Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. január (73. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-01 / 1. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1939 január 1. — 1. szám. a hoboli 653. sz. tjkvben A.­­+­ 1. sorsz. A közös legelőből ~l a telek után járó illetőségből végrehajtást szenvedő B. 4. a. 30 illetőségére 110 P, a hoboli 676. sz. tjkvben A. + 1. sorsz. A közösben maradt legelőből V s telek után járó legelőilletőség 297 P, A. + 2. sorsz., 859. sersz. Rét a Nagytónál meg­jelölésű ingatlanra 165 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverés a hoboli 489., 652. és 653. sz. tekvben C. 9., C. 2—4., C. 2. sorsz. alatt ifj. Sas Ján­osné szül. Lieber Erzsébet javára, továbbá a hoboli 563. számú tjkvben C. 1. sorszám alatt özv. Magda Pálné szül. Demján Katalin javára bekebelezett szolgalmi jogokat nem érinti. Az árverés a hoboli 653. sz. tjkvben C. 4. sorszám alatt az 5046/1928. tik. sz. végzéssel özv. Sas Jánosné sz. Lieber Erzsébet javára bekebelezett özvegyi haszon­­élvezeti jog fenntartásával kísérlendő meg, amennyiben azonban a haszonélvezetet megelőző cca 600 P jelz. követelés be nem folyna, a haszonélvezetre tekintet nélkül adandó el a terhelt illetőség. Az árverést 1939. évi január hó 11. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (földszint 5. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Sziget­vár, 1936. évi november hó 30. napján. A szigetvári kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 8268 Árverés. 9390/1936. tkvi szám. Freund Terézia végre­­hajtatának Dormet János és neje szül. Erna Róza végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1400 arany­­pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Mérk községben fekvő s a márki 193. számú telek­könyvi betétben A. I. 1—6. sorszám alatt foglalt in­gatlan-illetőségeknek is B. 3. sorszám szerint Dorner Jánosné szül. Érni Róza nevén álló egy­ketted részre 852 pengő, azaz nyolcszázötvenkettő pengő; a márki 864. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 346., 347., 348. helyrajzi szám alatt foglalt Dorner Já­nos és neje szül. Érni Róza nevén álló egy ketted rész illetőségre 2146 pengő, azaz kettőezeregysz­áznegyvenhat pengő ; a mérki 963. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám s 1687. helyrajzi szám alatt foglalt Dorner János és neje szül. Érni Róza nevén álló ingatlanra 550 P, azaz ötszázötven pengő ; végül a mérki 1556. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—21­ sorszám alatt foglalt ingatlanokra 5641 pengő, azaz ötezerhatszáz­­negyvenegy pengő, az ugyanezen számú telekkönyvi betétben A. II. 1—7. sorszám alatt foglalt ingatlanra 400 pengő, azaz négyszáz pengő, végül az ugyanezen számú telekkönyvi betétben A. + 1., 2. sorszám alatt foglalt ingatlanra 505 pengő, azaz ötszázöt pengő becs­értékben, mint ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi február hó 14., azaz tizennegye­dik napján délelőtt 11 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Mátészalka, Kossuth Lajos­ utca 19. sz., földszint 2. ajtó) fogják megtartani. Az árve­résre kerülő ingatlanokat a legkisebb vételárnál ala­csonyabb áron nem lehet eladni. Ez a legkisebb vételár a mérki 193. számú telek­könyvi betétben foglalt illetőségre vonatkozólag 568 pengőnél, azaz ötszázhatvannyolc pengőnél, a mérki 861. számú telekkönyvi betétben foglalt ingatlanra vo­natkozólag 1073 pengőnél, azaz egy ezer he­tvén három pengőnél, a 963. számú telekkönyvi betétben foglalt ingatlanra vonatkozólag 2618 pengőnél, az­az kettőezer­­hatszáznegyvennyolc pengőnél, végül a mérki 1556. számú telekkönyvi betétben foglalt ingatlanokat a ki­kiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegé­szíteni. Mátészalka, 1938. évi október hó 14. napján. A mátészalkai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 16620 10.392/1938. tk. szám. Végzés. A telekkönyvi hatóság Freund Terézia végrehajtatá­­nak­ Dorner János és neje Érni Róza mérki lakosok ellen 1400 al. P tőkekövetelés és jár. erejéig indított végre­hajtási ügyében a 9390/1938. tk. számú árverési hirdet­mény és árverési feltételek azon részét, amely kimondja, hogy az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Mátészalka, Kossuth­ u. 19. szám, földszint 29. ajtószám alatt) való megtartására 1939. évi február hó 14. napjának délelőtti 11 óráját tű­zi ki, olyképen helyesbíti, miszerint kimondja, hogy az árverésnek a telekkönyvi hatóság árverező helyiségében (Mátészalka, Kossuth Lajos­ u. 19. szám, földszint 18. ajtószám alatt) való megtartására 1939. évi február hó 14. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki és erről az érdekelteket értesíti. Mátészalka, 1238. évi november hó 24. napján. A máté­szalkai kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság. N­F 10621 Árverés. 860/1938. tk. szám. Néhai Márton Szeréna férjezett Enyedi Zsigmondné hagyatéki ügyében a fehérgyarmati kir. járásbíróságnak a Pk. 2302/1935—6. számú megkeresése következtében nevezett hagyatéki ingatlanaira a telekkönyvi hatóság az 1881 : LX. t.-c. 201—207. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási ár­verés joghatályával biró árverést, a fehérgyarmati kir. járásbíróság területén levő, Kömörő és Mánd község­ben fekvő, s a kömörői 455. sz. tk­vi betétben : az A. + 1. sorszám, 300/2. hrszám alatt felvett ingatlan 197 P.­­— az A.­­- 2. sorszám, 344/2. hrszám alatt felvett ingatlan 98 P. — az A. + 3. sorszám, 345/2. hrszám alatt felvett ingatlan 185 P. — az A. + 4. sorszám, 499/4. hrszám alatt felvett ingatlan 172 P. — az A. + 5. sorszám, 742/3. hrszám alatt felvett ingatlan 230 P. — az A. 4- 6. sorszám, 743/3. hrszám alatt felvett ingatlan 15 P. — az­­f 7. sorszám, 755/1. hrszám alatt felvett ingatlan 725 P. — az A. + 8. sorszám, 1414/2. hrszám alatt felvett ingatlan 336 P. — az A. + 9. sorszám, 836/2. hrszám alatt felvett ingatlan 590 P. — az A. + 10. sorszám, 837/2. hrszám alatt felvett ingatlan 51 P. — az A. -1­ 11. sorszám, 1128/3. hrszám alatt felvett ingatlan 2509 P. — az A. + 12. sorszám, 1364/2. hrszám alatt felvett ingatlan 36 P, — az A. 4- 13. sorszám, 1239/2. hrszám alatt felvett ingatlan 362 P, — az A.­­+ 14. sorszám, 1240/2. hrszám alatt felvett ingatlan 29 P, — az A. + 15. sorszám, 1241/2. hrszám alatt felvett ingatlan 160 P, — az A. + 16. sorszám, 1242/2. hrszám alatt felvett ingatlan 22 P, — az A. + 17. sorszám, 1765/2. hrszám alatt felvett ingatlan 146 P, — az A. 18. sorszám, 1386/2. hrszám alatt felvett ingatlan 965 P, — az A. 4- 19. sorszám, 1387/2. hrszám alatt felvett ingatlan 965 P, — az A.­­+ 20. sorszám, 1362. hrszám alatt felvett ingatlan és az A. + 21. sorszám, 1363. hrsz. alatt felvett ingatlan 52 ., — a mándi 61. számú tkvi betétben az A. I. 1—3. sorszám, 107., 108., 109. hrszám alatt felvett, néhai Márton Szeréna férj. Enyedi Zsigmondné A részbeni illetőségére 581 pengő, — a anándi 62. sz. tkvi betétben az A. I. 1—2. sor­, 110., 111. hrszám alatt felvett, néhai Márton Szeréna férj. Enyedi Zsigmondné A részbeni illetőségére 107 pengő 50 fillér, a mándi 95. számú tkvi betétben az A. I. 589. sor­szám, 479., 662., 663., 751. hrszám alatt felvett és 30 k fosztó rész közös legelőből néhai Márton Szeréna férj. Enyedi Zsigmondné 1m­ részbeni illetősége 12 P, — a mándi 230. számú tkvi betétben az A.­­+ 1. sor­szám, 383. srszám alatt felvett, néhai Márton Szeréna férj. Enyedi Zsigmondné egész ingatlana 598 P 50 f kikiáltási árban. A megkeresésnek a mándi 144. számú tkvi betéti ingatlanra vonatkozó részét a tkvi hatóság elutasítja, mert néhai Márton Szeréna férj, Enyedi Zsigmondné nem tulajdonos. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Kömörő és Mánd községházánál megtartására Kömörő községbe 1939. évi január hó 16. napjának délutáni 4 óráját és Mánd községbe 1939. évi január hó 16. napjának délelőtt 9 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 :LX. t.-c. 150. §-a, valamint a 24.000/1929. I. M. számú rendelet 14. §-a alapján a következőkben álla­pítja meg : 1. Az árverés alá kerülő mándi 62. és 62. számú tkvi betétekben felvett ingatlanok a kikiáltási ár felé­nél, a többi ingatlanok a kikiáltási áron alul nem adhatók el. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a telek­könyvi hatóságnál (Kossuth Lajos­ tér 11. szám, 3. ajtó) és Kömörő és Mánd község elöljáróságánál tekint­hetők meg. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 (tíz) százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. g-ában, illetve az 1911. évi I. törvénycikk 127. g-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláirni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al . 1908 : XLI. t.-c. 21. §.) Fehérgyarmat, 1938. évi március hó 22. napján. A fehérgyarmati kir. járásbiróság, mint telekkönyvi ható­ság. " N­F 16636 Árverés. 42239/1938 tkvi szám. (VII. 231/25.) Magyar- Olasz Bank r. 1. végrehajta­tónak Soós András Szűcs­­árugyár r.-t végrehajtást szenvedő ellen inditott végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 176. §-a értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 15.000 P tőkekövetelés és járulékai, továbbá a csatlakozottnak kimondott dr. Havas Zsigmond 130 pengő 50 fillér tőke és jár., Meyer Tueg u. Joseph Moski Filiale Leipzig 1785 pengő tőke és jár., Deutsch Manó 416 pengő 25 fillér tőke és jár., Trieszti Általános Biztosító Társulat Magyarországi Igazgatósága 1050 pengő 88 fillér tőke és jár. behaj­tása végett a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság területén lévő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 6566. számú telekkönyvi betétében, 30784. hrszám alatt felvett XIV. kerület, Nagy Lajos király­ útca 167., Kerékgyártó­utca 3., 5. szám alatt fekvő ház, kert és udvarból álló 934.70/ 100 négyszögöl terjedelmű, fent nevezett végre­hajtást szenvedő tulajdonában lévő ingatlanra 906 , kikiáltási árban ; továbbá az ugyanott 6567. számú telekkönyvi betété­ben 30786/1. hrszám alatt felvett VII. kerület, Kerék­­gyártó­ utca 7/a szám alatt fekvő, kertből álló, a be­csatolt adó és becslési bizonyítvány szerint házból is álló 153,60/100 négyszögöl terjedelmű, fent nevezett végrehajtást szenvedő tulajdonában lévő ingatlanra 59.000 pengő kikiáltási árban, az ingatlanokra B. 3., 4., 5, 6., 7., 8., illetve B. 10—11. sorszám alatt Budapest székesfőváros közönsége javára feljegyzett tulajdon­­jogi korlátozások, valamint ezen korlátozás biztosítá­sára C. 1., 2., 5., 7. sorszám alatt 20.000 K, 100.000 K, 140 az. ker., 500 P és C 1. sorszám alatt 200 pengő­­ erejéig ugyanannak javára bekebelezett jelzálogjogok­­ sérelme nélkül Az árverést 1939. évi január hó 31. napján, délután 4 órakor a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­­utca 25., földszint 39.) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül s A kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §., 1911. évi I. t.-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­papírokban a kiküldői,snél letenni, vagy a bánatpénznek­ előleges birói letétbehelyezéséről kiállított letéti elis­mervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltéte­leket aláírni (1881. évi LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ok, 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb igé­­retet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bá­natpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig ki-­ egészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1938. évi november hó 28. napján. A budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 16626 Árverés. 5284/1938. tkvi szám. Sátoraljaújhelyi Nép-­­bank mint Takarékpénztár végrehajtóinak, Tóth Fe­renc végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1681. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében a végrehajtási árverést 229 , 19 fill. védettségi korlátozások alá nem eső költségtőkeköve­­telés, ennek 1938. évi augusztus hó 12-től járó 5 szá­zalékos kamata, 33 pengő 30 fill, már megállapított költség, 26 pengő 25 fill, az árverési hirdetmény közzé­-­ tételével felmerült költség és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 9 , 60 fill. költség és járulékai behajtása végett a Bodrog­halom községben fekvő, s a bodroghalomi 66. sz. betétben A. I. 1—2. sorsz., 1126., 1398/3. b. hrsz. alatt foglalt, B. 1. sorszám szerint Tóth Ferenc (nős Novák Erzsébettel) nevén álló rét illető­ségire 133 pengő 50 fillér kikiáltási árban, a bodrog­­halomi 68. számú betétben A. I. 1—4., 7—12. sorsz. 892., 1146., 1147., 1218., 1672., 1707., 1714., 1720., 1722.,­ 1618. évszám alatt foglalt, B. 3. sorszám szerint ugyan­annak nevén álló szántó illetőségre 592 pengő kikiáltási árban, a bodroghalomi 291. számú betétben­­A. I. 1—3. sorsz., 183., 184., 186. hrszám alatt foglalt, B. 5. sorsz. szerint ugyanannak nevén álló ház, udvar és kert illető­ségére 436 pengő 50 fill. kikiáltási árban, a Bodrog­halomi 292. sz. betétben A. I. 1—8., 10—14. sorsz., 182., 184., 185., 891., 1144., 1145., 1219. hrsz. alatt fog­lalt, B. 1. sorszám szerint ugyanannak nevén álló ház, udvar, kert és szántó illetőségére 1515 pengő kikiáltási árban, ugyanazon betétben A + 2., 3. sorsz., 1610. hrszám alatt foglalt, ugyanannak nevén álló szántó és legelő illetőségre 384 pengő 50 fillér kikiáltási árban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Bodroghalom­ községházánál megtartására 1939. évi január hó 25. (huszonöt) napjának délelőtti 9 (kilenc) óráját tűzte ki. Az árverés alá eső ingatlanokat jószágtestenként a kikiáltási ár felénél, illetve kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlannál a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet senki sem ígér, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bá­natpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni. Sárospatak, 1936. évi augusztus hó 16. napján. A sárospataki kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság. N­F 16622 Csödönkivűli kényszeregyességek. Csödönkivűli kényszeregyesség. Ke. 3905/10. 1938. sz. Az egri kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Klein Jó­zsef rőföskereskedű, gyöngyösi lakos csödönkivűli kényszeregyességi ügyében az egri kir. törvényszék az Országos Hitelvédő Egylet előtt 1938. évi november hó 4. napján létrejött magánegyességet az alulirt napon Ke. 3905/10. 1938. szám alatt kelt végzésével az 1410— 1926. M. E. számú rendeletnek a 850/1931. M. E. számú rendelet 10. §-a 4. bekezdésével módosított 35. g. 2. bekezdése értelmében jóváhagyta s a végzést jog­erősnek mondta ki. Az Országos Hitelvédő Egylet költségét a hitelezők követelésének kielégítésére tényleg rendelkezésre álló 5483 P tiszta vagyoni fedezet 2,5%-ában, vagyis 137 pengőben, azaz Egyszázharminchét pengőben, dr. Veréb György gyöngyösi ügyvéd, vagyonfelügyelő diját a tiszta vagyoni fedezet 2%-ában, vagyis 109 P 66 fillérben, azaz Egyszázkilenc P 66 fillérben, költségét pedig 10 pengő­ben, dr. Csanádi Pál budapesti (VI., Eötvös­ u. 35.) ügy­véd jogi megbizott diját 35 P, azaz harmincöt pengőben állapítja meg. Eger, 1938. évi december hó 15. napján. Az egri kir. törvényszék. *23027 Csödönkivűli kényszeregyesség. Ke. 1240/19. 1938. sz. Végzés. Eizler Dávid zalaegerszegi kereskedő csödönkivűli kényszeregyességi ügyében a kir. törvényszék dr. Winkler István zalaegerszegi ügyvéd, vagyonfelügyelő díját 5395 , szabadvagyon alapulvételével 160 pengőben állapítja meg és végrehajtás terhével kötelezi az adóst, hogy ezt az összeget 15 nap alatt fizesse meg a vagyon­felügyelőnek, a vagyonfelügyelőt pedig az 1060/1932. I. M. számú rendelet 1. §-a értelmében végrehajtás ter­hével arra kötelezi, hogy megállapított díjának 10%-át a rendelet 1. §-ában említett módon és időben az Orszá­gos ügyvédi Gyám és Nyugdíjintézetnek szolgáltassa be. Zalaegerszeg, 1938. évi december hó 20. napján. A zala­egerszegi kir. törvényszék. *23020

Next