Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. február (73. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-01 / 26. szám értesítője

Budapest, 1939. ■ Szerda, február 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE _______________________________________________________________________—------ 1 1 ^„BUDAPESTI KÖZ­LÖN­Y“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS É­RTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér I. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. 705870/1938. szám. vitéz dr. Borzsovay Jenő debreceni ügyvéd által képviselt Városi Takarék- és Hitelintézet rt. debreceni cég javára 3.000 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1938. év fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi március hó 10. napján lefoglalt és 4575 pengő becsértékű­ ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­­nevezett végrehajtató által megkerestetvén, a fent meg­nevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, V. ker., Pannónia­ utca 46/a. szám, II. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi február hó 8. napjának délutáni 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festmények, porszivógép és Flexum Hajlított Bútorgyár Kft. üzletrészt s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha a ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha csak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1938. évi december hó 31. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O 640 Árverés. Pk. I. 63251/1938. szám. Dr. Jellinek Manó ügyvéd által képviselt Hazai Szénkereskedelmi kft. ja­vára 324 pengő 41 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 18261/1938. sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán le­foglalt és 4118 pengő becsértékű­ ingóságokra az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását­ elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, II., Olasz fasor 45. szám alatt, vendéglőben leendő megtartására határidőül 1939. évi február hó 3. napjának délelőtti fél 9 órája tűzetik ki, amikor a lefoglalt bútorok, vendéglői berendezés és egyéb ingó­ságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyab­ban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1938. évi december hó 29. napján. Cs. Bocskor László, kir. kir. végrehajtó. O 674 Árverés. Pk. IX. 729890/1938. szám. Dr. Gáspár Pál (Báthory­ u. 7.) ügyvéd által képviselt Kovács Árpádné sz. Cotteli Sarolta javára 25 pengő költség erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1935. évi 43823. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi december hó 16. napján lefoglalt és 1509 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Géza­ utca 7. házszám alatti ü­zletben leendő megtartására határidőül 1939. évi feb­ruár hó 6. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt mérlegek, cassa, sonkavágó­gép, pezsgő, bor, cognac s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részé­nél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz vég­rehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi január hó 4. napján. Dr. Kálmáchey Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 10580 Árverés. Pk. 6828/1938. szám. Dr. Kalmár Aladár ügyvéd által képviselt Frieder Géza javára 1589 pengő 30 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1037. évi 12228­ 6. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi december hó 21. napján lefoglalt és 28.298 pengő becsértékű ingóságokra a székesfehérvári királyi járásbiróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Székes­­fehérváron, Széchenyi­ utca 6. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1939. évi február hó 3. napjának déli 12 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt faanyagok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5.610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Székes­­fehérvár, 1939. évi január hó 11. napján. Becze Gábor, kir. kir. végrehajtó. O­F 10586 Árverés, 21/1989. vght. szám., Pk. 777/1937. szám. Dr. Krausz József ügyvéd által képviselt Ziser Márton vég­rehajtató javára 293 pengő 53 fillér tőke, ennek 1936. évi április hó 25. napjától járó 5 százalék kamatai, 85,42 pengő bíróilag megállapított eddigi, valamint jelen tűzéssel felmerült költségek erejéig a szentendrei kir. járásbiróság 996/1936. számú végzésével elrendelt és 1937. évi február hó 8. napján foganatosított kielégítési végrehajtás során le- és felülfoglalt és 6040 pengőre becsült ingóságokat, közöttük : kályhák, vasáruk a vht. 102. §-a alapján Hatvan községben, végrehajtást szen­­vedettnél (gr. Stahrenberg­ u. 1. házszám) 1939. évi feb­ruár hó 6. napjának délelőtti 9 órájára kitűzött bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellené­ben, esetleg a kikiáltási áron alul is, de legalább a becsérték kétharmad összegéért el fogom adni. Hatvan, 1939. évi január hó 9. napján. Karácsony Dezső, kir. kir. végrehajtó. O­F 10582 Árverés. Pk. IX. 707451/1938. szám. Dr. Gáspár Pál (Báthory­ u. 7. sz.) ügyvéd által képviselt Kovács Ár­­pádné szül. Cotteli Sarolta javára 325 pengő 35 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbiróság 1935. évi 43323. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi március hó 24. napján lefoglalt és 7.591 pengő 41 fillér becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végre­hajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben ki­elégítési joguk m­a is fennáll és ellenük halasztó ha­­tályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést ki­tűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzleté­ben Budapesten, V. kerület, Géza­ utca 7. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1939. évi február hó 6. napjának délelőtti háromnegyed 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, mérleg, sonkavágógép, csemege, fűszer, vegyesáru, pezsgők, borok, italok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végre­hajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen ,nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1939. évi január hó 4. napján. Dr. Kálmánchey Zoltán, kir. kir. végrehajtó. O­F 10581 Árverés: 251/4. 1938. vght. szám. Dr. Lindner Oszkár budapesti ügyvéd által képviselt Vacuum Oil Company Rt. javára 143 pengő 71 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig, amennyiben a követelésre időközben részletfizetés történt, annak beszámításával, a móri kir. járásbiróság 1938. évi P. 1861. számú végzésével el­rendelt kielégítési (biztosítási) végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1937. évi november hó 27-én lefoglalt, felülfoglalt és 5600 pengőre becsült ingósá­gokra a móri kir. járásbiróság­ok 2303/1937. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési fokuk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Kör­mendi pusztán leendő megtartására határidőül 1939. évi február hó 9. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, lovak, szekerek, gépek, tehenek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek — de legalább a becsár kétharmad részéért — kész­­pénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak­ ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Mór, 1939. évi január hó 5. napján. Spanyár Lajos, kir. bírósági végrehajtó. O­F 10583 Árverés. 423/1939. vght. sz. Pk. 3379—3381/1938. sz. C­zemmel és Manheim rt. végrehajtató javára végrehaj­tást szenvedő csóbaji lakos elleni 4.069 pengő 92 fillér tőkekövetelés és járulékai erejéig, a tiszalöki kir. járás­biróság 2378/1931. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán le- és felülfoglalt és 414.640 pengőre becsült ingóságok, közöttük: lovak, tehenek, juhok, ser­tések stb. a fenti Pk. számú végzés és a Vht. 102. §-a alapján Csobaj községben a végrehajtást szenvedő gaz­­dasá területén 1939. évi február hó 6. napjának dél­előtti 10 órájára, míg a végrehajtást szenvedő tulajdo­nát képező, Pirigy községhez tartozó Szöllőmájhát nevű tanyáján 1939. évi február hó 7. napjának délelőtti 11 órájára, most kitűzött bírói árverésen, a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg a becsár kétharmad részéért is el fogom adni, kivéve a Te. 74. §-ában részletezett esetekben. A Te. 72. §-a alapján ezen árverés megtartása a határnap előtt 48 órával bejelentendő a végrehajtató, képviselője, vagy a végrehajtást szenvedő által, ellen­kező esetben az árverés nem lesz megtartva. Tiszalök, 1939. évi január hó 1. napján. Szücsy Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 10585 Árverés. Vh. 23/1939. szám., Pk. 11303/1937. szám. Alulírott kir. végrehajtó közhírré teszi, hogy a kisvárdai kir. járásbiróság 2656/1937. számú végzésével 640 pengő 33 fillér és járulékai iránt dr. Szabó Antal kisvárdai ügyvéd által képviselt Marmorstein Hugó javára elren­delt végrehajtás során bíróilag lefoglalt és ki nem igényelt 7856 pengő becsértékű ingókra az árverés (fenti tőke hátr. 405 pengő tőke, a végzés szerinti ka­mat és 68 pengő megállapított és az ezutáni költség, illetve a törlesztett összegek levonása után) a még fennálló tartozás behajtása végett a helyszínre Nagy­anyához tartozó Láng­tanyán 1939. évi február hó 6. napjának déli 12 órájára kitüzetik, amikor a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becs­áron alul is eladatnak a lefoglalt­­ vetőgépek, szekér, sajt, szánkó, szalma, cséplőszekrény, elevátor, fecskendő és egyéb ingók. Kisvárda, 1939. évi január hó 10. nap­ján. Zsögöd István, kir. kir. végrehajtó. O­F 10508 Árverés. Pk. 2350/1938. szám Dr. Sommer Alfréd ügy­véd által képviselt Buchhandlung „Styria“ javára 273 o. schilling követelés, és járulékai erejéig a sátoraljaúj­helyi kir. járásbiróság 1986. évi 4193. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi június hó .18. napján lefoglalt és 1036 pengő becsértékű ingóságokra a sátoraljaújhelyi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alap­ ügyes szám­ai*a. 120 fülés*.

Next