Budapesti Közlöny, 1938. október (72. évfolyam, 219-243. szám)

1938-10-01 / 219. szám

4 A vámkezelési adatok. Aláírás Statisztikai ille­ték megjelölése. Olvasható kitöltés. A vámtarifa számát és a vámtételt a kezelést végző vámhivatal jegyzi be. A vámhivatalnak a vámtarifa meg­felelő száma mellett a vámmentesítés esetén annak alapját is meg kell jelölni. E célra az alább felsorolt rövidítések szolgálnak : vámtarifa alapján == vt. szerződés „ = sz. a vámtörvény ..............§. alapján — ................§. a ..............sz. pénzügyminiszteri rendelet alapján = ►............sz. P. M. Amennyiben­ az árura alkalmazott vámtétel a vámtarifá­ban megállapított tételnél alacsonyabb, a kedvezmény alapját is meg kell jelölni. A kivitelre kerülő áruknál a vám­tételt csak akkor kell bejegyezni, ha az áru kiviteli vám alá esik, egyébként csak az áru vámtarifaszámát kell feltüntetni. A vámhivatal jelöli meg azt is, hogy az árut milyen vám­eljárásban kezelte. A vámhivatal bevezeti az árunyilatkozat rovataiba a vámkezelés könyvelési adatait (lajstrom meg­nevezése, tételszáma, vámraktárkönyv tételszáma) és az árunyilatkozatot a vámhivatal bélyegzőjével látja el. 12. A kiállítás kelte, az árunyilatkozat kiállítójának alá­írása és lakcíme. Az árunyilatkozat kiállítója a kiállítás helyének és kelté­nek bejegyzése után a statisztikai árunyilatkozatot aláírja. A kiviteli áraknál a tulaj­donképeni küldő aláírásával és lakcímével látja el az árunyilatkozatot. Ipari kereskedelmi cégek és vállalatok lehetőleg cégbélyegzőjüket is alkalmazzák. Az áruszállítási közvetítő (szállítmányozó) úgy az árunyilat­kozatot, mint az összefoglaló jegyzéket cégbélyegzőjével ellátva szintén aláírja. 13. Az árunyilatkozaton a statisztikai illeték kivetésének alapját, a lerótt statisztikai illeték összegét és a bevételezés könyvelési adatait is fel kell jegyezni. 8. §: Az árunyilatkozat minden rovatát a legnagyobb gondossággal, tisztán és olvashatóan kell kitölteni. Az áru­­nyilatkozat kitöltése tintairónnal, tintával, kéz- vagy gép­írással történhetik. A nyilatkozatok rovatait nyomdai vagy más sokszorosítási uton kitölteni nem szabad. Vasúton, hajón, közúton, posta­és légiforgalom­­ban, továbbá úti­­és kézipoggyász­­ban behozott és vámkezelt áruk statisztikai bejelentése. Behozatali sta­tisztikai áru­­nyilatkozat ki­­állitása írásbeli vámárubevallás alapján történt számkezelés alkal­mával. ,Statisztikai lap“ kiállítása. Sülföldi vámáru­­nyilatkozat fel­­használása. Sülföldi vámáru­­nyilatkozat csatolása. Belföldi térti csomag. kisebb határszéli forgalom. III. FEJEZET.■ vk­ffV­ • A) Behozatal a belföldi szabadforgalom számára. 9. §._ (1) A belföldi fogyasztásra (felhasználásra) rendelt kül­földi származású áruk — tekintet nélkül arra, hogy azok közvetlenül külföldről, a szabadkikötő területéről, vagy bel­földi tárolás után valamely raktárból, előjegyzésből kerülnek megvámolás, illetve szabadforgalombahelyezés végett vala­mely vámhivatal elé — külkereskedelmi statisztika céljára bejelentendők. (2) Behozatali statisztikai árunyilatkozaton (1. sz. mellék­let) kell bejelenteni azokat az árukat, amelyeknek megvámo­­lása (vámkezelése) írásbeli vámárubevallás útján történik. Ilyen esetben az árunyilatkozati űrlap 1—14. és 16. számú rovatát az ügyfélnek, a 15. és 17—19. sz. rovatokat pedig a kezelést végző vámhivatalnak kell kitölteni. (3) ,,Statisztikai lap“ állítandó ki az eljáró vámhivatal által abban az esetben, ha az áru megvámolása (vámkezelése) vizsgálati lelettel történik, vagy ha a vámhivatal az elő­jegyzési eljárásban kezelt áru visszaviteli határidejének le­jártakor a vámbiztosítékként kezelt letétet a fél közbejötte nélkül véglegesen bevételezi s ezzel az árut belföldiesiti. (4) . A postai behozatali forgalomban vizsgálati lelet kiállítása nélkül vámkezelt küldemények statisztikai be­jelentésére a külföldi vámárunyilatkozatnak egyik megfelelően kiegészített példánya is felhasználható. (5) A postai behozatali forgalomban vizsgálati lelettel vámkezelt küldemények után kiállított ,,Statisztikai lap“­­hoz, amennyiben rendelkezésre áll, a szállítólevél melléklete­ként érkezett külföldi vámárunyilatkozat egy példányba hozzácsatolandó (ragasztandó). (6) A belföldi térti (külföldről visszaérkezett kézbesít­­hetetlen) csomagoknál statisztikai bejelentésse a vám­hivatal a szállítólevéllel visszaérkezett postai vámárunyilat­kozat egyik példányát használja fel; ennek hiányában a statisztikai bejelentés céljára a vámközvetítő postahivatal által a vám elé állítás alkalmával hivatalból 2 példányban kiállított pótvámárunyilatkozat egyik példánya szolgál, amelyre „Belföldi térzicsomag“ megjegyzés írandó. (7) A kisebb határszéli forgalom a határkerület lakos­ságának a szomszédos idegen vámterület határmenti lakos­ságával folytatott, a mindennapi szükségleteknek közvetle­nül vagy a kicsinyben űzött kereskedés közvetítésével tör­ténő kielégítését célzó forgalma. A kisebb határszéli forgalom­ban behozott áruk statisztikai bejelentése általában a 2—3. pontokban előírt rendelkezéseknek megfelelően történik. (8) A kisebb határszéli forgalomban a vámhatóságok engedélyével behozott olyan árukról, amelyeket vámhivatal elé nem állítanak — s így nem vámkezeltetnek — a határ­széli vámhivatal a határőrségek által vezetett lajstromok kivonatát küldi be a M. Km. Központi Statisztikai Hivatalnak. (9) A vámhatár által átszelt határszéli gazdaságoknak a saját céljaikra behozott üzemi eszközökről és mezőgazda­­sági termékekről a közúti forgalomban árunyilatkozatot nem kell kiállítani. Az áruk statisztikai számbavétele végett azonban a határszéli vámhivatal köteles a határőrségek által vezetett lajstromok kivonatát beküldeni a M.Kit. Központi Statisztikai Hivatalnak. B) Behozatal előjegyzési eljárás mellett. 10. §. (1) A behozatali előjegyzési eljárásban vámkezelt áruk statisztikai bejelentésére tekintet nélkül a szállítás módjára (vasút, hajó, posta, légi forgalom, közút) a „Behozatali statisztikai árunyilatkozat az előjegyzési forgalomban vám­kezelt árukra“ című űrlapot kell használni (2. sz. melléklet). (2) Az árunyilatkozat 1—2. és 4—17. rovatait a II. feje­zet értelmében kell kitölteni. Ezenkívül a következő kiegé­szítő bevallásokat kell még bejegyezni. (3) A 18. rovatba az előjegyzési forgalom jogcímét: előjegyzési raktárba, kikészítésre, vagy kikészítésből, javí­tásra, vagy javításból, ideiglenes használatra, kipróbálásra, kísérleti célokra, utánzásra, kiállításra, versenyre vagy ideiglenes használatból, kipróbálás után, stb. ; (4) a 19. rovatba az áru kikészítésének részletes meg­jelölését. (5) Előjegyzési behozatalnál a 20. a) és b) rovatokba a címzett az engedélyezett apadásra és visszaviteli határ­időre vonatkozó adatokat is beírja. (6) a kikészítésből és javításból visszaérkezett áruk bejelentésénél a kiviteli vámkezelési adatok alapján a 3. rovatot a vámhivatalnak kell kitölteni, ahova a vissza­hozott küldemény kiviteli előjegyzési adatai jegyzendők be (7) ha valamely megvámolt, szabadforgalomba helyezett árut a vámhivatal utólag előjegyzési forgalomba bocsát, a vámhivatal által bevont behozatali előjegyzési árunyilat­kozaton ezt a körülményt, valamint a korábbi vámkezelés idejét az árumegnevezés rovatába be kell jegyezni. (8) Ha az előjegyzésbe bocsátott árut vagy annak egy részét az engedélyes másnak átadja (másra cedálja), vagy előjegyzési raktárból kikészítési előjegyzésbe, kikészítési elő­jegyzésből előjegyzési raktárba helyezi, a statisztikai be­jelentést ugyancsak behozatali előjegyzési árunyilatkozaton eszközli és az áttárolás, illetve cedálás tényét a 18. és 19. rovatokban megjelöli. Lajstromkivonat a kisebb határ­széli behozatali forgalomról. Lajstromkivonat az átszelt határ­széli gazdaságok behozatali forgal­máról. Előjegyzési eljá­rásban vámkezelt behozatali áruk. Budapesti Közlöny 1938 október 1. — 219. szám. IV. FEJEZET. A behozatali, külkereskedelmi statisztikai adatszolgáltatás ellen­őrzése, a statisztikai árunyilatkozatok kezelése és beküldése. 11. §• (1) A vámhivataloknak — a jelen rendelet 2. §-ában megállapított kivételektől eltekintve — az árukat mindaddig nem szabad vámkezelni, amíg a bejelentésre kötelezett fél az előírt szabályszerű árunyilatkozatot be nem szolgáltatja. (2) A behozatali árunyilatkozatot az ügyfél a vámhiva­talnak az árubevallással egyidejűleg mutatja be, amikor­­az áru szabadforgalomba helyezése vagy előjegyzésbe vétele végett vámeljárást kér. (3) A vámhivatalok a behozatali vámkezeléskor köte­lesek a beszolgáltatott árunyilatkozatokat a megfelelő vám­árubevallásokkal, szállítási okmányokkal összehasonlítani felülbírálni és meggyőződni arról, hogy a fél az előírt áru­­nyilatkozati űrlapot a rendelet határozmányainak meg­felelően töltötte-e ki. Az észlelt kisebb hiányok és helytelen bejegyzések miatt az árunyilatkozatot a hiba megjelölése mellett a félnek, vámközvetítőnek visszaadják, esetleg azt maguk is kijavíthatják a kísérő okmányok alapján a szemlé­lelet felvétele alkalmával. (4) Olyan árunyilatkozatokat, amelyeken vakarások nyomai láthatók, vagy amelyeken javítások által a bejegy­zések érthetetlenekké vagy olvashatatlanokká váltak, semmi esetre sem szabad elfogadni. Ilyen esetekben a felek új, sza­bályszerűen kiállított árunyilatkozatok beszolgáltatására kö­telezendők. (5) Ha a statisztikai bejelentés „Statisztikai lap“-on történik, úgy azt a vámhivatal, a postai behozatali forgalmat kivéve, a statisztikai adatgyűjtés céljainak megfelelően a­­ szállítás módjának, valamint a feladó nevének és lakhelyé­­­­nek feltüntetésével kiegészíti s ezenkívül a „Behozatali“­­ szót a „Statisztikai lap“ címszavak felett feltűnően alkal- l mazza. ..Statisztikai lap“ kiegészítése a statisztikai célok­nak megfelelően Cedálás. (Áttárolás) Ellenőrzés, helyesbítés • •

Next