Budapesti Közlöny, 1939. május (73. évfolyam, 98-121. szám)

1939-05-02 / 98. szám

2 (2) A gyakorlati oktatás tartama huszon­három hónap, amelyből legalább tizenkét hó­napot együttesen csecsemőosztályon és tej­konyhában, legalább hat hónapot gyermek­­osztályon és legalább két hónapot fertőző osz­tályon kell tölteni. 8. §. Gyermek­gondozónői tanfolyamra való fel­­­vételt az kérhet, aki 1. magyar állampolgár, 2. életének tizennyolcadik évét imár elérte és harmincadik évét még nem haladta meg, 3. a polgári iskola vagy gimnázium négy osztályát sikeresen elvégezte, 4. erkölcsi szempontból kifogás alá nem esik, 5. a gyermek­gondozónői feladatok ellátására testileg és szellemileg alkalmas. 9. §. (1) A felvétel iránti kérelmet a tanfolyam vezetőjéhez (4. §. (1) bekezdés) kell benyúj­tani. (2) A kérvényhez csatolni kell: 1. magyar állampolgárságot igazoló okmányt­­(állampolgársági bizonyítványt, honosítási­, [visszahonosítási okiratot), 2. születési anyakönyvi kivonatot, 3. iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt, 4. hatósági erkölcsi bizonyítványt, 5. egészségi állapotot igazoló újkeletű ható­sági orvosi bizonyítványt, valamint gümőkóros megbetegedéstől mentességet igazoló gondozó­intézeti (szakorvosi) bizonyítványt, 6. rövid életrajzot, amelyben a jelentkező családi állapotáról, társadalmi helyzetéről, tanulmányairól, ismereteiről, előző és jelenlegi foglalkozásáról pontosan beszámol. 10. §. (1) A felvétel tekintetében a tanfolyam veze­tője végérvényesen határoz s a folyamodók megfelelő értesítése iránt intézkedik. (2) A felvételnél a magasabb iskolai végzett­ségűeket (tanítónők, óvónők), valamint azokat, akik igazolják, hogy a gyermekgondozás terén legalább hat hónapon át kifejtett tevékenység során megfelelő előképzettséget szereztek, elsőbbség illeti meg. 11. §. A­­gyermekgondozónői tanfolyamok díjtala­nok. 12. §. A gyermekgondozónői tanfolyam növendé­kei a tanév tartama alatt természetbeni lakás­ban és ellátásban részesülnek, amelynek térí­tési összegét a tanfolyam vezetője szabja meg. Indokolt esetben a térítési összeg mérsékelhető, illetőleg teljesen el is engedhető. A tanfolyam vezetője különösen indokolt esetben a benn­lakás kötelezettsége alól felmentést adhat. 13. §. (1) A gyermekgondozónői tanfolyam növen­dékei kötelesek az előadásokat és gyakorlato­kat pontosan és szorgalmasan látogatni, a gya­korlati oktatási idő alatt az erre a célra kijelölt helyen tartózkodni s az ott részükre előírt szol­gálatot — ide értve az ügyeletes szolgálatot is — lelkiismeretesen teljesíteni. (2) Ha a növendék a tanfolyam előadásai­ról, illetőleg gyakorlatairól ismételten indoko­latlanul hiányzik, részére a tanfolyam elvég­zése nem igazolható. A tanfolyam vezetője azt a növendéket, aki a tanulmányok rendjét, az intézet házirendjét súlyosan megzavarja, vagy erkölcsi szempontból kifogásolható magatar­tást tanúsít, a tanfolyamról kizárhatja. A ki­zárás ellen a kézbesítést követő naptól számí­tott tizenöt napon belül, a belügyminiszterhez fel­folyamodással lehet élni. (3) A tanfolyam vezetője a tanfolyam meg­nyitásától számított három hónapon belül a tanfolyam előadóinak meghallgatása után ki­zárhatja azt a növendéket is, aki a gyermek­gondozónői kiképzésre alkalmatlannak bizo­nyul. A kizárás ellen nincs helye jogorvoslat­nak. (4) A (2) vagy (3) bekezdés alapján történő kizárásokat a belügyminiszternek be kell jelen­teni, aki a kizárt személyek nevét a többi tan­folyam vezetőjével közli. (5) Betegség esetén való távollétet a tan­folyam vezetőjénél orvosi bizonyítvánnyal kell igazolni. A tanfolyam tartamának harma­dát meghaladó, bármely címen történő távol­lét esetén a tanfolyam elvégzése nem igazol­ható. (6) A növendékek kötelesek a tanfolyam vezetője által megállapított házirendet, tanul­mányi és fegyelmi szabályokat betartani. (7) A tanfolyam szabályszerű elvégzését a tanfolyam vezetője igazolja. 14. §: (1) Gyermekgondozónői képesítő vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam szabály­szerű elvégzését igazolja (13. §. (7) bekezdés). (2) A vizsgára bocsátás kérdésében a tan­folyam vezetője végérvényesen határoz. 15. §. (1) A gyermekgondozónői vizsgát a jelen §. (2) bekezdésében megjelölt vizsgabizottság előtt kell letenni. (2) A vizsgabizottság elnöke a tudomány­­egyetemi gyermekklinikákon tartott vizsgákon a vallás- és közoktatásügyi miniszter által ki­küldött miniszteri biztos, más vizsgákon a belügyminiszter által kiküldött miniszteri biz­tos, a bizottság tagjai gyermekklinikai tan­folyamoknál a belügyminiszter képviselője, más tanfolyamoknál a vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter képviselője, továbbá a tan­folyam vezetője, valamint a tanfolyamnak a vezető által kijelölt két előadója. ,16. §• • A gyermekgondozónői képesítő vizsga szó­beli és a gyermekgondozásnak úgy elméleti, mint gyakorlati anyagára kiterjed. 17. §. (1) A vizsgákról az elnök által kijelölt tag jegyzőkönyvet készít, amelyben feltüntetendők a jelöltek személyi adatai és a vizsga ered­ménye ; a jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírják. (2) A jegyzőkönyveket a tanfolyam vezetője őrzi, aki a sikeresen vizsgázott gyermekgon­dozónőkről törzskönyvet vezet. A törzskönyv­ben az oklevél országos törzskönyvi számát (26. §.) is fel kell jegyezni. 18. §. (1) A vizsgára kitűzött határnap halasztásá­nak csak egyszer és csak a folyamodók igazolt betegsége vagy más elháríthatatlan akadály miatt van helye. (2) A halasztásra irányuló kérelem tárgyá­ban a vizsgabizottság elnöke végérvényesen határoz. 19. §. (1) A vizsga eredménye (osztályzata) kitűnő, jeles, jó, elégséges vagy elégtelen lehet. (2) A vizsga befejeztével a vizsgabizottság zárt ülésben egyhangúlag vagy szavazat­­többséggel állapítja meg a vizsga eredményét, amelyet a képesítő bizonyítványban a követ­kezőképen kell feltüntetni : A vizsgát kitűnő (jeles, jó, megfelelő­ eredménnyel letette. 20. §. A vizsga végeredményét az elnök nyílt ülé­sen hirdeti ki és intézkedik aziránt, hogy azok részére, akik a vizsgát sikerrel letették, az általa, valamint a tanfolyam vezetője által alá­írt, a bizottság pecsétjével ellátott képesítő oklevél kiállíttassák és törzskönyvezés végett a belügyminiszterhez felterjesztessék. 21. §. A 2 . okmánybélyeggel ellátott­­képesítő oklevél szövege a következő : Gyermekgondozónői Vizsgabizottság. . ...__/19.... szám. (bélyeg.) GYERMEKGONDOZÓNŐI KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY. A Gyermekgondozónői Vizsgabizottság iga­zolja, hogy ............................................. úrnő, aki........... városban (községben) ..........évi ....................hó .... napján szüle­tett, s..........vallású, a 280/1939. B. M. számú rendelettel előírt gyermekgondozónői vizsgát .......... eredménnyel letette. ____________19.. évi ...... hó_____.n. elnök, a tanfolyam igazgatója. P. H. Fentnevezett a gyermekgondozónők országos törzskönyvébe ________ szám alatt bejegyez­tetett. Budapest, 19___ évi _________hó ....n. P. H. aláírás. 22. §. (1) Ha a jelölt a vizsgán nem felelt meg, a sikertelen vizsgát követő három hónap elmúl­tával javító vizsgára jelentkezhetik. A jelölt a vizsga időpontjáig a tanfolyamon továbbra is résztvenni köteles. (2) Az a jelölt, aki a javító vizsgán nem felelt meg, csak a tanfolyam megismétlésével bocsájtható újabb képesítő vizsgára. (3) Gyermekgondozónői vizsga csak egyszer ismételhető ; aki az ismétlővizsgán nem felel meg, az többé javítóvizsgára sem bocsátható. (4) Javító és ismétlő vizsga esetén, valamint a 18. §. (1) bekezdésében megjelölt esetben a vizsga helyét és időpontját a belügyminiszter állapítja meg. 23. §. Elveszett vagy megsemmisült eredeti bizo­nyítvány pótlásául a tulajdonos kérelmére a gyermekgondozónői tanfolyam vezetője a bizo­nyítvány bélyegilletékének beküldése ellenében másolatot állít ki. 24. §. A gyermekgondozónői vizsga díjmentes. 25. §. A jelen rendelet alapján képesített gyermek­­gondozónők a vizsgabizottság előtt fogadalmat tesznek. A fogadalom szövege a következő : „Én ........................................ becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy gyermekgon­dozónői kötelességemet mindenkor pontosan teljesítem, a gondozásomra bízott csecsemőket és gyermekeket a legjobb tudásom szerint és a legteljesebb odaadással gondozom és ápolom. Fogadom, hogy elöljáróimat akár köz-, akár magánalkalmazásban tisztelni fogom, a fegye­lem és függelem kívánalmait mindig szem előtt tartom. Fogadom, hogy a gyermekgondozónői hivatásom során megtudott vagy rám bízott titkot híven megőrzöm“. A fogadalom szövegét két példányban kell kiállítani, azokat a fogadal­mat tevő és a vizsgabizottság elnöke aláírja. Az aláírt szöveg egyik példányát a fogadalmat tevő veszi át, a másik példányt pedig megőrzés végett a tanfolyam irattárában kell elhelyezni. 26. §. (1) A 17. §. (2) bekezdésében megjelölt törzskönyv adatait a belügyminiszternek be kell jelenteni. (2) A belügyminiszter az 1. §. (3) bekezdésé­ben, valamint a jelen­t. (1) bekezdésében elő­ Budapesti Közlöny 1939 május 2. — 98. szám.

Next