Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. október (72. évfolyam, 219-243. szám)

1938-10-01 / 219. szám értesítője

­! Az árverés alá kerülő A. I. 1—4. sorsz. ingatlant a ki­kiáltási ár kétharmadánál, az A. II. 1. sorsz. ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Eger, 1938. évi junius hó 20. napján. Az egri kir. járásbiró­­ság, mint telekkönyvi hatóság. N 6195 Árverés. 10620/1038. fk. szám. Országos Földhitelin­tézet budapesti bej. cég végrehajtatának Pohl János és neje Bayer Mária végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi­­hatóság a végre­hajtási újabb árverést 19,53 dollár stb. tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az Alsónémedi községben fekvő, s a felsőpakonypusztai 68. sz. tkvi betétben A. I. 8—9. sorsz. alatt foglalt, Pohl János és neje Bayer Mária nevén álló ingatlanokra 2235 al. P 50­0 kikiál­tási árban elrendelte. Az ingatlanok az Orsz. Földhitelin­tézet végrehajtató kérelmére megtartandó árverésen a kikiáltási ár két­harmadánál, a csatlakozott hitelező kérelmére megtar­tandó árverésen pedig az 5610/1031. M. E. sz. rendelet 21. §-a értelmében megállapított legkisebb vételárnál (fedezeti árnál), mint kikiáltási árnál alacsonyabb áron el nem adhatók. , Ez a legkisebb vételár az 5610/1031. M. E. sz. rende­let 21. §-a értelmében a következő összegekben állapít­­tatik meg : a JKir. Kincstár csatlakoztatott végrehajtató kérelmére a 016 P s jár. követelésének behajtása végett megtar­­tandó árverés esetén 4838 ar. P 78 f, 106 P 44 f és jár. erejéig bekebelezett követelések behajtása végett megtartandó árverés esetén 9771 ar. P 94 f, a 46 P 63 f és jár. követelésének behajtása végett megtartandó ár­verés esetén 1.2732 al. P 44 f. Az árverést 1038. évi október hó 17. napján délelőtt 1é1 órakor Alsónémedi községházánál fogják megtartani. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Ócsa, 103­8. évi augusztus hó 30. napján. Az ócsai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 6553 Árverés. 16515/1938. tk. szám. Nyíregyházi Takarék­pénztár Egyesület nyíregyházi hel. cég végrehajtatónak, Kordován Andrásné sz. Márföld Mária nyíregyházi lakos, végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést az 5000. 1937. M. E. számú rendelet 55. §. értelmében fizetendő, már lejárt 241 pengő 60 fillér költség és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 17 pengő 50 fillér költ­ség, valamint a csatlakozottnak kimondott dr. Legeza István 70 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság területén lévő, Nyíregyháza városban fekvő s a nyíregyházi 10197. sz. telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 8303., 8304. és 8360/10. hrsz. alatt felvett 10 kat. hold 324 négy­szögöl területű Nagylapos dűlőben fekvő szántóra 5812 pengő kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság azt a legkisebb vételárat, amelyért az ingatlan eladható, ha a csatlakozottnak ki­mondott dr. Legeza István végrehajtató kémé az árve­rés megtartását 4904 pengőben állapítja meg. Egyéb­ként a hirdetmény 1. pontja az irányadó. A telekkönyvi hatóság az árverésnek hivatalos­­helyi­ségében (Bocskai­ u. 2. szám, 31. ajtószám) megtartására 1939. évi január hó 21. napjának délelőtti 11 óráját tűzi ki. 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Nyíregy­háza, 1938. évi augusztus hó 26. napján. A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14086 Árverés. 7272/1038. tk. szám. (Végzés.) A telekkönyvi hatóság a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület végrehajtatának gróf Pejacsevich Mikó Endre végre­hajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében kibocsátott 6837/1938. tk. számú árverési hirdetmény és feltételek, valamint árverési hirdetmény kivonat ellen a végrehaj­tató Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület részé­ről a kellő időben beadott előterjesztésnek részben helyt adva, a 6837/1938. tk. számú árverési hirdetmény és feltételekben, valamint árverési hirdetmény kivonat­ban a következő helyesbítéseket eszközli : a lengyeltóti 1. számú tekvben foglalt 84. hrsz. in­gatlant 405 négyszögöl területtel, a 85. hrsz. ingatlant 636 négyszögöl, a 97. hrsz. ingatlant 1 hold 1268 négy­szögöl, a 106. hrsz. ingatlant 478 négyszögöl, a 107. hrsz. ingatlant 286 négyszögöl, a 112. hrsz. ingatlant 724 négyszögöl, a 118. hrsz. ingatlant 340 négyszögöl, a 99. hrsz. ingatlant 250 négyszögöl, a 122/a. hrsz. in­gatlant 1 hold 16 négyszögöl, a 83. hrsz. ingatlant 1 hold 187 négyszögöl, a 146/a. 1. b. hrsz. ingatlant 300 négyszögöl, a 146/b. 1. b. hrsz. ingatlant 300 négyszögöl, a 146/b. 2. b. hrsz.. ingatlant 112 négyszögöl, a 82/5. a. hrsz. ingatlant 5 hold 1573 négyszögöl területtel, végül u. o. a 692. hrsz. ingatlan területét 5 hold 404 négy­szögöl helyett 5 hold 404 és fél négyszögöl területtel tünteti fel. Egyidejűleg a fenti számú végzésben szereplő gamási 163. számú tjkv. számát 169.-re igazítja ki. Egyben megállapítja a telekkönyvi hatóság, hogy az árverés feljegyzése helyesen a gamási 169. számú tjkvben foga­natosíttatott. Legvégül pedig az előterjesztés­­1.,­0. és 5. pontjában foglaltakra nézve az előterjesztést elutasítja, mert a lengyeltóti 1. számú tjkvben A. I. 70. és 71 sorszám, 659/a. 1. és 659/b. 4. a. hrsz. ingatlanokra az árverés el van rendelve, továbbá, mert a lengyeltóti 1. számú tjkvben a 707. hrsz. s a bácsi 16. .számú tjkvben a 14., 15. sorszám, 44/a. és 44/c. hrsz. ingatlanok területe helyesen van feltüntetve. Lengyeltóti, 1038. évi szeptem­ber hó 10. napján. A lengyeltóti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14983 Árverés: 9323/1938. tkvi szám. Dr. Kovács Imre végre­hajtatónak, Kállai István (nős Balogh Erzsébettel) végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1049 pengő 90 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása­­végett, Tiszaújfalu községben fekvő és 1. a tiszaujfalui 206. számú betétben A. II. 5—7. sorszám, 440., 700., 701. helyrajzi szám alatt foglalt, a Tiszarét és Takácsrét dűlőben levő szántónak, rétnek B. I. szerint végrehajtást szenvedő nevén álló fele­­részére 1135 pengő kikiáltási árban; 2. a tiszaujfalui 408. számú betétben A. I. 25—29. sorszám, 1364/3., 1365., 1366/1., 1366/2., 1367. helyrajzi szám alatt foglalt s az István Ujfalusi dűlőben levő szántónak, útnak, lakháznak, udvarnak, gazdasági épü­letnek és rétnek, B. 10. szerint végrehajtást szenvedő nevén álló felerészére 12.000 pengő kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1038. évi október hó 21. (huszonegyedik) napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hiva­talos helyiségében (Holló Lajos­ u. 20. szám, 1. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanilletőségek a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Kiskunfélegyháza, 1938. évi julius hó 1. napján. A kiskunfélegyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14982 Árverés: 16171/1938. tkvi szám. Dr. Kovách Dénes végrehajtatának Kusnyerik Andrásné Furman Zsu­zsanna, Furman János kisk., kir. Furman Ilona, Juli­anna, Erzsébet, Mária és Zsuzsanna végrehajtást szen­vedők ellen inditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 191 pengő 36 fillér tőkeköve­telés, ennek 1936. november 24. napjától járó 8% kamata, 14 P eddig megállapított per és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 10 P 50 fillér költség, valamint a csatlakozottnak kimondott Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület 600 P, Vámos József és neje 151 P 40 fillér tőkekövetelése és jár. behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbiróság területén levő, Nyír­egyháza városban fekvő s a nyíregyházi 1404. sz. tkvi betétben A. I. 5—15. sorsz., 13586/1., 13500/1., 13590/2., 13500/3., 13593/3., 13593/4., 13595/1., 13602., 13603/1., 13615., 13616. hrsz. alatt felvett 7 kat. hold 163 négy­szögöl területű, a Szekeres bokorban fekvő szántó és rétre 6424 pengő kikiáltási árban, az ugyanezen betétben A. III. 1—6. sorszám, 12080., 12081., 12082., 12090., 12091/1. és 12091/2. hrsz. alatt felvett 1 kát. hold 255 négyszögöl területű szántó, rét és vízállásra 472 , 50 fillér kikiáltási árban, az ugyanezen betétben A. 4­­1. sorszám, 12039/2. hrsz. alatt felvett 1 kát. hold 884 négyszögöl területű, a Füzes bokorban fekvő szántóra 1281 P kikiáltási árban, az ugyanezen betétben A. 4 2. sorszám, 12040/1. hrsz. alatt felvett 1 kat. hold 865 négyszögöl területű, a Füzes­bokorban fekvő szántóra 539 P 50 f kikiáltási árban, az ugyanezen betétben A. 4- 3. sorszám, 12063/4. hrsz. alatt felvett 1433 négyszögöl területű, a Füzes­bokorban fekvő szántóra 467 P kikiáltási árban, az összes ingatlanokra az özv. Furmann Jánosné szül. Henzsely Zsuzsanna javára bekebelezett haszon­­élvezeti jog sérelme nélkül. A telekkönyvi hatóság az árverésnek hivatalos helyi­ségében (Bocskai­ u. 2. sz., 31. ajtó) megtartására 1939. évi január hó 21. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki. 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. A telekkönyvi hatóság a legkisebb vételár megállapí­tását mellőzi az 5100/1931. M. E. sz. rendelet 22. §-a alapján. A telekkönyvi hatóság az özv. Furman Jánosné sz. Henzsely Zsuzsanna javára bekebelezett haszonélvezeti jogot megelőző jelzálogos követelések teljes kielégíté­sére szükséges összeget jószágtestenként külön-külön 4300 pengőben állapítja meg s kimondja, hogy ameny­­nyiben az ingatlanok a szolgalmi jog fenntartásával oly árban adatnának el, mely a szolgalmi jog telek­könyvi bekebelezését megelőző tehertételek fedezete szempontjából megállapított összeget meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlanok a haszon­­élvezeti jog fenntartása nélkül a kitűzött határnapon újabban elárvereztetnek. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Nyíregy­háza, 1938. augusztus 23. A nyíregyházi kir. járásbiró­ság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14987 Árverés. 4905/1938. tkvi szám. Dr. Kálmán Jenő és csatlakozott társai végrehajtat­uknak Nágocsi József és neje végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 500 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Somogyegres községben fekvő s a németegresi 385. számú tekvben A. I. 1—2. sorszám, 362/V3/1. és 410/V2. hrsz. alatt felvett szántó és erdő ingatlanokra 11.712 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1038. évi november hó 14. napján d. e. 10 órakor Tabon a telekkönyvi hatóság helyiségében (Kossuth Lajos­ utca 24. szám, 3. ajtó) fogják megtar­tani. Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés meg­tartását a végrehajtatok közül dr. Kálmán Jenő kéri 18.200 P, ha Benkő Mihály kéri 18.970 P, ha Tabvidéki Takarékpénztár kéri 19.850 P, ha Magyar Általános Takarékpénztár kéri 20.980 P, ha dr. Frachwitt Jenő és dr. Tarján József kéri 22.680 P vételárnál alacsonyabb áron, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület kérelmére pedig a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Tab, 1938. évi július hó 25-én. A tahi kir. járás­biróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14981 Árverés. 30491/103­8. tkvi szám. (Vik­. 1002/32.) Dr. Adler Izsó végrehajtatónak Berlesch Fülöp végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1884: LX. t.-c. 176. §-a értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 10000 pengő tőkekövetelés és járulékai, továbbá a csatlakozottnak kimondott Van den Eynde Lucáén 1515 ar. P tőke s jár., Nagy. D. és Tsa cég 500 P tőke s jár. behajtása végett a budapesti közp. kir. járásbíró­ság, mint tkvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 12382. sz. tkvi betétében 35706. hrsz. alatt felvett, VIII. kerület, Nagyte­nplom­ utca 4. szám alatt fekvő­­ház és udvarból álló 272,50/100 négyszögöl terjedelmű és fel­nevezett végrehajtást szenvedő tulajdonában levő ingat­lanra 30560 pengő kikiáltási árban. Az árverést 1038. évi október hó 14. napján délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. kerület, Markó­ u­tca 25., földszint 30.) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1012 :LIV. t.-c. 44. §-á­ban, 1911:1. t.-c. 127. §-ában meghatáro­zott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírok­ban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elő­­leges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer­vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláinti. (1884 . LX. t.-c. 147., 150., 170. §-o­k ; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Budapest, 1038. évi augusztus hó 18. nap­ján. A budapesti központi kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. N­F 14995 Árverés. 20730/1938. tk. szám. özv. dr. Hegedűs Ká­­rolyné sz. Majtényi Natália, úgy is mint kisk. Hegedűs Károly t. és t. gyámja, Szabó Béláné szül. Hegedűs Natália és Hegedűs Irén végreh­ajtatóknak Zalai Ilona végrehajtást szenvedő ellen inditott végrehajtási ügyé­ben a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 179 P 38 t tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság területén fekvő, Budapest székesfőváros dunajobbparti részének 12605. sz. tkvi betétiben A. + 1. sorsz., 18198. hrsz. alatt foglalt, HL kerületben, Kerék-utcában 5. szám alatt fekvő 172 50/100 négyszögöl területű ház, udvar,­­kertből álló — Zalai Ilona nevén álló ingatlanra 18673 pengőben ezen­nel megállapított kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi október hó 20. napján délután 4 órakor Budapesten, a tkvi hatóság helyiségében (Budapest, II. ker., Fő­ utca 70—78. szám, földszint 70. ajtószám alatt fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant, ha az árverés megtar­tását a végrehajtatok kérik, a kikiáltási áron alul is el lehet adni, azonban a kikiáltási ár felénél alacso­nyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t.-c. 26. §.) Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, melyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Buda­pest, 1938. évi julius hó 13. napján. A budapesti I—III. ker. kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14991­ 2 _________________,_____A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1938 október 1. 219. szám. Csődhirdetmény. Csőd. Cs. 38780/1931/3­9­. szám. Vb. Első Magyar Egyesült Csipkefüggöny-, Csipke- és Himzőgyárak r. t. cég elleni csődügyében a csődválasztmány kiegészítésére az érdekeltek meghallgatására határnapul tűzetik ki . 1938. évi október idó 15. napjának délelőtt 10 órája, V., Alkotmány­ utca 14. szám, III. em. 58. ajtósz. alatti tár­gyaló helyiségbe és erről értesittetnek az érdekeltek. Budapest, 1938. évi szeptember hó 20. napján. A buda­pesti kir. törvényszék. F 14990 Csődönkivüli kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 9470/26/1937. sz. A nyíregyházi királyi törvényszék közhírré teszi, hogy Majoros Béla rakamazi szatócs csődönkivüli kényszer-

Next