Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. november (72. évfolyam, 244-269. szám)

1938-11-01 / 244. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1938 november 1.244. szám. évi szeptember hó 6-án lefoglalt 2370 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett vég­rehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedőnél, Budapes­ten, IX. kerület, Viola­ utca 17. házszám alatt az udva­ron és az istállóban leendő megtartására határidőül 1938. évi november hó 3. napjának délután óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt­­kocsikat, lovakat, lószerszámot s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg bocsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő elő­zőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingó­ságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­­tizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi október hó 6. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végre­hajtó. O­F 15543 Árverés. Pk. VII. 721181/1938. szám. Dr. Fábián Béla (Rákosszentmihály) ügyvéd által képviselt özv. Mariutz Gyuláné javára 100 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi 1558. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi szeptember hó 6-án lefoglalt 1060 pengő becs­­értékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentneve­zett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből,­ valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán­k üzletében, Budapesten, VIII. kerület, Baross­ u. 84. házszám alatt, földszinti üzletben leendő megtartá­sára határidőül 1938. évi november hó 4. napjának délután 1 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt hordókat, borokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon estben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingó­ságokra, amelyeknek a kikiáltási éra 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egy­­tizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi szeptember hó 26. napján. Gintner Béla, kir. kir. végre­hajtó. O­F 15550 Árverés. Pk. I. 53523/1938. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 224284/937. számú végzésével dr. Fábry Vince ügyvéd által képviselt Méray Motorkerékpárgyár Rt. végrehajtató részére, vég­rehajtást szenvedő ellen 2111 pengő 96 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 4035 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú vég­zés folytán az árverést elrendelem, annak végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, I. kerület, Naphegy­ utca 36. szám, I. emeleten és földszinten leendő megtartására határidőül 1938. évi november hó 4. (négy) napjának délelőtti fél 9 (fél kilenc) óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, szőnyege­ket, festményeket, órákat, készleteket és egyéb ingósá­gokat el fogom adni. Budapest, 1938. évi szeptember hó 20. napján. Dr. Lestár Albert, kir. kir. végrehajtó. O­F 15535 Ingatlan árverések. Árverés. 5980/1938. tkvi szám. A M. Kir. Kincstár végrehajtatának, Bü­chler Ernő és neje Steiner Jolán balassagyarmati lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 700 aranypengő 43 fillér tőke­­követelés és járulékai, valamint a csatlakozottnak ki­mondott Balassagyarmati Takarék és Hitelintézet 1000 pengő, Engel Samu 5000 pengő, Nógrád és Hont k. e. e. vármegyék közönsége, mint kórház fenntartó 162 pengő 90 fillér tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a balassagyarmati kir. járásbíróság területén levő, Balassagyarmat megyei városban fekvő s a balassagyar­mati 562. számú telekjegyzőkönyvben A. I. 1. sor, 718. hrsz. alatt foglalt egészben végrehajtást szenvedő nevén álló házas belsőségre 8000 aranypengő kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (törvényszéki palota, földszint 45. ajtósz.) megtartására 1938. évi november hó 15. napjának délelőtti 11 óráját tűzi ki és az árve­rési feltételeket az 1881. évi LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a végrehajtató és a Balassagyarmati Takarék és Hitelintézet csatlakozott végrehajtató ellenében a kikiáltási ár felénél, Engel Samu csatlakozott végrehajtató ellenében 18.510 pengő­nél, Nógrád és Hont k. e. e. közönsége, mint kórház­fenntartó csatlakozott végrehajtata ellenében 35.260 pengőnél alacsonyabb árban eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Balassagyarmat, 1938. évi szeptember hó 12. nap­ján. A balassagyarmati kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N 7217 Árverés. 4663/1938. tk. szám. Kisbéri Takarékpénztár és csatlakozott társai végrehajtasuknak, Szabó János végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a tkvi hatóság a végrehajtási utóárverést 2972 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a zirci kir. járásbíróság területén levő, Kerékteleki és Bársonyos községekben fekvő s a kerékteleki-i 189. sz. telekjegyzőkönyvben A. .+ 1. sorszám, 87/a. hrszám alatt felvett ingatlanára 6320 pengő, + 2. sorszám, 91/a. hrszám alatt felvett ingatlanára 779 P, + 3. sorsz., 123/a. hrszám alatt felvett ingatlanára 15 pengő, + 4. sorszám, 156/a. hrszám alatt felvett ingatlanára 37 P 50 fillér, + 5. sorszám, 172/a. hrszám alatt felvett ingat­lanára 97 pengő 50 fillér ; a bársonyosi 760. sz. telekjegyzőkönyvben A. I. 1—2. sorszám, 65. és 186. hrszámok alatt felvett ingatlanára 880 pengő ; a 292. számú telekjegyzőkönyvben A. I-K 2. sorszám, 233. hrszám alatt felvett ingatlanból őt megillető 12/24 részbeni jutalékára 46 pengő ; a 684. számú telekjegyzőkönyvben A. I. 2. sorszám, 1053. srszám alatt felvett ingatlanból őt megillető 3/18 részbeni jutalékára 226 pengő kikiáltási áron elrendelte. 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási ár felénél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 : XLI. t.-c. 26. §.) Az árverés azonban csak úgy emelkedik jogerőre 1. a kerékteleki-i 189. sz. telekjegyzőkönyvben felvett ingatlanokat illetően, ha 1. a végrehajtató által megtartott árverésen 11.642 P 88 fillér, s 2. Rózner Mihály csatlakozott által megtartott árveré­sen 22.082 pengő 88 fillér, 3. Magdics Ferenc csatlakozott által megtartott ár­verésen 22.155 pengő 18 fillér, 4. Szabó Margit csatlakozott által megtartott árveré­sen 22.306 pengő 58 fillér, 5. Hofherr-Schrantz—Clayton stb. csatlakozott által megtartott árverésen 23.006 pengő 58 fillér, 6. Phönix Biztosító Intézet csatlakozott által meg­tartott árverésen 24.501 pengő 60 fillér, 7. Óhidy Ferencné csatlakozott által megtartott ár­verésen 24.546 pengő 04 fillér árért adatik el; II. a bársonyosi 292. sz. telekjegyzőkönyvben felvett ingatlant illetően, ha 1. Horváth György csatlakozott által megtartott ár­verésen 1.030 pengő, 2. végrehajtató által megtartott árverésen 1.205 P, 3. Nagy Sándor csatlakozott által megtartott árverésen 3.205 pengő, 4. Wágner és társa csatlakozott által megtartott ár­verésen 3.431 pengő, 5. dr. Rimaszombati Imre csatlakozott által megtar­tott árverésen 12.047 pengő, 6. Kohn Lipót csatlakozott által megtartott árverésen 12.268 pengő, 7. Faragó Andor csatlakozott által megtartott árveré­sen 12.394 pengő 28 fillér, 8. Rózner Mihály csatlakozott által megtartott árveré­sen 12.478 pengő 28 fillér, 9. Szabó Margit csatlakozott által megtartott árveré­sen 12.550 pengő 58 fillér, 10. Hofherr-Schrantz—Clayton csatlakozott által meg­tartott árverésen 13.250 pengő 58 fillér, 11. Óhidy Ferencné csatlakozott által megtartott ár­verésen 14.745 pengő 60 fillér árért adatik el ; III. a bársonyosi 684. sz. telekjegyzőkönyvben felvett ingatlant illetően, ha 1. Horváth György csatlakozott által megtartott ár­verésen 1.030 pengő, 2. Nagy Sándor csatlakozott által megtartott árveré­sen 1.205 pengő, 3. Wágner és társa csatlakozott által megtartott ár­verésen 1.431 pengő, 4. végrehajtató által megtartott árverésen 1.607 pengő 20 fillér, 5. dr. Rimaszombati Imre csatlakozott által megtartott árverésen 10.047 pengő 20 fillér, 6. Kohn Lipót csatlakozott által megtartott árverésen 10.268 pengő 28 fillér, 7. Faragó Andor csatlakozott által megtartott árveré­sen 10.394 pengő 28 fillér, 8. Rózner Mihály csatlakozott által megtartott árveré­sen 10.478 pengő 38 fillér, 9. Szabó Margit csatlakozott által megtartott árveré­sen 10.550 pengő 68 fillér, 10. Hofherr-Schrantz—Clayton csatlakozott által meg­tartott árverésen 11.250 pengő 68 fillér, 11. Óhidy Ferencné csatlakozott által megtartott ár­verésen 12.745 pengő 70 fillér ; IV. a bársonyosi 760. sz. telek jegyzőkönyvben felvett ingatlant illetően, ha 1. Angol Magyar Bank csatlakozott által megtartott árverésen 1.030 pengő, 2. végrehajtató által megtartott árverésen 11.342 pengő 88 fillér, 3. Nagy Sándor csatlakozott által megtartott árveré­sen 13.342 pengő 88 fillér, 4. Wágner és társa csatlakozott által megtartott ár­verésen 13.568 pengő 88 fillér, 5. dr. Rimaszombati Imre csatlakozott által megtar­tott árverésen 22.185 pengő 08 fillér, 6. Kohn Lipót csatlakozott által megtartott árverésen 22.406 pengő 16 fillér, 7. Faragó Andor csatlakozott által megtartott árveré­sen 22.532 pengő 16 fillér, 8. Magdics Ferenc csatlakozott által megtartott ár­verésen 22.616 pengő 16 fillér, 9. Hofherr-Schrantz—Clayton csatlakozott által meg­tartott árverésen 22.767 pengő 56 fillér, 10. Óhidy Ferencné csatlakozott által megtartott ár­verésen 24.262 pengő 58 fillér ezért adatik el. Az árverést 1938. évi november hó 30. napján, dél­előtt 11 és 12 órakor Kerékteleki és Bársonyos község­házakon fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Zirc, 1938. évi július hó 7. napján. A zirci kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15538 Árverés. 9940/193®. tk. szám. Lantos István végrehaj­­tatónak, Rádi László és neje Dankó Erzsébet végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb árverést íllő pengő tőke­­követelés és járulékai behajtása végett az Üllő község­ben fekvő s az üllői 1015. számú telekkönyvi betétben A. 3 3. sorszám, 750/6. srszám alatt felvett s a végre­hajtást szenvedők nevén álló ingatlanra a C. 36., 37., 43. sorszám alatt Szabó József és neje Rendes Katalin javára bekebelezett kikötményi jogok fenntartásával 1600 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1938. évi november hó 91. napján dél­után 3 órakor Üllő községházánál fogják megtartani. 1. Az árverés alá eső ingatlant ha az árverés megtar­tását a végrehajtatók közül a C. 42. alatti Monorker. Hitelbank r. t. kéri 800 pengő, ha a C. 42. alatti dr. Lengyel Jenő kéri 1165 pengő, ha a C. 4­ 3. alatt özv. Szabó Józsefné kéri 1350 pengő, ha a C. 53—54. alatti Kökény Gergely és neje kéri 2540 pengő vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet (5610/1931. M. E. számú rendelet 21. §.). Amenyiben az ingatlan vételára a C. 37., 43. alatti összeget el nem éri, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlant a kitűzött határ­napon a kikötményi jogok fenntartása nélkül újabban el fogják árverezni. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Monor, 1938. évi május hó 27. napján. A monori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 15545 Árverés. 2994/1938. tkv. sz. Sóti Ilona jánoshalmai lakos végrehajtatónak, Taskovics Pongrác jánoshalmai lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 690 pengő gyermektartásdij tőke, ennek az egyes havi részletek esedékességétől járó 6 százalék kamatai és 150 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Jánoshalma községben fekvő s a jánoshalmai 1732. számú telekkönyvi betétben A. II. 2., 5., 7. sor, 8712/1., 8712/3. és 8784/4. hrsz.­ alatt felvett Kétútközi dűlőben fekvő 122 D-ös udvar és ház, 3 hold 1097 □-ös és 6 hold 323 □-ös területű szántókra 4425 pengő, a jánoshalmai 85. számú telekkönyvi betétben A. I. 8., 11—14. sor, 8783/2., 8781., 8782., 8783/1/a., 8783/1/d. hrsz. alatt felvett Kétútközi dűlőben fekvő 217 □-ös ut, 198­5-ös udvar, 131 n-ös legelő, 9 hold 398 □-ös és 1 hold 916 n-ös területű szántókból Taskovics Pongrác nevén álló jutalékára, vagyis az ingatlan 1/3 részére 966 pengő 50 fillér, a jánoshalmai 1940. számú telekkönyvi betétben A. I. 1., 2. sor, 3044. és 3045. hrsz. alatt felvett Öreg szőlők dűlőben fekvő 470 n-es kert, 1 hold 996 □-ös szőlőre 3066 pengő, ugyanezen betétben A. II. 1—2. sor, 395. és 396. hrsz. alatt felvett a Beltelekben fekvő 702 □-ös szántó, 84. számú ház és 178 n-ös udvarra 1041 pengő 50 fillér, a jánoshalmai 334. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sor, 453., 454. hrsz. alatt felvett a Beltelekben fekvő 356. számú ház, 122 □-ös udvarból és 221 □-ös szántóból Taskovics Pongrác nevén álló jutalékára, vagyis az ingatlan 1/3 részére 282 pengő kikiáltási ár­ban elrendelte. Az árverést 1938. évi november hó 24. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Gróf Apponyi-tér 12. szám, 12. ajtósz.) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanokat és illetőségeket és­pedig végrehajtató követeléseinek behajtására megtar­tott árverésen a jánoshalmai 1732. számú telekkönyvi betétben felvett ingatlant 17.146 pengő, a jánoshalmai 85. számú telekkönyvi betétben felvett illetőséget 3355 pengő, a jánoshalmai 1940. számú telekkönyvi betétben

Next