Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. április (73. évfolyam, 74-97. szám)

1939-04-01 / 74. szám értesítője

1939 április 1. — 74. szám. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 70. ajtószám alatt) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlanokat a kikiáltási áron alul is el lehet adni, azonban a kikiáltási ár felénél ala­csonyabb áron eladni nem lehet. (1908 : XLI. t.-cikk 20. §-a). Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Budapest, 1939. évi január hó 25. napján. A buda­pesti II-111. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11854 Árverés. 31/1939. tk. szám. Kurucz Juliánna végre­­hajtatónak Bajnok Istvánná Szente Mária végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 560 , tőke­­követelés és járulékai behajtása végett az enyingi kir. járásbíróság területén levő Csajág községben fekvő s a csajági 358. sz. betétben A. I. 1—2. sorsz., 803. hrsz. rét a Kaptárvölgyben 1 h. 78 Q-es és 804. hrsz. szántó ugyanott, 11 hold 270 Q-es területű, B. 2. sorsz. szerint Bajnok Istvánná Szenté Mária nevén álló 14 részére, együttesen 4066 P 25 fill. kikiáltási áron. — Ugyanitt A. II. 1—2. sorsz., 2051. hrsz. rét Alsórét nyugati dűlőben 255 Q-ös és 2052. hrsz. szántó ugyanott, 210 Q-es területű ingatlannak Bajnok Istvánná Szente Mária nevén álló 14 részére együttesen 92 P 25 fill. kikiáltási áron, — ugyanitt felvett A. III. 2057. hrsz. szántó az Alsórét nyugati dűlőben 605 IQ­-öl és 2058. hrsz. rét ugyanott, 408 Q-ös területű ingatlanoknak Bajnok Istvánná Szente Mária nevén álló 14 részére, együttesen 240 P 50 fill. kikiáltási áron, — ugyanitt felvett A. IV. 1—2. sorsz., 3211. hrsz. szőlő a­blakra dűlőben 409 Q-el és 3212. hrsz. szántó ugyanott, 15 hold 1512 Q-es területű ingatlanoknak Bajnok Istvánná Szente Mária nevén álló 14 részére, együttesen 5993 P 50 fill. kikiáltási árban, — ugyanitt felvett V. 1—2. sorsz., 3235/1. hrsz. rét a Halaszt dűlőben 4 hold 837 Q-es és 3236/1. hrsz. szántó ugyanott, 8 hold 1536 Q-ös területű, Bajnok Istvánnál, Szente Mária nevén álló ingatlanok 14 részére, együttesen 4937 , 75 fill. kikiáltási áron, — a kiingési 118. sz. telekkönyvi betétben A+1. sorsz., 481/2. orsz. alatt felvett szántó az Irtás dűlőben, 1001 Q-ös területű ingatlannak B. 2. sorsz. szerint Bajnok Istvánná Szente Mária nevén álló 14 részére 284 P kikiáltási áron és ugyanitt A + 2. sorsz., 523. hrsz. alatt felvett szántó az Irtás dűlőben, 10 hold 826 Q-os területű ingatlannak ugyancsak Bajnok Istvánná Szente Mária nevén álló 14 részére 4535 P kikiáltási áron elrendelte. Az árverést 1939. évi április hó 19. napján, délután 2 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a legkisebb vételár­nál alacsonyabb áron nem adhatók el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapí­tott bánatpénzt az általa igért ár ugyanannyi száza­lékáig kiegészíteni. Enying, 1939. évi február hó 17. n­apjá­n. Az enyingi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.­­ N­F 11852 Árverés. 48555/1938. tkvi szám. (VI. 820/21.) Becske Pál végrehajtatónak, Simkó Györgyné szül. Dolezsál Mária és Fülöp Endréné szül. Simkó Ilona végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében, az 1881 :LX. t.-cikk 144., 146. és 147. §-ai értelmében, elrendeli a végrehajtási árverést 4460 pengő tőkeköve­telés és járulékai, valamint az árverési kérvényért ez­úttal megállapított 80 pengő költség, továbbá a csatla­kozódnak kimondott és pedig : I. mindkét végrehajtást szenvedő ellen : M. kir. Kincstár 3921 pengő tőke és járulékai, II. csupán Simkó Györgyné sz. Dolezsál Mária nevén álló 3/6-od részre : dr. Palotai László 120 pengő 20 fillér tőkekövetelése és járulékai behajtása végett; a budapesti központi királyi járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 3209. sz. telekkönyvi betétében 27486. helyrajzi szám alatt fel­vett, VI. kerület, Róbert Károly­ körút 60. és Üteg­ utca 1. szám alatt fekvő ház és udvarból álló 346 40/100 négyszögöl terjedelmű ingatlanból , fent megnevezett végrehajtást szenvedők tulajdonában levő 9/12-ed rész illetőségre 28.500 pengő kikiáltási árban; ha pedig az árverés dr. Palotai László csatlakoztatott végrehajtató kérelmére tartatik meg, Simkó Györgyné sz. Dolezsár Mária nevén álló 6/12-ed rész ingatlan illetőségre, ez esetben a kikiáltási ár 19.000 P, a Fülöp Endréné szül. Simkó Ilona nevén álló illetőségre a C. 1. sorsz. alatt 16.110/1921. számú végzéssel özvegy Simkó Györgyné szül. Dolezsár Mária javára bekebelezett haszonélvezeti jog sérelme nélkül. A telekkönyvi hatóság megállapítja, hogy a szolgalmi jogot megelőző jelzálogjogos hitelezők kielégítésére 41.692 pengő 44 fillér mutatkozik szükségesnek és amennyiben az ingatlan a szolgalmi jog fenntartásával olyan árban adatnék el, amelyre a szolgalom telek­könyvi bejegyzését megelőző tehertételek fedezete szem­pontjából megállapított összeget meg nem üti, az ár­verés hatálytalanná válik és az ingatlan illetőség a szol­galmi jog fenntartása nélkül a kitűzött határnapon újabban el fog árvereztetni Az árverést 1939. évi április hó 21. napján délután 3 órakor, a budapesti központi királyi járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25. szám, földszint 39. ajtószám) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltás ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-cikk 44. §-a, 1911:1. t.-cikk 127. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánat­pénznek elő­leges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1939. évi január hó 4. napján. A budapesti központi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 11856 Árverés. 12680/1938. tkvi szám. Beke Józsefné szül. Pető Anna és kiskorú Péter László végrehajtatóknak Pető Károly és neje Samu Rozália végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést Pető Károly ellenében 95 P 12 f tő­ke, ennek 1935. évi december hó 13-tól járó 5%-os kamatai erejéig, Beke Józsefné szül. Pető Anna javára, 98 P 04 f tőke, ennek 1935. évi decem­ber hó 13-tól járó 5%-os kamatai erejéig kiskorú Péter László javára, — Pető Károlyné szül. Samu Rozália ellenében Beke Józsefné szül. Pető Anna javára 252 pengő 10 fillér tőke, ennek 1935. évi december hó 13. napjától járó 5%-os kamatai erejéig, — kiskorú Péter László javára 263 P 56 f tőke, ennek 1935. évi decem­ber hó 13-tól járó 5%-os kamatai erejéig, — továbbá mindkét végrehajtást szenvedő ellenében Beke Józsefné szül. Pető Anna javára 32 P 80 f tőkekövetelés, ennek 1936. november 14. napjától járó 5% kamata erejéig; — kiskorú Péter László javára 32 P 80 f tőke, ennek 1936. november 14. napjától járó 5% kamata és a végrehajtatok javára 29 P 40 f eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 46 P 78 f költség, valamint a csatlako­zóknak kimondott dr. Zakariás Árpád és dr. Pék János 164 P 40 f. — Tapolcai Takarékpénztár r­ t. 1700 P tőkekövetelése és jár.­behajtása végett, a tapolcai kir. járásbíróság területén levő, Gyulakeszi községben fekvő s a gyulakeszii 895. számú tekvben A. + 1—3. sor­, 992/629., 993/629., 994/629. hrszámú (rét a murvagödri dűlőben, 1200 + 1200 + 1200 négyszögöl), végrehaj­tást szenvedők nevén álló ingatlanokra 1700 pengő együtes kikiáltási árban, — a Nem­esgulács községben fekvő s a nemesgulácsi 27. sz. tjkvben A. + 3. sor­, 582. hrszámu (/Rét az Egresi dűlőben) ingatlanból a végrehajtást szenvedők nevén álló “1. részre 117 P, — az a. o. 12.3. sz. tjkvben A. + 3. sor-, 583. hrszámu (Ítél az Egresi dűlőben) ingatlanból a végrehajtást szenvedők nevén álló 14 részre 2.33 P. — az u. o. 42. számú tjkvben A. + 2. sor-, 71/b. hrszámu (Ház 59. szám alatt, udvarral és kerttel 226 négyszögöl) ingat­lanból végrehajtást szenvedők nevén álló 4/c részre 1200 pengő kikiáltási árban, —­ u. o. 240. sz. tekvben foglalt következő ingatlanokra : A. + 4. sorszám, 587. hrszámura (Rét az Egresi dűlőben) 780 pengő kikiál­tási árban, — A. + 6. sorszám, 525/a hrszámura (Szántóföld a Csárdási dűlőben, 1 hold 400 négyszögöl) és A. + 7. sorszám, 527/b/3. hrszámára (Szántóföld u. o., 1 hold 1215 négyszögöl) 3000 pengő kikiáltási árban. — az u. o. 314. számú tekvben foglalt követ­­kező ingatlanokra : A. + 125. hrsz. (Ház udvarral és kerttel) 4000 pengő kikiáltási árban. — A. + 2. sorsz., 116. hrsz. (Rét a Beltelekben) 220 P. — az A. + 3. sorsz., 117­. hrsz. (Rét a Beltelekben) 194 P kikiál­tási árban. — az u. o. 408. sz. tjkvben A. + 1. sorsz., 432. hrsz. (Szőllő pincével a Köbölkuli hegyen) ingat­lanra 5000 pengő kikiáltási árban. — az u. o. 437. szám­i tjkvben A. + 1. sorsz., 402/b hrsz. (Szőllő a Köbölkuti hegyen 320 négyszögöl) ingatlanra­ 120 P kikiáltási árban, — az u. o. 463. számú tikvben A. + 1. sorsz., 128. hrsz. (Rét a Beltelekben) ingat­lanra 90 pengő kikiáltási árban elrendeli. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a tkvi hatóság hivatalos helyiségében (Vásártér 2. szám) megtartására 1939. évi április hó 18. napjának délelőtt 10 óráját tűzi ki. Az árverésre kerülő ingalanok a kikiáltási árnál ala­csonyabb áron nem adhatók el. A bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészteni. Tapolca, 1939. évi január hó 20. napján. A lano­eai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 2235 Árverés. 5608/1939. tk. szám. Nyíregyházi Takarék­pénztár Egyesület r. I. végrefáiytalónak özv. Pátrovics Gyuláné Kiss Vilma végrehajtást szenvedő ellen 4000 pengő tőke és jár. erejéig indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság Imre Sándor és neje Nagy Margit nyíregyházi (Mező­ u. .39.) lakosok alóajánlata követ­keztében az 1908: XLI. t.-c. 27. §-a értelmében újabb árverést rendel el 4000 pengő tőkekövetelés, ennek 1937. évi július hó 17. napjától járó 7,5 százalék kamatai és 246 pengő 70 fillér megállapítoa per- és végrehajtási költség behajtása végett, a nyíregyházi kir. járásbíróság területén lévő, Nyíregyháza városban fekvő s a nyíregyházi 10288. számú telekkönyvi betétben A. + 1. sorszám, 3255. srszám alatt foglalt, a Pazonyi (Vay Ádám)­utca 48. szám alatt lévő 127 négyszögöl területű házas udvarra 7000 pengő kikiáltási árban A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (Bocskay­ utca 2. szám­, 31. ajtószám) megtartására 1009. évi május hó 22. nap­jának déli 12 óráját tszi ki. 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási árnál ala­csonyabb árban eladni nem lehet. 2. Az utóa járdát akkor is kötelező, ha az ajánlattevő az árverésnél meg nem jelent. 3. Ha az árverésen az utóajánlatnál nagyobb ígéretet nem tesznek, az ingatlant az ajánlattevő által meg k­elt­nek kell kijelenteni. 4. Az újabb árverés költségeit a vevő az ígért vétel­áron f­elül köteles f­izet­ni. • 5. Az árverelni szándékozók­­kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Nyíregy­háza, 1989. évi március hó 14. napján. A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 11843 Csődfe­rdetmények. Csőd. K. 40,35. 121. szám. A kassai kir. törvényszék a Legényes F­ogyasztási Szövetkezet ellen K. 40/35. szám alatt folyó csődügyben dr. Klein Miksa tömeg­­gondnokot ezen liszte alól fölmentette és tömeggond­nokul dr. Leskó Géza kassai ügyvédet nevezte, ki. Kassa, 1930. március 16-án. A kassai kir. törvény­szék. *21001 Csőd. K. 48/34. 23. szám. A kassai kir. törvényszék Weiszer Andor és neje szül. Melecky Anna csécsi lako­sok K. 48/34. szám alatt folyó csődügyében dr. Táncos József tömeggondnokot ezen tiszte alól fölmentene és tömeggondnokul dr. Schürger István szepsii ügyvédet nevezte ki. Kassa, 1939. március 16-án. A kassai kir. törvényszék. *21000 Csődönkivüli kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 100/13. 1930. sz. Büchler Miksa be nem jegyzett férfiszabó, siófoki lakos ellen folyamatba tett kényszeregyességi ügyben a kir. törvényszék az adós és hitelezői között az Országos Hitelvédő Egylet közbenjárása mellett létrejött alábbi szövegű magánegyességet jóváhagyta : Az egyesség szószerinti szövege : Kötelezem magam az egyesség joghatálya alá eső hitelezők követelésének teljes és végleges kiegyenlíté­sére a tőke, az eljárás megindítása napjáig esedékes kamatok és ugyanezen időpontig felmerült perköltség­­követeléseknek 50 (ötven) százalékát aranypengőben megfizetni az egyességet jogerősen jóváhagyó törvény­­széki végzésnek a Budapesti Közlönyben való közzététe­lét követő 30. napon kezdődő és minden következő hó azonos napján folytatódó 8, azaz nyolc havi egyenlő részletben. Valutában fennálló tartozások a felek között létrejött megállapodáshoz képest, az érvényben levő jogszabá­lyokra való figyelemmel teljesítendők. Ha valamely esedékessé vált hányad az én költsé­gemre, a kényszeregyességi beadványban feltüntetett címemre elküldött ajánlo­tt levélbeli megintés elküldésé­től számított 10, azaz tíz nap alatt sem fizettetik ki, a 850/1931. M. E. számú rendelet 10. §-ának utolsó bekez­désében foglalt rendelkezéseihez képest, az eljárás be­fejezetté nyilvánítása s­rán a részletfizetési kedvezmény elvész s az illető hitelező eredeti követelése — a Ke. rendelet 79. g. 2. bekezdésének megfelelően — f­igye­­lembe véve a netán már teljesített törlesztéseket, feléled s nyomban esedékessé válik. Adós és kezes kötelezőleg kijelentem, hogy ü­zleteimet, üzlethelyiségemet és ingatlanomat az Országos É­zletvédő Egylet előzetes írásbeli beleegyezése nélkül mindaddig, m­íg az egyesség joghatálya alá eső hitelezői követelések kiegyenlítést nem nyertek, el nem adom, meg nem ter­helem, másra át nem ruházom, albérletbe nem adom és használatul át nem engedem, ellenkező esetben a hitele­zők eredeti követelései felélednek és azonnal esedékessé válnak. Ezen egyességért az egyességi hányad erejéig, vala­mint a kez eljárás során megállapítandó díjakért és költségekért az egyetemleges és készfizetői kezességet adós neje szül. Fodorics Erzsébet és Kiss János és neje szül. Gagyi Katalin (szabók) siófoki lakosok elvállalják olykér, hogy velük szemben az eredeti követelések fel­éledésének még valamele fizetésmulasztás esetén sincs helye és ők csupán az elvállalt hányad erejéig szavatol­nak. Jelen jóváhagyó végzés jogerős. Veszprém, 1939. évi március hó 23. napján. A veszprémi kir. törvényszék, mint kényszeregyességi bíróság. *20985 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke 10480/1939. szám. Berger József (Bácsalmás) ügyében a kötelező magán­­egyességi tárgyalást az OHE. fíiszerszakmai fiókjánál Budapesten, V. kerület, Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 19­39. április hó 13 napján d. e. 11 órakor tartják meg. Budapest, 1939. március 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 1876 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 451/1939. szám. László Imre (Balatonalmádi) ügyében a kötelező magán­­egyességi tárgyalást az OHE. fűszerszakmai fiókjánál Budapesten, V. ker., Alkotmány­ utca 8 szám alatt, 1939. évi április hó 13. napján délelőtt fél 12 órakor tartjuk meg. Budapest, 1939. március 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 11877 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 32206/1939. szám. Weisz Mór (Budapest, Ferenc­ körut 42. szám) ügyében a kötelező magánegyességi tárgyalást az OHE. papir­­szakmai fiókjánál Budapesten. V. ker., Alkotmány­ utca 8. szám alatt, 1939. évi április hó 13 napján délelőtt egynegyed 12 órakor tartjuk meg. Budapest, 1939. évi március hó 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 11878 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 32041/1939. szám. Kisipari Termékek Bútorcsarnoka rt. (Budapest, Do­hány­ utca 66. szám) ügyében a kötelező magánegyes- 3

Next