Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. január (73. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-01 / 1. szám értesítője

H­V 1. szám. , 1 b­­­r Vasárnap, január 1. A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVAT­A­LOS É­R­T­ESÍT­Ő“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán­ tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. (A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyed­nek,sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Vh. 627/1937., Pk. 2469/1037. szám. Dr. Pálmai Andor budapesti ügyvéd által képviselt Fuchs G. Mérleggyár végrehajtató javára végrehajtást szen­vedő ellen 124 P 08 f tőkekövetelés és járulékai erejéig a hajdúnánási kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt s közbenjárással foganatosítandó kielégítési végrehajtás folytán 1937. évi december hó 31. napján felülfoglalt és 5070 pengőre becsült ingóságokat, közöt­tük villanymotor, cséplőgép, mérleg, végrehajtást szen­vedőnél Hajdúnánáson, Bellegelő 12. szám alatt 1939. évi január hó 13. napjára, délutáni 1 órára ezennel kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénz­­fizetés ellenében, azonban a becsár kétharmad részénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. Hajdú­nánás, 1938. évi december ihó 23. napján. Szabó Béla, kir. bír. végrehajtó. O­F 16618 Árverés. Pk. VII. 725555/1938. szám. Dr. Sauer Zol­tán ügyvéd által képviselt Sötét László és Janász Ödön javára 125 , 08 f tőke és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbíróság 1938. évi 111058. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi október hó 20-án és 27-én lefoglalt 1930 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, az ár­verést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, IX. kerület, Üllői­ út 123. házszám alatt, Becsali csárdában leendő megtartására határidőül 1939. évi január hó 10. napjának délután 5 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútoro­kat, takaréktűzhely, poharak, asztalok, padok, felépit­­mények, söraparat, pult, székek s egyéb ingóságokat el fogom adni. Budapest, 1938. évi december hó 12. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. OF 16617 Árverés, 1938. Pk. V. 722039. szám. Dr. Kelényi Jenő ügyvéd által képviselt Singer és Wolfner Irodalmi Int. R. T. javára 378 P 46 f tőke és több követelés .járu­lékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi 32965. sz. végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi szeptember hó 15-én lefoglalt 8464 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, amink az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, IV. kerület, Pázmány Péter­ tér 5. ház­szám alatti üzlethelyiségben leendő megtartására határ­időid 1939. évi január hó 4. napjának délután 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, köny­vek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében esetleg becsáron alul is —­ de a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiál­tási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi december hó 4. napján. Szabó Sán­dor, kir. kir. végrehajtó. O­F 16615 Árverés. Pk. IX. 729528/1936. szám. Dr. Friedmann Lajos ügyvéd által képviselt Gyarmatáru, kávé- és tea­­behozatali társaság Ság és Társa kft. javára 1637 P 35 f tőke és járulékai erejéig a budapesti közp. kir. járásbíróság 1936. évi 221362. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1936. évi december 10.-én és november 5-én lefoglalt 1172 P (az 1­936. december 10-i jkv. 2—6. és 8—­13. t. a. ingók újrabecsülve 842 pengő + az 1936. november 5-én lefoglalt 1. és 5. t. a. ingók 210 pengő + a 6. t. a. 4 drb szőnyeg 48 pengő, összesen 1172 pengő) becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén — megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltaink javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak vég­rehajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, VI. kerület, Liszt Ferenc­ tér 7. házszám alatt föld­szinten és folytatva VI. kerület, Eötvös­ utca 31. szám, III. emelet 18. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi január hó 3. napjának délután 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rokat, szőnyegek, ámállvány, pult, National kassza, gyorsmérleg, kávé, tea s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacso­nyan» áron esi­k azon­ esetben, na a min­sz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi decemb­er hó 1. napján. Szabó Gábor, kir. kir. végrehajtó. O­F 16613 Árverés. Pk. IX. 727.227/1938. sz. Dr. Szakáll Gyula ügyvéd által képviselt Schmaltz Józsefné javára 130­0 tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. já­rásbíróság 1938. évi 116.257. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi november hó 15. napján lefoglalt és 1.821 P 50­0 becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestelvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán­k üzletében Budapesten, IX. kerület, Soroksári-ut, Dunapark­ teherpályaudvar 4. sz. raktár épületben leendő megtartására határidőül 1939. évi január hó 2. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, szőnye­gek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kí­vánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a ki­kiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi december hó 7. napján. Szabó Sándor, kir. kir. végrehajtó. O 8473 BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Ingatlan árverések. Árverés. 36944/1938. tkvi szám. (VIII. 567/34.) Berlini Viktória Általános Biztosító r. t. Magyarországi Igaz­gatósága végrehajtatónak dr. Papp Miklós végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 114., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 25.000 pengő tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért és a fede­zeti tárgyaláson való megjelenésért ezúttal megállapí­tott 250 pengő költség, továbbá a csatlakozottnak ki­mondott Budapesti Kisipari Hitelintézet r. L 7600 pengő +­ 1217 P 50 f + 1525 P 42 f tőke és jár., Klein I. D. rt. 391 P 97 f tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a budapesti központi kir. járásbíró­ság, mint, tkvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest szív. duna balparti részének 12701. számú tkvi betétében 36045. hrszám alatt felvett, VIII. ker., Zlugonics­ utca 3. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 200 négyszögöl terjedelmű, végrehajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra 135.000 pengő kikiáltási árban. Az árverést 1939. évi január hó 31. napján délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Mark­ó­­utca 25. szám, földszint 39.) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 5%-át készpénzben, vagy az 1912 : LIV. t.-c.­44. ipában, 1911:1. t.-c. 127. §-ában meghatáro­zott árfolyammal számitott óvadékképes értékpapírok­ban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési felté­teleket aláirni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ok ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. u­.-c, 25. §.) Budapest, 1938. évi október hó 8. napján. A budapesti központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 16637 Árverés. 11784/1938. szám. Nemzeti Hitelintézet rt. budapesti bej. cég végrehajtatának Dénesi Istvánná Szabó Magdolna Aranka zalaegerszegi lakos végrehaj­tást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 714 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a zalaeger­szegi kir. járásbíróság területén levő, Zalaegerszeg városban fekvő, s a zalaegerszegi 2260. sz. i­tkvi betét­ben A. + 1. sorszámú, 410. hrszámú ház, udvar, kert a Hunyadi­ utca 2. 6. d. szám alatt a beltelekben ingat­lanra 12000 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi január hó 20. napján déli 12 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé­ben (28. ajtó) fogják megtartani. Az­­írint rés­zi­e kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Zalaegerszeg, 1938. évi szeptember hó 13. napján. A zalaegerszegi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N­F 16619 Árverés. 5008/1938. dk. szám. Hoboli Református Egy­ház végrehajtatának Kelemen István felsőhobosi lakos, végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a­­telekkönyvi hatóság utóajánlatra az újabb ár­verést 1917 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Hóból községben fekvő és a hoboli 309. sz. tjkvben A + II. sorsz., 64/3. hrsz. Kert a Beltetekben, 2. sorsz., 64/5. hrsz. Kert a Beltelek­ben, a holboli 507. sz. tjkvben A. A+ 2. sorsz., 64/2. hrsz. Kert a Beltelekben, 3. sorsz. 64/4. hrsz. Kert a Beltelek­ben megjelölésű ingatlanokra a Vik­t. 155. §-a alapján együttes árverést rendel el 7700 P kikiáltási árban. Viszont a­­hoboli 309. sz. tekvben A. I. 1. sorszám, 238/a/3. hrsz. Szántó a Kisszigetben 165 P, 2. sorsz., 367/b/6. hrsz. Rét a kerti rétben 783 P 20 f, 3. sorsz., 43­7/a/3. hrsz. Szántó a­­Kócsagherékben 275 P, 4. sor­számú, 746/b/2. hrszámu Szántó a Kovácsgeczi irtásban 385 P, 5. sorsz., 1196/a/3. hrsz. Szántó a Károsiban 330 P, 6. sorsz., 811/a/3/a. hrsz. Rét a Nagy lónál 99 pengő, 7. sorsz. a közösben maradt legelőből */» telek után járó illetőség 198 P, továbbá a hoboli 463. sz. tekvben A. I. 2. sorsz., 595/1­. hrsz. Szántó a Körcsói dűlőiben 275 P, 3. sorsz., 790/a. hrsz. .Szántó a Vörös dűlőben 451 P, 4. sorsz., 1132 b. hrsz. Szántó a Meződerékon megjelölésű ingat­lanra 330 P kikiáltási árban a Vht. 155. §-a alapján porcelánkinti árverést rendel el. A hoboli 480. sz. tjkvben A.­­+ 1. sorsz., 1242/a. hrsz. Szántó a Hind­abokornál 222 P 20 f, a hoboli 563. sz. tjkvben A. + 1. sorsz., 1151/l/a. hrsz. Szántó a Károsiban megjelölésű ingatlanból vég­rehajtást szenvedő nevén álló B. II. a.­­ illetőségére 220 P, a hoboli 575. sz. tjkvben A. r-F 1. sorsz., 505. hrsz. Szántó a Szénégetőnél elnevezésű ingatlanból végre­hajtást­­ szenvedő V. illetőségére 40­­/ 50 f, a hoboli 580. sz. tjkvben A. + 1. sorsz., 262/145. hrsz. Szántó a Ragadá­csban (legelőitetmény) 418 P, 2. sorsz., 1196/a/2. hrsz. Szántó a Károsiban 330 P, a hoboli 652. sz. tjkvben A. + 1. sorsz., 2612/1412/b. hrsz. Szántó a Ragadánosban (legelőitetmény) 198 P. Egyes szám ára lá0 fillér ,c!H.tesmjüi

Next