Budapesti Közlöny, 1938. december (72. évfolyam, 270-294. szám)

1938-12-01 / 270. szám

1938 december 1. — 270. szám. Budapesti Közlöny A magyar királyi belügyminiszter a Magyar Néprajzi Társaság (Budapest) módosított alap­szabályait 171.337/1938. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. A magyar királyi belügyminiszter a Pécsi Ünnepi Játékok Barátainak Társasága alap­szabályait 171.779/1938. B. M. VII. a. szám alatt láttamozta. *4 magyar királyi belügyminiszter a Túrai önkéntes Tűzoltótestület (Pest-Pilis-Solt-Kis­­kun vármegye) módosított alapszabályait 178.208/1938. B. M. VII. a. szám alatt látta­mozta. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter Veszprém vármegye közönségéhez 51.238/1938. szám alatt intézett rendeletével a vármegye közönsége részére az 1927. évi május hó 2.-án 60.154/1927. K. M. számú Engedély­­okirattal engedélyezett és a 46.155/1937. XI. K. K. M. számú rendelettel érvényében meg­hosszabbított útvámszedési jog érvényét az 1939. évi december hó 31.-éig meghosszabbí­totta. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter a Londonban megjelenő „News Review“ című angol hetilaptól a postai szállítás jogát megvonta. (131.196/1938. IV. 4. szám.) 72.138/1938. A. I. szám. Pályázati hirdetmény. A M. Kir. Államvasutak igazgatósága pályá­zatot hirdet a Máv. Betegségi Biztosító Inté­zete nagybányai vitéz Horthy Miklós kórháza és központi rendelője igazgató-főorvosi állá­sára. Igazgató-főorvos csak az lehet, aki egyete­mes orvostudori oklevéllel és alapos orvosi képzettséggel bír, ezenfelül pedig a kórház és rendelő tudományos és egyéb irányú vezetésére megfelelő szakavatottsággal rendelkezik. Az igazgató-főorvosi állás csak Máv. orvos­­tisztviselővel tölthető be, miért is amennyiben nem Máv. orvos-tisztviselővel töltetnék be az állás, úgy a kijelölt orvos csak a Máv. V. fiz. oszt. 3. fokozatába való kinevezés után része­síthető a megbízásban. A megbízás tartama alatt az igazgató-főorvos az államvasúti fizetésen és annak járulékain felül a Máv. Betegségi Biztosító Intézete vá­lasztmánya által megállapított havi 380 pengő külön díjazásban is részesül. A megbízás tar­tama alatt azonban az igazgató-főorvos magán­­gyakorlatot nem folytathat, más állást nem vállalhat és teljes tevékenységét az intézetnek köteles szentelni. A M. Kir. Államvasutak igazgatóságához címzett bélyegtelen pályázati kérvényt a Máv. Igazgatóság A. I. osztályához (Budapest, VI., Andrássy­ út 73. szám, földszint 40. ajtó) leg­későbben 1938. évi december hó 15.-én déli 12 óráig kell benyújtani vagy legkésőbb ez idő­pontig postán fenti címre feladni. A pályázati kérvényhez okvetlenül csatolni kell a követ­kező okmányokat vagy azok hitelesített máso­latait : születési anyakönyvi kivonat, honossági vagy illetőségi bizonyítvány, erkölcsi bizonyít­vány, orvosi oklevél (eredeti vagy egyetemi másolat), szakorvosi igazolás, a múltban viselt s a jelenlegi állásokra vonatkozó működési bizonyítvány, jelenleg viselt állások jövedelmé­nek igazolása, orvosi kamarai tagság igazolása, az egyes orvosi szigorlatokra vonatkozó bizo­nyítványok, a tudományos működést igazoló könyvek, cikkek jegyzék kíséretében, végül az igazgatóság főorvosi hivatalában átveendő űr­lapon kiállított önéletleírás. A M. Kir. Államvasutak, illetőleg a Máv. Betegségi Biztosító Intézete szolgálatában álló orvosoknak nem kell okmányt csatolniok, csupán tudományos működésüket kell igazol­­niok. Budapest, 1938. évi november hó 25.-én. A M. Kir. Államvasutak *22740 igazgatósága. 385/1938—39. etsz. Hirdetés. I. A Szegeden elhelyezett m. kir. Ferenc József-tudományegyetem mind a négy tudo­­mánykarán (jog- és államtudományi-, orvos­­tudományi-, bölcsészet-, nyelv- és történet­­tudományi-, valamint matematikai- és termé­szettudományi karon) az 1938—39. tanév II. felére szóló rendes beiratkozások 1939. évi január hó 7-től 18-ig bezárólag tartanak. Akik valamely elháríthatatlan akadály miatt a fent jelzett szabályszerű határidőn belül nem iratkozhatnak be, akadályoztatásukat igazoló hiteles okmánnyal felszerelt és 1939. évi január hó 18.-ig benyújtandó folyamodványukban 1939. évi február hó 6.-ig beiratkozási halasz­tást kérhetnek az illetékes karok dékánjaitól. A beiratkozás elhalasztása iránti kérvényben megjelölendő az a nap, amelyen folyamodó be­iratkozás végett személyesen megjelenhetik. Az utólagos beiratkozásra engedélyezhető végső határidő 1939. évi február hó 6.-án túl semmi esetre sem terjedhet. Az utólagos beiratkozási engedély megadása a folyamodó hallgatót a kezdő előadások láto­gatása alól — ha csak abban a betegség nem akadályozza — nem mentesíti. Az előadások 1939. évi január hó 23.-án kezdődnek. II. A félévi tandíj 102 pengő. A beiratkozó hallgatók ezen felül mellékdíj címén féléven­ként 40 pengőt, fenntartási pótdíj címén ugyan­csak félévenként 24 pengőt és az első ízben iratkozók iktatási díj fejében még további 10 pengőt fizetnek. A fenntartási pótdíjat a hallgatók a tandíj­mentesség arányában fizetik, vagyis a teljes fizető a teljes pótdíjat, a háromnegyedes fizető a pótdíj háromnegyed részét, a félfizető a pót­­díjnak felét, az egynegyedfizető a pótdíjnak egynegyed részét fizeti, míg az egész tandíjmen­tes a pótdíj fizetése alól is mentes. A rendkívüli hallgatók, valamint az Apponyi­­kollégiumi tanárjelölt hallgatók és az egyetemre beiratkozó Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola-i hallgatók szintén a részükre meg­állapított tandíj arányában leszállított pótdíjat fizetnek, melyről a kari hirdetési táblákon nyernek kellő tájékoztatást. A vagyontalan köztisztviselők és vagyontalan özvegyek kiskorú gyermekei, valamint vagyon­talan teljesen árvák, amennyiben e minőségü­ket igazolni tudják és tanulmányaik végzésé­ben megfelelő szorgalmat és előmenetelt tanú­­sítottak, azaz félévenként sikerrel kollokváltak és az előírt vizsgálataikat, illetőleg szigorlatai­kat a szabályszerű időben megfelelő eredmény­nyel letették, s a megállapított tandíj felének, mint tandíjkedvezménynek elengedését kérhe­tik az illetékes tudománykaroktól. Az első év első felében ez a kedvezmény csakis akkor ad­ható meg, ha folyamodó az érettségi bizonyít­ványban a tantárgyaknak több, mint fele részé­ből legalább is jó osztályzatot igazol. Azok, akik a köztisztviselői tandíjkedvez­ményre és ezen kívü­l tandíjmentességre is igényt tartanak, mindkét folyamodványt egy­szerre kötelesek benyújtani, mert utólag sem köztisztviselői kedvezményt, sem tandíjmentes­séget nem lehet kérni. Az egyetemeken és főiskolákon rendes hall­gatókul felvett hadiárvákat és hadigyámoltakat az 1933. évi VII. t.­c. 28. íj­ának 4. bekezdése értelmében teljes tandíjmentesség illeti meg a tandíjmentesség szempontjából kötelező kollok­viumok általában „jeles“ eredményű letétele, továbbá a bölcsészettudományi karokon, avagy más főiskolákon a tanárvizsgálati szabályza­tokban meghatározott határidőben az előírt vizsgáknak sikeres letétele esetében. Az 1938. évi IV. t.-c. 15. §-ának 1. bekezdése értelmében tűzharcosoknak egyetemeken és fő­iskolákon általános „jó“ tanulmányi eredmény­nyel tanulmányokat folytató gyermekei — az illető egyetemre vagy főiskolára megállapított tandíjmentességi százalékon belül a tandíjmen­tességért és minden egyéb díj alóli mentessé­gért, valamint tanulmányi segélyért, ösztön­­díjért, avagy más kedvezményért folyamodók között egyenlő feltételek mellett elsőbbséget élveznek. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete értelmében ugyanez az elsőbbség illeti meg az „Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Önkéntes Nemzeti Munkaszolgálatá“-ban iga­zoltan résztvevő hallgatókat is. Tandíjmentességben csak olyan szegény, illetőleg vagyontalan rendes egyetemi hallgató részesülhet, aki erre a jótéteményre kifogásta­lan magaviseletével, szorgalmával, tanulmányi előmenetelével érdemeket szerzett. A szegénység hitelesen és a vagyoni viszo­nyok részletes feltüntetésével a belügyminisz­térium által előírt minta szerint kiállítandó szegénységi bizonyítvánnyal igazolandó. Ez a szegénységi bizonyítvány is csak akkor fogadható el, ha azt a szülő, illetőleg az árva, vagy a nagykorú folyamodó lakhelyére illeté­kes hatóság állít­ja ki s ha a bizonyítvány egy évnél nem régibb keletű. A szülők anyagi helyzetének elhallgatásával, csak a hallgató vagyontalanságát igazoló sze­génységi bizonyítvány nem vétetik figyelembe. A tandíjmentességért folyamodók ösztön­díjukat, vagy bármely egyéb közsegélyüket a tandíjmentesség elvesztésének és fegyelmi bün­tetésnek terhe alatt a kari dékáni hivatalokban bejelenteni és azokat kérvényükben is lelki­ismeretesen feltüntetni kötelesek. A tandíjkedvezmény, illetőleg tandíjmentes­ség elnyeréséhez szükséges feltételekről, így az Apponyi-kollégiumi hallgatók és a Polgári Is­kolai Tanárképző Főiskolának az egyetemre beírt tanárjelölt hallgatói részére biztosított tan­díjkedvezményekről az egyetem kiadásában megjelent és az első ízben történő beiratkozás előtt díjmentesen kiadott, egyébként pedig a központi épület kapujánál 20 fillérért besze­rezhető „A m. kir. Ferenc József-tudomány­egyetem Tájékoztatója . . . .“ című kiadvány nyújt részletes felvilágosítást. A tandíjmentesség és köztisztviselői tandíj­kedvezmény iránti kérvények az illetékes tudo­mánykar tanártestületéhez címezve, valameny­­nyi tudománykaron 1939. évi január hó 7.-ig nyújthatók be. A tandíjmentességi kérvényhez csatolandók : 1. Szegénységi bizonyítvány. 2. Az előadások szorgalmas látogatását és tanulmányi jeles és jó előmenetelt igazoló bizo­nyítványok (az I. félévükre beiratkozóknál eredeti érettségi bizonyítvány, a folytatólagos beiratkozóknál pedig eredeti leckekönyv és egyéb bizonyítvány). Az állami tisztviselők és tanférfiak gyer­mekei szegénységi bizonyítvány helyett va­gyontalansági bizonyítványt mutathatnak be. Hiányosan felszerelt, valamint az előírt ha­táridőn túl benyújtott kérvények érdemleges tárgyalás mellőzésével visszautasíttatnak. A tandíjmentességi kérvények fölött a tudo­mánykarok határoznak és a tandíjmentességért, illetőleg tandíjkedvezményért folyamodó hall­gatók a tandíjmentesség tárgyában hozott kari határozatnak a hirdetési táblákon történő közzététele után a kérvényükre hozott végzésü­ket azonnal kötelesek a dékáni hivataltól át­venni és az alapon 8 napon belül a quaesturá­­ban beiratkozni. Az előadások látogatása a tandíjmentességért folyamodókra is kezdettől fogva kötelező. III. A hatályban lévő törvények és szabályok értelmében azok, akik a m. kir. Ferenc József­­tudományegyetemnek még nem voltak hall­gatói, vagy akik tanulmányaikat ott két félévre, vagy annál hosszabb időre megszakították, ille­tőleg távozási bizonyítványt váltottak ki, avagy akik az egyetem azon tudománykarán kívánják tanulmányaikat folytatni, amelynek nem beiktatott hallgatói,­­ az egyetemnek jog- és államtudományi-, orvostudományi-, böl­csészet-, nyelv- és történettudományi-, valamint matematikai- és természettudományi karára engedély alapján iratkozhatnak be. A felvételi-, illetőleg beiratkozási engedély iránti kérvényt a kar tanártestületéhez címezve 1938. évi december hó 31.-ig annak a tudománykarnak a dékáni hivatalában kell benyújtani (postán is beküldhető), amely karra folyamodó beirat­kozni kíván. Akik az egyetem gyógyszerészeti tanfolya­mára óhajtják magukat felvétetni, a tanfolyam .

Next