Budapesti Közlöny, 1938. október (72. évfolyam, 219-243. szám)

1938-10-01 / 219. szám

Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Buz­gánhirdetésekne­k egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 av. f. Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő a Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint 1ar.P 28f. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint 4 ar. P 80 f. Negyedévenkint­­f 14 „ 40 „ Számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 al. pengő. HIVATALOS LAP. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszternek a m. kir. pénzügyminiszterrel egyetértően kiadott 4.100/1938. K. K. M. számú rendelete Magyarország kül­kereskedelmi statisztikájáról szóló 1921. évi LII. törvénycikk végrehajtása tárgyában. A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 126.401. számu­ rendelete a pamutfonalak forgalmi adóváltságának alapjául szolgáló átlagértékek megállapítása tárgyában. A m. kiír. pénzügyminiszternek 429.573/1938. VIII. a. számú rendelete az 1908. év negyedük negyedében használandó gépjár­mű adójegyek tárgyában. A m.­­kiir. pénzügyminiszternek 1938. évi 134.175. számú rendelete új nemzetközi fuvarlevelek forgalombabocsátásáról. A m. kir. pénzügyminiszter 1938. évi 135.081/XI. b. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és a forgalmi adók megállapítása szempontjából pengőértékre való átszámításáról. Bejelentési kötelezettség. Kivételek a bejelentési kötelezettség alól. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. kereskedelemi és közlekedésügyi miniszternek a m. kir. pénzügyminiszterrel egyetértően kiadott 4.100/1938. K. K. M. számú rendelete Magyarország külkereskedelmi statisztikájáról szóló 1921. évi LII. törvénycikk végrehajtása tárgyában. Magyarország külkereskedelmi statisztikájáról szóló 1921. évi LII. törvénycikk végrehajtása tárgyában a m. kir. pénzügyminiszterrel egyetértően a következőket rendelem: I. FEJEZET: Az adatgyűjtő terjedelme és osztályozása. 1­ §• A külkereskedelmi statisztika céljaira az alábbi ren­delkezéseknek megfelelően a 2. §-ban felsorolt esetek kivé­telével be kell jelenteni minden árut, amelyet az ország területére behoznak, az ország területéről kivisznek vagy az ország területén átvisznek. 2­ §• A külkereskedelmi statisztikai bejelentés kötelezett­sége alól kivétetnek a következő küldemények : 1. az államfő közvetlen használatára rendelt, vagy az államfő legmagasabb rendeletére szállított tárgyak ; 2. az országban átmenetileg tartózkodó külföldi állam­fők közvetlen használatára érkező vagy ez alkalommal általuk küldött tárgyak ; 3. külföldi államfők ajándékai ; 4. diplomáciai képviseleti hatóságok tagjainak szemé­lyes használatára érkező tárgyak, amennyiben az illetők a megbízó állam polgárai ; 5. külföldi államok diplomáciai képviseleteinek és kon­­zulátusainak hivatali szükségletére szolgáló hivatali cím­táblák, lobogók, jelvények, hivatalos bélyegzők és hivatalos nyomtatványok ; 6. külföldi vasutak belföldi csatlakozó vonalai és csat­lakozó állomásai számára, úgyszintén a belföldi vasutak külföldi csatlakozó vonalai és csatlakozó állomásai számára szolgáló építési és üzemi anyagok, valamint más szolgá­lati szükségletek ; 7. szállítási eszközök, úgymint vasúti, közúti, vízi és légi járóművek, amelyek személy- vagy áruszállítás alkal­mával, utasokkal, illetve rakománnyal vagy ezek nélkül a vámhatárt átlépik, a rajtuk levő berendezési tárgyakkal, üzemi anyagokkal és az egy útra való élelemmel együtt, valamint a belföldi tartózkodás alatt megsérült külföldi, illetve külföldi tartózkodás alatt megsérült belföldi szállí­tási eszközök javítására küldött pótalkatrészek, továbbá az ezek szállítására használt állatok, járóművek és ezek felszerelései, amennyiben kétségtelen, hogy nem végleges behozatalról, illetve kivitelről van szó, még akkor is, ha forgalmuk előjegyzési eljárásban bonyolódik le ; 8. a jövő és menő hajóknak a vámfizetés alól felmen­tett elesége és a vasúti étkezőkocsiknak vendéglős üzeméhez tartozó vámmentes készlete ; 9. olyan áruk, amelyeket utasok, nyilvános szállító­­intézetek alkalmazottai, fuvarosok, tutajosok, hajósok és léghajósok az utazásuk alatt személyes használatukra vagy­­ hivatásuk gyakorlására magukkal visznek vagy vámhivatali igazolójegy mellett fuvarlevéllel vagy vevénnyel szállíttat­nak ; mindezek, amennyiben az illetők életviszonyainak megfelelnek , úgyszintén élelmi és élvezeti cikkek, valamint gyógyszerek az utazás alatti használatra; államegyedáru­­sági tárgyak azonban csak a pénzügyminiszter által meg­állapított korlátolt mennyiségben ; 10. hullák, a koporsókkal együtt, elégetett hullák hamu­ját tartalmazó hamvvedrek, ezek szállítási eszközei, a díszí­tésükre szolgáló koszorúk és hasonló tárgyak. Virágado­mányok, amelyeket külföldön lakó személyek gyászcélokra küldenek, idegen harcosok sírjának felszerelésére és díszí­tésére szolgáló tárgyak ; 11. adományozott rendjelek, kiállítási érmek és tisz­teletdíjak ; 12. ingóságok, amelyeket a közhatóságok előtt folyó tárgyalásokra hoznak be vagy visznek ki ; 13. okmány­ok, ügyiratok, levélpostai küldemények, ha kereskedelmi árut nem tartalmaznak ; 14. belföldi halászoknak a határvizeken fogott halász­zsákmánya, valamint az abból nyert termékek ; 15. a visszautalójegyes eljárásban kezelt küldemények ; 16. az átmenő postaküldemények, a légi forgalomban, valamint hajózási forgalomban közvetlenül átvitt külde­mények. 3. §. (1) A külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtés kiterjed az állami vállalatok, hatóságok és hivatalok, továbbá katonai hatóságok (államvasutak, dohánygyárak, vasgyárak, dohány­beváltóhivatalok, sószállítóhivatalok, katonai ruhatárak, stb.) küldeményeire, nemkülönben a nyilvános üzemű szállí­tási vállalatok önkezelési kü­lde­ményeire is (új beszerzésű s önkezelésben szállított vasúti kocsik, mozdonyok, hajók, üzemi anyagok, szén, fa, ásványolaj, stb.). (2) A 2. §-ban felsorolt esetek kivételével a külkeres­kedelmi statisztikai adatgyűjtés céljaira be kell jelenteni azokat az árukat is, amelyekre a behozatal alkalmával a­­ Hatóságok, szál­­­­lítási vállalatok küldeményei, vámmentesen kezelt, de statisz­­­­tikai bejelentés­­ alá eső küldemé­­­­nyek. I Egyes szám­ára fillér

Next