Budapesti Közlöny, 1939. március (73. évfolyam, 49-73. szám)

1939-03-01 / 49. szám

Budapest, 1939. 4-S« SSállíl« Szerda, március 1. BUDAPESTI­ KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések dija, a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével, az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. — Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hir­detők részére 6 aranypengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy támpéldány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a tám­példány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: I—604—64. Kiadóhivatali kirendeltség: Budapest, V., Szalay­ utca 10—14. sz. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64. 15. Előfizetési árak: Budapesti Közlöny. Hatóságoknak havonkint sar.1281. „ negyedévenkint 3 „ 34 „ Magánosoknak havonkint 3 „ 20 „ „ negyedévenkint 9 „ 60 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ _ „ további 8 old.­kint — 16 „ Hivatali Havonkint Negyedévenkint Számonkint 4 ar. P 80 f. 14 „ 40 „­­ 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a m. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 20 ar. pengő. testte. A lap mai számában közzétett rendeletek tartalomjegyzéke: A m. kir. földmivelésügyi miniszternek 77.001/1939. F. M. számú rendelete egyes földmunkákra vonatkozóan a legkisebb munkabérek megállapítása tárgyában. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter I. ad. 95.355/1939. IV. 3. számu­ rendelete a belföldi távolsági beszélgetések dijának megváltoztatása ügyében. HIVATALOS RÉSZ. A­­királyi adományozásból egyházi javadal­makat élvező róm. és görög katolikus főpapok elhalálozása után a javadalmi törzsvagyon el­különítése, valamint a hagyatékok rendezése körül felmerülő vitás kérdések felett az 1881. évi LIX. t.-c. 100. §-a alapján az 1883. évi áp­rilis hó 10.-én 13.249. I. M. szám alatt kibocsá­tott és az 1912. évi LIV. t.-c. 6. §-a szerint ha­tályban maradt rendelet 34. §-a értelmében véghatározati joggal felruházott és a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter elnöklete alatt működő vegyesbizottság tagjaivá az 1939. évre a m. kir. igazságügyminiszter a vezetése alatt álló minisztérium részéről dr. Stand Mik­lós miniszteri osztályfőnököt, a m. kir. Kúria ré­széről dr. Brandt ■József­s dr. Vincenti Gusztáv kir. kúriai bírókat, a m. kir. pénzügyminiszter a vezetése alatt álló minisztérium részéről dr. Kováts Dezső miniszteri osztályfőnököt, végül a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter saját tárcája részéről dr. Petrovai­ Zoltán köz­alapítványi kir. ügyigazgatót nevezte ki. (V. K. M. 473/1939. sz. rendelete.) ,4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az Első Országos Iparművészeti Tárlat alkal­mából eddigi munkálkodása kiváló művészi értékének elismeréséül Ohmann Béla szobrász­­művésznek, az Orsz. M. Kir. Iparművészeti Iskola tanárának az állami aranyérmet­­ .4. Szét­hl­y Lili, Báthori Julia, Diósy Antal, Eschenbach Jenő, G. Lux Alice, Hiesz Géza, H. Mattioni Eszter, Horváth Endre, Kontuly Béláné, Minár Pál, Madarassy Valter, Pécsi József, Sinkó András és Szűcs Pál iparművé­szeknek pedig állami elismerő oklevelet ado­mányozott. (15.876/1938. V. K. M. szám.) ,4 tárcanélküli m. kir. miniszter az 1.100/ 1939. M. E. számú rendelet 3. §. első (1) be­kezdése alapján a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területen ipart (kereske­dést) űzőik jogosítványainak megvizsgálása és véleményezése céljából az elsőfokú iparhatósá­gok székhelyein alakítandó véleményező bizott­ságok rendes, illetőleg póttagjaivá az alább fel­sorolt személyeket nevezte ki : Bars és Ilona k. e. e. vármegyékben (2.766/ 1939. T. M. szám). A lévai járás elsőfokú iparhatóságához : Schubert Tódor bankigazgató, Kern Oszkár kereskedő, Kostyek József géplakatos, lévai lakosokat rendes tagokká ; Guttmann János ipartársulati elnök, Vida Jónás szabó, Eder Kálmán bádogos, lévai lakosokat póttagokká. Az Ipolysági járás elsőfokú iparhatóságához : Jamrikus István, Heffter József, Prachár Jó­zsef ipolysági lakosokat rendes tagokká; Schreiben Ferenc, Tóth Antal, Fábián János ipolysági lakosokat póttagokká. A szobi járás elsőfokú iparhatóságához : Berg Árpád kis­birtokos, garamkövesdi, Bartalos Gyula plébá­nos, helembai, ifj. Szegedi Lajos földmives, garamkövesdi lakosokat rendes tagokká ; Ju­hász András földmives, felédi, Burial István földmives, ipolyszalkai, Zsákovics Ferenc kis­iparos, kicsindi lakosokat póttagokká. A vere­­bélyi járás elsőfokú iparhatóságához : Vajda Tivadar borbély, Kipke Kálmán bádogos, Mednyánszky István 'g-p­.­f. verebélyi lakoso­kat rendes tagokká ; Haulik István fűszeres, Kondássg Mátyás szabó, Tóth Jenő fényképész, verebélyi lakosokat póttagokká. Esztergom vármegyében (2.767/1939. T. M. szám) . A párkányi járás elsőfokú iparhatóságához : Szklenár István ácsmester, Klész József keres­kedő, Dlouhy László községi biró, párkányi lakosokat rendes tagokká ; Gerstner István szabómester, Filakovszky István kárpitos, He­gedűs Balázs főtitkár, párkányi lakosokat pót­tagokká. Komárom vármegyében (2.769/1939. T. M. szám) : Komárom sz. kir. megyei város elsőfokú iparhatóságához : Kálony Endre kir. közjegyző, Langsch­adl Lajos építőmester, Zeichsm­eister Sándor min. biztos, komáromi lakosokat ren­des tagokká ; dr. Bangha Dezső ügyvéd, Dosz­­tál Gyula lakatosmester, Kreschika József ke­reskedő, komáromi lakosokat póttagokká. A komáromi járás elsőfokú iparhatóságához : Czibor Géza kalapos, Brotzky István kőműves és ácsmester, Dosztál József szerelő és bádogos, komáromi lakosokat rendes tagokká ; Balogh Miklós asztalos, Benkő lajos cipész, Mórocz Zoltán szabó, komáromi lakosokat póttagokká. Az ógyallai járás elsőfokú iparhatóságához : Feszty István földbirtokos, Mészáros Viktor irodatiszt, Erős Imre szabómester, ógyallai lakosokat rendes tagokká ; Szokolovszky Béla asztalos, ógyallai, Baranyai Bálint kovács, marcellházai, Szabó Imre csizmadia, perbetei lakosokat póttagokká. A dunaszerdahelyi járás elsőfokú iparhatóságához : Schrenker Lajos kovács-bognár, Vésey Géza kereskedő, dr. Szeif Géza ügyvéd, dunaszerdahelyi lakosokat ren­des tagokká , Széher Ernő hentes és keres­kedő, Soós Lajos cipész és csizmadia, Szakall Balázs szabó, dunaszerdahelyi lakosokat pót­tagokká. A somorjai járás elsőfokú iparható­ságához : Baráth Benő asztalos, Balheim Jó­zsef kereskedő, Bangha Károly kereskedő, so­morjai lakosokat rendes tagokká ; Német Fe­renc lakatos, somorjai, Papp István kereskedő, nagymagyari, Polónyi János cukrász, somorjai lakosokat póttagokká. Nyitra és Pozsony k. e. e. vármegyékben (2.799/1939. T. M. szám) .­­Az érsekújvári járás elsőfokú iparhatóságá­hoz : Néder János vegyeskereskedő, Bieszik Gyula kalaposmester, érsekújvári, Jókay Imre malomtulajdonos, füri lakosokat rendes ta­gokká ; Morvay Imre vegyeskereskedő, Ludik István kelmefestő, Menyhárt János fakeres­kedő, érsekújvári lakosokat póttagokká. A galántai járás elsőfokú iparhatóságához : Csambáil Alajos építőmester (Hanza), galántai, L­ege István szabómester, szenei, Heringes Jenő lakatosmester, galántai lakosokat rendes ta­gokká ; Kovács Jenő szabómester, galántai, Szabó Károly malomtulajdonos, magyardió­szegi, Deák Géza fű­szerkereskedő, galántai lakosokat póttagokká. A vágsellyei járás első­fokú iparhatóságához : Czuczor Gábor ipar­társulati elnök, Gresznáryk László fűszer és vegyeskereskedő, vágsellyei, dr. Tulassay Tó­dor, a Hanza képviselője, galántai lakosokat rendes tagokká ; Gáspár Jenő ipartársulati tit­kár, vágsellyei, Vörös Domonkos kőművesmes­ter, deákfi, Papp József cipészmester, vág­sellyei lakosokat póttagokká. Kassa törvényhatósági joggal felruházott sz. kir. város (2.811/1939. T. M. szám) elsőfokú iparhatóságához. Kuhlmann Szilárd nagy­kereskedő, Buchner Béla iparos, Ambrosch Sándor posztókereskedő, kassai lakosokat ren­des tagokká ; Resatkó Endre építész, Varga Ferenc kereskedő, Várkely Mihály elektro­mechanikai vállalkozó, kassai lakosokat pót­tagokká. Bereg és Ugocsa k. e. e. vármegyékben (2.812/1939. T. M. szám) . Munkács megyei város elsőfokú iparható­ságához : Kosztyu János vizvezetékszerelőmes­­ter, Gönczy Győző fűszerkereskedő, Locker Zoltán fényképész, munkácsi lakosokat rendes tagokká ; Kovács Gyula borbély és fodrász­­mester, Kulcsár Károly asztalosmester, Haus­ier György szabómester, munkácsi lakosokat póttagokká. A munkácsi járás elsőfokú ipar­hatóságához : Dankonics János oroszvégi (62. hrsz.), Tárczy Zsigmond várpalánkai (82. hsz.), Strausz Ede Munkácsváraljai (20. hrsz.) lakosokat rendes tagokká ; Nagy Miklós oroszvégi (66. hrsz.), Siska László várpalánkai (88. hrsz.), Kizmann Imre munkácsváraljai (142. hrsz.) lakosokat póttagokká. A bereg­szászi járás elsőfokú iparhatóságához : Pallay Sándor készruhakereskedő és szabó, Kovács Sándor temetkezési vállalkozó, Tarnóczay Ist­ván, a vegyes ipartársulat kiküldöttje, bereg­szászi lakosokat rendes tagokká , Filep Bálint Eg­yes szám­ár­a 16 fillért

Next