Budapesti Közlöny, 1939. június (73. évfolyam, 122-145. szám)

1939-06-01 / 122. szám

— 122. szám, 1939 június 1. Budapesti Közlöny­ ­ából a bányászati és a mélyfúrási szakosztá­lyok egy szakosztálynak számítanak. A bánya-, kohó- és mélyfúró üzemi munká­ban való további gyakorlatszerzés céljából a tanulóknak a téli félévek után négy hetet, a nyári félévek után pedig nyolc hetet valamely, a választott szakosztálynak megfelelő üzemnél, kézi munkát végezve, kell eltölteniök. Kivételt a mélyfúrási szakosztálynak azok a tanulói képeznek, akiik a felvételkor egy évi mélyfúró üzemi és fél évi kovács- és lakatosműhelyi gyakorlatot igazoltak. Ezek egy tanévben az előbb említett 12 hétből legalább 8 hetet tartoz­nak mélyfúró üzemnél kézi munkában eltöl­teni. Az első évfolyamra felvehető összes tanulók létszáma 56. Ebből a létszámból 8 a kohászati szakra jelentkezők részére van fenntartva. Az első évfolyam téli félévére olyan egyének vehetők fel, akik magyar állampolgárok (kül­földiek csak a szakiskola főhatóságának enge­délyével), akik valamely hazai közép- vagy polgári iskola negyedik osztályát sikeresen elvégezték, s akiknek a bánya-, kohó- vagy mélyfúró-üzemi munkára alkalmas, egészséges testalkatuk és szervezetük van. Korhatárra nézve feltétel a betöltött 18. életév és a be nem töltött 32. életév. A szakiskola főhatóságának külön engedélyével, méltánylást érdemlő eset­ben, kivételesen idősebb korú folyamodó is felvehető. A középiskolai tanulmányokat idegen állam­ban végzett és a visszacsatolt területekkel magyar honosokká vált folyamodók iskolai előképzettsége tekintetében esetről-esetre a tan­testület dönt. A fentieken kívül a bányászati és a kohászati szakra jelentkezőknek a bánya-, vagy kohó­üzemvezetőségük (igazgatóságuk) által kiállí­tott bizonyítvánnyal igazolniok kell két évi bánya-, illetve kohóüzemi gyakorlatot, melyből fél évet vásári (olvasztói) munkakörben töltöt­tek el. A mélyfúrási szakot is végezni szándé­kozóknak a bányászati gyakorlaton felül egy évi kézi munkában eltöltött mélyfúró-üzemi gyakorlatot, továbbá fél évi kovács- és lakatos­­m­rhelyi gyakorlatot is igazolniok kell. Az, aki a bányászati szakosztályon kívül a kohászati szakosztályt is el kívánja végezni, egy évi kohóüzemi gyakorlatot köteles igazolni. Egy évnél kevesebb mélyfúró-üzemi gyakorlat­tal bíró, vagy a mélyfúrási szakosztályra előírt gyakorlattal egyáltalában nem rendelkező egyének is elvégezhetik a mélyfúrási szakosz­tályt, de az erről szóló képesítő bizonyítványt csak akkor kapják meg, amikor az előírt gya­korlatnak akár a tanulmányi idő alatt, akár azután való megszerzését igazolják. A mély­fúró-üzemi gyakorlatnak a szakiskola elvég­zése után való kiegészítése esetén a tanévek alatt végzett mélyfúrási gyakorlat ideje be lesz számítva. A szakiskolára folyamodóknak sajátkezűleg írt kérvényüket folyó évi június hó 25.-ig az elöljáró üzemvezetőség (bányaigazgatóság) útján kell benyújtani. A felvételi kérvényhez eredetben vagy hite­lesített másolatban csatolni kell : 1. születési anyakönyvi kivonatot, 2. iskolai előképzettséget igazoló bizonyít­­ványt, 3. gyakorlati időt és vájári, illetve olvasztói vizsga letételére való felkészültséget igazoló bizonyítványt, esetleg vájárbizonyítványt, 4. magyar állampolgárságot (illetőséget) tanúsító hatósági bizonyítványt, 5. orvosi bizonyítványt a jól látó, halló és beszélő képességről és az egészséges testalkat­ról, 6. újabb keletű rendőrhatósági bizonyítványt az erkölcsi magaviseletről és a hazafias maga­tartásról, 7. hatósági bizonyítványt a szülők foglal­kozásáról és vagyoni helyzetéről (szegénységi bizonyítványt), 8. újraoltási bizonyítványt, 9. annak igazolását, hogy valamely bánya-, kohó- vagy mélyfúró-üzem a folyamodónak a tanévek alatti kötelező gyakorlati munkaidő­ben való foglalkoztatását vállalja. A kérvényt 2 pengős okmány bélyeggel, a mellékleteket pedig, ha azok nincsenek bélyeg­gel ellátva, 30 filléres okmánybélyeggel kell felszerelni. Szegénységi bizonyítvány esetén mind a kérvény, mind a mellékletek bélyeg­mentesek. A felvételre jelentkezők értelmiségi fokának és gondolkodó képességének, továbbá az álta­lános műveltségének megállapítása céljából, a feltételeknek különben megfelelő összes jelent­kezők felvételi vizsgát tesznek a négy közép­iskola, illetőleg a négy polgári iskola tananya­gának megfelelően a magyar nyelvtanból, a számtanból és a mértanból. Az 1936. évi fel­vételi vizsgán megfelelt, de férőhely hiánya miatt fel nem vett folyamodók nem tesznek felvételi vizsgát. A felvételi vizsgára való bocsátásról a szak­iskola a folyamodókat külön értesíti. A fel­vételi vizsga augusztus hó 31.-én és szeptember hó 1.-én lesz megtartva s annak eredményét a vizsga elnöke szóbelileg hirdeti ki. A felvételi vizsga eredménye alapján a fel­vételre kijelölt folyamodók a választott szak­nak megfelelően szeptember hó 2.-án vájár-, illetve olvasztói vizsgát tesznek, s csak ha ezen a vizsgán is megfeleltek, vétetnek fel a szak­iskolába. A vájárvizsga letételéről szóló bizo­nyítvánnyal már rendelkező folyamodók újabb vájárvizsgát nem tesznek. A beiratkozás szeptember hó 4.-én történik. A beiratásnál minden tanulónak személyesen kell megjelenni. A beiratkozók a beiratás alkal­mával a téli félévre szó­ló díjakként : 2.80 pengő beiratási díjat, 15.— pengő tandíjat és 5.— pengő laboratóriumi díjat fizetnek. Sze­génységi bizonyítvánnyal rendelkező, jó elő­menetelű és kifogástalan magaviseletű tanulók fél- vagy egész tandíjmentességet kaphatnak. A határidőn túl, vagyis június hó 25.-e után beérkező, vagy kellően fel nem szerelt kérvé­nyeket nem lehet figyelembe venni. Az első évfolyamra újabb felvétel az 1940. évben lesz.­ Pécs (Pécsbányatelep), 1939. évi május hó 12.-én. Dr. Boda Antal s. k. m. kir. főmérnök, a szakiskola *21605 3—2 igazgatója. 3—2,726/1939. szám. Hirdetmény. Pécs törvényhatósági joggal felruházott városban működő Pécs 8. sz. postahivatal május hó 31.-ével megszűnik. Pécs, 1939. évi május hó 30.-án. M. kir. postaigazgatóság, sel 1939. évi junius hó 1.-én postaügynökséggé alakí­tam át. A postaügynökség bárhová szóló közönséges és ajánlott levél postai küldemények, belföldi postautalványok, valamint belföldre szóló értéklevelek s csomagküldemények felvételével, úgyszintén ugyanezen küldemények kézbesíté­sével, továbbá postai és pénzügyi bélyegek s értékcikkek árusításával foglalkozik. A posta­ügynökség egyúttal a m. kir. postatakarék­pénztár közvetítő hivatalaként is működik. Szolgálati idejét köznapokon 8-tól 10-ig , 16-tól 18-ig terjedő órákban állapítom meg. Vasár- és ünnepnapokon az ügynökség szolgá­latot nem tart. Az érkezett közönséges és aján­lott levélpostai küldeményeket, hírlapokat, valamint csomagokat expressdij szedése nélkül, a többi könyvelt küldeményt pedig az egyéb esedékes díjakon felül szedendő expressdij ellenében, a postaérkezés után 30 percig a hivatalban jelentkező címzetteknek kiadja. A postaügynökség díjnégyszögszáma válto­zatlan : 696. Ellenőrzőszáma : 6.274. A postaügynökséget felügyelet, ellenőrzés s leszámolás tekintetében a dunaszerdahelyi postahivatalhoz osztom be. A postaügynökség az uszori pályaudvaron a mindkétirányú Komárom—Somorja 214. sz. mozgópostával fog továbbra is közvetlenül rovatolni. A postaügynökség kézbesítő köre Uszor községre, Takó telepre s az uszori vasútállomás területére terjed ki. Sopron, 1939. évi május hó 27.-én. M. kir. postaigazgatóság, 33.173/1939. szám. Hirdetmény* Pozsony vármegyében fekvő Nemesabony községben 1939. május 22.-én postaügynökség nyílt meg. A postaügynökség bárhová szóló közönséges és ajánlott levélpostai küldeményt, továbbá belföldre szóló értéklevelet, csomagot s posta­­utalványt vesz fel, az érkezett postaküldemé­nyeket kézbesíti, postai s pénzügyi értékcikket, bélyeget árusít és mint a m. kir. postatakarék­pénztár közvetítő hivatala működik. A küldemények egyenkénti értéke a 6.000 pengőt nem haladhatja meg. A postaügynökség ellenőrző hivatala : Duna­­szerdahely. Dijnégyszögszáma : 502. Ellenőrzőszáma : 6.238. Kézbesítő köre : Nemesabony, Nemeshódos. A postaügynökség a nemesabonyi pálya­udvaron a mindkétirányu Komárom—Somorja 214. számú mozgópostával tart fenn rovatolási összeköttetést. Sopron, 1939. évi május hó 27.-én. M. kir. postaigazgatóság. 33.212/1939. szám. Hirdetmény. A Pozsony vármegyében fekvő Uszor köz­ségben működő IV. osztályú postahivatalt vál­tozatlan forgalmi körrel és járati összeköttetés­ 177/1939. szám. Hirdetmény. A m. kir. minisztérium 2.440/1939. M. E. sz. rendeletének 2. §-a kimondotta, hogy a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki terü­leten lakó és közszolgálatban nem álló orvo­soknak, akik valamely orvosi kamara kötelé­kébe magukat felvétetni óhajtják, magavisele­tük igazolása végett az idézett rendelet alap­ján szervezett igazoló bizottság előtt jelentkez­niük kell. Az alulírott Bizottság előtt maga­viseletük igazolása végett jelentkezett orvosok névsora a következő : dr. Adler Lajos, dr. Adler Lajosné dr. Reisner Józsa király­­helmeci, dr. Beerman Ármin, dr. Beerman Ernő beregszászi, dr. Berman Miklós ungvári, dr. Berger Sámuel királyhelmeci, dr. Birkó Gyula ungvári, dr. Biró Elemér beregszászi, dr. Bloch Henrik, dr. Böhm József, dr. Bras­­csajkó Antalné, Szeljánszka Mária, dr. Braun Sándor ungvári, dr. Braun Terézia, dr. Brüll Sándor munkácsi, dr. Chvosztovszky Vsevolod beregkisalmási, dr. Csarnovics Gyula, dr. Demjanovics Ernő ungvári, dr. Dobos István munkácsi, dr. Engel Henrik, dr. Erdei Aladár beregszászi, dr. Erdélyi Elemér bodrogszerda­­helyi, dr. Farkas Sándor beregszászi, dr. Farbenblum József munkácsi, dr. Fái Miklós derceni illetőségű brünni lakos, dr. Fedinecz Sándor nagyszőllősi, dr. Feldmann Dezsőné dr. Fassel Margit munkácsi, dr. Feldmann Jenő, dr. Feldmann Vilmos, dr. Fodor Mór ungvári, dr. Fried Nándor beregszászi, dr. Friedman Miklós vári, dr. Frisch Móric bereg­szászi, dr. Froszt Konstantin ungvári, dr. Fuchs Lajos beregszászi, dr. Gaál Ernő, dr. Gábor János ungvári, dr. Gerstl Náthán nagykaposi, dr. Grósz Nándor munkácsi, dr. Grünstein Ignác Izsóné, dr. Braun Amália beregszászi, dr. Grünwald Ede sátoralja­újhelyi, dr. Grünwald Gábor ungvári, dr. Guth György, dr. Guth Györgyné dr. Fried­mann Margit, dr. Guttmann Tibor, dr. Győrffy Gyula, dr. Halmos Dávid, dr. Halmos János munkácsi, dr. Hartman Ernő beregszászi, dr. Havas Leó munkácsi, dr. Havas Móric ungvári, dr. Herz Ferenc munkácsi, dr. Hoff­mann Dezső, dr. Holly Imre ungvári, dr. Hubert Zsigmond beregszászi, dr. Iczkovics Béla munkácsi, dr. Izsák Ferenc beregszászi, dr. Jakobovics Bertalan bodzási,­jlaki, dr. Jakobovics Rózsa beregszászi, dr. Jakobovics Sándor ungvári, dr. Jenkovszky Endre bereg- 3

Next