Budapesti Közlöny, 1939. június (73. évfolyam, 122-145. szám)

1939-06-01 / 122. szám

y Dezsőt, dr. Borzsák Lászlót, dr. Bukovinszky Bélát, dr. Deák Ferencet, dr. Dziák Máriát, dr. Farkas Bélát, dr. Kalász Lászlót, dr. Ker­­pán Károlyt, dr. Mezey Józsefet, dr. Nagy Dezsőt, dr. Perlik Jenőt, dr. Szilvay Jenőt, dr. Szontagh Ilonát, dr. Szűcs (Sobo) Gézát, dr. Trieber Máriát a X. fizetési osztály 3. foko­zatába alorvosokká ideiglenesen kinevezte. (199.772/1939. B. M. XVI. — 1939. évi május hó 31.-én.) A lévai m. kir. állami kórházhoz dr. Proch­­now Ferencet a sebészeti osztály főorvosává és dr. Doleschall Frigyest a belgyógyászati osz­­tály főorvosává a VIII. fizetési osztály 3. foko­zatába, továbbá dr. Bogner Gyulát a szülészeti osztályhoz intézett orvossá a IX. fizetési osz­tály 3. fokozatába, végül dr. Kertész Margitot, dr. Szőke Lászlót, dr. Lovas Contancet, dr. Osváld Károly és dr. Scluveier Jenőt a X. fize­tési osztály 3. fokozatába alorvosokká ideig­lenesen kinevezte. (199.773/1939. B. M. XVI. — 1939. évi május hó 31.-én.) A losonci m. kir. állami kórházhoz dr. Bakay Györgyöt a sebészeti osztály főorvosává a VIll. fizetési osztály 3. fokozatába, továbbá dr. Merka Jánost és dr. Toperczer Lászlót a X. fizetési osztály 3. fokozatába alorvosokká ideig­lenesen kinevezte. (199.774/1939. B. M. XVI. — 1939. évi május hó 31.-én.) A munkácsi m. kir. állami kórházhoz dr. Nemessányi Lászlót a sebészeti osztály fő­orvosává, dr. Varga Pétert a belgyógyászati osztály főorvosává, dr. Tápay Istvánt a szülé­szeti osztály főorvosává a Vili. fizetési osztály 3. fokozatába, továbbá dr. Szolcsányi Já­nost az orr-, torok-, gége- és fülgyógyászati osztályhoz, dr. Csiszár Ferencet a tüdőbeteg­­osztályhoz, dr. Zsebők Zoltánt a Röntgen labo­ratóriumhoz és dr. Lelkes Zoltánt a gyermek­­gyógyászati osztályhoz, dr. Csernely (Csízek) Hubertet a kórbonctani laboratóriumhoz és dr. Péter Zoltánt a bőrgyógyászati osztályhoz intézett orvosokká a IX. fizetési osztály 3. foko­zatába, végül dr. Dobos Istvánt, dr. Szarvassy Györgyöt, dr. Wittich Lajost, dr. Szabó Már­tát, dr. Sztripszky Margitot, dr. Tóth Istvánt, dr. Zakar Józsefet és dr. Jósa Sándort alorvo­sokká a X. fizetési osztály 3. fokozatába ideig­lenesen kinevezte. (199.775/1939. B. M. XVI. — 1939. évi május hó 31.-én.) A rimaszombati m. kir. állami kórházhoz dr. Jékey Balogh Ádámot a sebészeti osztály főorvosává, dr. Kerekes Ferencet a belgyógyá­szati osztály főorvosává a VIII. fizetési osz­tály 3. fokozatába, továbbá dr. Kriesch Lajost a szülészeti és nőgyógyászati osztályhoz inté­zett orvossá a IX. fizetési osztály 3. fokozatába, végül dr. Barátit Károlyt, dr. Gergely Kálmánt, dr. Kádár Magdát, dr. Pazar Dénest és dr. Rákos Ilonát alorvosokká a X. fizetési osztály 3. fokozatába ideiglenesen kinevezte. (199.776/ 1939. B. M. XVI. — 1939. évi május hó 31.-én.) Az ungvári m. kir. állami kórházhoz dr. Benedek Árpádot az elmegyógyászati osztály főorvosává, dr. Orsós Jenőt a sebészeti osz­tály főorvosává, dr. Donhoffer Szilárdot a bel­gyógyászati osztály főorvosává, dr. Gyü­re Dezsőt a gyermekgyógyászati osztály főorvo­sává, dr. Rentz Antalt a Röntgen-laboratórium főorvosává, dr. Schlammadinger Józsefet a bőrgyógyászati osztály főorvosává és dr. Kor­­pássy Bélát a kórbonctani laboratórium fő­orvosává a X­VIII. fizetési osztály 3. fokozatába, továbbá dr­ .Varga Jánost a tüdőbetegosztály­hoz intézett orvossá a IX. fizetési osztály 3. fokozatába, végül dr. Biczkó Gyulát, dr. Böhm Józsefet, dr. Demjanovich Ernőt, dr. Prónay Kálmánt, dr. Szilágyi Olivért, dr. Szőnyi Gyulát, dr. Varga Sándort, dr. Végi­ Zoltánt, dr. Závodnyik Vilmost alorvosokká a X. fizetési osztály 3. fokozatába ideiglenesen kinevezte. (199.777/1939. B­p. XVI. — 1939. évi május hó 31.-én.) A m. kir. belügyminiszter dr. Balázst­ Dezsőt, a kassai m. kir. áll. gyermekmenhely ideiglenes vezetésével megbízott orvost ezen gyermekmenhelyhez. dr. vitéz Szenttornyay Sámuel Szilárd orvos békéscsabai lakost a munkácsi m. kir. áll. gyermekmenhelyhez Budapesti Közlöny 1939 junius 1. — 122. szám. ideiglenes igazgató-főorvosokká, dr. Breyer Gyula budapesti m. kir. áll. gyermekmenhelyi alorvos, c. főorvost a rimaszombati m. kir. áll. gyermekmenhelyhez igazgató-főorvossá a Vill. fizetési osztály 3. fokozatába kinevezte. (219.817/B. M. 1939. V/31.) A m. kir. belügyminiszter dr. Kocsiczki Lajos orvost a rimaszombati m. kir. áll. gyer­­mekmenhelyhez segédorvosként ideiglenesen alkalmazta.­ (218.819/B. M. 1939. V/31.) A m. kir. belügyminiszter dr. Hajnal Mária orvost a kassai m. kir. áll. gyermekmenhely­hez segédorvosként ideiglenesen alkalmazta. (218.969/B. M. 1939. V/31.) A m. kir. belügyminiszter dr. Nagy Emma munkácsi állami közkórházi alorvost a mun­kácsi m. kir. áll. gyermekmenhelyhez segéd­orvosként ideiglenesen alkalmazta. (219.152/ B. M. 1939. V/31.) A m. kir. igazságügyminiszter dr. Lehoczky Béla kaposvári kir. ügyészt saját kérelmére a nyíregyházi kir. ügyészséghez helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Zsögöd Andor ügyvédjelöltet a kisvárdai kir. járás­­bírósághoz végrehajtóvá nevezte ki. Ludányi Sándor nyugállományú csendőr­­tiszthelyettes, gesztelyi lakos 1991. sorszámú CSERBA igényjogosultsági igazolványa el­veszett. Érvénytelenítem. Belügyminiszter. 87.606/VI-b. 1939. szám. 15.183/1939. I. M. E. szám. Pályázat járásbirósági végrehajtói állásokra. A püspökladányi és a veszprémi kir. járás­bíróságoknál egy-egy végrehajtói állásra pályá­zatot hirdetek. A pályázatra bocsátott végrehajtói állásokra az 1871. évi LI. t.-c. 2. §-a alapján csak olyan magyar állampolgár nyerhet kinevezést, aki életének 24-ik évét betöltötte, feddhetetlen jellemű, vagyona felett rendelkezési joggal bír és aki a végrehajtói vizsgát jó sikerrel letette. A pályázati kérvényhez eredetben vagy hite­les másolatban csatolni kell a magyar állam­­polgárságot igazoló bizonyítványt, születési anyakönyvi kivonatot, újkeletű erkölcsi­­bizo­nyítványt, iskolai végzettséget igazoló bizonyít­ványt, helyhatósági bizonyítványt arról, hogy vagyona felett rendelkezési joggal bír és a végrehajtói vizsga letételét igazoló bizonyít­ványt. A tényleges szolgálatban álló kir. birósági végrehajtók áthelyezési kérelmeit a Bírói Ügy­viteli Szabályok 5. §-a szerint kell szerkeszteni és felszerelni. A pályázati kérvényeket a debreceni, illetve a veszprémi kir. törvényszék elnökéhez kell benyújtani. A pályázati határidő : 1939. évi junius hó 12. napja bezárólag. Budapest, 1939. évi május hó 31.-én. A miniszter rendeletéből : Dr. Ghyczy Dénes s. k. 3—­ miniszteri osztályfőnök. 4.024/1939. szám. Pályázati hirdetmény. Bihar vármegye gróf Tisza István közkór­házánál a m. kir. Belügyminiszter ur 257.400/ 1937. számú rendelete alapján szervezett egy kisegítő orvosi állásra pályázatot hirdetek. A kisegítő orvos alkalmazása ideiglenes jellegű, csak egy évre terjed, végleges alkalma­zásra jogalapot nem nyújt és az állás az alkal­mazott orvos minden jogigénye nélkül bár­mikor megszüntethető. A kisegítő orvos díjazása havi 80 pengő, a kórházban ingyenes lakás, valamint I. osztályú élelmezés az önköltségi ár 50%-ának megtérí­tése ellenében. Csak nőtlen orvosdoktorok pályázhatnak. A szabályszerűen felszerelt pályázati kér­vényt 1939. évi június hó 28.-ig méltóságos dr. Molnár Imre úrhoz, Bihar vármegye fő­ispánjához címezve, hozzám kell beadni. A kérvényhez csatolni kell : 1. születési anyakönyvi kivonatot, 2. hatósági erkölcsi, valamint családi álla­potot igazoló bizonyítványt, 3. magyar honosságot igazoló hatósági bizo­­nyítványt, 4. az ország területén orvosi gyakorlatra jogosító oklevelet, 5. egyetemi leckekönyvet és kórházi szolgá­lati könyvecskét, 6. életleírást (curriculum vitae), 7. közszolgálatra alkalmas szellemi és testi épséget igazoló újkeletű tisztiorvosi bizonyít­ványt. Kinevezés esetén az állást azonnal el kell foglalni. Berettyóújfalu, 1939. évi május hó 29.-én. Dr. vitéz Nadányi János s. k. *21618 alispán. 27/1939. szám. Pályázati hirdetmény. A németbólyi községi iparostanonciskola fel­ügyelőbizottsága az 1939—40/1941—42. tan­évekre heti 15 közismereti és 6 rajzi óra el­látására pályázatot hirdet. Ebből a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 45.500/1938. V. 2. számú rendelete értelmében egy természettan­vegytan szakos állástalan tanárnak heti 12 órát juttat. Díjazás óránkint 67.50­0. Pályázati határidő junius 1.-től 15.-ig. A megválasztott óraadók kötelesek állásukat szeptember 1.-én elfoglalni. Kérvények az iparostanonciskola felügyelőbizottságához cimzendők. Németbóly, 1939. évi május hó 17.-én. Szende Béla s. k. igazgató. 35.321/IX. 1939. szám. Hirdetmény. Az 59.227/1935. K. K. M. számú rendelettel szervezett M kir. Kereskedelmi Tengerésztiszt­­képző Tanfolyam folyó évi szeptember hó 1.-én kezdődik és tiz hónapon át tart. Budapest, 1939. évi május hó 25.-én. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi 3—2 miniszter 1.316/1939. szám. Felvételi hirdetmény. A M. Kir. Bányászati, Kohászati és Mély­fúrási Szakiskola igazgatósága az 1939/40 évi tanév téli félévére felvesz első éves tanuló­kat. A szakiskola célja a bányászati, kohászati és mélyfúrási üzemeknél a munkálatok köz­vetlen vezetését és felügyeletét, valamint az 1898. évi 9.036/P. M. számú rendeletben meg­jelölt kezelőtiszti teendők ellátását végző mű­szaki segédtisztek szakszerű kiképzése. A szakiskolának bányászati, kohászati és mélyfúrási szakosztálya van. A mélyfúrási szakosztályt csak a bányászati szakosztállyal együtt lehet elvégezni, s a mélyfúrási szakosz­tály elvégzéséről képesítő bizonyítványt csak az nyerhet, aki ennek a szakosztálynak a tan­tárgyain kívül a bányászati szakosztály tantár­gyait is hallgatta és azokból eredményesen vizsgázott. A szakiskola elvégzése a bányászati, kohá­szati és mélyfúrási üzemek műszaki segédtiszti állásainak betöltésére képesít és a műszaki segédtiszti cím viselésére jogosít. Az egyes szakosztályok tanulmányi ideje négy évre terjed. A tanulmányi idő szempont-

Next