Budapesti Közlöny, 1939. július (73. évfolyam, 146-171. szám)

1939-07-01 / 146. szám

2 A kirendeltség vezetőjévé dr. Gyurits Gyula huszti lakost; vezetőhelyettessé dr. Balás Vilmos szolgabiró, tb. főszolgabíró ráckevei lakost; előadóvá az állami rendszerű VIII. fizetési osztályba Rétyi Elemér volt szolgabiró, ung­vári lakost ; előadóvá az állami rendszerű IX. fizetési osztályba dr. Berta Pál a m. kir. belügyminisztériumba berendelt vármegyei számtiszt, budapesti és Bodnár György ungvári lakosokat ; jogügyi előadóvá dr. Siska István ügyvéd, vm. tb. t. főügyész, sárospataki lakost ; árvaszéki elnökké dr. Kaminszky József ung­vári lakost ; árvaszéki ülnökké : dr. Danilovics József kir. törvényszéki joggyakornok, buda­pesti és dr. Balthazár Emil városi közigazga­tási gyakornok, ceglédi lakosokat ; a szobránci járáshoz főszolgabíróvá Zsoffcsák István szob­ránci ; a nagybereznai járáshoz főszolgabíróvá Nagy Kálmán m. kir. rendőkapitányi Cím és jelleggel ellátott m. kir. rendőrfogalmazó, buda­pesti; a perecsenyi járáshoz főszolgabíróvá dr. Margittai Endre szolgabiró, vásárosnaményi ; az ungvidéki járáshoz főszolgabíróvá dr. Besz­­kid Elek ungvári lakosokat; szolgabirákká Dankulinecz Miklós hajasdi, dr. Főnyi Endre vizsolyi, dr. Iváncsó Emil kölcsényi, Kalinyák Emánuel ungvári, dr. Lengyel János községi segédjegyző, dombrádi lakosokat. A m. kir. belügyminiszter a 6.200/1939. M. E. számú rendelet alapján a beregi közigazgatási kirendeltség területére fogalmazási tisztvise­lőkké a következőket nevez­te ki : A kirendeltség vezetőjévé Beszkid Kornél huszti lakost; vezetőhelyettessé dr. Halmos Árpád vármegyei II. főjegyző, kaposvári lakost; előadóvá az állami rendszerű VIII. fizetési osz­tályba Mikita Sándor ungvári lakost ; előadóvá az állami rendszerű IX. fizetési osztályba : dr. Csontos Gyula városi ideiglenes alkalmazott, debreceni lakost, Kalenyuk Péter técsői lakost; jogügyi előadóvá dr. Bisztray László városi t. főügyész, sátoraljaújhelyi lakost ; árva- széki elnökké dr. Toronszky Endre vármegyei árvaszéki ülnök, beregszászi lakost ; árvaszéki ülnökké : Boldizsár Sándor munkácsi lakost, dr. Brascsajkó Mihály ügyvéd, huszti lakost és Szluk András városi adótiszt, munkácsi lakost ; a munkácsvidéki járáshoz főszolgabiróvá Gribovszky Simon szolgabiró, ungvári lakost ; a szolyvai járáshoz főszolgabiróvá Medvigy István ökörmezői lakost ; az ilosvai járáshoz főszolgabiróvá Dobos Jenő ilosvai lakost ; szolgabiróvá: dr. Bacsinszky Ágoston nagy­­szőllősi lakost, dr. Bónis Lajos Országos Társa­dalombiztosító Intézeti szakdijnok, budapesti lakost, Kaszárda Emil huszti lakost, dr. Sef­esik Alajos vármegyei díjtalan közigazgatási gya­kornok, abonyi lakost, Szkiba Iván beregszent­­miklósi lakost és dr. Újhelyi Miklós szobránci lakost. A m. kir. belügyminiszter a 6.200/1939. M. E. számú rendelet alapján a máramarosi közigazgatási kirendeltség területére fogalma­zási tisztviselőkké a következőket nevezte ki : A kirendeltség vezetőjévé Riskó Béla köves­ligeti lakost; vezetőhelyettessé dr. Kossey Pál bástyaházai lakost; előadóvá az állami rend­szerű VIII. fiz. osztályba Bartók Gábor köz­ségi jegyző, pilisi lakost ; előadóvá az állami rendszerű IX. fiz. osztályba dr. Szalics Mihály munkácsi lakost, dr. Szilágyi Lajos tb. szolga­biró, sümegi lakost, dr. Tudósi László velétei lakost, Petrik István ungvári lakost és dr. Illyés Lajos tb. szolgabiró, nagyszőllősi lakost ; árvaszéki elnökké Balás István tb. főszolga­bíró, zalaegerszegi lakost; árvaszéki ülnökké Platthy Gyula volt vm. aljegyző, budapesti lakost, dr. Roskovics József ökörmezői lakost, dr. Birinyi Ferenc vm. aljegyző, budapesti lakost, dr. Nagy Zoltán szolgabiró, biharke­­resztesi lakost, dr. Sándor András városi h. N­. oszt. aljegyző, karcagi lakost és Szieber Ede volt főszolgabíró, nagybereznai lakost; a nagy­szőllősi járáshoz főszolgabiróvá dr. Ondrejo­­vits László szolgabiró, marcali lakost ; a huszti járáshoz főszolgabiróvá dr. Krenyitzky Viktor huszti lakost; az ökörmezői járáshoz főszolga­biróvá dr. Dudits Endre vm. fogalmazó, técsői lakost ; a técsői járáshoz főszolgabiróvá dr. Szabó István tb. főszolgabíró, miskolci lakost; a rahói járáshoz főszolgabiróvá dr. Gorzó Ernő vm. fogalmazó, nagybereznai lakost; szolgabiróvá : dr. Csekán Tamás ungvári lakost, dr. Hegedűs Ágoston huszti lakost, Homicskó Gyula ilosvai lakost, Kofldkovics Pál huszti lakost, dr. Mátéffy György pest­újhelyi lakost, Megyesi István ungvári lakost, dr. Oszák László beregszászi lakost, dr. Palugyay Zoltán tb. szolgabiró, miskolci lakost, Szopkó Bruno huszti lakost és Tóth Ernő ungvári lakost. A m. kir. minisztérium a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken működő vállalatokhoz felügyelők kirendelésé­ről és azoknak ügyköréről szóló 9.710/1938. M. E. számú rendelet 1. §-a alapján a 93.186/ 1939. IV. a. számú leirattal Szundy Zoltánt a rendeletben meghatározott jogkörrel a Cseh­szlovák Légióbank prágai pénzintézetnek Beregszászon lévő fiókintézetéhez felügyelőül kirendelte. A m. kir. belügyminiszter az 5.540/1938. M. E. sz. rendeletbe foglalt felhatalmazás alap­ján vitéz Técsői Móricz Istvánnak, az Assicu­­razione Generali Triesti Általános biztosító társulat vezérigazgatójának a feloszlatott és fel­számolás alatt álló Magyar Rokkantsegélyző és Nyugdíjegylet, valamint a vele gazdasági kapcsolatba került Magyar Kölcsönös Segélyző Szövetkezet, Palatium Építő R. T. és a Castell Ingatlan R. T. vagyoni helyzetének megállapí­tására és ügyének ideiglenes vitelére történt miniszteri biztosi kinevezését 1939. évi julius hó l.-jétől további 1 évre — 1940. évi junius hó 30.-ig terjedő időre — meghosszabbította. (108.785/1939. VII. a. szám.) A m. kir. igazságügyminiszter dr. vitéz Hor­váth János és dr. vitéz Szentannay Félix sze­gedi kir. járásbirósági végrehajtókat a buda­pesti központi, dr. Bálint János gyulai kir. járásbirósági végrehajtót a szegedi, Biró Kál­mán dunavecsei kir. járásbirósági végrehajtót pedig a­­komárom-óvárosi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszter Palágyi Tiva­dar hajduszoboszlói lakost a szegedi, Katona Imre kámoni lakost a csongrádi, Kacskós Mik­lós munkácsi lakost a munkácsi, Csillik István rozsnyói lakost a beregszászi, Udvarhelyi Béla királyhelmeci lakost a királyhelmeci, Tabódy József ungvári lakost az ungvári, Péter János rozsnyói lakost a rozsnyói, Dezső József torn­aijai lakost a tornaijai, Lipovniczky Kázmér érsekújvári lakost az érsekújvári, Moravitz Jenő budapesti lakost a komárom-óvárosi, Fischer Ferenc párkányi lakost a párkányi, Sándor Ferenc érsekújvári lakost a verebélyi, Poór Ferenc budapesti lakost a galántai, Denkler Endre tatatóvárosi lakost a somorjai, Szőke Gyula komáromi lakost a dunaszerda­­helyi és ifj. Bendicsek Gyula kassai lakost a rimaszombati kir. járásbírósághoz végrehaj­tókká nevezte ki.­­ Budapesti Közlöny 1939 julius 1.146. szám. A m. kir. minisztériumnak 6.410/1939. M. E. számú rendelete a kivitelre szánt sárgabarack, őszibarack és csemegeszőlő minőségének ellenőrzéséről és annak tanúsításáról szóló 3.703/1936., 5.670/ 1938. és 6.130/1938. M. E. szám­ú rendeletek hatályon kivül helyezése tárgyában. A m. kir.­­minisztérium az egyes mezőgazda­­sági termények és termékek, valamint állatok és állati termékek állami ellenőrzőjeggyel ellá­tásáról szóló 1931 : II. f.-c. 7. §-ának második bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1. §• A kivitelre szánt sárgabarack és őszibarack’ minőségének ellenőrzéséről és annak tanúsítá­sáról szóló 3.703/1936. M. E. számú rendelet, valamint az ezt módosító és kiegészítő 6.130/ 1938. M. E. számú rendelet, úgyszintén a ki­vitelre szánt csemegeszőlő minőségének ellen­őrzéséről és tanúsításáról szóló 5.670/1938. M. E. számú rendelet hatályát veszti. 2. §■ A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1939. évi junius hó 28.-án. Gróf Teleki Pál s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. minisztériumnak 1939. évi 6.530/M. E. számú rendelete a Lengyel Köztársasággal 1939. évi junius hó 22.-én aláírt Hatodik Pótjegyzőkönyv ideiglenes életbeléptetése tárgyában. A m. kir. minisztérium az egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről szóló 1938. évi XXXV. t.-c.-ben kapott felhatalmazás alapján közhírré teszi a következőket: 1­ §• A Magyar Királyság és a Lengyel Közt­ársaság között Budapesten 1925. évi március hó 26.-án aláirt és az 1925. évi XXVII. t.-c.-be iktatott Kereskedelmi Egyezmény újabb módo­sitása iránt Varsóban, 1939. évi junius hó 22.-én aláirt Hatodik Pótjegyzőkönyv 1939. évi július hó 1. napjától kezdődő érvénnyel ideig­lenes hatállyal életbelép. 2­ §­Az 1. § ban említett Hatodik Pótjegyz­őkönyv eredeti francia (Eredeti francia szöveg.) Sixiéme Protocole Additionnel a la Convention Commerciale entre le Royaume de Hongrie et la République de Pologne, signé a Budapest, le 26 mars 1925. Les Plénipotentiaires du Gouvernement du Royaume de Hongrie et du Gouvernement de la République de Polonge, düment autorisés, désirant modifier le Ier Protocole Additionnel á la Convention Commer­ciale entre le Royaume de Hongrie et la République de Pologne, du 26 mars 1925, signé á Varsovie le 2 décembre 1928, ainsi que le IIP1116 Protocole Additionnel á ladite Convention Commerciale, signé á Buda­pest le 24 avril 193.61 et aimuler. le yp&e Protocole Additionnel ä la szövege és hivatalos m­agyar fordítása a következő : (Hivatalos magyar fordítás.) Hatodik Pótjegyzőkönyv a Magyar Királyság és a Lengyel Köztársaság között Budapesten, 1925. évi március hó 26.-án aláírt Kereskedelmi Egyezményhez. A Magyar Királyság és a Lengyel Köztársaság kormányainak kellő felhatalmazással ellátott, teljhatalmú megbizottai megegyeztek abban, hogy a Magyar Királyság és a Lengyel Köztársaság között 1925. évi március hó 26.-án aláírt Kereskedelmi Egyezményhez Varsóban, 1928. évi december hó 2.-án aláírt I. Pótjegyzőkönyv, valamint az említett Kereskedelmi Egyezményhez Budapeste­n 1936. évi április hó 24.-én aláírt III. Pótjegyzőkönyv módosításakés­­ az említett Kereskedelmi

Next