Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. június (73. évfolyam, 122-145. szám)

1939-06-01 / 122. szám értesítője

2 A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője 1939 június 1. — 122. szám. Az árverést 1939. évi augusztus hó 28. napján d. e. 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Széchenyi­­tér 4. szám, földszint 10. ajtószám) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb igéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Szeged, 1039. évi május hó 10. napján. A szegedi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4046 Árverés. 1997/1939. Itkvi szám. A m. kir. kincstár vég­rehajtatának Horváth István és neje Lestár Ilona végre­hajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1904 - 47 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Komárom városában fekvő s a komáromújszőnyi 246. sz. tkvi tkvból szerkesztett komáromi 228. sz. tkvi be­tétben A + 1. sorszám, 65. srszám alatt foglalt Horváth István és neje Lestár Ilona nevén álló Beltelki 9. 6. i. sz. házra, udvarra és kertre, gazdasági épületre 8800 pengő kikiáltási árban elrendelte; a csatlakozot­t­ak kimon­dott végrehajtatok közül Ganz Pál szőnyeg és redőny­­gyár és Polgár Győző Horváth Istvánná szól. Lestár Ilona illetőségére nézve mint csatlakozott végrehajtatok árverést nem kérhetnek, mert végrehajtási zálogjoguk ezen illetőséget nem terheli. Az árverést 1939. évi június hó 23. napján délután 3 óraikor a telekkönyvi hatóság helyiségében fogják meg­tartani. Az árverésre kerülő ingatlant a kikiáltási árnál ala­csonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Komárom, 1939. évi május hó 10. napján. A komáromujvárosi kir .járásbiróság, mint tkvi hatóság. N 4048 Árverés. 11400/1939. tk. szám. Szegedi Kereskedelmi és Iparbank végrehajtatának Pólyák Ferencné Török Mária végrehajtást szenvedő ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási ár­verést 340 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Kiskundorozsma községben fekvő, s I. a kiskundorozsmai 8308. sz. tkvi betétben A. 1+ 2. sorszám alatt foglalt 12177/23. srszámú szántó a Gőbölyjárás dűlőben 616 négyszögöl területű ingat­lannak végrehajtást szenvedő nevén álló A részére 154 P kikiáltási árban, a C. 7—8., 24—25. sorszám szerint Farkas Károly és neje Kocsis Péter Mária javára bekebelezett haszonélvezeti jog fenntartásával, ha azonban a haszonélvezeti jogot megelőző terhek kielégítésére szükséges 2808 P 65 t meg nem ígér­­tetnék, akkor az árverés hatálytalanná válik és az ingatlan a haszonélvezeti jog fenntartása nélkül nyom­ban elárverezhető. II. továbbá a kiskundorozsmai 9900. sz. tkvi betét­ben A. + 1. sorszám alatt foglalt 20179/5. hrszámú szántó a Gyapjas dűlőben 1 hold 1555 négyszögöl terü­letű ingatlannak végrehajtást szenvedő nevén álló Vi részére 400 P kikiáltási árban, a C. 11—12. sorsz. szerint Farkas Károly és neje Kocsis Péter Mária javára bekebelezett haszonélvezeti jog fenntartásával, ha azonban a haszonélvezeti jogot megelőző terhek kielégítésére szükséges 2808 P 65 t meg nem igér­­tetnék, akkor az árverés hatálytalanná válik s az ingatlan a haszonélvezeti jog fenntartása nélkül nyom­ban elárverezhető, III. s végül a kiskundorozsmai 9422. számú tkvi betétben A. + 1—8. sorszám alatt foglalt s 15404/2. hrsz. szántó az Átokháza dűlőben 159 ö-öl, 15405/4. hrsz. rét ugyanott 1205 □-öl, 15407/4. hrsz. szántó ugyanott 597 □-öl, 15408/4. hrszámú rét ugyanott 380 □-öl, 15409/4. hrsz. szántó ugyanott 766 négyszögöl, 15410/1. hrsz. legelő u. o. 398 □-öl, 15412/3. hrszámu legelő ugyanott 323 □-öl és 15413/4. hrszámu szántó ugyanott 1 hold 643 □-ös területű ingatlannak a vég­rehajtást szenvedő nevén álló Út részére 711 pengő kikiáltási árban, a C. 4—5. sorszám szerint Farkas Károly és neje Kocsis Péter Mária javára bekebele­zett haszonélvezeti jog fenntartásával, ha azonban a haszonélvezeti jogot megelőző követelések kielégítésére szükséges 2808 P 65 t meg nem igértetnék, akkor az árverés hatálytalanná válik s az ingatlan a haszon­élvezeti jog fenntartása nélkül nyomban elárverezhető. Az árverést 1939. évi augusztus hó 10. napján dél­előtt 9 órakor S Kiskundorozsm­a községházánál fogják megtartani. 1. Az árverés alá eső I. alatti ingatlant dr. Jedlicska Béla kérelmére 3031 P 58 f-nél, dr. Sztrika István kérelmére 3069 P 58 f-nél, vitéz Szekeres János ké­relmére 3144 P 48 f-nél, a végrehajtató kérelmére 3246 P 18 f-nél, a II. alatti ingatlant dr. Jedlicska Béla kérelmére 3394 P 36 f-nél, dr. Sztrika István kérelmére 3432 pengő 36 fillérnél, vitéz Szekeres János kérelmére 3507 pengő 26 fillérnél, a végrehajtató kérelmére 3618 P 96 fillérnél, s végül a III. alatti ingatlant dr. Jedlicska Béla kérelmére 3050 P 94 f-nél, dr Sztrika István kérel­mére 3088 P 91 f-nél, vitéz Szekeres János kérelmére 3163 P 84 f-nél és végrehajtató kérelmére 3265 P 54 f-nél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908. évi XLI. t.-c. 26. §). Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Szeged, 1939. évi április hó 27. napján. A szegedi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4045 Árverés. 609/1909. tk. szám. Özv. Wéber Károlyné végrehajtójának, Rothdeutsch Károly végrehajtást szen­vedett ellen 116 pengő tőke és járulékai iránt indított végrehajtási ügyében a telekikönyvi hatóság a végrehaj­tási árverést 116 pengő tőke és járulékai behajtása végett a Szentgotthárd községben fekvő s a szentgott­hárdi 68. számú telekjegyzőkönyviben A. + 2. sorszám alatt felvett 226. hrsz. ingatlanból végrehajtást szen­vedett B. 12. alatti 1/4 rész illetőségére 193 pengő, ugyanabban a telekjegyzőkönyvben A. + 3. sorszám alatt felvett 232. hrszámú ingatlanból a­­B. 12. alatti 1/4 rész illetőségre 569 pengő, az ugyanottani 442. számú telekjegyzőkönyvben A. I. 1. sorszám alatt felvett, 76/a/2. srszámú, 63. házszámú (Deák Ferenc­ utca 12. szám) ingatlanból a B. 16. sze­rinti 1/4 rész illetőségére 1560 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1909. évi junius­­hó 20. napján délelőtt 10 órakor Szentgotthárdon, a telekkönyvi hatóság hiva­talos helyiségében fogják megtartani. A telekkönyvi hatóság a legkisebb vételárat a követ­kezőkben állapítja meg : Ha az árverést özv. Wéber Károlyné kérelmére és érdekében tartják meg, akkor a 68. számú telekjegyző­könyvben A. + 2. sor, 226. hrsz. ingatlanbeli 1/4 rész legkisebb vételára 129 pengő, az ugyanabban a telek­­jegyzőkönyvben A. + 3. sor, 232. hrsz. ingatlanbeli 1/4 rész legkisebb vételára 380 pengő, az ugyanottani 142. számú telekjegyzőkönyvben A. I. 1. sorszám, 76/a/2. hrsz. 63. házszámú ingatlanbeli 1/4 rész illetőség leg­kisebb vételára 780 pengő. Ha az árverést Kosztelitz Samu kérelmére és érdeké­ben tartják meg, a legkisebb vételár a 68. számú telek­­jegyzőkönyvben A. + 2. sor, 226. hrsz. ingatlanbeli B. 12. szerinti 1/4 rész illetősége 129 pengő, az A. + 3. sor, 232. hrsz. ingatlanbeli B. 12. alatti 1/4 rész illetősége 380 pengő, az ugyanottani 142. számú telekjegyzőkönyvben A. I. 1. sorszám, 7­6/a/2. hrsz. 63. házszámú ingatlanból a B. 16. szerinti 1/4 illetősége 826 pengő. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Szentgotthárd, 1939. évi február hó 16. napján. A szentgotthárdi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi ható­ság. N 4040 Árverés. 2846/1939. tkvi szám. Ács Péter végrehajta­­tónak, Kahn János és neje végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverési 4266 pengő tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a pestvidéki kir. járásbiróság területén levő, Zsámbék községben fekvő s I. a zsámbéki 3232. szármú betétben A. I. L. 2. sorsz., 1599., 1600. hrsz. alatt foglalt és B. G., 7. sorsz. alatt végrehajtást szenvedők nevén álló 233 és 249 négyszögöl területű szántók, amelyeken az adó- és értékbizonyít­vány szerint ház épült, egészére 871 pengő kikiáltási árban, II. ugyanott, ugyanazon betétben A.­­+ 1. sorsz., 1598/2. srszám alatt foglalt és B. 6., 7. sorszám alatt, végrehajtást szenvedők nevén álló 238 négyszögöl területű szántóra 134 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi június hó 16. napján délelőtt 10 órakor Zsámbék községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő L. N­. alatti ingatlanokat egyen­ként dr. Fodor Antal csatlakozott érdekében 1240 pen­gőnél, a Zsámbéki Hitelszövetkezet érdekében 1291 pen­gőnél, végrehajtata érdekében 5541 pengőnél alacso­nyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. Budapest, 1939. február 23. A pestvidéki kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N 4091 Árverés. 7417/1939. tkvi szám. IX. 1530/38.) Fuchs és Neumann bej. cég végrehajtatának, Ihárosy István vég­rehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következ­tében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értel­mében elrendeli a végrehajtási árverést 226 pengő 50 fillér tőkekövetelés és járulékai, valamint az árverési kérvényért ezúttal megállapított 20 pengő költség, továbbá a csatlakozát­tna­k kimondott dr­ Salzer A. Ber­­náthé szül. Grün Berta 1020 pengő tőke és járulékai, Weisz Tibor 80 pengő 50 fillér tőke és járulékai, Schmergel Aladár 100 pengő tőke és járulékai és 138 pengő 55 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telek­könyvi hatóság területén lévő, Budapesten fekvő s a Budapest székesfőváros dunabalparti részének 16.537. számú telekkönyvi betétében 39905. hrszám alatt felvett X. kerület, Kalocsai­ utca 16. szám és Vezér­ utca 121. szám alatt fekvő ház, kert és udvarból álló 314.80 □-ös terjedelmű ingatlanból fent megnevezett végrehajtást szenvedő tulajdonában lévő fele rész illet­őségre 4930 , 50 fillér kikiáltási árban, az ingatlanra B. 4—5. sorsz. alatt Budapest székesfőváros közönsége javára feljegy­zett tulajdonjogi korlátozások sérelme nélkül. Az árverést 1939. évi június hó 20. napján délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V. kerület, Markó utca 25. szám, földszint 39. ajtószám) fogják megtartani. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1912. évi LIV. t.-c. 44. §-ában, 1911. évi I. t.-c. 127. §-ában meg­határozott árfolyammal számított óvadékképes érték­papírokban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénz­nek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési fel­tételeket aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ok ; 1908 : XLI. t.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senkit sem akar, kötetes nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megálla­pított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi száza­lékáig kiegészíteni (1908: XLI. t.-c. 25. §). Budapest, 1939. évi március hó 13. napján. A budapesti­­központi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 4­3024 Árverés. 2156/1939. tk. szám. Pesti Hazai Első Ta­karékpénztár Egyesület végrehajtatának Kovács Lajos és neje Gyulai Rebeka végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 14083 P 73 f tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Dévaványa községben fekvő, s a dévaványai 5649. számú betétben A. 1. 1—3. sorsz., 7189. hrsz. Legelő a Kalmárszigeten ártér 2 hold 399 D-ös ; 7204/2. hrsz. Szántó u. 6. Ártér 59 hold 1054 Q-ös ; 7190/2. hrsz. Udvar és gazdasági épület ugyanott Ártér 600 □-ös területű részekből álló Kovács Lajos (nős Gyulai Rebekával) nevén telek­­könyvezett jószágtestre 39691 P 50­0 kikiáltási árban, továbbá a dévaványai 5650. sz. betétben A. I. 1­, 2., 4., 6—16. sorsz., 7191. hrsz. Kert a Kalmárszige­ten, Ártér 950 □-öl; 7192. hrsz. Erdő ugyanott Ártér 1230 □-öl ; 7204/1. hrsz. Szántó u.­ott Ártér 35 hold 976 □-öl ; 7207/5. hrsz. Szántó ugyanott Ártér 13 hold 241 n-öl ; 7193/3. hrsz. Legelő ugyanott Ártér 760 Q-öl; 7206/3. hrsz. Szántó ugyanott Ártér 35 hold 526 □-öl ; 7190/3. hrsz. Legelő ugyanott Ártér 560 □-öl; 7190/4. hrsz. Diszkert ugyanott 750 □-öl ; 7190/5. hrszámu Lakház udvarral ugyanott Ártér 132 □-öl; 7193/6. hrsz. Udvar és Árok ugyanott Ártér 810 Q-öl ; 7206/4. hrsz. Kert ugyanott Ártér 1 hold 1140 □-öl; 7206/5. hrsz. Szöllő ugyanott Ártér Ilit­ .□-öl ; 7206/6. hrsz. Kert ugyanott Ártér 1110 n-öl ; 7206/7. hrsz. Az ugyanott Ártér 250 □-ös területű részekből álló, Kovács Lajosné Gyulai Rebeka nevén telekkönyvezett jószágtestre 66652­­ kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi június hó 24. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Kálvin­­tér 1., földszint 1. ajtó) fogják megtartani. A végrehajtást szenvedők vagy a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület bet. cég végrehajtató kérel­mére megtartott árverésen az árverés alá bocsájtott jószágtesteket a kikiáltási ár kétharmadrészénél ala­csonyabb áron eladni nem lehet. (1908. XLI. t.-c. 26. g.) A csatlakozottnak kimondott m. kir. kincstár végre­hajtató kérelmére megtartott árverésen az árverés alá bocsátott jószágtesteket külön-külön 110000 , legki­sebb vételáron alul eladni nem lehet. (5610/1931. M. É. számú rendelet 21. §-a.) Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Kisújszállás, 1939. évi március hó 20. napján. A kisúj­szállási kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 13020 Árverés. 3043/1939. tkvi sz. Egyházmegyei Takarék­­pénztár végrehajtatónak, Bolyki Lajosné szül. Bakondi Margit végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 310 P 95 t költségkövetelés és járulékai behajtása végett a Felsőtárkány községben fekvő s 1. a felsőtárkányi 178. sz. betétben A. H. 1—13. sorsz., 912/2., 1028/2., 1292/2., 1846/L, 2030/2., 2429/1., 2812/2., 2813/1., 2975/1., 3158/2., 3432/2. hrszám alatt felvett Bakondi Istvánná szül. Bakondi Katalin nevén álló in­gatlanra közös erdő és legelőilletőségre 1.300 pengő kikiáltási árban, a C. 2. alatt a 8590/1926. sz. végzéssel özv Kakuk bugyi Istvánná sz. Bajzáik Anna javára és C. 6. alatt a 16587/1928. sz. végzéssel özv. Bakondi Jó­­zsefné sz. Kakuk Mária javára bekebelezett haszon­­élvezeti jog fenntartásával. Az özv. Kakuk­bugyi Istvánné haszonélvezeti jogát megelőző követelések kiegyenlítésére 1.714 pengő, az özv. Bakondi Józsefné haszonélvezeti jogát megelőző jelzálogos követelések teljes kiegyenlítésére 2.724 pengő mutatkozik szükségesnek. Amennyiben az ingatlan a haszonélvezeti jogok fenntartásával olyan árban adat­nék el, amely ezeket az összegeket meg nem üti, az ár­verés hatálytalanná válik s az ingatlan a haszonélve­zeti jogok fenntartása nélkül 2.400 pengő kikiáltási árban nyomban újból elárvereztetik. 2. A felsőtárkányi 732. sz. betétben A. II. 1—9., 13., 15—17. szsz., 1108., 1251., 1505., 1506., 1507., 1789., 1926., 1927., 191­8., 3095., 3529. évszám alatt felvett Bolyk Lajosné sz. Bakondi Margit nevén álló ingatlanra 800 pengő kikiáltási árban, a C. 1. alatt a 6449/1911. sz. végzéssel özv. Bakondi Józsefné sz. Kakuk­bágyi Márta javára és C. 8. alatt a 327/1937. sz. végzéssel özv. Bakondi Józsefné sz. Kakuk Márta javára bekebelezett haszonélvezeti jog fenntartásával ; 3. az ugyanezen betétben A. + 1. sorszám, 712/3. hrszám alatt felvett s ugyanannak nevén álló ingat­lanra 600 pengő kikiáltási árban a fent felsorolt haszon­­élvezeti jogok fenntartásával. A haszonélvezeti jogot megelőző jelzálogos követelé­sek teljes kiegyenlítésére 2.330 pengő 40 fillér mutat­kozik szükségesnek. Amennyiben az ingatlanok a ha­szonélvezeti jog fenntartásával olyan árban adatnának el, amely a fenti összeget meg nem üti, az árverés ha-

Next