Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. szeptember (72. évfolyam, 194-218. szám)

1938-09-01 / 194. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1938 szeptember 1. — 194. szám. Árverés. 3303/1938. tk. száza. Veszprémi Takarékpénz­tár végrehajtóinak Cseke Dezsőné, Csordás József és Czaba Ferenc végrehajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1500 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az Ádánd községben fekvő s az ádándi 196. számú telekkönyvben A + 1. sorszám, 412. hrsz. alatt felvett szőlő és pince ingatlan 1/4 részére 350 pengő kikiáltási árban, az ádándi 465. számú telekkönyvben A + 1. sorszám, 1224/a. hrsz. alatt felvett szántó a Horogtetőn ingatlanra 1504 pengő 50 fillér kikiáltási árban, az ádándi 755. számú telekkönyvben A + 1. sorszám, 1396. hrsz. alatt felvett rétre 700 pengő,­­+ 2. sorszám, 93 a. hrsz. alatt felvett házra 1350 pengő, + 3. sorszám, 273/b. hrsz. alatt felvett szántó és rétre 1163 pengő,­­+, 4. sorszám, 384/b. hrsz. alatt felvett szántóra 657 P, !+ 5. sorszám, 546/a. hrsz. alatt felvett szántóra 719 P, !+ 6. sorszám, 737/a. hrsz. alatt felvett szántóra 1532 P 50 fillér, + 7. sorszám, 810/­a. hrsz. alatt felvett szántóra 1386 pengő 50 fillér, + 8. sorszám, 936/a. hrsz. alatt felvett szántóra 1132 penygő, + 9. sorszám, 1036/a. hrsz. alatt felvett szántóra 1384 pengő 50 fillér, + 10. sor­szám, 1212/b. hrsz. alatt felvett szántóra 2253 P 50 f,­­+ 11. sorszám, 1397/b. hrsz. alatt felvett szántóra 700 P, [4­­19. sorszám, 389. hrsz. alatt felvett szántóra 636 P 50 fillér, ,+ 20. sorszám, 325. hrsz. alatt felvett szántóra 429 P, + 21. sorszám, 380. hrsz. alatt felvett szántóra 281 pengő 50 fillér kikiáltási árban, az ádándi 796. számú telekkönyvben A + 1. sorszám, 115/1. hrsz. alatt felvett ház, udvar és szántó ingatlanra 4052 pengő, + 2., 3., 4. sorszám, 1152/2., 1152/3., 1152/4. hrsz. alatt felvett szántóra 10857 pengő, + 5. sorszám, 530/1. hrsz. alatt felvett szántóra 435 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi október hó 5. napján délelőtt 10 órakor Tabon a telekkönyvi hatóság helyiségében (Kossuth Lajos­ utca 24. szám, 3. ajtószám) fogják meg­tartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Tab, 1938. évi június hó 10. napján. A tabi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5863 Árverés. 5980/1938. tk. szám. Veszprémi Takarékpénz­tár veszprémi bef. cég végrehajtatának, Csiszár Sándor (nős : Csuma Karolinnal) végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 8000 pengő tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett balatonboglári 366. számú telek­könyvi betétben A. I. 8—11., 14—16. sorsz. alatt foglalt Csiszár Sándor (nős : Csuma Karolinnal) nevén álló : 322/4. hrsz. (347 négyszögöl, Szántó a Beltelekben) in­gatlanra : 152 pengő, 322/5. hrsz. (526 négyszögöl Szántó a Beltelekben) ingatlanra : 230 pengő, 323/1. hrsz. (339 négyszögöl Ház 166. sz. a. udvar u. 6.) ingatlanra : 9.750 pengő, 323/2. hrsz. (75 négyszögöl Udvar, u. o.) ingatlanra 32 pengő, 325/2. hrsz. (459 négyszögöl Szántó a Beltelekben) ingatlanra : 201 pengő, 325/3. hrsz. (411 négyszögöl Szántó a Beltelekben) ingatlanra : 180 pengő, 325/4. hrsz. (56 négyszögöl Szántó a Beltelekben) ingatlanra : 24 pengő, azaz összesen : 10.569 pengő becsértékben, mint együttes kikiáltási árban együttesen elrendelte. Az árverést 1938. évi október hó 1. napján délelőtt 9 órakor Lengyeltótiban a telekkönyvi hatóság helyisé­gében fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Lengyetóti, 1938. évi június hó 16. napján. A len­gyeltóti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5862 Árverés. 8856/1938. tk. szám. Andre Lajos és neje Tuczki Veronika és Gajdusek Rezső, mint Kovács Gábor engedményesei, végrehajtatónak Kiss Imre h. jogutóda, dologi adós Tóth Andrásné szül. André Erzsébet végre­hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság elrendelte a végrehajtási árverést 360 pengő, illetve 126 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pestszenterzsébeti kir. járásbiróság területén levő, Csepel községben fekvő s a csepeli 3151. számú telekkönyvi betétben A 3. sorszám, 616. hrsz. 354 négyszögöl területű, Deák Fe­­renc­ utca 14. szám alatt a végrehajtást szenvedő nevén álló ház, udvar ingatlanra 10.000 pengő kikiáltási ár mellett, azzal, hogy az ingatlan legkisebb vételára Andre Lajos és neje Tuczki Veronika érdekében a kikiáltási ár fele. Gajdusek Rezső érdekében a legkisebb vételár 180­0, a kir. kincstár érdekében 6330 pengő a legkisebb vé­telár. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Csepel község­házánál megtartására 1938. évi szeptember hó 26. (huszonhat) napjának délutáni 3 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg. Az árverésre kerülő ingatlan a megállapított legkisebb eladhatási áraknál alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Pestszenterzsébet, 1938. évi május hó 10. napján. A pestszenterzsébeti kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14426 Árverés. 4541/1938. szám. Dr. Szegedi Kálmánné végre­hajtatónak, Szarka Ignác végrehajtást szenvedő ellen in­dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 25.000 aranypengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a hatvani kir. járásbiróság területén levő, Tar községben fekvő s a fari 1671. sz. telekkönyvi betétben A. I. 1., 2. + 1­ 2. sorsz., 494/1., 494/2., 491/2., 491/1. hrsz. alatt foglalt Szarka Ignác nevén álló ingatlanra 30.200 pengő kikiáltási árban, a tari 1149. számú telekkönyvi betétben A. 1+ 1. sorsz., 490. hrsz. alatt foglalt Szarka Ignác nevén álló ingatlanra 15.50 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi szeptember hó 30. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében (földszint 2. ajtósz.) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok közül a tari 1071. számú telekkönyvi betétben foglalt ingatlant a végrehaj­tató kérelmére a kikiáltási ár kétharmad részénél, dr. v. Sziráki Károly kérelmére 28.903 pengőnél, Pusztai Ferenc kérelmére 32.019.44 pengőnél, özv. Lovass Sán­­dorné kérelmére 39.876.27 pengőnél, a Pásztói Henger­malom és társai kérelmére 57.663.70 pengőnél, dr. Sze­gedi László és társa kérelmére 58.166.10 pengőnél, a tari 11-19. számú telekkönyvi, betétben foglalt ingatlant a végrehajtató kérelmére 300 pengőnél, a csatlakozónak kérelmére pedig a csatlakozottakra vonatkozóan a tari 1071. számú telekkönyvi betétben felvett ingatlanra megállapított összegeknél alacsonyabb áron nem adha­tók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért év ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Hatvan, 1938. évi junius hó 29. napján. A hatvani kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 855/1938. szám. Pénzes Antal nagykanizsai vendéglős ügyében a létre­jött magánegyesség szerint adós köteles tartozásainak 40 százalékát az egyességet jogerősen jóváhagyó végzés­nek a hivatalos lapban való közzétételétől számított 30-ik napon kezdődő nyolc havi egyenlő részletben megfizetni. Kezesek: Pénzes Antalné és Horváth Ferenc. Budapest, 1938. augusztus 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 14445 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2898/1938. szám. özvegy Simon Károlyné szül. Berger Irén kaposvári női kalapkészítő ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós köteles tartozásainak 35 százalékát az egyességet jogerősen jóváhagyó végzésnek a hivatalos lapban való közzétételétől számított 30-ik napon kez­dődő nyolc havi egyenlő részletben megfizetni. Kezesek: Simon György és Zsürger Vincéné. Budapest, 1938. évi augusztus hó 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 14446 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1968/1938. szám. Weisz Jakab sátoraljaújhelyi bőrkereskedő ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós köteles tartozásai­nak 43 százalékát olykép megfizetni, hogy 3 százalékot az egyességet jogerősen jóváhagyó végzés közzététele napján, míg 40 százalék minden következő hó azonos napján 8 havi egyenlő részletben fizetendő. Kezesek: Weisz Jakabné és Weisz Áron. Budapest, 1938. augusz­tus hó 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 14447 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 37143/1938. szám. Hargitai Margit budapesti (II., Markovics Iván­ u. 4. sz. alatti) szatócs ügyében a létrejött magánegyesség sze­rint adós­köteles tartozásainak 50 százalékát az egyes­séget jogerősen jóváhagyó végzésnek a hivatalos lap­ban való közzétételétől számított 30-ik napon kezdődő 10 havi egyenlő részletben megfizetni. Kezesek: Hargitai Pál és neje az egyességi hányad és Hunyady Sebes­tyénné 20 százalék erejéig. Budapest, 1938. augusztus 30-án. Országos Hitelvédő Egylet. F 14451 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 5020/1938. szám. Grósz Illésné kisvárdai vőföskereskedő ügyében az előttünk létrejött egyesség szerint adós­köteles tartozá­sainak 26 százalékát a jogerős jóváhagyás közzétételétől számított tíz egyenlő havi részletben megfizetni. Keze­sek: Grósz Illés, Grósz Menyhért és Grósz Béla. OHE.­­ellenőrzés. Értékesítési jog. 1938. augusztus 31. OHE. debreceni Kamarakerületi Szerve. F 14466 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2771/1938. szám. Drucker Mór kunhegyesi szatócs és vaskereskedő ügyé­ben a létrejött magánegyesség szerint adós köteles tartozásainak 50 százalékát az egyességet jogerősen jóváhagyó végzésnek a hivatalos lapban való közzé­tételétől számított 30-ik napon kezdődő 10 havi egyenlő részletben megfizetni. Kezesek: Drucker Mórné az egyességi hányad és 1.500 pengő erejéig Drucker Fe­renc. Budapest, 1938. augusztus 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 14467 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1650/1938. szám. Kovács Péter rőfös- és divatárukereskedő ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós­köteles tartozásai­nak 50 százalékát az egyességet jogerősen jóváhagyó végzésnek a hivatalos lapban való közzétételétől számí­tott 30-ik napon kezdődő tíz havi egyenlő részletben megfizetni. Kezesek: Kovács Péterné és Tóth Lajos az egyességi hányad erejéig és Tóth Lajos 2.000 pengő erejéig Budapest, 1938. augusztus 31. Országos Hitel­védő Egylet. F 14468 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2881/1938. szám. Heller János jászkiséri épület-, tűzifa és gabonakeres­kedő ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós köteles tartozásainak 50 százalékát az egyességet jog­erősen jóváhagyó végzésnek a hivatalos lapban való közzétételétől számított 90. napon kezdődő, azaz hat havi egyenlő részletben megfizetni. Kezes: Heller Já­­nosné az egyességi hányad, Hirschler Jenőné és Hirschler Jenő egyetemlegesen 3.000 pengő erejéig. Budapest, 1938. augusztus 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 14469 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2431/1938. szám. Ifj. Réz Bertalan jászkiséri szabó, divat- és vőföskeres­­kedő ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós köteles tartozásainak 60 százalékát olykép megfizetni, hogy ebből 50% az egyességet jogerősen jóváhagyó végzés közzétételétől számított 30-ik napon kezdődő 10 havi egyenlő részletben, a fennmaradó 10 százalék pedig folytatólag négy havi egyenlő részletben. 3.000 P ingatlanbekebelezés. Kezesek: ifj. Réz Bertalanná az egyességi hányad és Tóth G. István 2.500 pengő erejéig. Budapest, 1938. augusztus 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 14470 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 844/14. 1938. sz. Spielmann József és Krausz Salamon kerékpárkeres­­kedők. kőszegi lakosok csődönkivüli kényszeregyességi ügyében a kir. törvényszék dr. Katona Béla ügyvéd, vagyonfelügyelő munkadiját 175 (százhetvenöt) pengő­ben és készkiadását 25 (huszonöt) pengőben, az 1410. 1926. M. E. számú rendelet 48. §-ának 6. és 7. be­kezdése alapján megállapítja. Szombathely, 1938. évi augusztus hó 10. napján. A szombathelyi kir. törvény­szék. *22006 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3135/15. 1937. sz. Bellák József vásározó vegyesáru-kereskedő, szombat­­helyi lakos csődönkivüli kényszeregyességi ügyében a kir. törvényszék a 850/1931. M. E. számú rendelet 10. §-ának 2. bekezdésének 3. pontja szerint az eljárást befejezetté nyilvánítja, mert a kielégítési végrehajtási kérelem folytán ennek elrendelése tárgyában kellett intézkedni. Szombathely, 1938. évi augusztus hó 18-án. A szombathelyi kir. törvényszék. *22007 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1135/11. 1938. sz. A zalaegerszegi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Weisz Tivadarné vőföskereskedő kérelmére folyamatba tett csődönkivüli kényszeregyességi ügyében az 1410. 1926. M. E. számú rendelet 35. §-a értelmében a fenti számú határozatával jóváhagyta az adós és a hitelezők között az Országos Hitelvédő Egylet 1938. évi junius hó 23. napján létrejött magánegyességet s egyben e vég­zését jogerősnek nyilvánította. Zalaegerszeg, 1938. évi augusztus hó 19. napján. A zalaegerszegi kir. törvény­szék. .*22008 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2276/23. 1938. sz. A szegedi kir. törvényszék jóváhagyta Koch Imre sze­gedi kereskedő, adós és a hitelezők között az O. H. E. közreműködésével létrejött kötelező magánegyességet és jóváhagyó végzését jogerősnek mondotta ki. Az OHE. dija 870 pengő, a jogi megbízott dija 120 pengő, a va­gyonfelügyelő dija 348 pengő. Szeged, 1938. évi augusz­tus hó 19. napján. A szegedi kir. törvényszék. *22009 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 573/15. 1938. sz. A kir. törvényszék Németh Erzsébet csődönkivüli kény­szeregyességi ügyében az eljárást a 850/1931. M. E. számú rendelet 11. §-ának 1. bekezdése értelmében be­fejezetté nyilvánította. Nagykanizsa, 1938. évi augusztus hó 27. napján. A nagykanizsai kir. törvényszék. *22010 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 3256/22. 1937. sz. (Végzés.) Reiter József balatonboglári be nem jegyzett divat- és rövidáru kereskedő csődönkívüli kényszer­egyességi ügyében a kir. törvényszék a 850/1931. M. E. számú rendelet 10. §-ának 2. pontja alapján az eljárást befejezettnek nyilvánítja, egyúttal az adós vagyonára vonatkozó biztosítási intézkedéseket hatályon kívül he­lyezi s a vagyonfelügyelőt e tiszte alól felmenti. Kapos­vár, 1938. évi augusztus hó 23. napján. A kaposvári kir. törvényszék. *22011 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2642/11. 1938. sz. A kaposvári kir. törvényszék Wimmer Ignác nagyatádi bej. cég csődönkivüli kényszeregyességi ügyében az adós és hitelezőinek többsége között az Országos Hitel­védő Egylet budapesti központja előtt tartott tárgya­láson létrejött egyességet jóváhagyja s jogerősnek nyil­vánítja. Az O. H. E. dijait 266 azaz kettőszázhatvanhat pen­gőben, dr. Veress Dezső nagyatádi ügyvéd, vagyonfelügyelő dijait és kiadásait 222 azaz kettőszázhuszonkettő pen­gőben, s végül dr. Daróczy Béla budapesti ügyvéd, bírósági jogi megbízott diját 35 azaz harmincöt pengőben álla­pítja meg. Kaposvár, 1938. évi augusztus hó 23. napján. A kaposvári kir. törvényszék. *22012 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 7376/31. 1937. sz. Kielégítési végrehajtás iránti kérvénye Steyer Austro Daimler Puchm­ivek rt. végrehajtatának Emerich László és társai adósok ellen. Végzés. Emerich László és társai debreceni lakosok csődön­kivüli kényszeregyességi ügyében végrehajtási kérelem adatván be, a kir. törvényszék 1938. évi szeptember hó 15. napjának délelőtti 9 órájára azzal idézi meg az adóst és hitelezőket az OHEKSz. utján, hogy a tárgya­ N F 14427 Csődönkivüli kényszeregyességek.

Next