Budapesti Közlöny, 1939. január (73. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-01 / 1. szám

Budapest, 1939. I Vasárnap, Január 1. HDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar.­­ Ezek a díjak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kia­dóhivatal : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 84 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ * „ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatalos Értesítő. Havonkint Negyedévenkin­t Szám­onkim 4 ar. P 80 f. 14 . 40 . — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke. A m. kir. minisztérium 1938. évi 9.900. M. E. számú rendelete az Országos Tisztviselői Betegsegé­lyezési Alap szolgáltatásainak újabb szabályozása tárgyában. A m. kir. minisztériumnak 9.870/1968. M. E. számú rendelete a bírói uton érvényesíthető legmagasabb kamatra és az Országos Hitelügyi Tanácsra vonatkozó egyes rendelkezések hatályának a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területekre kiterjesztése tárgyában. A m. kir. belügyminiszter 288.200/1938. B. M. számú rendelete. Az országgyűlési képviselőválasztók névjegyzékének kiigazítása. A m. kir. iparügyi miniszternek 73.181/1938. Ip. M. számú rendelete a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken a cseh-Szlovák bányahatóság által kiadott bányászati kutatási engedélyek és megerősített zárt kutatmányok érvényessége tárgyában. A m. kir. pénzügyminiszter 108.695/1938. számú rendelete a vámtarifa 306. számához tartozó magyarázatok módosítása tárgyában. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1938. évi 16.606. számú rendelete a Színművészeti és Filmművészeti Kamarába még fel nem vett, de szerződésben levő színművészek, színházi és filmalkalmazottak ideiglenes működési engedélyéről. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi külügyminiszter előterjesz­tésére Altorjai báró Apor Gábor m. kir. titkos tanácsos, III. fizetési osztályba sorolt rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert a vati­káni m. kir. követség vezetésével és az Apostoli Szentszéknél való képviselettel követi minőség­ben megbízom. Kelt Budapesten, 1938. évi december hó 24. napján. ■ Horthy s. k. Gróf Csáky István s. k. A m. kir. minisztérium 1938. évi 9.900. M. E. számú rendelete az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap szolgáltatásainak újabb szabályozása tárgyában. A m. kir. minisztérium az 1921 : XLVI. t.-c. 1. §-ában, valamint az 1938 : XXXIX. t.-c.-ben nyert felhatalmazás alapján az Országos Tiszt­viselői Betegsegélyezési Alap szolgáltatásainak újabb szabályozása tárgyában a következőket rendeli. I. FEJEZET: Általános határozmányok. 1. §•­­Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap rendeltetése. Az Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap (alábbiakban OTBA) rendeltetése : a) az igényjogosultaknak ingyenes vagy kedvezményes egészségügyi ellátásban részesí­tése, b) az igényjogosultak részére szülés esetén gyermekágyi segély, elhalálozás esetén teme­tési segély folyósítása, c) az igényjogosultak részére egészségügyi intézmények létesítése és fenntartása. 2­ §• Igényjogosultak: (1) Az OTBA szolgáltatásaira igényjogosul­tak : A) tényleges szolgálatban álló alkalmazottak : a) az állami rendszerű fizetési osztályokba tartozó állami tisztviselők, valamint az állami gyakornokok ; b) a főispánok és Budapest székesfőváros főpolgármestere ; c) a rendkívüli követek és meghatalmazott miniszterek ; d) az egyetemi nyilvános rendes, valamint nyilvános rendkívüli tanárok ;­­e) az 1920 : XX. t.-c. hatálya alá tartozó kir. itélőbirák és kir. ügyészek, valamint az 1921 : XXIV. t.-c. alá tartozó szabadalmi bírák, továbbá a m. kir. kincstári jogügyi igazgató­ságnak fizetési csoportokba tartozó tisztviselői; f) az állami tanszemélyzet fizetési fokozatba sorolt tagjai; az állami középiskolai (gimná­ziumi, mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi középiskolai, líceumi), állami középfokú és szakiskolai, továbbá gyógyítva nevelő iskolai helyettes tanárok és óradíjas (óraadó) helyettes tanárok, helyettes testnevelő tanárok és óra­díjas helyettes testnevelő tanárok, helyettes tanítók és óradíjas helyettes tanítók, kézi­­munkatanítónők, segélydíjas tanárok, nevelő­tanárok ; állami mezőgazdasági népiskolai helyettes szaktanítók és óradíjas helyettes szak­tanítók ; állami kisegítő iskolai helyettes taní­tók és óradíjas helyettes tanítók ; állami nép­iskolai segédtanítók és helyettes tanítók ; állami segédóvónők, helyettes óvónők és állandó menedékházvezetőnők ; állami ipari középisko­lai, ipari szakiskolai művezető-gyakornokok és kisegítő művezetők ; g) az állami kezelők és kezelőnők; h) az állami műszaki altisztek, szakaltisztek, I. és II. osztályú altisztek ; i) a pénzügyőrségi altisztek; k) az állami dijnokok és szakdijnokok; l) az állami kisegítő szolgák; m) az állami vas-, acél- és gépgyári tiszt­viselők és tanszemélyzet, továbbá segédtisztek és altisztek; n) az állami kőszénbányászati tisztviselők, segédtisztek és altisztek; o) az országgyűlés mindkét házánál alkal­mazott tisztviselők, kezelők, dijnokok, altisztek és kisegítő szolgák; p) a Fővárosi Közmunkák Tanácsánál alkalmazott tisztviselők, kezelők, dijnokok, altisztek és kisegítő szolgák; r) a kormány kezelése alatt álló közalapok­nál és közalapítványoknál alkalmazott tiszt­viselők, kezelők, dijnokok, altisztek és kisegítő szolgák; s) az államnál és állami intézményeknél szerződés vagy tiszteletdíj mellett alkalma­zottak közül azok, akik nem tartoznak az 1927 : XXI. t.-c. hatálya alá és akiknek az OTBA szolgáltatásaira való igényjogosultságát a pénzügyminiszter, az illetékes miniszterrel egyetértően, esetenként megállapítja ; t) az 1927 : XXI. t.-c. értelmében betegségi biztosítás kötelezettsége alá nem eső vármegyei, városi és községi alkalmazottak; a) a Nem Állami Tanszemélyzet Országos Nyugdíjintézetének kötelékébe tartozó alkal­mazottak közül azok, akiknek az OTBA szol­gáltatásaira való igényjogosultságát a pénzügy­­miniszter, a vallás- és közoktatásügyi minisz­terrel, az óvónők és menedékház vezetőnők tekintetében pedig a belügyminiszterrel egyet­értően megállapítja ; v) a bevett és elismert vallásfelekezetek tény­leges szolgálatban álló lelkészei, segédlelkészei, hitoktatói és kántorai közül azok, akik nem tartoznak az 1927 : XXI. t.-c. hatálya alá és akiknek az OTBA szolgáltatásaira való igény­jogosultságát az egyházi főhatóság meghallga­tása után a pénzügyminiszter a vallás- és köz­­oktatásügyi miniszterrel egyetértően megálla­pítja : z) az OTBA-nál tiszteletdíj mellett alkal­mazott orvosok közül azok, akikre az OTBA szolgáltatásainak kiterjesztését a pénzügy­­miniszter engedélyezi; B) Nyugdíjasok: a) a fenti a)—v) pontokba sorolt csoportok­hoz tartozó és állandó ellátásban (nyugdíjban, kegydíjban) részesülő alkalmazottak ; b) a volt közös minisztériumoknak és a volt közös számvevőszéknek az államkincstár ter­hére, állandó ellátásban részesülő alkalmazot­tai, kivéve a volt közös hadsereg és haditenge­részet ellátásban részesülő tagjait; c) a trianoni békeszerződéssel Magyarország­tól elcsatolt területről Magyarország területére beköltözött azok a vármegyei, városi és községi alkalmazottak, illetőleg azok a községi és köz­orvosok, akik az államkincstár terhére része­sülnek állandó ellátásban.­ ­A lap mai számához csatolva van az 1938. évben közzétett rendeletek mutatója és számjegyzéke. Kgyes­tszám ára 640 fillér­.

Next