Budapesti Közlöny, 1939. március (73. évfolyam, 49-73. szám)

1939-03-01 / 49. szám

­ A Pécsi Orvosi Kamara választmánya 1939. évi február hó 19.-én tartott választmányi ülé­sében tagjai sorába felvette : dr. Fülöp István Kaposvár, dr. Kováts László Kaposvár, dr. Németh Lajos Kaposvár, dr. Vasek Makariusz Márta férj, dr. Steiner Károlyné Pécs . Át­jegyezte a Budapesti Orvosi Kamarától : dr. Galánthai Balogh László Kaposvár, dr. Herman János Károly Pécs ; a Szegedi Orvosi Kamarától: dr. Vándor Ferenc Villány ; át jegyezte a Miskolci Orvosi Kamarához: dr. Lubics György Igár ; a Szombathelyi Orvosi Kamarához: dr. Varga Károly Ságvár ; a Debreceni Orvosi Kamarához : dr. Biró Béla Bölcske ; a Székesfehérvári Orvosi Kamarához : dr. Heiczinger János Pálra törölve a tagok sorából saját kérelmére, mivel orvosi gyakorlatát beszüntette : dr. Grünwald Elek Dezső Bonyhád. A választmánynak a felvétel kérdésében ho­zott határozata ellen a közhírré tételt követő 15 napon belül a kamarai ügyész, vagy a kerü­leti kamara bármely tagja panasszal élhet a Közigazgatási Bíróság Orvosi Tanácsához. NEMHIVATALOS RÉSZ. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter vitéz Jánossy Gyula Békéscsaba megyei város polgármesterének az állami elemi népiskolák szegénysorsú tanulóinak 640, illetve 800 pen­gő értékű ruhaneművel történt karácsonyi segé­lyezéséért őszinte köszönetét és elismerését fe­jezte ki. Felelős szerkesztő: dr.SZÁSZ KÁROLY Az 1925:Vil­. t.-c. 50. §-a értelmében a Buda­pesti Közlöny főlapja a hirdetmények kivonatát közli, míg a hirdetmények teljes szövege a Buda­pesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében mint mellék­lapon jelenik meg. A hirdetések közzététele a kéziratnak beérkeztét követő HARMADIK napon történik. Ingó árverések. 2/1938. szám. 1.768 pengő becsértékü üzleti berende­zés, férfi, női és paraszt divatáru cikkek Ipolyságon, Kulka Miksa árufuvarozó raktárában, március hó 6., 7. és 8-án 9—12 óra között. Csődtömeggondnok. 3—1­0 1439 4557/1937. szám. 10.083 pengő becsértékü bor, hordók, állatok és más ingóságok Tapolcán és Szentgyörgyhe­­gyen, március 7-én, 3 órakor. Ormai László, tapolcai kir. végrehajtó. 0 1404 5108,1939. szám. 2330 pengő becsértékű bútorok, sző­nyeg, gazd. felszerelés, rozs, szalma és más ingóságok Nyírtasson, március 13-án, 3 órakor. Kisvárdai bírósági végrehajtó. O *20062­40/1939. szám. 1138 pengő becsértékü lovak, gazd. felszerelés, bútorok és más ingóságok Csicsal pusztán, március 7-én, 9 órakor. Ifj. Czotter Jenő, tabi bírósági végrehajtó. O 1399 50293/1939. szám. 1054 pengő becsértékü bútorok, zongora és más ingóságok Budapesten, Szentendrei­ út 4. szám, földszinten, március 1-én, fél 10 órakor. Dr. Váró Pál, bírósági végrehajtó. O F 11196 685/1935. szám 8105 pengő becsértékű gazdasági élő és holt felszerelés Tereskén, március hó 8-án 10 órakor. Pintér Ignác, rétsági kir. végrehajtó. 0 F 11197 6953/1938. szám. 9209 pengő becsértékű bútorok, ásványvíztöltő berend., köpenyek, takarók és más ingó­ságok Székesfehérvárott, Kossuth­ u. 12. szám alatt, március 3-án, 10 órakor. Andaházy Antal, bírósági vég­­rehajtó. 0 F 11178 7654/1938. szám. 1.000 pengő becsértékű gabona, szalma és más ingóságok Nagykőrösön, (2. járás, Száraz dűlő 40. alatti, március hó 3-án 3 órakor. Szűcs Ferenc, kir. végrehajtó. O­F 11183 600438/1939. szám. 1356 pengő becsértékü bútorok, szobor, ezüstnemű, rádió, térítők, vázák és más ingó­ságok Budapesten, Vilmos császár­ út 35. szám, II. em. 22. alatt, március hó 2-án 4 órakor. Joó Károly, kir. végrehajtó, O­F 11193 60515/1938. szám 2470 + 243­4- 354 pengő becs­értékű bútorok, üzletberendezés, rádió, rókaboa, evő­eszközök, italok és más ingóságok Budapesten, Város­major­ utca 16. szám, földszinten, március hó 1-én fél 10 órakor. Ertsey Gyula, kir. végrehajtó. O­F 11184 Ingatlan árverések. 2405/1939. szám. Ház Gyöngyösön, Német-u. 1173. szám alatt, 10.440 pengő kikiáltási árban, április hó 3-án 12 órakor a kir. járásbiróságnál. N** 214 11376/1938. szám. Ház Nagykanizsán, 36.200 pengő kikiáltási árban, március 18-án, 10 órakor a kir. járás­biróságnál, N 1401 4811/1938. szám.­ Szántók és egyéb ingatlanok Jász­­kiséren, 1.200 + 4.450 pengő kikiáltási árakon, március hó 24-én 11 órakor, a községházán. Jászapáti királyi járásbiróság. N 1408 10242/1938. szám Ház Érden, 6.000 pengő kikiáltási árban, március hó 24-én 11 órakor a községházán, Adonyi kir. járásbiróság. N F 11182 10640/1938. szám. Ingatlanok Kispaládon és Magos­ligeten, 4690 + 5053 pengő kikiáltási árakon, március hó 23-án 9 órakor a fehérgyarmati kir. járásbiróságnál. N F 11179 183/1939. szám. Ingatlan Jászberényben, 6­61 pengő kikiáltási árban, március 20-án, 9 órakor a kir. járás­biróságnál. N 1308 9149/1938. szám. Szántók és egyéb ingatlanok Döm­­södön, a Hív. Ért.-ben felsorolt kikiáltási árakban, már­cius 30-án, fél 11 órakor a községházán. Ráckevei kir. járásbiróság. N­F 11180 Csődhirdetmények. 31674/1939. szám. Korányi és Fröhlich vasszerkezet, fémportál és redőnygyár cég és tulajdonosa. Korányi Béla (Kisfaludy­ u. 5. szám) ellen a budapesti királyi törvényszék a csődöt megnyitotta. Tömeggondnok dr. Torday Zoltán, követelések bejelentése április hó 6-ig, felszámolási tárgyalás április hó 25-én. F 11177 2978/1934. szám. Baranyai és Pécsi Gazdák Szeszfőző Szövetkezete félsz. alatt, pécsi cég csődügyében új tömeggondnok dr. Nagy Lajos. 1402 Csődönkivüli kényszeregyességek. 6396/1938. szám. Rosenfeld Istvánná szül. Pollacsek Magda (Szolnok) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. cipőszakmai fiókjánál Budapesten, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1939. évi március hó 8. napján délután háromnegyed 1 órakor tartják meg. Országos Hitelvédő Egylet F 11212 44405/1938. szám. Schweitzer Miklós (Budapest, Nürn­­berg­ u. 20. szám) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE fűszerszakmai fiókjánál Budapesten, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1939 évi március hó 9. napján délután fél 1 órakor tartjuk meg. Orszá­gos Hitelvédő Egylet, F 11211 6441/1938. szám. Szilárd Ernő (Szolnok) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. textil­­szakmai fiókjánál Budapesten, V. ker. Alkotmány-utca 8. szám alatt, 1939 évi március hó 7 napján délelőtt fél 12 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 11210 1135/1939. szám. Gross Béla fa- és szénkereskedő (Rákospalota) ügyében a kötelező magánegyességi tár­gyalást az OHE-nél Budapesten, V. ker., Alkotmány­­utca 8. szám alatt, 1939. évi március hó 6. napján dél­előtt fél 11 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 11209 44671/1938. szám. Kastner Rezső (Budapest, Király­ u. 41. szám) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalás az OHE. textilszakmai fiókjánál Budapesten, V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1939. évi március hó 7. napján délelőtt fél 12 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 11213 821/1938. szám. Eckstein Ignác (Csepel, Erzsébet­ u. 91/b. szám) ügyében a kötelező magánegyességi tár­gyalást az OHÉ. faszakmai fiókjánál Budapesten, V., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1939. évi március hó 6. napján délután fél 1 órakor tartjuk meg. Országos Hitelvédő Egylet, F 11214 69/1939. szám. Vig Ferenc hatvani ékszerész és vőfös­­kereskedő ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50 százalék. Teljesítési idő tíz hó Országos Hitelvédő Egylet. F 11215 3354/1938. szán. Falczer József jánosházi rőfös- és rövidárukereskedő ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 50 százalék. Teljesítési tiz hó. Országos Hitelvédő Egylet- F 11216 44/1939. szám. Tusák Sándor balassagyarmati órás és ékszerész ügyében a magánegyesség létrejött. Kvóta 55 százalék. Teljesítési idő tiz hó Országos Hitelvédő Egylet. f 11217 29/1939. szám. Tálos Imre pécsi (Fiumei­ út 31. szám alatti) vegyeskereskedő ügyében a magánegyesség létre­jött. Teljesítési idő tiz hó. Országos Hitelvédő Egylet. ^ F 11218 122/37/12. szám. Gőgh János apácaszakállasi föld­­mives gazdakényszeregyességi ügyében a komáromi kir. törvényszék az egyességet jóváhagyta. *20630 13/37/16. szám. Németh M Kálmán ekeli fölöm­ves gazdakényszeregyességi ü­gyében a komáromi km tör­vényszék az egyességet jóváhagyta *20631 3378/1938. szám. Lányi Károly gödöllői kereskedő ügyében a pestvidéki kir. törvényszék az eljárást befe­jezte. *20632 5045/1938. szám. Herpai Gyula izsáki kalaposmester ügyében a vagyonfelügyelő dija 65 pengő.­­*20633 3651/1938. szám. Szatmáry Gyula nagykőrösi vörös- és divatárukereskedő és temetkezési vállalkozó ügyében a vagyonfelügyelő dija 425 pengő. *20634 648/1936. szám. Décsy István tanyi földmives gazda­­kényszeregyességi ügyében a komáromi kir. törvény­szék az eljárást megszüntette. *20636 10480/1939. szám. Berger József bácsalmási vegyes­­kereskedő kérelmére a bajai kir. törvényszéki kirendelt­ség az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Thuma Antal ügyvéd, követelések bejelentése március 16-ig az OHB-hez. *20635 2036/1938. szám. Poll Sámuel téti malomtulajdonos ügyében a győri kir. törvényszék az egyességet jogerő­sen jóváhagyta. A vagyonfelügyelő dija 552 pengő. *20619 281/1939. szám. Kaufmann Sámuel liszt- és vegyes­­kereskedő kérelmére a komáromi kir. törvényszék az eljárást megindította. Vagyonfelügyelő dr. Szabó László ügyvéd, követelések bejelentése március 16-ig az OHB- hez. *20653 7516/1938. szám. özv. Sztraka Mihályné ózdi szatócs ügyében a miskolci kir. törvényszék az egyességet jogerősen jóváhagyta. *20655 Gondnokságok. 3559/1938. szám. Erzse Erzsébet pécsi lakost a pécsi kir. törvényszék gondnokság alá helyezte. **215 3825/1938. szám. Pusztai Gyula lengyeltóti lakost a kaposvári kir. törvényszék gondnokság alá helyezte. 1400 Idézés: 479/1939. szám. Benis Ferencnek Szabó Ida és tsai ellen indított perében tárgyalás március 14-én a veszprémi kir. járásbiróságnál. Idézve Szabó Ida, József, Mária és István. * 1­181 Zárlatok. 10451/1939. szám. Matczkó Mihály borotai lakos va­gyonára a bajai kir. törvényszéki kirendeltség a zárlatot elrendelte. *20663 9656/1938. szám. Kohn Róza nyíregyházi (Erk­eskert 4. szám) lakos vagyonára a nyíregyházi kir. törvényszék a zárlatot elrendelte. **212 Vegyes hirdetmények. 61/1939. szám. Szepesi Béla sátoraljaújhelyi lakos ha­gyatékára örökösödési igénybejelentések 1 év alatt a sátoraljaújhelyi kir. járásbirósághoz. *26665 760/1939. szám. A m­. kir. Államvasutak részére az orosházi tanyák állomáson lévő homokbánya tovább fejlesztése érdekében Orosháza község határában szük­séges terület kisajátítása ügyében tárgyalás Orosháza községházán március 13-án. Közig. bizottság. *20664 Holtnaknyilvánítások. 20243/1939. szám. Takács Mihály szegedi napszámos, aki 1893-ban született, T. István és Toppantó Róza fia, az 5. honvéd gyalogezredből az orosz harctéren 1915. március 9-én, eltűnt. Szegedi kir. járásbiróság. **203 Pótlás a folyó évi 48. számhoz . 1632/1938. szám. Nágy Mihály vértesboglári földmives, zsellérbirtokos, aki 1882-ben született. NI. Vendel és Frész Mária fia, a 17. honvéd gyalogezredből az orosz harctéren fogságba esett és ott 1916. évben hősi halált halt. Bicskei kir. járásbiróság **209 12873/1938. szám. Bálint István medinai földmives, aki 1897-ben született, B. József és Sörös Éva fia, a 69. gyalogezredben a harctéren hősi halált halt. Szek­szárdi kir. járásbiróság. **208 A közönség figyelmébe ! A BUDAPESTI KÖZLÖNY hivatalos lap és melléklapja A HIVATALOS ÉRTESÍTŐ Budapesten a következő helyeken kapható : BUDAPESTI KÖZLÖNY KIRENDELTSÉGE V., Szalay-u. 10—14., Alagsor 29. sz. Toldi Lajos könyvkereskedése II. ker., Fő utca 2. szám, Grill-féle R.-T. könyvkereskedése V. ker., Dorottya-utca 2. szám, „Folió“ könyvkereskedés R.-T. VI. ker., Andrássy-út 19. szám, Csáthy Ferenc könyvkereskedés R.-T. I. ker., Krisztina-körut 133. szám, Kókai Lajos könyvkereskedése IV. ker., Kammermayer Károly­ utca 3. sz. Pfeifer Ferdinánd (Zeidler testvérek) nemzeti könyvkereskedése IV. ker., Kossuth Lajos­ utca 5 szám. Az előfizetési díjakat közvetlenül a kiadóhivatalhoz (Budapest, 1., Vár, Kapisztrán-tér 1 alá) kell beküldeni. A Budapesti Közlöny kiadóhivatala. * A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítőjében közölt hirdetmények kivonata. A Hivatalos Értesítő kapható 20 fillérért a kiadóhivatalban : L, Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. Budapesti Közlöny 1939 mare­ius 1.49. szám.

Next