Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. február (73. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-01 / 26. szám értesítője

A Rí­­nArtFO 3Ti Közlöny Hivatalos Értesítője 26. szám.­ra 1939 február 1. -­ tán, fent megnevezett, továbbá zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében az esetleg fizetett összeg betudásával Sátor­aljaújhelyen, Bajza­ u. 30. szám alatt leendő megtar­tására határidőül 1930. évi február hó 8. napjának dél­előtti 11 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, ruhákat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, de legalább a becsár kétharmad részéért el fogom adni. Sátoraljaújhely, 1039. évi január hó 19. napján. Fényes Árpád, kir. kir. végrehajtó.­­­o F 10578 Ingatlan árverések. Árverés: 5605/1938. tk. szám. Egyesült Dunaföldvári Takarékpénztár és Hitelbank Rt. végreh­ajtásának Mayer Ferenc és neje Prantner Magdolna végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási (utóajánlatra az újabb) árverést 2000 pengő tőkekövetelés és járulékai behaj­tása végett a paksi kir. járásbíróság területén levő, Paks községben fekvő s a paksi 2490. számú telekkönyvi betéti A. I. 1—2. sorszám, 9262., 9283. hrsz. szántóra és szőlőre a Kis­hegyen 109 pengő, u. e. telekkönyvi betéti A­­+ 1. sorszám, 561. hrsz. házra 76. szám alatt udvarral a Fő­ utcában 3200 pengő, u. e. telekkönyvi betéti A + 3. sorszám, 16666. hrsz. szőlőre a Csámpa dűlőben 65 pengő, u. e. telekkönyvi betéti A­ + 6. sorszám, 19660/1. hrsz. szőlőre a Pörös dűlőben 313 pengő 60 fillér, a paksi 7897. számú telekkönyvi betéti A + 2. sor­szám, 7116/1. hrsz. szőlőre a Fehértó dűlőben 148 pengő 50 fillér, u. e. telekkönyvi betéti A + 3. sorszám, 5078/2. hrsz. főzántóra a Fehérvári­ úti II. rész dűlőben 267 pengő, u. e. telekkönyvi betéti A + 4. sorszám, 5242/1. hrsz. szántóra a Kapitánykút dűlőben 146 pengő 50 fillér, u. e. telekkönyvi betéti A -1- 5. sorszám, 8096/2. hrsz. Szántóra a Pálimező dűlőben 413 pengő, U. e. telekkönyvi betéti A + 6. sorszám, 14035/4. hrsz. szántóra a Szilhát dűlőben 181 pengő, u. e. telekkönyvi betéti A + 8. sorszám, az 1. számú betét A­ lapján bevezetett közös legelőből járó 2/3200 részre 15 pengő, u. e. telekkönyvi betéti A­­+ 9. sorszám, 4586/2. hrsz. Szántóra a Boczhegyen 281 pengő, u.­e. telekkönyvi betéti A + 10. sorszám, 4782/8. hrsz. szántóra a Kutyahegyen 57 pengő, u. e. telekkönyvi betéti A + 11. sorszám, 4782/12.­­ hrsz. szántóra a Kutyahegyen 57 pengő, u. e. telekkönyvi­­betéti A + 11. sorszám, 4782/12. hrsz. szántóra a Kutyahegyen 145 pengő kikiáltási ár­ban elrendelte. Ez az árverés nem érinti a paksi 7897. számú telek­könyvi betéti ingatlanokra C. 1., 2. sorszám alatt 2839. 1921. tk. és 437/1925. tk. számú végzésekkel özv. Prant­ner Ferencné Hanoi Katalin javára özvegyi és holtiglani haszonélvezeti szolgalmi jogot. Az árverést 1939. évi február hó 27. napján délután 3 órakor Pakson a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében (Deák Ferenc­ utca 10. szám, 4. ajtószám) fog­ják megtartani. Az árverés alá kerülő, a paksi 2490. számú betéti A. I. 1—2., + 3., 6. sorsz., 9282., 9283., 16666., 19666/1. hrsz. ingatlanokat a végrehajtató követelésére megtartott árverésen a kikiáltási ár kétharmadánál, az u. e. telek­könyvi betéti A + 1. sorszám, 561. hrsz. ingatlant a végrehajtató követelésére megtartott árverésen a kikiál­tási ár felénél, ezen valamennyi ingatlant a csatlako­­zottnak kimondott dr. Fischer Miksa kérelmére meg­tartott árverésen jószágtestenként 4887 pengőnél és a csatlakozottnak kimondott m. kir. Kincstár kérelmére megtartott árverésen jószágtestenként 10552 pengőnél, a paksi 7897. számú telekkönyvi betéti A I. 2—6., 8—11. sorszám, 7116/1., 5078/2., 5242/1., 8096/2., 14935/4., 4586/2., 4782/8., 4782/12. hrsz. ingatlanokat a végrehaj­tató követelésére megtartott árverésen a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Paks, 1938. évi szeptember hó 7. napján. A paksi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 10555 Árverés: 60-17/1938. tkvi szám. Özvegy Schwarcz Kál­mánná végrehajtatának, Kovács Péter és Mustyák Ist­ván végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a Végrehajtási árverést 422 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a Som községben fekvő s a somi 566. számú telekjegyzőkönyvben A. 4­­4—2. sorszám alatt felvett 1302/a. helyrajzi sz. gyümölcsényesi szántóra 286 pengő; 1302/b. helyrajzi számú gyümölcsényesi szántóra 286 pengő, a somi 230. számú telek­jegyzőkönyvben ’+ 1748. helyrajzi szám alatt felvett alsóhegyi szőlőből való felerész illetőségre 227 pengő, a somi 320. sz. telekjegyzőkönyvben + 74. helyrajzi szám alatt felvett ház és belsőségből való felerész illetőségre Tokai József és neje haszonélvezeti jogának fenntartásával 394 pengő, és a somi 558. sz. telek jegyzőkönyvben + 787. hely­rajzi szám alatt felvett kenderföldből való felerész illetőségre 176 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi február hó, 16. napján délelőtt 10 órakor Som községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron, a 74. helyrajzi számú ház annak felénél alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­­teni. Tab, 1938. évi november hó 12. napján. A labi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 653 Árverés. 18336/1938. tk. szám. Bild Sámuel végrehaj­­tatának ifj. Karle József és neje Rózsa Rozália végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság elrendelte a végrehajtási árverést 950 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a pestszenterzsébeti kir. járásbíróság területén levő, Soroksár községben fekvő s a soroksári 11436. számú telekkönyvi betétben A + 1. sorszám, 13146/3. hrsz. 130 négyszögöl, a végrehajtást szenvedők nevén álló Maros­ u. 2. szám házas ingatlanra 4560 pengős kikiáltási ár mellett azzal, hogy az ingatlan legkisebb vételára Bild Sámuel érdekében 3150 pengő. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Soroksár köz­ségházánál 1939. évi február hó 24. (huszonnégy) nap­jának délutáni 3 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a megállapított leg­kisebb eladhatási árnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. t.-c. 26. §.) Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Pestszenterzséb­et, 1938. évi október hó 29. nap­ján. A pestszenterzsébeti kir. járásbíróság, mint t­elek­­könyvi hatóság. N­F 10577 Árverés. 179/1939. tk. szám. Magyar Általános Hitel­bank budapesti bef. cég végrehajtatának özv. Mandics Károlyné végrehajtást szenvedett elleni végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság az újabb árverést 880 dollár, valamint a csatlakozottaknak kimondott Gyön­gyösi Takarékpénztár Egyesület 17700 pengő, vitéz Fülek Gusztáv 680 pengő 40 fillér, Ratkai Gyula 450 pengő 03 fillér, Bányai M. Miklós 419 pengő 45 fillér + 34 pengő, Steiner Testvérek 308 pengő 80 fillér, Szántó­­gépkereskedelmi kft. 7000 pengő, özv Törnek Józsefné 1267 pengő + 234 pengő 15 fillér, Agrárexport kft. 351 pengő 79 fillér + 75 pengő és vitéz Fülek Gusztáv 401 pengő 90 fillér + 359 pengő 27 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett az abádszalóki kir. járás­bíróság területén levő, Tiszaroff községben fekvő s a tiszaroffi 367. számú betétben A. I. 1—10­., 17., II. sorszám, 3691/3., 3702., 3703., 3704., 3706/1., 3708/2., 3707., 3708., 3709., 3710., 3722/9., 3720/1. hrsz. alatt foglalt Mandics Károlyné sz. Borhy Adél nevén álló ingatlanra 56162 pengő 26 fillér kikiáltási árban elren­delte. Az árverést 1939. évi február hó 25. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál, illetőleg, ha az árverést a Gyöngyösi Taka­rékpénztár Egyesület kéri 73000 pengőnél, ha vitéz Fülek Gusztáv kéri 209200 pengőnél, ha Ratkai Gyula kéri 216600 pengőnél, ha Bányai Miklós kéri 221300 pengőnél, ha Steiner Testvérek kérik 221900 pengőnél, ha Szántógépkereskedelmi kéri 226000 pengőnél, ha özv. Fülek Józsefné kéri 235000 pengőnél, ha az Agrárexport kéri 240000 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói leletbe helyezéséről kiállí­tott letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Abádszalók, 1939. évi január hó 24. napján. Az abádszalóki kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság. N­F 10584 Árverés. 8464/1938. tkvi sz. Ékes Pál és társa végre­­hajtatóknak, Rihó Andrásné végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 125 pengő tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett, a Tárnok községben fekvő s a tárnoki 1689. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 96. helyrajzi szám alatt felvett 169 négyszögöl területen levő, Rihó András nevén álló házra és ud­varra 1.000 pengő kikiáltási árban; u. a. számú telekkönyvi betétben A. + 2. sorszám, 99 4. helyrajzi szám alatt felvett 10 négyszögöl területű, Rihó András nevén álló szántóra a beltelekben 28 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi február hó 27. napján délután 1 órakor, Tárnok községházánál fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanok közül a 96. helyrajzi számú a kikiáltási ár felénél, a másik ingatlan a ki­kiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el nem adható. Az árverés Rihó Mátyás és neje Fernyák Katalin javára bekebelezett haszonélvezeti jogot nem érinti. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Bicske, 1938. évi november hó 17. napján. A bicskei királyi járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 10569 Árverés: 9813/1938. tkvi szám. Mátészalkai Közgazda­sági Bank r.-t., mátészalkai bej. cég végrehajtatónak, Takács Károly és neje Nagy Szeréna ópályi lakos, végrehajtást szenvedők ellen inditott végrehajtási ügye­iben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2.000 aranypengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, az Ópályi, Szamosszeg és Mátészalka községekben fekvő s az ópályi 418. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—5. sorszám s 2867., 2868., 2870., 2869. és 2871. helyrajzi szám­i ingatlanokból végrehajtást szenvedők nevén álló 3/4 rész illetőségre 1.383 pengő kikiáltási árban; az ópályi 328. szám­i betétben A. I. 1—2. sorszám s 10.*, 106. helyrajzi szám alatt foglalt ingatlannak (házas belsőség) végrehajtást szenvedők nevén álló 11/12 rész illetőségre 3.300 pengő kikiáltási árban, u. e. betétben 5—18. sorszám, s 912., 913., 1088., 1138., 1253., 1451., 1452., 1453., 1642., 1643., 1644., 1755., 2008/2., 2009. helyrajzi szám alatt foglalt ingatlan­ból végrehajtást szenvedők nevén álló 11/12 rész ille­tőségre 4.400 p­engő kikiáltási árban; az ópályi 329. számú betétben A. I. 2. sorszám, s 2227/1. helyrajzi szám alatt foglalt ingatlanból végre­hajtást szenvedők nevén álló 11/12 rész illetőségre 100 pengő kikiáltási árban; a mátészalkai 1964. számú telekkönyvi betétben A. I. 3. sorszám, s 1425/8. helyrajzi szám alatt foglalt s a végrehajtást szenvedők nevén álló egész ingatlanra 246 pengő 50 fillér kikiáltási árban; a szamosszegi 1805. számú telekkönyvi betétben A. I. 1.4. sorszám s 2397/20., 2397/21., 2401/3. és 2403/3. helyrajzi szám alatt foglalt egész ingatlanra 1956 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi február hó 27., azaz huszonhét napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság árverelő helyiségében (Mátészalka, Kossuth L.­u. 19. szám, föld­szint 18. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanokat a végrehajtató kérel­mére a kikiáltási ár kétharmadánál, az ópályi 328. sz. betétben A. I. 1—2. sorszám alatti házas belsőséget a kikiáltási ár felénél, a Schreiber Bertalan és Fiai végre csatlakozott kérelmére az ópályi 328. számú betétben A. I. 1—2. sorszám alatti illetőséget 4.000 pengőnél, ugyanezen ketésben A. I. 5—­18. sorszám alatti illető­séget 5.500 pengőnél, az ópályi 329. számú betétbeni illetőséget 250 pengőnél, az ópályi 418. sz. betétbeni illetőséget 2.100 pengőnél, a szamosszegi 1805. számú betétbeni ingatlant 2.800 pengőnél, a mátészalkai 1964. számú betétbeni ingatlant 400 pengőnél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Mátészalka, 1938. évi október hó 21-én. A máté­szalkai királyi járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 10570 Csődhirdetmények. Csőd. 12. Cs 34048/2. 1939. szám. A budapesti kir. törvényszék, mint csődbíróság közhírré teszi, hogy a Kornitzer Sándor budapesti (VI., Paulay Ede­ u. 15.) be nem jegyzett rövid, kötött és szövöttáru textilkereskedő ellen bárhol található ingó vagyonára és a magyar állam területén lévő ingatlan javaira az 1410/1926. M. E. számú rendelet 88. §-ának 1. bekezdése alapján a csődöt hivatalból megnyitotta. Csődbiztosul dr. Hatvany László kir. törvényszéki bírót, tömeggondnokul dr. Balogh József budapesti (Székely Bertalan­ u. 23.) ügyvédet, helyetteséül dr. Herzog Emil budapesti (VI., Andrássy­ út 72.) ügyvédet nevezte ki. A követelések bejelentésére határidőül bezárólag 1939. évi március hó 3. napját, a felszámolási tárgyalásra 1939. évi március hó 28. napjának délelőtti 11 óráját, a csődválasztmány megválasztására pedig 1939. évi március hó 31. napjának délelőtti 11 óráját tűzte ki a csődbiztos hivatalos helyiségébe (V., Alkotmány­ utca 14. szám, III. emelet 3. ajtószám). Felhívja mindazokat, akik az általános csődtömeg ellen, mint hitelezők igényt támasztanak, hogy igényei­ket a felszámolási tárgyaláson megállapitás és osztályo­zás végett a csődtörvényben megjelölt joghátrányok terhével a csődtömeg ellen, a fent emlitett határidő alatt a kir. törvényszéknél az 1881. évi XVII. t.­c. 126—129. íjaiban foglalt szabályok szerint az esetben is jelentsék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folyamat­ban. Figyelmezteti a kir. törvényszék a csődhitelezőket, hogy a kényszeregyességi eljárás alatt tett bejelentések a csődeljárás során az 1410/1926. M. E. számú rendelet 88. §-a értelmében csak akkor joghatályosak, ha a be­jelentés megfelel az 1881. évi XVII. t.-c. idevonatkozó rendelkezéseinek. Felhívja a zálog- és megtartási joggal biró hitelező­ket, hogy az általuk szerzett jogot a tömeggondnoknak jelentsék be és az általuk leírt dolgokat a tömeggond­nok felhívására megbecslés végett mutassák fel. Felhívja mindazokat, akiket elkülönítési, vagy külön kielégítési jog illet meg, hogy amennyiben jogaikat nem érvényesítik, azok a csődtömeg értékesítését és felosztását gátolni nem fogják. Végül a csődhitelezőket felhívja, hogy a csődválaszt­mánynak megválasztására kitűzött határnapon hitelezői minőségüket igazoló okirattal ellátva jelenjenek meg. Budapest, 1939. évi január hó 26. napján. A budapesti kir. törvényszék, mint csődbiróság. F 10572

Next