Budapesti Közlöny, 1938. december (72. évfolyam, 270-294. szám)

1938-12-01 / 270. szám

2 Elnök : Ferdinándy Tihamér ny. kir. járás­­birósági elnök. Alelnök : Vajna Ede m. kir. kormányfőtaná­csos, ny. székesfővárosi tanácsnok. Érdektelen rendes tagok : Nagy József ny. rendőrfőtanácsos, Sztankai F. Béla ny. fa- és fémipari szakiskolai igazgató. Rendes tagok a munkaadók részéről : dr. Szilágyi Béla szállodás, Bernárdin János ét­terem és szállodatulajdonos, Breuer József kávés, ifj. Erődy Flarrach Béla penziós. Rendes tagok a munkavállalók részéről : Kovács Sándor kávéházi pincér, Peplóczy Fe­renc éttermi pincér, Preznyitz Béla portás, Pernitz Pál szakács. Érdektelen póttagok : Mester István ny. államvasúti főfelügyelő, dr. Komlóssy Pál ny. rendőrfőtanácsos, dr. Csűrös Ferenc ny. városi tanácsnok. Póttagok a munkaadók részéről : Szekeres György korcsmáros, Ignáth Borbély Zsuzsanna kávémérő, Kösztner József kifőző. Póttagok a munkavállalók részéről : Németh Lajos főpincér, Horváth István pincér, Miron Lajos korcsmai alkalmazott. A bizottság jegyzője : Olasz Vilmos keres­kedelmi és iparkamarai titkár. (53.141/1938. I. a. szám.) A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1937 : XXI. t.-c. 7. §-a alapján elrendelte a miskolci kereskedelmi és iparkamara területére kiterjedő hatállyal a fogadó (szálló, penzió), vendéglő, kifőző, korcsma, kávéházi és kávémérő iparokban a legkisebb munkabérek megállapítását. A legkisebb munkabérek megállapítására hivatott bizottságot a következőképen alakí­totta meg : Elnök : Ferdinándy Tihamér ny. kir. járás­­birósági elnök. Alelnök : Vajna Ede m. kir. kormányfőtaná­csos, ny. székesfővárosi tanácsnok. Érdektelen rendes tagok : Boros János ny. h. pénzügyigazgató, miniszteri tanácsos, Kis­­házy Béla ny. fémipari szakiskolai igazgató. Rendes tagok a munkaadók részéről : Baán Zsigmond szállodás és vendéglős, Bakos Kál­mán vendéglős, Papp Kálmán kávés, Leffler Károly penziós. Rendes tagok a munkavállalók részéről : Szentmikdósy Gábor pincér, Milecz Győző pin­cér, özv. Kovács Istvánné vendéglős szakácsnő, Máté Sándor szállodai főportás. Érdektelen póttagok : Szűcs Sándor ny. városi műszaki főtanácsos, Csontó Dezső ny. városi tanácsnok, Beliczky Sándor ny.­városi főszámvevő. Póttagok a munkaadók részéről : Pozsgay Gyula korcsmáros, Verle Alajosné kifőző, Elek Árpád kávémérő. Póttagok a munkavállalók részéről : Kostyál Rezső főpincér, Szabó Ferenc főszakács, Hodo­­bás István csapos. A bizottság jegyzője : dr. Gortvai Zsigmond kereskedelmi és iparkamarai h. titkár. (53.142/1938. I. a. szám.) A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1937 : XXI. törvénycikk 7. §-a alapján elrendelte a soproni kereskedelmi és iparkamara területére kiterjedő hatállyal a fogadó (szálló, penzió), vendéglő, kifőző, korcsma, kávéházi és kávémérő iparokban ii legkisebb munkabérek megállapítását. A legkisebb munkabérek megállapítására hivatott bizottságot a következőképen alakí­totta meg : Elnök : Ferdinándy Tihamér ny. kir. járás­­birósági elnök. Alelnök : Vajna Ede m. kir. kormányfőtaná­csos, ny. székesfővárosi tanácsnok. Érdektelen rendes tagok : Ferzsák Jenő ny. főispán, Vándor Zsigmond ny. miniszteri taná­csos. Rendes tagok a munkaadók részéről : Schmall Gyula vendéglős és szállodás, Horváth Imre vendéglős és szállodás, Nagy Vince kávés, Horváth Ferenc korcsmáros. Rendes tagok a munkavállalók részéről : Pödör Béla éthordó pincér, Fekete Ferenc kávéházi főpincér, Hernitz Orbán szállodai portás, Lackó László szakács. Érdektelen póttagok : Dr. Heimler Károly ny. városi főjegyző, Huber Aladár ny. városi főszámvevő, Hackl András ny. OTI főszám­tanácsos. Póttagok a munkaadók részéről : Ifj. Jäger Mihály vendéglős, özv. Bartos Gyulánné kifőző, Pálovich Istvánná penziós. Póttagok a munkavállalók részéről : Német Béla borász, Hortobágyi János segédpincér, Kovács Imre korcsmai alkalmazott. A bizottság jegyzője: dr. Simon László kereskedelmi és iparkamarai segédtitkár. (53.143/1938. I/a. szám.) A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1937 : XXI. törvénycikk 7. §-a alapján elrendelte a győri kereskedelmi és iparkamara területére kiterjedő hatállyal a fogadó (szálló, penzió), vendéglő, kifőző, korcsma, kávéházi és kávémérő iparokban a legkisebb munkabérek megállapítását. A legkisebb munkabérek megállapítására hivatott bizottságot a következőképen alakí­totta meg : Elnök : Ferdinándy Tihamér ny. kir. járás­­birósági elnök. Alelnök : Vajna Ede m. kir. kormányfőtaná­csos, ny. székesfővárosi tanácsnok. Érdektelen rendes tagok : dr. Kvi­sfeld László ny. pénzügyigazgató, György Ede ny. fém- és textilipari szakiskolai igazgató. Rendes tagok a munkaadók részéről : Meix­­ner Mihály szállodás, Küster Emil kávés, Kilián József vendéglős, Varga Bálint korcsmáros. Rendes tagok a munkavállalók részéről : Poltzer Mihály kávéházi pincér, Somogyi Vince szobapincér, Gergátz László éttermi és korcs­mai pincér, Trimmel József szakács. Érdektelen póttagok : Zeke Imre ny. ipar­­felügyelő, P­fanul Jenő ny. tüzéralezredes, Hanzély Gyula ny. fém- és textilipari szak­iskolai tanár. Póttagok a munkaadók részéről : Horváth Sándor kávém­vnót,éserinogurszky Dezső pen­ziós, Polgár Józsefné kifőző­ r- Póttagok a munkavállalók részéről : Ktfózer Vince éttermi főpincér, Nagy Lajos kávéfőző rtés konyhamészáros, vitéz Rádlós Ferenc szállo­dai portás. A bizottság jegyzője : dr. Rovó Béla keres­kedelmi és iparkamarai fogalmazó. (53.144/ 1938. I/a. szám.) . Budapesti Közlöny 1938 december 1. — 270. szám. A magyar királyi minisztérium 1938. évi 8.700. M.*E. számú rendelete a sajtókamara felállításával összefüggő átme­neti és végrehajtási rendelkezések tárgyában kibocsátott 6.080/1938. M. E. számú rendelet módosítása tárgyában. Az 1938. évi XV. t.-c. 2. §-ában kapott utasí­tás alapján a m. kir. minisztérium által a sajtó­kamara felállításával összefüggő átmeneti és végrehajtási rendelkezések tárgyában kibocsá­tott 6.080/1938. M. E. szám­i rendelet 2. §-ában a kamarai tagfelvételi bizottsághoz intézett fel­vételi kérelmek elbírálására megállapított határidő 1939. évi január hó 15. napjáig hosz­­szabbittatik meg. Budapest, 1938. évi november hó 30.-án. Dr. vitéz Imrédy Béla s. k. m. kir. miniszterelnök. A m­. kir. földmivelésügyi miniszter 104.727/1938. F. M. számú rendelete a lovak és öszvérek őszi összeírása és állat­orvosi vizsgálatáról szóló 54.107/1938. F. M. számú rendelet módosítása tárgyában. Az állategészségügyről szóló 1928 : XIX. t.-c. 39. §-a első bekezdésének 4. pontjában, illető­leg második bekezdésében kapott felhatalma­zás alapján a következőket rendelem. 1­ §• A lovak és öszvérek őszi összeírása és állat­orvosi vizsgálata tárgyában kiadott 54.107/ 1938. F. M. számú rendelet (Budapesti Köz­löny 1938. évi augusztus hó 4.-­ 172. sz.) 7. §-áinak (1) és (2) bekezdésében foglalt ren­delkezések helyébe a következő rendelkezés l­ép : Olyan lóra, vagy öszvérre, amely az 1937. évi szeptember hó 15. napjától 25. napjáig vég­zett őszi összeírás idejében a 2 éves kort betöl­tötte, marhalevelet kiállítani és az ilyen lóra vagy öszvérre vonatkozó marhalevelet kezelni (tulajdonjogátruházási nyilatkozattal ellátni, állategészségügyi bizonyítványt megújítani, új irányítást rávezetni) csak akkor szabad, ha a ló vagy öszvér tulajdonosa érvényes Lóvizsgá­lati igazolványt fel tud mutatni. 2. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1938. évi november hó 30.-án. M. kir. földmivelésügyi miniszter. A m. kir. kereskedelemi és közlekedésügyi miniszternek 48.905/1038. K. K. M. számú rendelete telephelyen a közönség rendelkezésére tartott gépjáróművel űzött bérkocsiiparra kiadható iparengedélyek és az üzemben tartható gép­járóművek számának megállapítása tárgyában kiadott 35.000/1036. K. K. M. számú rendelet részbeni módosításáról. 1. §• Hivatali elődöm 35.000/1936. K. K. M. számú rendeletének 2. §-ában foglalt korlá­tozó rendelkezését Budapest székesfővárosra vonatkozólag módosítom és megengedem, hogy a székesfőváros polgármestere, a telephelyen a közönség rendelkezésére tartott gépjáró­művel űzött bérkocsiiparra, a már kiadott iparengedélyeken felül, további ötven újabb iparengedélyt adjon ki. 2. §■ Az új iparengedélyek kiadására vonatkozó­lag, az iparigazolványok és az iparengedélyek kiadásának ideiglenes felfüggesztése tárgyában kiadott 5.850/1938. M. E. számú rendelet 2. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók, miért is az iparengedélyek kiadására irányuló kérelmek az 1922 : XII. t.-c. 39. §-ában előírt módon Budapest, székesfőváros polgármesteré­nél terjesztendők elő, aki azokat döntés végett, javaslata kíséretében, hozzám felterjeszteni tartozik. 3. §. A jelen rendelet alapján iparengedély csupán természetes személyek részére adható ki. 4. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1938. évi november hó 9.-én. Kunder Antal s. k. m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter. A m. kir. pénzügyminiszternek 156.189/1938. számú rendelete a vagyonváltság fizetése szempontjából a búza 1938. évi december havi árának megállapí­tásáról. A vagyonváltságról­­ szóló II. törvény, az 1921 : XLV. t.-c. I. fejezete értelmében a mező­­gazdasági ingatlanok vagyonváltsága fejében fizetendő búza árát — a törvényben adott fel­hatalmazás alapján a földmivelésügyi miniszter úrral egyetértőleg —­ 1938. évi december hónapra szóló érvénnyel métermázsánként 20 pengőben állapítom meg. Budapest, 1938. évi november hó 30.-án. A miniszter helyett : Dr. Szász Lajos s. k. államtitkár. A magyar királyi belügyminiszter az Izsáki Szenczi Molnár Albert Református Keresztyén Ifjúsági Egyesület (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár­megye) alapszabályait 168.694/1938. B. M. VII. a. szám alatt látlamozta.

Next