Budapesti Közlöny, 1939. március (73. évfolyam, 49-73. szám)

1939-03-01 / 49. szám

z Budapesti Közlöny 1939 március 1. — 49. szám. géplakatos, Preznánszky Lajos kereskedő, Ignáczy Géza fényképész, beregszászi lakoso­kat póttagokká. A tiszaújlaki járás elsőfokú iparhatóságához : Torbágyi Emil tiszti főorvos, Vaszkun Péter malomtulajdonos, Ficsor József tiszaújlaki lakosokat rendes tagokká ; Tarpai Lajos, Milovan Jenő, Kádár Gáspár tiszaújlaki lakosokat póttagokká. Gömör-Kishont vármegyében (2.940/1939. T. M. szám) . A rimaszombati járás elsőfokú iparhatóságá­hoz : dr. Kovács László ny. polgármester, rima­szombati, dr. Csák Géza ügyvéd, feledi, ifj. Rábely Miklós­­pereskedő, rimaszombati lako­sokat rendes Rigókká; Bartha Ferenc telek­­könyvvezető, feledi, Márkus László lapszer­kesztő, rimaszombati, dr. Ragályi Antal ügy­véd, rimaszombati lakosokat póttagokká. A tornaljai jorrás elsőfokú iparhatóságához : dr. Gamauf István ügyvéd, Halász Bertalan keres­kedő, Nagy József építész, tornaijai lakosokat rendes tagokká, dr. Szakáll Kornél ügyvéd, Czente Miklós kereskedő, Bálint András kovács, tornaijai lakosokat póttagokká. A rozs­­nyói járás elsőfokú iparhatóságához : Rákossy Lajos nagyiparos, Kirschner Zsigmond textil­kereskedő, dr. Kiss Káral­t földbirtokos, rozs­­nyói lakosokat rendes tagokká; dr. Knoth László ügyvéd, rozsnyói, Miklóssy Szilárd gyáros, pelsőci, Darnó Béla asztalos, rozsnyói lakosokat póttagokká. Abaúj-Torna vármegyében (2.993/1939. T. M. szám) . A kassai járás elsőfokú iparhatóságához : Grulla Adolf kerékgyártó, abaujszinai, Lengyel Mihály vendéglős, kassaújfalui, Vavrek István vegyeskereskedő, abaújszakai lakosokat ren­des tagokká ; Fedák István molnár, nagyidai, Kirschner János kőműves, miszlókai, Nagy Mihály (Weisz) mészáros, kassaújfalui lakoso­kat póttagokká. A füzér­gönci járás elsőfokú iparhatóságához : Kovács Albert földbirtokos, abaujnádasdi, Fekete Miklós földbirtokos, esz­­károsi, Hajagos Imre borbély, hernádzsadányi lakosokat rendes tagokká ; Stein József birto­kos, alsómizslyei, Hörcsik József molnár, balogdi, Timkó Mihály kisgazda, hernádcsányi lakosokat póttagokká. Az encs-szepsii járás elsőfokú iparhatóságához : Jánosi Gyula aszta­­los, Tóth István nyomdász, papirkereskedő, Timkó Lajos vegyeskereskedő, szepsii lakoso­kat rendes­ tagokká ; Bakacsi Gergely építke­zési Vállalkozó, Darvas Lajos mészáros, ifj. Gebe János kőműves, szepsii lakosokat pót­tagokká. A tornai járás elsőfokú iparhatóságá­hoz : Simkó Géza róm. kath. plébános, Fenyer­­tos János kovács, Fecsó Gyula áll. isk. igaz­gató, tornai lakosokat rendes tagokká ; Bohács Géza szabó, Forberger Vidtor nyug. körjegyző, Schneider János földmives, tornai lakosokat póttagokká. Zemplén vármegyében (3.007/1939. T. M. szám) . A sátoraljaújhelyi járás elsőfokú iparható­ságához : Poós József ipartestületi elnök, Ja­­kubcsy József asztalosmester, Fest Zoltán droguista, sátoraljaújhelyi lakosokat rendes tagokká ; Fekete Károly lakatosmester, Perger Gusztáv vasikereskedő, Zboray Béla borbély­­mester, sátoraljaújhelyi lakosokat póttagokká. A királyhelmeci járás elsőfokú iparhatóságához: dr. Szmrecsányi Vidor kir. közjegyző, király­helmeci, Czigányi György földbirtokos, bélyi, Randi Lajos ácsmester, királyhelmeci lakoso­kat rendes tagokká ; Prisztás József kereskedő, Kemechey László ip. t. titkár, királyhelmeci, Dobos Sándor ácsmester, leleszi lakosokat pót­tagokká. Ung vármegyében (3.044/1939. T. M. szám): Ungvár megyei város elsőfokú iparhatóságá­hoz : Jaczik Miklós, Harajda János, Weltmann Mihály ungvári lakosokat rendes tagokká; Papirnyik András, Duncsák János, Vojtkó Fe­renc ungvári lakosokat póttagokká. A nagy­­kaposi járás elsőfokú iparhatóságához : Za­vadszky Pál bankigazgató, Papp Mihály, Petrik János nagykaposi lakosokat rendes tagokká , Szekeres István ny. tanító, Juhász Lajos gép­lakatos, dr. Sutka László nagykaposi lakoso­kat póttagokká. Az ungvári járás elsőfokú iparhatóságához : Egry Ferenc harangöntő, kisgejőci, Szvetlovics József építőmester, rad­­vánci, Molnár István droguista, csapi lakosokat rendes tagokká; Deschmann Alajos hentes, csapi, Kelecsava Géza kovács, ungdaróci, Szí­jártó Nagy István kerékgyártó, nagygejőci la­kosokat póttagokká. Nógrád vármegyében (3.052/1939. T. M. szám). A losonci járás elsőfokú iparhatóságához : Kautii József iparfelügyelő, ifj. Medveczky István szíjgyártó, Rittinger­­János kereskedő, losonci lakosokat rendes tagokká; Salamon Károly papirkereskedő, Ossza Odiló asztalos, Haas Lajos órásmester, losonci lakosokat pót­tagokká. A balassagyarmati járás elsőfokú iparhatóságához : Kégl Elemér földbirtokos, nagycsaládjai, Fajtlik­ Antal ny. ig. tanitó, kő­vári, Kiss Gyula malomtulajdonos, nagy­csalomjai lakosokat rendes tagokká ; Böhm József autófuvarozó, zsélyi, Podhraczky Gyula ny. tanitó, bátorfalui, Cseri László gazdálkodó, kővári lakosokat póttagokká. A szécsényi járás elsőfokú iparhatóságához : Varga József föld­mives, id. Ádám László földmives, Rosta Rezső ig. tanitó, bussai lakosokat rendes tagokká ; Végh Sándor földmives, Molnár János föld­mives, bussai, id. Ádám Mihály csatári lakoso­kat póttagokká. A salgótarjáni járás elsőfokú iparhatóságához : Lőrincz István plébános, Nede István (király) vendéglős, egyházasfe­sz­, Koleszár Lajos malomtulajdonos, medves­­hidegskuti lakosokat rendes tagokká . Ifj. Pál Imre, id. Pál Imre tajtii, ifj. Kovács István ve­­cseklői lakosokat póttagokká. A m. kir. belügyminiszter a felvidéki tárca­­nélküli miniszterrel egyetértve a 9.330/1938. M. E. számú rendelet 19. §. (2) bekezdése alap­ján Esztergom vármegye területéhez vissza­csatolt felvidéki községekbe községi (kör-) jegyzőnek a következőket nevezte ki : Bátorkeszi nagyközség Morva Dénes, Bény nagyközség Sztojkovics Szaniszló, Dunamocs körjegyzőség Farkas Sándor, Ebed nagyközség Dubecz Lajos, Érsekhéty körjegyzőség Papp József, Farnad nagyközség Tőkés Zsigmond, Kéménd körjegyzőség Bende János, Köbölkút körjegyzőség Csepreghy Gyula, Kőhidgyarmat körjegyzőség Hesski László, Magyarszőgyén körjegyzőség Sipos István, Muzsla nagyközség Schenkenger Ernő, Nagyölved nagyközség Fábry Ede, Párkány nagyközség Blieszner Ferenc. (5.911/1939. szám.) A m. kir. belügyminiszter a 9.330/1938. M. E. számú rendelet 2. §, 13. pont (4) bekezdése és 15. §-a alapján Esztergom vármegye területé­hez visszacsatolt felvidéki községek közigazga­tási szervezetét és beosztását a pénzügyminisz­terrel és a felvidéki ügyek tárcanélküli minisz­terével egyetértően a következőképen állapí­totta meg. 1. Bátorkeszi nagyközség Búcs közig. csat. 2. Bény nagyközség 3. Dunamocs körjegyzőség székhelye : Dunamocs Dunamocs Karva 4. Ebed nagyközség 5. Érsekkéty körjegyzőség székhelye : Érsekkéty Érsekkéty Kárál 6. Farnad nagyközség 7. Kéménd körjegyzőség székhelye : Kéménd Kéménd Bart 8. Köbölkút körjegyzőség székhelye : Köbölkút Köbölkút Gyiva Sárkányfalva Kisújfalu­ 9. Kőhidgyarmat körjegyzőség székhelye : Kőhidgyarmat Kőhidgyarmat Béla Libád 10. Magyarszőgyén körjegyzőség székhelye : Magyarszőgyén Magyarszőgyén Németszőgyén 11. Muzsla nagyközség 12. Nagyölved nagyközség 13. Párkány nagyközség Nana közig. csat. jegyzői kirendeltség. (5.911/1939. szám.) Helyreigazítás.*) A Magyar Szent Koronához visszacsatolt területeken működő pénzintéze­tekhez kirendelt és a Budapesti Közlöny 1939. évi 35. számában közzétett felügyelők névsorá­ban ,,dr. Rédey László“ neve „dr. Rédeky László“ névre helyesbítendő. A m. kir. földmivelésü­gyi miniszternek 77.001/1939. F. M. száma rendelete egyes földmunkákra vonatkozóan a legkisebb munkabérek megállapítása tárgyában. A munkaviszony egyes kérdéseinek szabá­lyozásáról szóló 1937 : XXI. t.-c. 7. §-ának második bekezdésében és 18. §-ában kapott felhatalmazás alapján az iparügyi miniszterrel és a keres­kedelem- és közlekedésügyi miniszter­rel egyetértőleg a következőket rendelem : 1. §• (1) Az 1937 : XXI. törvénycikknek, a leg­kisebb munkabérre vonatkozó rendelkezései az 1939. évi március hó 1. napján hatályba lép­nek az 1884 : XVII. törvénycikk és az ezt ki­egészítő törvények, valamint a bányatörvény hatálya alá nem eső munkaadóknak földmun­kák végzésére alkalmazott munkavállalói te­kintetében. (2) A jelen rendelet hatálya nem terjed ki az 1937 : XXI. t.-c. 2. §-ának első bekezdése alá eső munkaadók munkavállalóira. Az 1. §. (1) bekezdése alá eső munkavállalók legkisebb munkabérének megállapításánál a 3.000/19­38. Ip. M. számú rendeletnek a leg­kisebb munkabérre vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. 3. §. (1) A földmunkák minden nemére vonat­kozóan egységes munkabérmegállapító bizott­ságot, illetőleg bizottságokat kell felállítani. (2) A földmunkák minden nemére vonatko­zóan az 1937 : XXI. törvénycikk rendelkezései, úgyszintén az ezek végrehajtására vonatkozó rendelkezések szempontjából illetékes minisz­ternek az iparügyi minisztert kell tekinteni, aki a földművelésügyi és a kereskedelem- és közle­kedésügyi miniszterekkel egyetértőleg jár el. 4. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1939. évi február hó 28.-án. A miniszter helyett: vitéz Lukács Béla s. k. államtitkár. A m­. kir. kereskedelemi és közlekedésügyi miniszter I. ad. 95.555/1939. IV. 8. számú rendelete a belföldi távolsági beszélgetések dijának meg­változtatása ügyében. 1939. évi március hó 1.-étől kezdve a belföldi távolsági távbeszélgetésekre az ország egész te­rületén az alábbi táblázatban közölt díjszabás lép életbe : :*1 Leírási hiba folytán szükségessé vált közlés.

Next