Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. április (73. évfolyam, 74-97. szám)

1939-04-01 / 74. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1930 április L — 74. szám. , dr. Kronfeld Miklós ügyvéd által képviselt Gál és Neumayer javára 72 pengő 50 fillér és járulékai, dr. Neugröschl Endre ügyvéd által képviselt Nat. Reg. Pénztárak javára 30 pengő és járulékai, dr. Schwarz Sándor ügyvéd által képviselt Kerek rt. papírgyár javára 95 pengő és járulékai, dr. Kelényi Dezső ügyvéd által képviselt dr. Hollós Imre javára 134 pengő s járulékai, dr. Töpler Iván ügyvéd által képviselt Adler és Szigeti javára 2298 pengő 59 fillér és járulékai, dr. Brachfeld Dezső ügyvéd által képviselt Papir­­mű­vek rt. javára 170 pengő 56 fillér és járulékai, dr. Kovács István ügyvéd által képviselt Pirkner Ö. Konrád javára 360 pengő­s járulékai, dr. Fenyves Károly Gy. ügyvéd által képviselt özv. Barasits Jánosnné javára 178 pengő 12 fillér s járulékai, dr. Fenyves Károly Gy. ügyvéd által képviselt özv. Barasits János javára 58 pengő 57 fillér s járulékai, dr. Kronfeld Miklós ügyvéd által képviselt Andrényi Zsigmond javára 360 pengő s járulékai, dr. Balassa Zoltán ügyvéd által képviselt Kunsteter Vilmos javára 114 pengő s járulékai, dr. Gipsz Lipót ügyvéd által képvielt Laufer Ferenc s­z. javára 165 pengő 80 fillér s járulékai, Debrecen sz. kir. város által képviselt Tiszántúli Ref. Egyház javára 60 pengő s járulékai, dr. Újlaki József ügyvéd által képviselt Csavar és kovácsgyár javára 130 pengő 63 fillér s járulékai, dr. Kron Ferenc ügyvéd által képv. Molnár Nyomda javára 135 pengő 45 fillér s járulékai, dr. Meller Viktor ügyvéd által képviselt Waldmann Ferenc javára 255 pengő 21 fillér s járulékai, dr. Gellért Sándor ügyvéd által képviselt Galitzenstein H. rt. javára 86 pengő 02 fillér s járulékai, dr. Wiener Oszkár ügyvéd által képviselt F­.R. Sablik cég javára 520 pengő s járulékai, dr. Schwarz Jenő­ ügyvéd által képviselt Weis Stahler K. javára 800 pengő s járulékai, dr. Gööcze Bertalan ügyvéd által képviselt M. Piatnik­­javára 600 pengő s járulékai, dr. Leicht József ügyvéd által képviselt M. Piatnik javára 100 pengő s járulékai, dr. Lajta Ernő ügyvéd által képviselt Landesmann Gy. javára 112 pengő 79 fillér s járulékai, dr. Hollós Jenő ügyvéd által képviselt Landesmann Gy. javára 100 pengő s járulékai, dr. Herczegh Lajos ügyvéd által képviselt Rigler József Ede javára 100 pengő s járulékai, dr. Schwarz Sándor ügyvéd által képviselt Klein Márkus javára 300 pengő s járulékai, Budapesti Krétagyár rt. javára 80 pengő 09 f s jár., dr. Taub Ármin ügyvéd által képviselt Aller Mór­a javára 65 pengő, s járulékai, dr. Stricker Jakab ügyvéd által képviselt Remington rt. javára 280 pengő s járulékai, dr. Geőcze Bertalan ügyvéd által képvselt M. Játék­kártya rt. javára 100 pengő s járulékai, dr. Szilárd Vilmos ügyvéd által képviselt Rozsnyai Károly javára 50 pengő s járulékai, dr. Klein Henrik ügyvéd által képviselt Kaliboda és 4. javára 125 pengő s járulékai, dr. Brachfeld Dezső ügyvéd által képviselt Papir­­iatívek rt. javára 73 pengő 84 fillér s járulékai, Alfa Papír rt. javára 56 pengő 96 fillér s járulékai, dr. Bagi Géza ügyvéd által képviselt Athenaeum rt. javára 160 pengő 73 fillér s járulékai, dr. Kálay Jenő ügyvéd által képviselt Chrome rt. javára 439 pengő 88 fillér s járulékai, dr. Lusztig István ügyvéd által képviselt Kerek Tinta­­rizem javára 173 pengő 21 fillér s járulékai, dr. Gyárfás Miklós ügyvéd által képviselt Stern Miksa­­javára 103 pengő 31 fillér s járulékai, dr. Szidon Dezső ügyvéd által képviselt Südfeld Al­fréd javára 136 pengő s járulékai, dr. Kiss László ügyvéd által képviselt Nagy Andor javára 40 pengő s járulékai, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, h­a kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Sopronban, Vár­kerület 138. sz., folytatólag Várkerület 72. és Előkamu 11. Szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi április hó 11. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, am­ikor a biróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, papíráruk, Írógép, National-kassza, jégszekrény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek — de legalább a becsár kétharmad részéért — készpénzfizetés mellett el fogom adni, még akkor i­s, fia a be­jelentő fél a helyszínen nem­­jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Sopron, 1939 évi február hó 28. napján. Tengel József, kir. kir. végrehajtó. O 2265 Ingatlan árverések. Árverés. 725/1939. t­k. szám. A Hajdumegyei Takarék­pénztár félsz. alatt hajduszoboszlói bef. cég és a m. kir. Kincstár képviseletében a debreceni m. kir. Pénzügyigazgatóság végrehajtatóknak Auspitz Sámuel és neje Weisz Aranka végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 19650 P és 9182 P tőkeköve­telés és járulékai erejéig behajtása végett a Hajdú­szoboszló m. városban fekvő s a hajdúszoboszlói 3200. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 6511. srszám alatt felvett 804 négy­szögöl területű, Auspitz Sámuel és neje Weisz Aranka nevén álló, a Bánomkertben fekvő szőlőre 18580 P kikiáltási árban, a hajdúszoboszlói 3200. számú telekkönyvi betétben­­A. + 2. sorszám, 12/2. hrszám alatt felvett 423 négy­szögöl területű, Auspitz Sámuel és neje Weisz Aranka nevén álló, a Beltelekben I. tized 6/c szám alatt fekvő ház, udvar és gazdasági épületekre 20000­0 kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi június idő 16. napján délelőtt 9 órakor Hajdúszoboszlón, a telekkönyvi hatóság hiva­talos helyiségében (Szilfákalja­ utca 1. szám, 4. ajtó) fogják megtartani. Az árverési feltételek a következők : Az árverés alá kerülő ingatlanok közül az A. r+ 1. sorszám, 6611. srszám alatt felvett ingatlant, ha az árverés megtartását a végrehajtotok közül a Gazdasági Bank Hajdúszoboszlón r. t. kéri, a kikiáltási ár két­harmadánál, ha Adler Ármin és fia budapesti cég kéri, 31696 P, ha a m­. kir. Kincstár kéri 32258 P 62 A vételárnál, a­míg az A. + 2. sorszám, 12/2. hrszám alatt felvett ingatlant, ha az árverés megtartását a végrehajtatok közül a Gazdasági Bank Hajdúszobosz­lón r. t. kéri, a kikiáltási ár felénél, ha Adler Ármin és fia budapesti bej. cég kéri, 31933 P 29 f-nél, ha a m. kir. kincstár kéri 32496 P 01 f vételárnál ala­csonyabb áron eladni nem lehet. (5610/1931. M. E. számú rendelet 21. §-a.) Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékáig kell keiegészíteni. Hajdúszoboszló, 1939. évi február hó 9. napján. A hajduszoboszlói királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 2218 Árverés. 688/1939. tk. szám. Kir. Kincstár­i végrehaj­tat­ónak Balogh Gábor és neje végrehajtást szenvedők elleni végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 751 P 64 f tőkekövetelés és jár. behajtása végett a püspökladányi királyi járásbíróság területén levő Nádudvar községben fekvő és a nád­udvari 1728. szám­i tkvi betétben A. I. 18—21. sor­, 5912/2., 5914/2., 5915/6., 5913. svszám alatt foglalt és B. 16—17. sorszám szerint Balogh Gábor és neje Csendes Zsófia nevén álló 89 négyszögöl, meg 539 négyszögöl, meg 6 kat. hold 645 négyszögöl, meg 428 négyszögöl területű­ Virágoszugbani udvarra, rétre, szántóra és kertre 6382 P 50­0 kikiáltási ár megállapí­tása mellett, — azonban a 15. 18. sorszám alatt a 6108. 1933. tk. szám­i végzéssel feljegyzett védettségre tekin­tet nélkül — elrendelte. Az árverést 1930. évi június hó 3. napján délelőtt 9 órakor Nádudvar községházánál fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlant 42350­0 vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, melyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Püspökladány, 1939. évi február hó 1. napján. A püs­pökladányi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 2217 Árverés. 47769/1938. tkvi sz. (VI. 1192/37.) Schenker és társai Budapest, Nemzetközi Szállítmányozási Rt. végrehajtatnak, Láng László végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtató kérelme következtében, az 1881. évi LX. t.-cikk 144., 146., 147. § ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 15.000 pengő tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért ezúttal meg­állapított 170 pengő költség, továbbá a csatlakozóknak kimondott : Pollák Jenő 2.000 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a budapesti központi királyi járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 2546. számú telekkönyvi betétében 26.779. helyrajzi szám alatt felvett, VI. kerület, Reitter Ferenc­ utca 185. szám alatt fekvő ház, kert és udvarból álló 314,60/100 négyszögöl terjedelmű, végrehajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra, továbbá az ugyanottani 2547. számú telekkönyvi be­tétben 26780. helyrajzi szám alatt felvett, VI. kerület, Reitter Ferenc­ utca 187. szám alatt fekvő ház, kert és udvarból álló 313.70/100 négyszögöl terjedelmű, végre­hajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra, az ugyanottani 2550. számú telekkönyvi betétben 26783. helyrajzi szám alatt felvett, Balzsam­ utca 30. sz. alatt fekvő ház, udvar és kertből álló 871.10/100 négy­szögöl terjedelmű, végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra, az ugyanottani 2551. számú telekkönyvi kététben 26784. helyrajzi szám alatt felvett, VI. ker., Balzsam­­utca 31. és Szent László­ u 198. szám alatt fekvő ház, udvar és kertből álló 535.30/100 négyszögöl terjedelmű, végrehajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra, és az ugyanottani 2552. számú telekkönyvi betétben 26785. helyrajzi szám alatt felvett, VI. kerület, Balzsam­utca 196. szám alatt fekvő ház, udvar és kertből álló, végrehajtást szenvedő tulajdonában levő ingatlanra 3.636 pengő együttes kikiáltási árban ; az ingatlanokra Budapest Székesfőváros Közönsége javára feljegyzett tulajdonjogi korlátozások, valamint ezen korlátozások biztosítására ugyanannak a javára bekebelezett jelzálogjogok sérelme nélkül. Az árverést 1939. évi április hó 20 napján délután 3 órakor, a budapesti központi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó-utca 25. szám, földszint 39. ajtószám alatt) fog­ják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-cikk 44 §-a, 1911:1­­.-cikk 127. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai; 1908 :XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. g.) Budapest, 1938. évi december hó 30. napján. A budapesti­­központi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11835 Árverés. 15686/1936. tkvi szám. M. kir. kincstár végre-­ hajtatának Tréger János és neje végrehajtást szenvedők ellen inditott végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést 1016 P 45 t tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Győrszentmárton község­ben fekvő s a győrszentmártoni 362. sz. telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám. 154. hrsz. Ház 241. é. 1. sz. a. udvarral a Beltelekben 138 négyszögöl területű végre­hajtást szenvedők nevén álló ingatlanra, 6400 pengő kb kiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi április hó 17. napján délután fél 1 órakor Győrszentmártonban fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet mi magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Győr, 1939. évi december hó 7. napján. A győri kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 2247 Árverés. 6368/1938. tkvi szám. A Debreceni Gazdálé Bankja rt. debreceni cég végrehajtatának Silber Mórné Fraufel Gabriella és Silber Jenő hajduszoboszlói lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 201­ pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Hajdúszoboszló m. városban fekvő s a hajdú­­szoboszlói 1392. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorszám, 1569. és 1570. hrsz. alatt felvett özv. Silber Mátné szül. Fraudl Gabriella nevén álló a Beltelekben fekvő ház, udvar és szántóra 2660 pengő kikiáltási árban s a hajduszoboszlói 3696. sz. tkvi betétben A. I. 1—3. sorszám, 1860., 1851. és 1852. hrsz. alatt felvett Silber Jenő (nős Siebermann Annával) nevén álló a Beltelek­ben fekvő ház, kert, udvar és gazdasági épületekre 4152 pengő 60 fillér kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi április hó 20. napján délelőtt 10 órakor Hajdúszoboszlón, a telekkönyvi hatóság helyiségében Szilfákalja­ u. 1. szám, 3. ajtószám fogják megtartani. 1. Az árverés alá eső ingatlanok közül az 4932. számú betétben A. I. 1—2. sorszám alatt felvett ingatlant ha az árverés megtartását a végrehajtatok közül a Debreceni Gazdák Bankja kéri a kikiáltási ár felénél, ha a m. kir. kincstár a C. 30. sorsz. a. követelésére kéri 12.109 P 49 fillér, ha a Kecskeméti Szeszfinomító rt. cég kéri 13.126 pengő 618 fillér, ha a m. kir. kincstár C. 31. sorsz. a. kö­vetelésére kéri 13.239 pengő 38 fillér, ha C. 39. sorsz. a. követelésére kéri 15.269 pengő 70 fillér, ha dr. Békésy Jenő C. 40. sorsz. a. követelésére kéri 17.367 pengő 92 fillér, ha C. 43. sorsz. a. követelésére kéri 17.408 pengő 42 fillér, ha a m. leír. kicstár a C. 44. sorsz. a. követelé­sére kéri 17.410 pengő 92 fillér, ha ugyanő a C. 47. sor­szám a. követelésére kéri 22.175 pengő 53 fillér, ha Bosznai J. és Társa cég kéri 22.207 pengő 53 fillér, ha Feh­ér Jánost kéri 22.287 pengő 32 fillér vételárnál, a 3596. sz. betétben A. I. 1—3. sorszám alatt felvett ingatlant pedig a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Hajdúszoboszló, 1088. évi november hó 29. nap­ján. A hajduszoboszlói kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. N 2243 1176/1939. tk. szám. I. 191/1929. Kiigazítás iránti kérelme Debreceni Gazdák Bankja Rt. végrehajtatának, képv. dr. Kováts Jenő és dr. Papp Endre debreceni ügy. által, Silber Mórnc sz. Frankl Gabriella és Silber Jenő hajduszoboszlói lakosok elleni ingatlan árverési ügyben kiadott árverési hirdetmény kiigazítása iránt. Végzés. A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható­ság e kérelem folytán az 1938. november hó 23. napján 5388/1938. tk. szám alatt kibocsátott Árverési hirdet­mény és árverési feltételeket akként igazítja ki, hogy az I. r. végrehajtást szenvedő neve nem Silber Mórné Frankl Gabriella, hanem Silber Mórné Frankl Gabriella, továbbá, hogy az árverési hirdetmény kivonatát a hivatalos lapban kell közzétenni. Hajdúszoboszló, 1939. évi február hó 23. napján. A hajduszoboszlói királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 2244 * 1­2 Árverés. 1537/1939. tkvi szám. Postás Takarék és Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja budapesti bel. cég végrehajtatónak, Schumayer Józsefiné szül. Kellner Julianna végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 24.985 pengő 26 fillér tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett, az 1881 : LX. t.­cikk 144., 146., 147. §-ai értelmében, a budapesti I—III. ker. kir. járás­bíróság területén fekvő s 1. Budapest székesfőváros dunajobbparti részének 6486. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 11150. helyrajzi szám alatt foglalt, I. kerület, Hidegkuti­­út 20., Tárogató­ út 5. szám alatt fekvő 758 80/100 □ -ös területű­ ház, udvar és kertből álló, Schumayer Józefné szül. Kellner Julianna nevén álló ingatlanra 97.482 pengő 04 fillérben ezennel megállapított kikiál­tási árban a C. 1. alatt bekebelezett szolgalmi jog érin­tetlenül hagyása mellett, 2. Budapest székesfőváros dunajobbparti részének 7123. számú telekkönyvi betétében A. + 1. sorszám, 11441. helyrajzi szám alatt foglalt, I. ker., Hidegkuti­­uton 67. szám alatt fekvő 1291 30/100 négyszögöl területű ház és szántóból álló, Schumayer Józsefné szül. Kellner Julianna nevén álló ingatlanra 124.651 pengő 57 fillérben ezennel megállapított kikiáltási árban el­rendelte. Az árverést 1939 évi május hó 10. napján délután 4 órakor Budapesten, a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (II. ker.­ Fő­ utca 70—78. szám, földszint

Next