Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1938. december (72. évfolyam, 270-294. szám)

1938-12-01 / 270. szám értesítője

2 fekvő házra 545 e. i. sz. a. udvarral és szódaviz­­gyártó üzemmel a Beltelekben 1293 P 08 f kikiáltási árban özv. Parais Gáborné Szüllöy Erzsébet G. 10. sorszám alatti haszonélvezeti jogának fenntartása mellett, — « ugyanabban" a betétben A. II. 2—3. sorszám, 2125., 2124/2. érszám alatt foglalt a Tarlódombon levő 215 négyszögöl területen fekvő házra és udvarra s 1 kát. hold 963 négyszögöl területű szántóra 2141 P 50 f kikiáltási árban, — ugyanannak a fent említett ha­szonélvezeti jognak épségben tartásával, — ugyanabban a betétben A. .+ 1. sorsz., 3859. hrsz. alatt foglalt Panyádon fekvő 4 kat. hold 506 négy­szögöl területű szántóra 2050 P kikiáltási árban, ugyan­annak a fent körülírt haszonélvezeti jognak fenntar­tása mellett. Ha a fent körülírt ingatlanok a haszonélvezeti jog fenntartásával oly árban adatnának el, mely a haszon­­élvezeti jog telekkönyvi bejegyzését megelőző teher­tételek fedezete szempontjából 2810 pengőben megálla­pított összeget meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik és az ingatlant a szolgalmi jog fenntartása nél­kül a kitűzött határnapon újabban elárverezik. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Vésztő község­házánál leendő megtartására 1938. évi december hó 29. napjának d. e. 9 óráját tűzi ki és az árverési felté­teleket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a követ­kezőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá kerülő ingatlant éspedig az I. fi.2. sorszám alattiakat a kikiáltási ár felénél, a II. 2—3. 1+ 1. sorszám alattiakat a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet vevő köte­les a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kiegé­­szíteni. Szeghalom, 1938. évi június hó 30. napján. A szeghalmi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi ható­ság. N­F 16095 csődhirdetmény. Csőd. Csb. 89/1937. szám. Dr. Érsek Lajos kir. tör­vényszéki bíró, mint csődbiztos közhírré teszi, hogy a gyulai kir. törvényszéknél a m. kir. kincstár, mint néhai Misecska Mihály volt tótkomlósi lakos hagya­tékának szállományi örököse közadós ellen folyamat­ban levő csődügyben a tömeggondnok által bemuta­tott és a csődválasztmány által megvizsgált felosztási tervet jóváhagyta. A hitelezők a felosztási tervet a kir. törvényszék hivatalos helyiségében (Erdélyi Sándor-utca 12. szám, I. em. 81. ajtó), vagy dr. Martin Sándor tótkomlósi lakos ügyvédnél, mint tömeggondnoknál megtekinthe­tik és a felosztási terv ellen észrevételeiket e hirdet­mény közzétételétől számított 15 nap alatt a csődbiz­­tosnál írásban beadhatják. A netán beadandó észrevételek tárgyalására 1938. évi december hó 15. napjának d. e. 9 órája van ki­tűzve a kir. törvényszéknek fent megjelölt hivatalos helyiségébe. Gyula, 1938. évi november hó 25. napján. Dr. Érsek Lajos kir. törvényszéki biró, mint csőd­­biztos. F 16092 Csődön­kivüli kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 42255/1938. szám. Stern Istvánná sz. Juszt Gizella (Budapest, Damjanich­­utca 23.) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHÉ. textilszakmai fiókjánál (Budapest, V., Alkot­mány­ utca 8. sz. a.), 1938. december 5. napján, K12 órakor tartják meg. 1938. november 29. Országos In­tet­­védő Egylet. F 16121 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 2621/1938. szám.­­Guttfreund Pálné szül. Guttmann Jolán, decsi szatócs ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós köteles tartozásainak 54%-át az egy­ességet jogerősen jóvá­hagyó végzésnek a hivatalos lapban való közzétételétől számított 30-ik napon kezdődő 10 havi egyenlő részlet­ben. Kezesek : Guttmann Ferenc és Gutfreund Pál. Budapest, 1938. november 30. Országos Hitelvédő Egy­let.­­ F 16122 Csődönkivüli kény­szer egy­esség. Ke. 42026/1938. szám. Özv. Glück Gézáné szül. Z­ohn Adelheid, budapesti (X., Jászberényi­ u. 12. sz. a.) papírkereskedő ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós köteles tartozá­sainak 55%-át az egyességet jogerősen jóváhagyó vég­zésnek a hivatalos lapban való közzétételétől számított 30-ik napon kezdődő tíz havi egyenlő részletben meg­fizetni. Kezes : Dr. Darvas Miklós. Budapest, 1938. november 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 16123 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 7552/1938. szám. Halász László gödöllői borkereskedő ügyében a létre­jött magánegyesség szerint adós­köteles tartozásainak 50%-át az egyességet jogerősen jóváhagyó végzésnek a hiv­­lapban való közzétételétől számított 30. napon kezdődő 10 havi egyenlő részletben megfizetni. Keze­sek : Halász Jenő 600.— P. Tóth Lajos 600.— P és özv. Cserenyez Jánosné 800.— P erejéig. Budapest, 1939. november 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 16124 Csődönkivüli kény­szer egy­esség. Ke. 2521/1938. szám. Kiss Testvérek seregélyesi divatárukereskedő cég és tagjai Kiss Mihály és Kiss Sándor ügyében a létrejött magánegyesség szerint adósok kötelesek tartozásaik 50%-át az egyességet jogerősen jóváhagyó végzésnek a hiv­­lapban való közzétételétől számított 30-ik napon kezdődő 10 havi egyenlő részletben megfizetni. 7.000­­ ingatlanbekebelezés. Kezesek: Kiss Mihályné és Kiss­ Nándorné az egyességi hányad, Klein Árpád 25% ere­jéig. Budapest, 1938. november 30. Országos Hitelvédő Egylet. F 16125 Gondnokság. Gondnokság. P. 3597/1938/14. szám. A miskolci kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Szent Imrey Ilona Julianna 31 éves abaujbaktai lakost az 1938. évi októ­ber hó 29. napján jogerőre emelkedett P. 3597/10—1938. számú ítélettel az 1877 : XX. t.-c. 28. §-ának a) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Miskolc, 1938. évi november hó 7. napján. A miskolci kir. törvényszék. F 16093 Idézések. Idézés: P. 2821/1937/9. szám. A szombathelyi királyi törvényszék mint hitbizományi biróság közhírré teszi, hogy mezőszegedi Szegedy Antal által alapított hitbizo­­mány ügyében báró Szegedy Ensch Sándor hitbizo­mányi birtokos azt a kérelmet terjesztette elő, hogy a hitbizományi biróság hagyja jóvá azt a jogügyletet, amellyel a kövesskuti 1. számú telekkönyvi betétben 38. sorszám, 604. sorszám alatt felvett 2 skat. hold 1325 négyszögöl nagyságú ut és árok tulajdonjogát Salköves­­kut községre ruházta át. A kir. törvényszék a kérelem tárgyában elrendelte az érdekeltek meghallgatását és erre határnapul 1938. évi december hó 17. (tizenhét) napjának d. e. 10 óráját tűzte ki (I. em. 50. ajtószám). Erre a határnapra a várományosokat — a közvet­lenül idézett első három várományos kivételével — e hirdetmény útján azzal a figyelmeztetéssel idézi meg, hogy a tárgyalásról való elmaradásuk az ügy elintézését nem gátolja. Szombathely, 1938. évi november hó 15. napján. A szombathelyi kir. törvényszék, mint hitbizo­­mányi biróság. 7844 Idézés. P. 1619/1937/9. szám. A szombathelyi királyi törvényszék mint hit­bizományi bíróság közhírré teszi, hogy mezőszegedi Szegedy Antal által alapított hitbizo­­mány ügyében a hitbizományi birtokos azt a kérelmet terjesztette elő, hogy a hitbizományi bíróság a zárlati jövedelemből a hitbizományi birtokos részére havi 750 pengőt, kiskorú báró Szegedy Ensch Sándor I. váro­mányos részére havi 400 P, kiskorú báró Szegedy Ensch Antal II. várományos részére havi 180 pengő, végül kiskorú báró Szegedy Ensch Éva részére havi 240 P tartásdíjat szakítson ki. A kir. törvényszék a kérelem tárgyában elrendeli az érdekeitek meghallgatását és erre határnapul 1938. évi december hó 17. napjának délelőtt H0 óráját tűzte ki (I. em. 56. ajtószám). Erre a határnapra a várományosokat a közvetlenül idézett első három várományos kivételével a hirdetmény utján azzal a figyelmeztetéssel idézi meg, hogy a tár­gyalásról való elmaradásuk az ügy elintézését nem gátolja. Szombathely, 1938. évi november hó 15. nap­ján. A szombathelyi kir. törvényszék mint hitbizományi biróság. 7845 Idézés. P. 1155/1937/12. szám. A szombathelyi királyi törvényszék mint fhifibizományi biróság közhírré teszi, hogy a mezőszegedi Szegedy Antal által alapított hit­­bizomány ügyében dr. Smidéliusz Jenő ügyész a hit­­bizományi zárgondnok útján azt a kérelmet terjesz­tette elő, hogy a hitbizományi bíróság hagy­­ja jóvá azt a nyugdíjszerződést, amely közte és a hitbizományi birtokos között létrejött. A kir. törvényszék a kérelem tárgyában elrendelte az érdekeltek meghallgatását és erre határnapul 1938. évi december hó 17. (tizenhetedik) napjának délelőtt 11 óráját tűzte ki (I. em. 56. ajtószám). Erre a határnapra a várományosokat — közvetlenül idézett első három várományos kivételével — e­­hir­detmény utján azzal a figyelmeztetéssel idézi meg, hogy a tárgyalásról elmaradásuk az ügy elintézését nem gátolja. Szombathely, 1938. évi november hó 15. nap­ján. A szombathelyi kir. törvényszék. 7846 Oki­ratm­egsemmi­sitések. Okiratmegsemmisités. P. 12572/1938. sz. A pestvidéki kir. törvényszék közhírré teszi, hogy az állítólag elve­szett következő váltó : összege 3.636 pengő, kelte : 1938. július 25., lejárata : 1938. november 25., elfogadó : Hannover Miksa aszódi lakos, kibocsájtó : Hanover Miksáné, megsemmisítése iránt az eljárást Magyar-Olasz Bank Rt. budapesti bej. cég kérelmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított 45 nap alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező eset­ben a biróság azt a jelzett határidő letelte után a folya­modó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Budapest, 1938. évi október hó 20. napján. A pestvidéki kir. törvényszék. F 16090 Okiratmegsemmisités. 5918/1938. kig. szám. Németh Ferenc kutasi lakos nevére Kutas községben, 1938. évi junius hó 18-án 879. iktatószám és 997.851. törvény­hatósági szám alatt kiállított 4 drb 1938. évi március hó 20-iki kese szőrű­­ göbe és 2 ártány és 1 drb vörös­­ártány sertések marhalevele elveszett. Megsemmisítem. Nagyatád, 1938. évi november hó 25-én. Nagyatádi járás főszolgabirája. 7680 Okiratmegsemmisítés. Szöllősi Imre 1910. január 9-én Hódmezővásárhelyen született, kovácssegéd a m. kir. rendőrség szegedi kapitánysága által 1980. június 2-án kiállított 4505. g. számú motorkerékpár és személygép­kocsi vezetésére jogosító igazolványát elvesztette. Ér­vénytel­enitem. Szeged, 1938. évi november hó 21. napján. M. kir. rendőrség szegedi kapitánysága. 7794 Okiratmegsemmisités. 314/2. 1938. fk. I. gvez. ig. sz. Farkas Rudolf kispesti lakos részére hivatalom által kiállított 314. sorszámú személyszállító és teherszállító gépkocsivezetői igazolványát elvesztette. Érvénytelennek nyilvánítom, helyette a mai napon másodlatot állítottam ki. Budapest, 1938. évi november hó 22-én. A m. kir. rendőrség budapesti főkapitány­ságának közigazgatási osztálya. 7639 Okiratmegsemmisítés. 54412/2. 1938. fk. I. gvez. ig. sz. Link István budapesti lakos részére hivatalom által kiállított 54412. sorszámú motorkerékpárvezetői igazol­ványát elvesztette. Érvénytelennek nyilvánítom, helyette a mai napon másodlatot állítottam ki. Budapest, 1938. évi november hó 22-én. A m. kir. rendőrség­­ budapesti főkapitány­ságának közigazgatási osztálya. 7619 Okiratmegsemmisités. 13190/1. 1938. fk. I. gvez. ig. sz. Bata Eman jászárokszállási lakos részére hivatalom által kiállított 13190. sorszámú személyszállító, teher­szállító gépkocsivezetői, motorkerékpárvezetői igazol­ványát elvesztette. Érvénytelennek nyilvánítom, helyette a mai napon másodlatot állítottam ki. Budapest, 1938. évi november hó 22-én. A m. kir. rendőrség budapesti főkapitány­ságának közigazgatási osztálya. 7565 Okiratmegsemmisités. 39894/2. 1938. fk. I. gvez. ig. sz. Wursner Gyula budapesti lakos, részére hivatalom által kiállított 39894. sorszámú személyszállító és teher­szállító gépkocsivezetői igazolványát elvesztette. Érvénytelennek nyilvánítom, helyette a mai napon másodlatot állítottam ki. Budapest, 1938. évi november hó 22-én. A m. kir. rendőrség budapesti főkapitány­ságának közigazgatási osztálya. 7546 Okiratmegsemmisités. 12997/1. 1938. fk. I. gvez. ig. sz. Stumes Lipót budapesti lakos részére hivatalom által kiállított 12997. sorszámú motorkerékpárvezetői igazol­ványát elvesztette. Érvénytelennek nyilvánítom, helyette a mai napon másodlatot állítottam ki. Budapest, 1938. évi november hó 22-én. A m. kir. rendőrség budapesti fő­kapitány­ságának közigazgatási osztálya. 7514 Okiratmegsemmisítés. 39324/2. 1938. fk. I. gvez. ig. sz. Dr. Lengyel Sándor újpesti lakos részére hivatalom által kiállított 39324. sorszámú személyszállító gépkocsi­vezetői, motorkerékpárvezetői igazolványát elvesztette. Érvénytelennek nyilvánítom, helyette a mai napon másodlatot állítottam ki. Budapest, 1938. évi november hó 19. napján. A m. kir. rendőrség budapesti főkapi­tányságának közigazgatási osztálya. 7510 Okiratmegsemmisités. ad BU 1 892/8. 1938. fk. I. szám. Horváth Sándor simasági lakos nevén álló nyilvántar­tott BU-692. forgalmi rendszámú gépjáróműnek hiva­talom által kiállított forgalmi engedélye elveszett. Amennyiben azt jelen hirdetmény megjelenésétől szá­mított egy hónapon belül hivatalomnál nem mutatják be, érvénytelennek fogom nyilvánítani és helyette má­sodlatot állítok ki. Budapest, 1938. évi október hó 28. napján. A m. kir. rendőrség budapesti főkapitányságá­nak közigazgatási osztálya. 7111 Okiratmegsemmisités. 5020/1938. kig. sz. Kreiszmann Sándor zombai lakos bejelentette, hogy 2097. jkvi és G. 607.208. sorszám alatt 1936. október 27-én Újvári István zombai lakos nevére kiállított 1 dr. 1929. április 13-án szül. sárga, herész, hóka leírású lóról szóló és nevére 1095. jkvi szám alatt 1936. október 27-én átirt marhalevelét elvesztette, az megsemmisítem. Bonyhád, 1938. évi október hó 24-én. Tolnavármegye völgységi járásának főszolgabirája. 7693 Okiratmegsemmisités. 3010/1. 1938. sz. Bozó Balázsné mindszenti lakos 1924. évi vöröstarka tehenéről szóló marhalevele, mely Mindszenten, 1938. augusztus 13-án 549/1938. jegyzőkönyvi szám alatt lett kiállítva és Mindszenten 2808/1938. szám alatt lett nevére átírva, elveszett. Megsemmisítem. Mindszent, 1938. évi novem­ber hó 17. napján. A mindszenti járás főszolgabirája. 7784 Okiratmegsemmisités. 3455/1938. szám. Vit Bélteki László de­re­kegy­házi lakos 1916. évi pej. kanca, h. b. 1. kesely lováról szóló marhalevele elveszett. Megsemmi­sítem. Mindszent, 1938. évi november hó 17-én. A mind­szenti járás főszolgabirája. 7785 Okiratmegsemmisités. 4843/1938. szám. Jancsó István jobbágyi lakos 2 drb szarvasmarha-tinó marhalevele semmis. Színik, 1938. évi november hó 22. napján. A sziráki járás főszolgabirája. 7849 Okiratmegsemmisités. 5157/1938. kig. szám. Eppel Jánosné teveli lakos bejelentette, hogy a teveli marha­levélkezelő által 1817. jévi és 2624­ O. thsági szám alatt 1930. évi szeptember 1-én egy darab 1928. évi vit. pej, kanca, csillagos, bhlk. leírású lováról szóló marha­levelét ismeretlen helyen elvesztette, azt megsemmisí­tem. Bonyhád, 1938. évi november hó 17. napján. Tolna vármegye völgységi járásának főszolgabirája. 7848 A Budaperti Közlöny Hivatalos Értesítője 1935 december 1. — 270. szám.

Next