napjától járó 5% kamata és a jelen árverési hirdetmény 2 P 26 f díjával együtt összesen 2 pengő 25 fillérben megállapított költségek erejéig Nyitércsen, adós lakásán leendő megtartására 1938. évi augusztus hó 4. napjának délutáni 5 óráját határ­időül kitűzöm és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az említett ingó­ságok készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek el fognak adatni. Nyíregyháza, 1938. évi július hó 2-án. Dr. Zathureczky Álmos, kir. bír. végrehajtó. O­F 13909 Árverés. Pk. 12539/1938. szám. Ifj. dr. Szántó Dezső ügyvéd által képviselt Szabó Endre javára 96 P 72 t tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi P. VIII. 12502*6. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 193­8. évi julius hó 1-én felülfog­lalt 1320 P becsértékű­ ingóságokra a ceglédi kir. járás­bíróság Pk. 12*539/1938. sz. végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében, Jászkarajenőn, József­ utca 83. házszám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi augusztus hó 8. napjának délután 141 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, egy vetítőgép hangos tarto­zékokkal, 1 áramátalakító 220 V./60., 60 csapós szék s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelen-­­ nek meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyíl-­­ vayit. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú ren­delet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Cegléd, 1938. évi július hó 19. napján. Dévényi Szilárd, kir. kir. végrehajtó. O­F 13916 Árverés. Pk. VII. 623092/1937. szám. Dr. Holczer László ügyvéd által képviselt özv. Schöffer Félixné, mint Lüdecke Károly engedményese javára hátralékos 1395 P tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 193­7. évi P. XXII. 403459/7. sz. vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1937. évi október hó 28-án lefoglalt 26805 P becsértékű­ ingósá­gokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehaj­tató által megkeresletvén, alább megnevezett : Pk. 626216/1936. sz., dr. Sauer Zoltán u. á. ik. Parafakőgyár javára 92 P 21 f és jár., Pk. 709707/1938. sz., dr. Hirsch Ernő ügyvéd javára 300 P és jár., és ezen hirdetmény­ből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből *ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverési kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, IX. ker., Gubacsi­ ut 6. házszám alatt, zsírfeldolgozó-üzem­­ben, a 1Bpest Szf.év. Sertésvágóhíd ’telepén leendő meg­tartására határidőül 1938. évi augusztus hó 5. napjá­nak délelőtt­­i9 óráját jelölöm meg, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, dinamó, motor, tizedesmérlegek, írógép, pénzszekrény, komplett német rendszerű sem­leges disznózsír előállító és finomító berendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a hely­színén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árve­rezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpén­zül leteszik. Budapest, 1938. évi július hó 12. napján. Szászy Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 13922 Árverés. Pk. VIII. 713430/1938. szám. Dr. Fon Sándor budapesti (VI., Teréz-körút 3.) ügyvéd által képviselt F­riedrick­ István végrehajtató javára végrehajtást szen­vedő ellen 2000 P tőke és több követelés járulékai ere­jéig a budapesti központi kir. járásbíróság 19­38. évi 420090. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi junius hó 1-én lefoglalt 1060 P 90­0-re becsült ingóságokra az 1908. évi XLI. t.-c 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő üzletében, Budapes­ten, VII. ker., Erzsébet­ körút 33. házszám alatt, föld­szinten, vendéglőben és mulatóban leendő megtartá­sára határidőül 1938. évi augusztus hó 3. napjának délután 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, vendéglői berendezést, Minimaxot, edénye­ket, étkező eszközöket, kályhát s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingó­ságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytized­részét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi július hó 12. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. kir. végrehajtó. OF 13015 Árverés. Pk. 56497/198­8. szám. Dr. Miklós Marcell ügyvéd által képviselt Fáth Gyula és végrehajtató társai javára 427 P 04 t tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 1988. évi 56497. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi junius hó 7-én lefoglalt 1704 P becsértékű ingóságokra az I—HL ker. kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak megtartását elrendelem és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, II. ker., Székely­ utca 2. házszám, I. em. 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1938. évi augusztus hó 5. napjának délután 3 órájá­­tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, sző­nyegek, képek, dísztárgyaik s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is el fogom adni. Budapest, 1938. évi junius hó 24. alapján. Dr. Dobrovits Aladár, kir. kir. végre­hajtó. O­F 13910 Árverés. Pk. VII. 731634/1936. szám. Dr. Schreiber Endre bp. ügyvéd által képviselt Ábrahám Adolf és társa javára 3500 P tőke és járulékai erejéig a buda­pesti kir. törvényszék 1936. évi 20 P. 3*8520. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1936. Egyes szám ára SQ fillér, Ingatlan árverések. Árverés. 3975/1938. Ikvi szám. Az 1898: XXIII. t.-c. alapján alakult Országos Központi Hitelszövetkezet végrehajtatának Horváth Gyula, Nénnyei Pálné sz. Horváth Kamill, dr. Molnár Dezsőné sz. Horváth Iza­bella, Horváth Leona, Horváth Györgyi végrehajtást szenvedők ellen inditott végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében elren­deli a végrehajtási árverést 1200 P tőkekövetelés és jár. behajtása végett, a veszprémi kir. járásbíróság területén levő, Vesz­prém megyei városban fekvő s a veszprémi 1886. sz. betétben A. kereszt 1. sorszám, 72. hrsz. alatt felvett Horváth Gyula, Nénnyei Pálné sz. Horváth Kamilla, dr. Molnár Dezsőné sz. Horváth Izabella, Horváth Leona és Horváth Györgyi nevén álló ingatlanra (ház Jókai Mór­ u. 34. sz. alatt és udvar a Beltelekben) 6500 pengő kikiáltási árban. A tkvi hatóság az árverésnek Veszprémben, a tkvi hatóság hivatalos helyiségében (Vár­ u. 11. sz., fszt.) megtartására 1938. évi augusztus hó 31. napjának d. c. 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. Inc. §-a alapján a következőkben állapítja meg : Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 : XLI. t.-c. 20. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 9%-át készpénzben, vagy az 1911 :1. t.-c. 127. §-ában meghatározott árfolyammal számított óva­dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről ki­állított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet senki sem ígér, köteles nyom­­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bá­natpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Veszprém, 1938. évi április hó 26. napján. A veszprémi kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. N­F 13913 Árverés: 2688/1938. tkvi szám. Országos Központi Hitelszövetkezet végrehajtótának, Szadai Ferenc végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 260 dollár tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a Bana községben fekvő s a banai 245. számú telekkönyvi betétben A. I. 6—10. sorszám, 1320/1., 1321/1., 1322/1., 1480/3., 1556/3. hely­rajzi szám alatt foglalt Szadai Ferenc nevén álló Rét­föld I. és II. szakasz dülőbeni szántókra, rétre 5470 P kikiáltási árban; a banai 246. sz. telekkönyvi betétben A. I. 1., 6—8., 12—15. sorszám, 280., 577., 650., 658., 1242., 1347., 1348., 1466. helyrajzi szám alatt foglalt beltelki, szent­­egyházi I—II. szakasz dülőbeni, Ördögásta hegy dűlő­ben­. Vá­rdombi legelő dülőbeni, Rétföld I—II. szakasz dülőbeni szántók és rétből Szadai Ferenc nevén álló 1/2 rész­ illetőségre 2570 pengő kikiáltási árban; a banai 832. számú telekkönyvi betétben A.­­+' 1. sorszám, 1542. helyrajzi szám alatt foglalt Rétföld III. szakasz dülőbeni szántóból Szadai Ferenc nevén álló 1/2 rész illetőségre 540 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi augusztus hó 19. napján dél­után 1 órakor a községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant és illetőségeket a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Komárom, 1938. évi április hó 29. napján. A ko­máromi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13912

Next