Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. március (73. évfolyam, 49-73. szám)

1939-03-01 / 49. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1939 március 1. — 49. szám. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében megtartására 1939. évi április hó 3. napjának déli 12 óráját tűzi ki. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908 : XLI. t.-cikk 26. §.) Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881.­ évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Gyöngyös, 1939. évi február hó 16. napján. A gyöngyösi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság. N **214 az érdi 1945. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorzsám, s 3783/36. helyrajzi szám alatt foglalt 450 négyszögöl területű házra az Erlakovác dűlőben 6.000 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939 évi március hó 24. napján délelőtt 11 órakor Érd községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási év felénél, illetve a megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal száradott óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 :LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al ; 1908 : LX. t.-c. 21. g.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 . XLI. t.-c. 25. g.) Adony, 1938. évi december hó 14. napján. Az adonyi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N F 11182 eladási ára végrehajtásával szemben a kikiáltási ár két­harmada, Weiszmann Pállal szemben 12500 pengő, Ma­gyar Mezőgazdák Szövetkezetével szemben 7000 pengő, dr. Koncsik Bélával szemben 13.000 pengő. Országos Földhitelintézet kérelmére megtartott árveré­sen a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron alul el nem adhatók. Az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyi­ségében való megtartására 1939. évi március hó 20. napjának délelőtti 9 óráját tűzi ki. Az árverezni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben a kiküldöttnél letenni és azt a kikiáltási árnál magasabb ajánlat esetén, ha többet ígérni senki sem akar, az általuk ígért ár 10 százalékára kiegészíteni. Jászberény, 1939. évi január hó 13. napján. A jászberényi kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N 1398 Árverés. 11376/1938. tk. szám. Angol-Magyar Bank r. t. végrehajtat­ónak dr. Rotschild Béla végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelne következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 1300 pengő tőkekövetelés és ennek 1938. évi február hó 4-től járó 6 százalék kamata és 9 pengő 60 fillér óvási dij, 128 pengő 90 fillér eddig meg­állapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 40 pengő költség és a csatlakozná­nak kimondott Nagykanizsa város gyámpénztára 1200 + 3800 P, Takács György 173 pengő 75 fillér, Hofherr- Schrantz Gépgyár 1000 pengő, Kertész Béla 470 pengő, dr. Kreisler Mór 451 pengő 85 fillér, Nagykanizsai Ta­karékpénztár r. t. 381 pengő, özv. Lázár Soriáné és t. 150 pengő, dr. Dénes Antal 65 pengő 91 fillér, dr. Lakó Imre 150 pengő 50 fillér, Bagladi Béla 375 pengő, dr. Körmendy János 85 pengő 34 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a nagykanizsai 8001. számú tekvben 283/c. 2. hrsz. a­ foglalt Ház 2581. népsorszám alatt ingatlanra 36.200 pengő kikiáltási árban. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi h­atóság hivatalos helyiségében (földszint 8. ajtószám) megtartására 1939. évi március hó 18. napjának délelőtti 10 óráját tűzi ki és az árverési feltételeket az 1881 : LX. t.-c. 150. §-a alapján a következőkben állapítja meg : 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §.). Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a telek­­névi hatóságnál (Törvényház, földszint 1. és Nagy­­nizsa város polgármesterénél tekinthetők meg (1881. évi LX. t.-c. 47. §. g.). A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda az árverés elrendelését a nagykanizsai 8001. sz. telekkönyvben jegyezze fel. A­ telekkönyvi hatóság e hirdetmény 11 példányát ki­függesztés, 1 példányt az árverési feltételek megtekint­­hetése végett Nagykanizsa város polgármesterének, to­vábbá 1—1 példányt szabályszerű közzététel végett Nagyrécse, Palin, Sezepteni községek elöljáróinak meg­küldi és a hirdetmény 1 példányát és az árverési hir­detmény törvényszerű kivonatát a hivatalos lapban egy­szeri közzététel végett a végrehajtató képviselőjének kiadja (1881 : LX. t.-c. 162. §. ; 1908 : XLI. t.-c. 23. §.). Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés megtar­tását a végrehajtatok közül Takács György kéri 32.000 pengő, ha Hofherr-Schrantz cég kéri 32.000 pengő, ha dr. Kreisler Mór kéri 33.500 pengő, ha özv. Lázár Soráné kéri 3400 pengő, ha dr. Dénes Antal kéri 34.200 pengő, ha dr. Lakó Imre kéri 34.500 pengő, ha Bagladi Béla kéri 35.600 pengő, ha dr. Körmendy János kéri 36 000 pengő, ha Kertész Béla kéri 36.500 pengő, ha Angol-Magyar Bank kéri 38.000 pengő vételárnál ala­csonyabb áron eladni nem lehet (5­610/1931. M. E. sz. rendelet 21. §.). Nagykanizsa, 1938. évi november hó 17. napján. A nagykanizsai kir. járásbíróság, mint te­lekkönyvi hatóság. N 1401 Árverés. 4811/1938. tkvi szám­ú kir. Kincstár végre­­hajtatónak, Osváth András végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 267 pengő 02 fillér tőkekövetelése és járulékai behajtása végett, a Jászkisér községben fekvő s a jászkiséri 4772 számú betétben A. + 1. sorszám, 9923/4. helyrajzi szám alatt foglalt szántó ingatlanra 1.200 pengő kikiáltási árban, a jászkiséri 5193. számú betétben A.­­+ 4—5. sorsz., 9953/20., 9969/4. helyrajzi szám alatt foglalt szántó ingatlanra 4.450 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi március hó 24. napján délelőtt 11 órakor, Jászkisér községházánál fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Erről értesítést kapnak az érdekeltek. Jászapáti, 1938. évi junius hó 24. napján. A jászapáti kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 1408 Árverés. 10242/1938. tkvi szám. Martonvásári és Érdi Takarékpénztár Rt. végrehajtatóna­k, Hamm Erzsébet f. Deissner Emilné végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 5.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, az adonyi királyi járásbíróság terü­letén levő, Érd községben fekvő s Árverés. 10640/1938. tkvi szám. Cserepes Gábor és társainak, kispaládi lakosok, végrehajtatóknak, özvegy Fischer Bertalanná, dr. Zahler Aladárné, dr. Fischer Ernő, Fischer Ferenc végrehajtást szenvedők ellen in­dított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 3.000 pengő tőkekövetelése, ennek 1932. évi január hó 1. napjától járó 5 százalék kamata és 160 , eddig megállapított költségek behajtása végett, a fehérgyarmati királyi járásbíróság területén levő, Kispalád és Magosliget községekben fekvő s a kispaládi 31. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 1937., 1938. helyrajzi számok alatt felvett ingatlanok­ból dr. Zahler Aladárné szül. Fischer Irén, dr. Fischer Ernő és Fischer Ferenc nevén álló részekre a 4481. 4933. tk. szám­i végzéssel Fischer Bertalanná született Weisz Róza javára bekebelezett haszonélvezeti jog érintetlenül hagyásával 4689 P 75 t becsértékben, mint kikiáltási árban, a magosligeti 7. számú telekkönyvi betétben felvett, Fischer Bertalanná szül. Weisz Róza, dr. Zahler Ala­­dárné szül. Fischer Irén, dr. Fischer Ernő és Fischer Ferenc nevén álló A. I. 1—9, 12—23., 25., 26., 33—36. sorszámok, 56/1., 57/1., 180., 181., 186., 187., 188., 189., 190., 450/2., 451/2., 452/2., 453/2., 454/2., 455/2., 456/2., 457., 458., 461/4., 462/2., 467., 473., 474., 470/1., 470/10., 289/2., 290/2. helyrajzi szám alatti illetőségekre 52.958 pengő 98 fillér becsérték, mint kikiáltási árban; a II. 1—15. sorszám, 56/2., 57/2., 447., 450/1., 455/1., 452/1, 453/1., 454/1, 45­5/1, 456/1., 461/1, 461/2., 401/3, 462/1, 463. helyrajzi szám alatti illetőségekre 5.053 P 40 fillér becsérték, mint kikiáltási ár mellett,­»—4481. 1933. tk. számú végzéssel Fischer Bertalanná született Weisz Róza javára bekebelezett haszonélvezeti jog ép­ségben hagyásával. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság­­hivatalos helyiségében (Kossuth Lajos-tér 11. szám, földszint 5. ajtói megtartására 1939. évi március hó 23. napjának délelőtti 9 óráját tű­zi ki. Az árverés alá kerülő ingatlanokat a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar,­ köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ha ennek a kötelezettségnek eleget nem tesz, ígérete figyelmen kívül marad és az árverésben, amelyet haladéktalanul folytatni kell, részt nem vehet. A bánatpénz letétele alól felmentett árvereső a bánat­pénz kiegészítésének megfelelő összeget sem köteles le­tenni. Fehérgyarmat, 1938. évi október hó 23 napján. A fehérgyarmati királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11179 Árverés. 183/1939. tk. szám. Az Országos Földhitel­­intézet budapesti (V. Bálvány­ utca 7.) bej. cég végre­­h­ajtatának Pethes Alajos és özv. Pethes Alajosné sz. Melegh B. Julianna jászárokszállási lakosok, végrehaj­tást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a te­lekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 60 dollár 50 cent tőke és járulékai, valamint a kölcsöntőke után még lejárandó járadékok és járulékaik behajtása végett a kir. járásbíróság területén lévő, a Jászberény városban fekvő s az ugyanottani 13176. számú telekkönyvi betétben A. 3­1. sorsz. alati felvett ingatlanra 6861 av. P kikiál­tási árban elrendelte. Azonban a C. 35. sorsz. alatt a 6794/1936. tk. számú végzéssel özv. Pethes Alajosné sz. Badics Just­ina ja­vára a B. 3. sorsz. szerint Pethes Alajos nevén állott, jelenleg B. 12—13. sorsz. szerint Pethes Ilona kiskorú és Pethes Borbála kiskorú nevén álló illetőségre bekebele­zett özvegyi haszonélvezeti jog épségben tartása mellett, amennyiben a megelőző jelzálogos hitelezők követelésé­nek kielégítésére szükségesnek mutatkozó mintegy 17000 pengőt az ingatlan árverési vételára ezen haszonélvezeti jog épségben tartása mellett is eléri, ellenkező esetben a Vht. 163. §-a nyer alkalmazást a haszonélvezeti jog épségben tartása tekintetében. Az 5.610/1931. M. E. számú rendeletben szabályozott fedezeti elv értelmében az ingatlan legkisebb árverési Árverés. 9149/1938. tk. szám. Breuer Béla gyógysze­rész, bátyai lakos, végrehajtatónak Szász Sándor gyógy­szerész, bátyai lakos, végrehajtást szenvedő ellen Indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végre­hajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146., 147. §-ai értelmében a végrehajtási árverést 30.000 pengő tőkekövetelés, ennek 1932. július 7-től járó 5 szá­zalék kamata, 5158 pengő 40 fillér eddig megállapított per- ,és végrehajtási költség, továbbá a dabi 375. számú betétre nézve csatlakozottnak kimondott a Kunszent­­miklós-Dabas-Szabadszállási Takarékpénztár 94.20 P és 23.40 pengő tőkekövetelése és járulékai behajtása végett a Dömsöd községben fekvő s a dömsödi 4431. számú betétben 1519. hrsz. alatt felvett 801 négyszögöl erdő az Alsósziget dűlőben egész­ben a végrehajtást szenvedő nevén, kikiáltási ára 170 pengő, az árverés által Sonnenschein Lajos és neje Lövy Éva javára bekebelezett haszonélvezeti jog érintve nem lesz s az ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron alul el nem adható, az u. o. 1302. számú betétben 1531. hrsz.e.alatt felvett 816 négyszögöl szántó az Alsósziget dűlőben 15/16 rész­ben végrehajtást szenvedő nevén, kikiáltási ára 359 pengő, az árverés által Sonnenschein Lajos javára bekebele­zett haszonélvezeti jog érintve nem lesz s az ingatlan a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron el nem adható, az u. ottani 3882. számú betétben 1994 hrsz. alatt felvett 172 négyszögöl rét a Tókertben egészben a végre­hajtást szenvedő nevén, kikiáltási ára 100 pengő, az u. ezen betétben 2951. hrsz. alatt felvett 197 négy­szögöl szántó a Tókertben egészben a végrehajtást szen­vedő nevén, kikiáltási ára 93 pengő, az árverések által Sonnenschein Lajos javára bekebe­lezett haszonélvezeti jog érintve nem lesz s az ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron alul el nem adhatók,m .vil­i a dömsödi 5012. számú betétben a 2120. hrsz. alatt felvett 125 négyszögöl szántó a Tókertben 1/2 részijén a végrehajtást szenvedő nevén, kikiáltási ára 16 pengő, az ingatlanjutalék a kikiáltási ár kétharmadánál ala­csonyabb áron alul el nem adható, a dömsödi 5051. számú betétben 2012. hrsz. alatt felvett 214 négyszögöl szántó a Tókertben 1/2 részben a végrehajtást szenvedő nevén, kikiáltási ára 27 pengő, az ingatlanjutalék 450 pengő legkisebb vételárnál ala­csonyabb áron alul el nem adható, a dabi 375. számú betétben 661/1., 791/1, 661/2­., 791/2. hrsz. alatt felvett 838 + 150 + 880 + 150 négy­szögöl szántó, szőlő a középső és a Vénhegy dűlőben 1/2 részben a végrehajtást szenvedő nevén, kikiáltási ára 799 pengő, az ingatlanjutalék a Kunszentmiklós-Dabas-Szabad­­szállási Takarékpénztár kérelmére megtartott árverésen a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron alul, Breuer Béla kérelmére pedig 10200 pengő legkisebb vé­telárnál alacsonyabb áron alul el nem adható, u. csak a dabi 955. számú betétben 661/lb. hrsz. alatt felvett 1 hold 65 négyszögöl szántó (értékbiz. szerint szőlő) a , középső dűlőben egészben végrehajtást szen­vedő nevén, kikiáltási ára 1462 pengő, az ingatlan 10200 pengő legkisebb vételárnál alacso­nyabb áron el nem adható — elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek Dömsöd község­házánál megtartására 1939. évi március hó 30. (harminc) napjának délelőtti fél 11 óráját tűzi ki. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. 4. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Ráckeve, 1939. évi január hó 29. napján. A ráckevei kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. * N­F 11180 Csődhirdetmények. Csőd. 12. Cs. 31674/2. 1939. szám. A budapesti kir. törvényszék,­­ mint csődbíróság közhírré teszi, hogy Korányi és Fröhlich vasszerkezet, fémportál és redőny­­gyár, budapesti (VIII. ker., Kisfaludy­ utca 5. szám) ber. cég és annak egyedüli tulajdonosa. Korányi Béla budapesti (VIII., Kisfaludy­ utca 5. szám) lakos ellen bárhol található ingó vagyonára és a magyar állam területén levő ingatlan javaira, az 1410/1926. számú rendelet 88. §-ának 1. bekezdése alapján a csődöt hiva­talból megnyitotta.

Next