Budapesti Közlöny, 1939. május (73. évfolyam, 98-121. szám)

1939-05-02 / 98. szám

1930 május 2. — 98. szám. Budapesti Közlöny irt bejelentésed alapján a gyermefogando­zónők­ről országos törzs­könyvet vezet és a bemuta­tott oklevelekre a megfelelő törzskönyvi szá­mot rávezeti 27. §• Az állami kórházakban (tudományegyetemi klinikákon), a törvényhatósági és községi köz­­kórházakban, valamint az egészségvédelmi szolgálat körében a belügyminiszter által a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel egyet­­értőleg megál­lapítandó időponttól kezdődőleg csak a gyermekgondozónők országos törzs­könyvébe bejegyzett gondozónőket lehet fel­venni 28. §. A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, 1939. évi április hó 28.-án. Dr. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc s. k. m. kir. belügyminiszter. A m. kir. pénzügyminiszter 1939. évi 44.805. számú rendelete a szesz egyedáru­sági eladási árának megálla­pítására vonatkozó rendelkezések kiegészítése tárgyában. A szesz egyedárusági eladási árának meg­állapítása tárgyában kiadott 1938. évi 121.400. számú rendeletemet a szeszegyedáruságról szóló 1938 : XXX. t.-c. 68. §-ának (1) bekez­désében foglaltak alapján az alábbiakkal egé­szítem ki : A bor- és gyümölcsszeszfőzdék vállalkozói által az 1938 : XXX. t.-c. 57. §-ának (2) bekez­désében meghatározott árengedmény mellett, termelési időszakonkint több tételben vissza­váltott pálinka-mennyiséget a fizetendő egyed­­árusági eladási ár (visszaváltási ár) kiszámítá­sánál úgy kell tekinteni, mintha a visszaváltás egy tételben történt volna és — tekintet nélkül az esetenként visszaváltott pálinka mennyisé­gére — .Az egész termelési időszak folyamán visszaváltott pálinkamennyiség után utólagos elszámolás mellett azt a visszaváltási árat kell felszámítani, amely a termelési időszak folya­mán több tételben visszaváltott pálinkamennyi­ségnek egy tételben való eladására nézve meg van állapítva. Jelen rendeletemben foglaltakat az 1938. évi szeptember hó 1. napjától kezdődően vissza­váltott összes pálinkamennyiségre nézve alkal­mazni két­. Budapest, 1939. évi április hó 29.-én. Dr. Reményi-Schneller Lajos s. k. m. kir. pénzügyminiszter. A m. kir. pénzügyminiszter 57.092/1939. számú rendelete a felvidéki területek visszacsatolása folytán Magyarországba került csehszlovák szárma­zású gyufakészletek kiárusítása tárgyában. Az 1939. évi 200/P. M. számú rendelet 43. §-ának rendelkezését akként módosítom, hogy a visszacsatolt felvidéki területeken tároló azo­kat a gyufakészleteket, amelyek csomagolása nem felel meg az érvényben lévő csomagolási szabályoknak, az 1939. évi junius hó 30. napja után forgalomba hozni nem szabad. E rendeletem kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, 1939. évi április hó 26.-án. Dr. Reményi-Schrteller Lajos s. k. m. kir. pénzügyminiszter. A m. kir. belügyminiszter a m. kir. keres­kedelem- és közlekedésügyi és a m. kir. pénz­ügyminiszterrel egyetértve 166.618/1939. B. M. XIII.­­szám alatt engedélyt adott a Panacea Gyógyszervegyészeti Részvénytársaság buda­pesti bejegyzett cégnek (Budapest, VI. ker., Le­hel­ utca 68. sz.), mint vezérképviselőnek, hogy a külföldről származó (Anglia) „Wange No. 5.“ elnevezésű forrásterméket az ország területén közfogyasztás céljából forgalomba hozhassa. A magyar királyi belügyminiszter az Első Újpesti Röpgalambtenyésztők Egyesülete (Pest- Pilis-Solt-Kiskun vármegye) alapszabályait 104.320/1939. B. M. VII. a. szám alatt látta­­mozta. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter Bihar vármegye közönségéhez inté­zett 12.432/1939. XI. K. tv. M. számú rendeleté­vel az ahhoz fűzött műszaki leírásban, hely­­szinrajzban és vámtárgykimutatásban felsorolt, illetve feltüntetett utcaszakaszokat és teret a sarkadi kövezetvámszedési jog gyakorlására vonatkozólag 73.853/1934. V. a. K. M. szám alatt kiadott Engedélyokiratban meghatározott vámtárgyak sorába felvette. 20.832/1939. I. M. VI. szám. Pályázat fegyintézeti igazgatói állásra. A váci kir. orsz. fegyintézetnél betöltendő VI. fizetési osztályú igazgatói állásra pályázatot hirdetek. Az említett állással természeti lakás és az állami rendszerű VI. fizetési osztályra nézve mindenkor megállapitott illetmények járnak. A pályázóknak jogvégzettséget, legalább is a jogtudományi államvizsga letételét és a köz­­tisztviselőkre megállapított általános kellékek fennforgását kell igazolniok. A pályázati kérvényeket a pályázók születési anyakönyvi kivonatával (keresztlevelével), az illetékes közigazgatási hatóság által kiállított újkeletű erkölcsi bizonyítvánnyal, a büntető­intézeti szolgálatra alkalmasságot igazoló ugyancsak újkeletű hatósági orvosi bizonyít­vánnyal, az elméleti képesítést, esetleges börtön­ügyi gyakorlatot, katonai szolgálatot igazoló okiratokkal felszerelve a m. kir. igazságügy­miniszterhez címezve — közhivatalban levők­nek hivatali főnökük útján — a m. kir. igaz­­ságügyminisztérium VI. (börtönügyi) ügyosz­tályának irodájában (Budapest, V., Markó­ u. 16. szám, III. emelet 32. ajtó) kell benyújtani. A pályázat határideje 14 nap attól a naptól számítva, amikor ez a hirdetés a „Budapesti Közlönyében harmadszor megjelenik. Budapest, 1939. évi április hó 28.-án. **396­3—1 M. kir. igazságügy miniszter. következők : élelmezéstérítés havonta 50 pengő, kiképzési költség havonta 10 pengő. Néhány pályázó kedvezményes (fel) térítéssel is fel vehető; ez esetben a térítendő összeg havonta 25 és 10 pengő, összesen 35 pengő. Felvételi korhatár 18—30 év. A megkívánt iskolai elő­képzettség középiskolai érettségi, tanítónői vagy óvónői oklevél. A jelentkezők kifogástalan egészségi állapotát az Intézet háziorvosa részle­tes orvosi vizsgálattal állapítja meg. A felvétel alkalmával egyenruha, tankönyvek és egyéb költségek fedezésére 150 pengőt kell befizetni, mely utólagos részletes elszámolás tárgyát képezi. Ezen összeg megállapított rész­letekben is fizethető oly módon, hogy a felvételt követő év első hónapjának 5-ik napjáig az egész összeg befizetést nyerjen. A kellően felszerelt és 2 pengős okmány­bélyeggel ellátott kérvényt az Intézet igazgató­ságához címezve (Budapest, IX., Gyáli­ út 4.) legkésőbb 19­19. május 25.-ig kell beadni. A kérvényhez a következő iratokat kell csa­tolni : 1. születési anyakönyvi kivonat( keresztlevél), vagy annak hiteles másolata, 2. a kötelező előképzettség végbizonyítványa, 3. kiskorúak esetében szülői beleegyezés, 4. esetleges működési bizonyítványok, 5. erkölcsi bizonyítvány, 6. rövid életrajz, 7. újabban készült fénykép, 8. kedvezmény (feltérítés) kérés esetén a szülők hatósági vagyoni bizonyítványa, 9. özvegyek részéről az elhunyt férj halotti levele, 10. elváltak részéről az igazoló bírói végzés, 11. gyermekekkel bíró pályázó esetében két tanúval láttamozott kötelezvény annak a részé­ről, aki a kiképzési idő alatt a gyermek (gyer­mekek) eltartásáról és ellátásáról gondoskodik. A végleges felvétel előtt, kitűzendő időben, személyesen kell bemutatkozni. A felvételi kérvényben meg kell jegyezni azt, hogyha a pályázó a budapesti iskolába nem nyerhetne felvételt, fenntartja-e kérését a tel­jesen hasonló szegedi Állami Ápolónő- és Védő­­nőképző Intézetbe is. Közelebbi felvilágosítást az Országos Köz­egészségügyi Intézet igazgatója nyújt. Budapest, 1939. évi április hó 29-én. Dr. Tomcsik József, s. k. egyetemi ny. r. tanár, 3—1 . intézeti igazgató. 11.132/1939. I. M. E. szám. Pályázat járásbirósági telekkönyvvezetői állásokra. A kiskunfélegyházi, nagykátai, adonyi, mezőkövesdi, mezőcsáti, barcsi és orosházi kir. járásbíróságoknál egy-egy X. fizetési osztályba sorozott telekkönyvvezetői állásra pályázatot hirdetek. A pályázati kérvényeket a Bírói Ügyviteli Szabályok 5. §-a szerint kell szerkeszteni, fel­szerelni és az illetékes kir. törvényszék elnöké­hez benyújtani. A pályázatra bocsátott állásokra csak olyan folyamodók nyerhetnek kinevezést, akik a telekkönyvi vizsga sikeres letételét igazolják. A pályázat határideje 8 nap attól a naptól­­számítva, amikor ez a hirdetés a „Budapesti Közlöny“-ben harmadszor megjelenik. Budapest, 1939. évi május hó 1.-én. A miniszter rendeletéből : Dr. Ghyczy Dénes s. k. 3—4 miniszteri osztályfőnök. A. 571/1939. O. K. I. szám. Pályázati hirdetmény. A M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet keretében működő M. Kir. Állami Ápolónő- és Védőnőképző Intézet a folyó évi szeptember havában kezdődő tanfolyamra felvételi pályá­zatot hirdet. Az Intézet képezi az általános egészségvédelmi munkára képesített u. n. „zöld­keresztes“ egészségügyi védőnőket. A kiképzés 3 évig tart, mely idő alatt a növendékek elméleti és gyakorlati kiképzésben részesülnek. Az Inté­zetben a bentlakás kötelező. A költségek a 65/1939. szám. Pályázati hirdetmény. A m­. kir. pénzügyőri altiszti iskola parancs­noka az 1939. évi 54.722/XVIII. számú pénz­ügyminiszteri rendelet alapján az 1939. évi junius hó 10.-én, illetőleg később megállapí­tandó időpontban betöltésre kerülő, — az 1912. évi LXV. t.-c. rendelkezései szerint — nyugdíj­igénnyel járó 240—240, összesen (480) Négy­száznyolcvan ideiglenes minőségű, II. osztályú pénzügyőri vigyázói állásra pályázatot hirdet. Javadalmazás 87 pengő havi fizetés, 186 pengő évi ruházati és ágynemű átalány, valamint laktanyaszerű elhelyezés. Pályázati határidő: 1939. évi május hó 1.-étől 1939. évi május hó 31.-éig. Különleges feltételek: I. A hirdetett 480 állás közül 160 az 1931. évi III. t.-c. alapján igazolványt nyertek szá­mára van fenntartva (37) harminchetedik élet­évük betöltéséig. II. További 160 az 1938. évi IVT. t.-c. alapján a hadirokkantak, a V­itézi Rend tagjai és a tűz­harcosok számára tartatik fenn (45) Negyven­­ötödik életévük betöltéséig. III. Az I. alatt említett pályázók hiányában a hirdetett állások a II. alatt hirdetett pályá­zókból, a II. alatt említett pályázók hiányában pedig az általános feltételekben említett olyan más pályázókból jöltetnek be, akik 1914—1919. 3

Next