Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. június (73. évfolyam, 122-145. szám)

1939-06-01 / 122. szám értesítője

Budapest, 1939._________________ 822» SZaiV«______________Csütörtök, június 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán­ tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 28 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. A 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 9 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bent foglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegy­érnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. * A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik, kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán — üzletében, Budapesten, IV. kerület, Dalmady Győző­ u. 3—5- házszám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1939. évi június hó 6. napjának délután 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefog­lalt bútorokat, különféle bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad­részénél alacsonyabb áron csa­k azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még ak­kor is, ha a bejelentő a hely­színén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyek­nek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Budapest, 1939. évi május hó. Joó Károly, .kir. kir. végrehajtó. . O­F 13049 Árverés. Pk. I. 56816/1937. szám. Dr. Sommer József ügyvéd által képviselt Hatschek és Farkas javára 288 pengő 49 fillér + 75 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig az I—III. kerületi kir. járásbíró­ság 1938. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1938. évi junius havában lefoglalt 1125 pengő becsértékű ingóságokra a budapesti I—III. kerületi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását el­rendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében, Budapesten, XI. kerület, Kanizsai­ utca 14. házszám, III. emelet 1. ajtószám alatt leendő meg­tartására határidőül 1939. évi június hó 3. napjának délután 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban nem — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Azon ingóságokra, ame­lyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 6601/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a­ kiskiviáltási ár egytizedrészét bánat­pénzül leteszik. Budapest, 1939. évi május hó 4. napján. Riedt István, kir. kir. végrehajtó. O­F 13051 Árverés. Pk. X. 730056/1938. szám. Dr. Szirmai Zsolt ügyvéd által képviselt dr. Bajusz Györgyné és tanár­társai javára 393 , 53 t tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1938. évi 113957. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás so­rán 1938. évi december hó 22-én lefoglalt 1290 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­nevezett végrehajtató által megkerestetvén — megneve­zett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyző­könyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő laká­sán­k üzletében, Budapesten, VI. kerület, Vilmos császár-út 6. házszám, VI. emelet 3. ajtószám alatt, folytatólag V. kerület, Légrády Károly­ utca 31. ház­szám, V. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi június hó 1. napjának délután 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt búto­rokat, pianínó, rádió, szőnyeg, könyvek, festmény s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiál­tási ár kétharmadrészénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellen­kező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingósá­gokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi május hó 4. napján, vitéz Kolumibán Károly, kir. kir. végrehajtó. D F 13029 Árverés. Pk. VII. 606642/1939. szám. Dr. Szeghő Zol­tán és dr. Issekutz László bp. ügyvéd által képviselt özv. Györgyei Illésné javára hátr. 1984 / 60 f tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járás­bíróság 1935. évi 122670/5. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1937. évi március hó 10. napján lefoglalt 3241 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett végrehajtató által megkerestetvén, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő üzletében, Budapesten, VI. ker., Jókai-tér 5. házszám alatti földszinti üzletben leendő megtartására határidőül 1939. évi június hó 6. napjá­nak délután 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, üzletberendezés,­­ Zephir-kályha s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a ki­kiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előző­leg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi május hó 9. napján. Talán Árpád, kir. kir. végre­hajtó. O­F 13033 Árverés. Pk. X. 602583/1939. szám. A budapesti köz­ponti kir. járásbiróság Pk. X. 602583/1939. szám alatt lajstromozott végrehajtást rendelő végzése alapján dr. Lukács Róbert budapesti (Váci­ utca 20. sz.) ügyvéd által képviselt Magyar Vasfonalgyár r. t. végrehajtató javára 138 P 67 t tőke és jár. behajtására 1939. évi január hó 31. napján bírói zár alá vett és a Pk. X. 717320/1938. számú végrehajtási jegyzőkönyvben 1—3. tételszám alatt, továbbá a Pk. X. 720513/1938. számú végrehajtási jegyzőkönyvben 1—3. tételszám alatt összeírt összesen 1760 pengőre becsült kötő-, varrógépeket és egyéb más ingóságokat Budapesten, 1939. évi június hó 19. (tizenkilencedik) napján dél­után (félhárom) órakor XIV. kerület, Kövér La­jos­­utca 18. szám alatti földszinti udvari gyárhelyiségben a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni. Budapest, 1939. évi május hó 20. napján. Ador­ján Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 13035 Árverés. Pk. II. 60012/2/1938. szám. Néhai Weil Lipót elhunyt hagyatékában leltározott 4125 P 50 f becs­értékű ingóságokra a budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak megtartását elrendelem örökhagyó v. lakásán, Budapesten, I. kerület, Naphegy-utca 11. sz. házban és nyomban folytatva I. kerület, Naphegy-utca 7. számú házban leendő megtartására határidőül 1939. évi június hó 2. napjának délután 2 órája tűzetik ki, amikor a leltározott bútorok, lakberendezés, szőnyeg, festmény, irodaberendezés s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabban is el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. számú rendelet értelmében csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi május hó 13. napján. Dr. Zsótér Bertalan, kir. kir. végrehajtó. O­F 13039 Hivatalos hirdetményeit. Ingó árverések. Árverés. Pk. VII. 722408/1938. szám. Dr Semjén Imre ügyvéd által képviselt Friedlender Sándor javára 190 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1938. évi P. 114526. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi szeptember hó 21-én lefoglalt 3158 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett vég­rehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán­k üzletében, Budapesten, IV. kerület, Eskü­ tér 8. ház­szám alatti utcai autóüzletben és folytatólag VIII. ker., örömvölgy­ utca 14. házszám alatt földszinten, Gáli Ferenc garázsában leendő megtartására határidőül 1939. évi júni­us hó 7. napjának délelőtt 9 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt különböző rendszámú és gyártmányú személyautót a vgrh. jegyzőkönyvben 1., 4., 5., 6., 7—12. t. a. ingók első helyen, a 2. és 3. t. a. ingókra második helyen s egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár két­harmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a hely­színén nem jelennék meg, hacsak ellenkező kiívánsá­­gát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, ame­lyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi május hó 4. napján. Dr. Janits Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 13048 Árverés. Pk. V. 625894/1937. szám. Dr. Várady Jenő ügyvéd által képviselt Budapesti Kisipari Hitelintézet javára 200 pengő tőke és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1937. évi 424137. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1937. évi október hó 21-én lefoglalt 2950 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fentnevezett vég­rehajtató által megkerestetvén — megnevezett és ezen hirdetményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben szám­ára 20 fillér. Ingatlan árverések. Árverés: 6589/1989. tkvi sz. Általános Forgalmi Bank rt. végrehajtatának özv. Kiss Béláné szül. Rácz Margit, kisk. Kiss Géza és kisk. Kiss Olga budapesti lakosok végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi­­hatóság a végrehajtási árverést 3597 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Debrecen sz. kir. városban fekvő s a debreceni 3554. sz. betétben A + 1. sorszám, 850. hrsz. alatt felvett 127.40 négyszögöl területű Homokkert­ u. 89. szám alatti házas ingatlanra 10.080 úv. pengő kikiáltási árban elren­delte. Az árverés az ingatlan felerészére C. 29. sorsz. alatt özv. Kiss Béláné szül. Rácz Margit javára bekebelezett özv. haszonélvezeti jogot nem érinti, ha azonban haszonélvezettel terhelten az ingatlanért a haszonélve­zeti jogot megelőző tehertételek fedezésére szükséges 7116.71 pengő be nem igértetnek, az árverés hatály­talanná válik és az ingatlan a nyomban megtartandó újabb árverésen a fenti haszonélvezettől mentesen bocsájtandó árverés alá. Az árverést 1939. évi június hó 28. napján d. e. 11 órakor Debrecenben, a telekkönyvi hatóság helyiségében (Deák Ferenc­ u. 17. szám, 1. ajtószám) fogják megtar­tani. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az ingatlant, ha az árverés megtartását a végrehajta­tok közül az Általános Forgalmi Bank rt. kéri, a kikiál­tási ár felénél, ha a Városi Takarék és Hitelintézet rt. kéri 6775 P 71 f, ha dr. Had­házy Zsigmond kéri 7116 pengő 71 f vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegé­szíteni. Debrecen, 1939. évi március hó 7. napján. A debreceni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4061 Árverés. 12773/1939. tkvi szám. Szegedi Kereskedelmi és Iparbank végrehajtatónak Szlovák Ivánná, úgyis mint kiskorú Munka Tamás gyámja végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtási árverést, 1500 és 600 pengő tőkeköve­telés és járulékai behajtása végett a Szegeden fekvő s a Szeged-bert. 1540. sz. betétben A. I. 1. és 3 sorszám, 5945. hrsz. ház a Szatymaz-u. 20. és Kisteleki-u. 11. sz. udvarral 161 d-ös és 5946/2. hrsz. szőlő ugyanott 236 □-ös területű ingatlan 9138 pengő kikiáltási árban el­rendelte.

Next