Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. május (73. évfolyam, 98-121. szám)

1939-05-02 / 98. szám értesítője

-krr* - -A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1939 május 2. — 9­. szám. geltet, vásznakat, flokonokat, kendőket, női fehér­neműket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. — Jelen árverési hirdetmény a bíróság tábláján a mai napon kifü­ggesztetett. Kiskunfélegy­háza, 11939. évi március hó 24. napján. Dr. Tóth Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. O 3319 Ingatlan árverések. Árverés. 10638/1808. tk. szám. Dr. Kemény Jenő ügy­véd, végrehajtat­ónak Dorn József és neje Gunszt Kata­lin végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság elrendeli a végrehajtási anderest 385,93 és 113 av. A tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Nagybudmér községben fekvő, s a mohácsi kir. járásbíróság területén levő Nagybud­­­mér községben fekvő s a nagybudméri 815. sz. betétben felvett A. + 1—7. sorsz., 260/2. hrsz. 463 O-ölnyi szántóra 116 P. —­ 914/3. hrsz. 2 kát. hold 574 O-ölnyi szántóra 979 P, 768/4. Ihrsz. 1 kát. hold 768 O-ölnyi szántóra 1480 P. — 357/4. Ihrsz. 1520 O-ölnyi szántóra 094 P. — 1240/4. hrsz. 1154 O-ölnyi rétnek 1688 P.­­— 1239/4. hrsz. 1 kát. hold 354 Q-ölnyi szántóra 916 P. — 110318/4. shrsz. 1 kát. hold 220 Q-ölnyi rétre 1024 P kikiáltási árban, de a C. 1. sorsz. a. 2046/1907. sz. vég­zéssel A. 1+ 1., 5—7. alatti ingatlanokra Pfeifer Má­tyásáé Koch Anna javára bekeb. kikötményi jogának, v­­agy a C. 4—6. sorsz. alatt a 16626/1981. sz. végzés­sel (Dorn József és neje Nesz Erzsébet javára­­bekelt. lakás- és élethossziglani haszonélvezeti jognak fenntar­tásával, úgy azonban, hogy amennyiben ezen szolgalmi­­jogokat rangsorban megelőző tehertételek kielégítésére szükséges 22898 pengő valószínű összeg­et nem éreznék, úgy az árverés hatálytalanná válik s az ingatlanok ezen szolgalmi jogok nélkül fognak elárvereztetni a nagybudméri 96. sz. betétben A. + 1. sorszámig 357/1., hrsz. 1 kat. hold 1439­­-ölnyi szántónak felére 09325 P kikiáltási árban, de a C. 8. alatt 9064/926. számú végzéssel Ivanovics Illés javára bekeb. haszon­­élvezeti jognak, úgy a C. 21—22. alatt 16626/1931. sz. végzéssel Dorn József és neje javára bekeb. élethosszig­lani haszonélvezeti jognak feltétlen fenntartásával, a nagybudméri 110. sz. betétiben A. I. 1—2. sorsz., 235. hrsz. 386 k­ölnyi házra és 236/1. hrsz. kertre összesen 1112 . kikiáltási árban, de a C. 4., 7., 8., 20., 21. sorsz. alatt a 2046/1907. sz. végzéssel Pfeiffer Mátyásné javára bekeb. kikölményi jognak, 8606/1925. számú végzéssel Forth Jakab és neje Pfeifer Julianna javára bekeb. kikölményi jognak, a 16626/1901. számú végzéssel Dom József és neje javára bekeb. életihosz­­sziglani haszonélv. jogának fenntartásával, úgy azon­ban, hogy amennyiben ezen összes szolgalmi jogokat rangsorban megelőző tehertételek kielégítésére szüksé­ges 23898 pengő valószínű összeg az árverésen be nem folyna, úgy az hatálytalanná válik s az ingatlanok nyomban ezen szolgalmi jogok nélkül fognak elárverez­tetn­i. Az árverést 1930. évi május hó 24. napján, délután 3 órakor Nagybudmér községházánál fogják megtartani. Az árverés alá eső ház ingatlant a kikiáltási ár felénél, a többit a két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908 : XLI. t.-c. 26. §). A nagybudméri 110., 815. számú betétekben a leg­kisebb vételár : Szél­er Istvánnal szemben 20177 P. — Kühne Mezőg. Gépgyárral szemben 21407 P, — Dr. Kemény Jenővel szemben 22091 P, — dr. Schmidt Mik­lóssal szemben 23.283.40 P, — Blumenschein Józseffel szemben 23569.40 P, — Teppert Józseffel szemben 24270.10 P, — Haasz Oszvalddal szemben 24616.83 P. a nagybudméri 96. sz. f­etétbeni ingatlanok tekinteté­ben : dr. Kemény Jenővel szemben 761 P, — dr. Schmidt Miklóssal szemben 1953.40 P, — Blumenschein Józseffel szemben 2230.40 P, — Teppert Józseffel szem­ben 2940.10 P, — Haasz Oszvalddal szemben 3266.83 pengő, — Szelier István legkisebb vételár nélkül árve­rezhet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Mohács, 1938. évi december hó 30. napján. A mohácsi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12467 Árverés. 6994/1938. tkvi szám. Egyesült Dunaföldvári Takarékpénztár és Hitelbank R. T. végrehajtatónak. Koch György és neje Koch Erzsébet végrehajtást szen­vedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 2.000 pengő tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett a paksi kir. járásbíró­ság területén levő, Györköny községben fekvő s a györ­­könyi 475. sz. tikvi betéti A. + 1. sorszám, 1046. hrsz. szőlőnek a Beltelekben II. r. végrehajtást szenvedő nevén álló 1/2 részére 121 , 215 fillér, a györkönyi 788. sz. tkvi betéti A. I. 1—2. sorsz., 2222., 2223. hrsz. szőlőknek a Felsődióson II. r. végrehajtást szenvedő nevén álló 1/2 részére 148 pengő 50 fillér, a györkönyi 790. sz. tkvi betéti A. I. 1—2. sorsz., 2220., 2221. hrsz. szőlőknek a Felsődióson II. r. végreha­jtást szenvedő nevén álló 1/4 részére 44 pengő 12 fillér, a györkönyi 792. sz. tkvi betéti A. I. 2—9. sorsz., 3811., 4161., 4444.,­­4584., 7547, 9760., 10207., 10647. hrsz. rétre és szántókra a telkesrétek, a Kurta, a Közép, Kopasz­hegy, a Dudihegyi, a Tolnai erdők, szántók dűlőben 2.283 pengő 50 fillér, ti. e. tkvi betéti A. + 1. sorsz., 5127. hrsz. szántóra a Meszlényrészen 1.762 pengő 50 fillér, az u. e. tkvi betéti A. + 2. sorsz., 7920. hrsz. pincére a Pincehegyen 500 pengő, , az x­. e. tkvi betéti A. II. 1—3. sorsz., 9134., 9135., 9385. hrsz. szőlőkre a Tolnai erdő, szántók dűlőben 259 fiengő, a györkönyi 799. sz. tkvi betéti A. I. 1—42. sorsz., 5196., 5202/1., 5250/3., 5251/3., 6495/1., 6496/1., 6497/1., 6493/1., 6499/1., 0500/1., 6501/1., 6502/1. hrsz. szántókra, szőlőkre, rétekre a Sixti részen és Forster részen 5.397 pengő, az u. e. Ikvi betéti A. + 1. sorsz., 8102/1. hrsz. szán­tóra a Pincehegyen 62 pengő, az u. e. tkvi betéti A. + 2. sorsz., 8176. hrsz. szán­tóra a Pincehegyen 185 pengő, a györkönyi 1912. sz. Ikvi betéti A. I. 108. sorsz., 5232., 5233., 5234., 5235., 5236., 5237., 5238., 5239. hrsz. szőlőknek a Sixti részen I. r. végrehajtást szenvedő nevén álló 1/4 részére 164 pengő 63 fillér, a györkönyi 1929 sz. tkvi betéti A.­­+ 1. sorsz., 893. hrsz. házra 135. é. i. sz. a. udvarral a Beltelekben 700 pengő, az u. e. tkvi betéti A. I. 1—2 sorsz., 627., 628. hrsz. házra 451. sz. a udvarral és­­kertre a Beltelekben 1184 pengő és a györkönyi 2684. sz. tkvi betéti A. I. 1—2. sorsz., 92., 93. hrsz. kertnek és rétnek a Beltelekben II. r. végre­hajtást szenvedő nevén álló 1/4 részére 57 pengő 50 fill. kikiáltási árban elrendelte. Ez az árverés nem érinti a györkönyi 799. sz. tkvi betéti A. + 2. sorsz. ingatlanra C. 8. sorsz. alatt az 1456/1931. tkvi sz. végzés folytán özv. Koch Györgyné Bősz Zsuzsanna javára bekebelezett holtig tartó haszon­élvezeti jogot. Az elrendelést meghaladóan a kérelmet elutasítja, mert a gazdaadósok ellen a kamatmaximum az elrende­lés szerinti százalék. Az árverést 1939. évi július hó 15. napján, délelőtt 9 órakor a paksi telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében (Deák Ferenc­ utca 10. szám, 4. ajtószám) fogják megtartani. 1. Az árverés alá kerülő a györkönyi 475. sz. tkvi betét A. + 1. sorsz., 1046. hrsz. alatti ingatlanilletőséget a végrehajtató követelésére megtartott árverésen 4.969 pengőnél és a csatlakozot­tnak kimondott dr. Kovács László kérelmére megtartott árverésen 8.129 pengőnél, a györkönyi 788. sz. tkvi betéti A. I. 1—2. sorsz., 2222., 2223. hrsz. ingatlanilletőséget a csatlakozóknak kimon­dott Galambos Ádám kérelmére 200­0, úgy annak kamata és költsége követelésére megtartott árverésen 15.887 pengőnél, úgy 16.567 pengőnél, a végrehajtató követelésére megtartott árverésen 16.869 pengőnél és dr. Kovács László kérelmére megtartott árverésen 20.894 pengőnél, a györkönyi 790. sz. tkvi betéti A. I. 1—2. sorsz., 2220., 2201. hrsz. inga­llán illetőséget a végrehajtató követelé­sére megtartott árverésen a kikiáltási ár kétharmadánál, dr. Kovács László kérelmére megtartott árverésen 3.905 pengőnél, a györkönyi 792. sz. tkvi betéti A. I. 2—9., + 1—­2., II. 1—3. sorsz., 3811., 4.161, 4444, 4584., 7547., 9760., 10207., 10647., 5127., 7920., 9134., 9135., 9385. hrsz. ingat­lanokat jószágtestenként Galambos Ádám kérelmére 200­0, úgy ennek kamata és költség követelésére meg­tartott árverésen 15.887 pengőnél, úgy 16.567 pengőnél, végrehajtató követelésére megtartott árverésen 16.989 pengőnél és dr. Kovács László kérelmére megtartott ár­verésen 20.149 pengőnél, a györkönyi 799., 1912., 1929. sz. tkvi betéti A. 1. 1—12., + 1—2., A. I. 1—8., A. +1., I. i1—2. sorszám, 5196., 5202/1., 5250/3., 5251/3., 6495/1., 6406/1., 6497/1., 6498/1., 6499/1, 6500/1., 6501/1., 6502/1., 8102/1., 8176., 52­32., 5233., 5234., 5035., 5236., 5237., 5238., 5239., 893., 627., 628 hisz ingatlanokat és illetőséget jószágtesten­ként Galambos Ádám kérelmére 200­0, úgy annak kamata és költsége követelésére megtartott árverésen 15.887 pengőnél, úgy 16.567 pengőnél, a végrehajtató követelésére megtartott árverésen 10.989 pengőnél és dr. Kovács László követelésére megtartott árverésen 21.498 pengőnél, végül a györkönyi 2684. sz. tkvi betéti A. I. 1—2. sorsz., 92., 93. hrsz. ingatlanilletőséget Galambos Ádám kérel­mére 200 $, úgy annak kamata és költség követelésére megtartott árverésen 5.069 pengőnél, úgy 5.749 pengőnél, a végrehajtata követelésére megtartott árverésen 6.171 P-nél és dr. Kovács László kérelmére megtartott árveré­sen 9.331 P-nél alacsonyabb áron alul eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a­­kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Paks, 1938. évi december hó 30. napján. A paksi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12469 Árverés. 92/1939. tk. szám. Alsódunántúli Körzeti Mezőgazdasági Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja végrehajtainak Schmidt Lajos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha­tóság a végrehajtási árverést 24000 al. A tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Mohács m. városban fekvő, s a mohácsi 502. sz. betétben A. + 1—2­­4—13., 17—21., 27—29. sorsz. alatti 5101. hrsz. 756 O-ölnyi szántó K-ére 270.20 P, 5102. hrsz. 28 négy­szögölnyi háznak K-ére 1425 P, 5104. hrsz. 312 négy­szögölnyi szántó K-ére 246.70 P, 5109/1. hrsz. 1396 O-ölnyi szántó K-ére 628.20 P, 5109/2. hrsz. 1397 Q-ölnyi szántó K-ére 628.65 P, 5109/3. hrsz. 1080 O-ölnyi szántó K-ére 486.10 P, 5110. hrsz. 1176 négy­szögölnyi szántó K-ére 529.20 P, 5111. hrsz. 599 négy­szögölnyi szántó K-ére 269.55 P, 5112. hrsz. 1073. Q-ölnyi szántó K-ére 482.85 P, 5113. hrszámu 1445 C-ölnyi szántónak K-ére 650.25 P, 5114/1. hrszámu 714 Q-ölnyi szántó K-ére 321.30 P, 5114/2. hrszámu 714 Q-ölnyi szántó K-ére 321.30 P, 5103/2. hrszámu 2 kat. hold 1.323 Q-ölnyi szántó és a becsű­ bizonyít­vány szerint rajta épült üzemi épületekkel (téglagyár) fij-ére 8395.35 P, 5098. hrszámu 25 D-ölnyi háznak y-ére 11.25 P, 5099. hrsz. 1 lát. hold 1297 D-ölnyi szántó f­í-ére 1267.65 P, 5115/1. hrsz. 1141 D-ölnyi szántó y,-ére 514.80 P, 5116/1. hrsz. 1401 D-ölnyi szántó y,-ére 630.45 P, 17428/1. hrsz. 25 négyszög­ölnyi szántó y-ére 2.75 P, öl­lő/2/a hrsz. 846 D-ölnyi szántó k-ére 380.70 P, 5115/2 b hrsz. 846 D-ölnyi szántó y-ére 380.70 P, 5115/2/c hrsz. 894 D-ölnyi szántó y-ére 267.80 P kikiáltási árban, a mohácsi 14160. sz. betétben A. + 187.­ sorszám alatt felvett 21424. hrsz. 2 lát. hold .0189 D-ölnyi legelőnek 31/ioo részére 17.60 P, 214.39/1. hrszámu 373 kat. hold 442 D-ölnyi Riha tónak 31/ioo részére 2435.05 pengő, 21440. hrsz.­­382 D-ölnyi háznak 31/ioo részére. 248 P, 21441. hrsz. 399 D-ölnyi rétnek 31/ioo részére 73.47 p, 21442. shrszámu 597 D-ölnyi szántónak 31/ion részére 127.215 P, 21443. hrsz. 276 D-ölnyi legelőnek 31/ioo részére 58 P 90 J, 20371/1. hrsz. 69 D-ölnyi rétnek 31/ioo részére 147 P kikiáltási árban, a mohácsi 10581. sz. betétben A. + 1—2. sorszám alatt felvett 5116/2. hrsz. 1300 D-ölnyi szántóra 1225 pengő, 5117/1. hrsz. 1 kat. hold 333 D-ölnyi szántóra 1691.50 P kikiáltási árban, a mohácsi 17665. sz. betétben A. + 1—2. sorszám alatt felvett 1170. hrsz. 161 O-ölnyi háznak y részére és 1171. hrsz. 88 D-ölnyi háznak y részére összesen 3680 P kikiáltási árban, de a C. 1. sorszám alatt az 1557/1920. tkvi számú végzéssel özv. Schmidt Ká­­rolyné sz. Taller Mária javára bekebelezett özvegyi jogának feltétlen fenntartásával, a mohácsi 47066. sz. tkvi betétben A. 4­’ 1—2. sorszám alatt felvett 1426. erdő- és 79. legelőrésznek v­ére 28.52 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi május hó 27. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Szepessy­­tér 1. szám, I. emelet 11. ajtó) fogják megtartani. Az árverésre kerülő házingatlant a kikiáltási ár felénél, a többit a kétharmadánál alacsonyabb áron nem lehet eladni. Az 5610/1931. M. E. sz. rendelet szerinti legkisebb vételár : a mohácsi 502. számú betétben felvett ingat­lanok tekintetében , végrehajtatával szemlén 17.708.72 P, Kincstárral szemben (39.224.79 P után) 44.108.72 P, Mohácsi Takarékpénztárral szemben (8800 P után) 87.252.68 P, Mohácsi Mezőgazdasági és Iparbank­kal szemben 96.932 68 P, Pécsi Takarékpénztár r.-t.-gal szemben 120.142.68 P, Pécs-Baranyai Központi Takarékpénz­tárral szemben 149.292.68 P, Mohácsi volt Úrbéres Erdőközbirto­kossággal szemben 168.982.68 P, Pécs-Baranyai Központi Takarékpénz­tárral szemben (35000 P után) 171.732.68 P. özv. Jéhn Miklósáéval szemben 210.232.68 P, Nyirbogdányi Petroleumgyárral szem­ben 213.532.68 P, Pécs-Baranyai Közp. Triptárral szem­ben (3418 P után) 215 219.35 P, Anor Leó céggel szemben 218.979.15 P, Mohácsi Takarékpénztárral szemben (100 P után) 219.502.09 P. kir. Kincstárral szemben (3000 P után) 221.­702.09 P. Sopiana Gépgyár és Vasöntödével szemben 225.002.09 P, a mohácsi 14160., 10581., 17665., 17666. számú tkvi betétekben felvett ingatlanok tekintetében , végrehajtató legkisebb vételár nélkül árverezhet, ki­. Kincstárral szemben a legkisebb vételár 34.978.72 P, Mohácsi Takarékpénztárral szemben (8800 P után) 78.122.68 P, Mohácsi Mezőgazdasági és Iparbank­kal szemben 86.702.68 P, Pécsi Takarékpénztárral szemben 109.912.68 P, Pécs-Baranyai Központi Takarékpénz­tárral szemben 139.062.68 P, Mohácsi Takarékpénztárral szemben (3000 P után) • 152.812.68 P, Mohácsi Úrbéres volt Erdőközbirtokos­ságával szemben 158.752.68 P, Pécs-Baranyai Közp. Tkptárral szem­ben (35000 P után) 161.502.68 P. özv. Jéhn Miklósnéval szemben 200.002.68 P, Nyirbogdányi Petroleumgyárral szem­ben ' ' 203.302.68 P, Pécs-Baranyai Közp. Tkptárral szem­ben (3418 P után) 204 086.23 P, Anor Leóval szemben 207846.05 P, Mohácsi Takarékpénztárral szemben (2000 P után) 207.948.99 P. kir. Kincstárral szemben (3000 P után) 210.148.99 P. Som­a­na Gépgyár és Vasöntödével szemben 213.448.99 P. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Mohács, 1939. évi január hó 10. napján. A mohácsi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 12468 Árverés. 649/1939. tkvi szám. Adriatika Bor- és Tör­köly Lepároló r. t. budapesti bej. cég végrehajtatónak, Csisneg Ferenc tököli lakos végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében a végrehaj­tási árverést 83 pengő 23 fillér tőkekövetelés, ennek 1936. évi január hó 1. napjától járó 5 százalék kamata, 13 pengő 04 fillér eddig megállapított per- és végre­hajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapított 7 pengő 20 fillér költség, továbbá a csatlakozóknak kimondott Simon Gyuláné 476 pengő 33 fillér, Kecs­keméti Mintapincészet és Kereskedelmi kft. 90 pengő, Czaneff Mihály 200 pengő tőkekövetelése és járulékai behajtása végett a Tökül községben fekvő s a tököli

Next