Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. augusztus (73. évfolyam, 172-197. szám)

1939-08-01 / 172. szám értesítője

Budapest, 1033, á£z a Kedd, augusztus 1. 8 KÖZLÖM^ HIVATALO A „BUDAPESTI KÖZLÖNY“-ben és melléklapjában a „HI­VAT­A­LOS É­RTESÍTÖ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a székesfővárosi pénzügyigazgatóság V. kerület, Szalay­ utca 10—14. számú székházában (volt haditermény épület) levő kirendeltsége veszi fel a megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja (a 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverések kivételével) az első 10 szóért 29 ar. f, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 ar. f, mely előre fizetendő. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija félhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 ar. f. Ezek a dijak fizetendők nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetések után, hanem a főlapban megjelenő kivonatokért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. 1. 300 szót meg nem haladó ingó- és ingatlanárverési irdetmények hirdetési díja budapesti hirdetők részére 5 aranypengő 60 fillér, vidéki hirdetők részére 6 arany­pengő 10 fillér, mely átalányösszegekben egy tám­példány ára, a bélyegilleték és forgalmi adó, a vidékről feladott hirdetéseknél ezeken felül a támpéldány- és nyugtakézbesítés költségei is bentfoglaltatnak. A 300 szót meghaladó ingó- és ingatlanárverési hirdetmények hirdetési díjára nézve az egyéb hivatalos hirdetmények díjszabása mértékadó. * A kiadóhivatal minden egyes hirdetésről külön nyugtát ad. * * • A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem m­agánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. ★ A hirdetések közzététele a kézirat beérkeztét követő harmadik napon történik. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 9559/1939. vght. sz. Alulírott bírósági végre­hajtó közhírré teszem, hogy nyíregyházi királyi járás­­bíróságnak 837/3. 1939. számú végzése következtében dr. Kerekes Pál ügyvéd által képviselt Hudák József javára Uray M. ellen 244 , és járulékai erejéig, 1939. évi április hó 24. napján foganatosított kielégítési végre­hajtás útján lefoglalt és 5700 pengőre becsült követ­kező ingóságok, úgymint: lovak, tinók, ökrök, stb. nyilvános bírói árverésen eladatnak, ezen árverésnek a nyíregyházi kir. járásbíróság Pk. 17448/1939. számú végzése folytán 244 pengő tőkekövetelés, ennek 1938. évi június hó 1. napjától járó 5 százalék kamata és a jelen árverési hirdetmény 3 , 75 fillér dijával együtt összesen 50 pengő 75 fillérben megállapított költségek erejéig, Nyirkércsen, adós lakásán leendő megtartására 1939. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 3 óráját határidőül kitűzöm és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az emlí­­tett ingóságok készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígé­rőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés ezek javára is elrendeltetik. E hirdetmény kivonata a Budapesti Közlönyben közzé­teendő. A tett fizetés betudatik. Nyíregyháza, 1939. évi július hó 13. napján. Dr. Zathureczky Álmos, kir. kir. végrehajtó. O 5465 Árverés. Fkr. 592/1939. szám. Közhírré teszem, hogy dr. Nagy Lajos csődtömeggondnok által képviselt a Baranyai és Pécsi Gazdák Sszeszfőző Szövetkezete felszá­molás alatt, pécsi bej. cég elleni csődügyében a pécsi kir. törvényszék, mint csődbíróság Cs. 2978/1934—870. számú végzésével a csődleltárban felvett és a 807. sor­szám alatt beterjesztett kimutatás II., III. és IV. tétele alatt felsorolt 10825 pengő 38 fillért kitevő követelé­sekre az árverést elrendelte, annak foganatosítására határidőül Pécsett, Munkácsy Mihály­ u. 2. szám, I. em. 52. szám alá 1989. évi augusztus hó 18. napjának déli 12 óráját tűzöm ki, amikor is a bírói árverésen a leg­többet ígérőnek a követeléseket a kikiáltási ár kéthar­madánál alacsonyabb áron is el fogom adni A követelések fennállásáért és behajthatóságáért a csődtömeggondnok szavatosságot nem vállal. Vevő a vételáron felül 3,5 százalék vételi illetéket külön viseli. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból követelésükre jogot tartanak, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban, vagy szóval jelentsék be. Pécs, 1939. évi július hó 14. napján. Müller Győző, kir. kir. végrehajtó. O 5434 Árverés. Pk. 6262/1939. szám. Báder Ferenc végre­hajtató javára (képv. dr. Stoll Tibor h. dr. Székely Sán­dor ügyvéd) 140 pengő követelése és jár erejéig 1939. évi augusztus hó 17-én d. e. fél 10 és 11 órakor Boro­­tán, Szentkata szőlőkben és Jánoshalmán, Kossuth L.­­utcában a szentendrei kir. járásbíróság 4122/1937. sz. végzésével elrendelt végrehajtás során lefoglalt 6855 P becsértékű alábbi ingóságok : borok, hordók borral biróilag elárvereztelek. Bácsalmás, 1939. évi julius hó 18-án. Székely Sándor, kir. kir. végrehajtó. O 5363 Árverés. Pk. 1948/1939. szám. Dr. Pető Vilmos adonyi ügyvéd által képviselt dr. Ónody Gábor kir. közjegyző javára 2792 pengő 46 fillér és több követelés és járu­lékai erejéig az adonyi kir. járásbíróság 1935. évi 2601/72. szám­i végzésével elendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1989. évi június hó 20. napján lefoglalt és 4380 pengőre becsült ingóságokra az adonyi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján dr. Pető Vilmos adonyi ügyvéd által kép­viselt Szili Károly és Társa, mint néhai dr. Szili János örökösei javára 1673 pengő követelése és járulékai ere­jéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Ercsi község határában Aggszentpéter pusztán leendő megtartására határidőül 1939. évi augusztus hó 9. napjának délelőtti 9 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt sertések s egyéb ingóságokat el fogom adni. Adony, 1939. évi julius hó 23. napján. Bede Jenő, kir. kir. végrehajtó. O­F 14198 Árverés. Pk. 1949/1939. szám. Dr. Pető Vilmos adonyi ügyvéd által képviselt Szili Károly és Társa, mint néhai dr. Szili János örökösei javára 1973 pengő és több követelés és járulékai erejéig az adonyi kir. járásbíró­ság 1935. évi 2601/71. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1939. évi junius hó 20. napján lefoglalt és 7500 pengőre be­csült ingóságokra az adonyi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján dr. Pető Vilmos adonyi ügyvéd által képviselt dr. Ónody Gábor kir. közjegyző javára 2497 pengő 75 fillér követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Ercsi község határában György majorban leendő meg­tartására határidőül 1939. évi augusztus hó 9. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt karakus birkák s egyéb ingóságokat el fogom adni. Adony, 1939. évi julius hó 23-án. Bede Jenő, kir. kir. végrehajtó. O­F 14197 Árverés. Cs. 36762/1937. szám. Dr. Fekete Béla tömeg­gondnok ügyvéd javára tőke és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1937. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1937. évi július hó 26. napján lefoglalt és 1019 pengő 30 fillér becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt fent­­nevezett végrehajtató által megkerestelvén és ezen hir­­detményből, valamint a foglalási jegyzőkönyvekből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, amennyiben ki­elégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igényekereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Koháry­ utca 1. házszám, alagsor 3-3. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi augusztus hó 2. napjának délelőtti háromnegyed 12 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt jegyzék szerinti követelések a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, becsáron alul is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelennek meg, hacsak ellenkező kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi julius hó 6. napján. Dr. Menyhárth Andor, kir. kir. végrehajtó. O­F 14193 Árverés. Pk. VII. 726232/1938. szám. Ifj. dr. Szőke Jenő ügyvéd által képviselt Kalász mezőgazdasági és állatforgalmi k. f. t. javára 2403 pengő 60 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­bíróság 1938. évi 422373. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás során 1938. évi november hó 4-én lefoglalt és 4319 pengő becsértékű ingóságokra az árverés kitűzése iránt felt­evezett végrehajtató által megkerestetvén, a megnevezett és ezen hirdetmén­yből, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tók javára is, amennyiben kielégítési joguk ma is fennáll és ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, az árverést kitűzöm és annak végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Ó­ utca 18. szám alatti üzletben és folytatva VI., Hajós­ utca 25. szám, I. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi augusztus hó 3. napjának délutáni 2 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, Hungária­­mérleg, National-kassza, egy A­r­nh­e­in - pén­zsz­ek­r­é­n­y, Triumpf Írógép, liszt, Förster-zongora, Reményi harmonium s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alacsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz végrehajtást szenvedő előzőleg hozzájárult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, ha­csak ellenkező­­kívánságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Budapest, 1939. évi június hó 15. napján. Dr. Augner Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 14206 Árverés. Pk. I. 55805(1939. sz. (Vfit. 16512/1939. sz.) Ifj. dr. Balázs Dezső ügyvéd által képviselt Blockner I. cég javára 100 pengő tőke és járulékai erejéig a buda­pesti I—III. ker. kir. járásbíróság 8565/1939. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán lefoglalt és 1491 pengő becsértékű ingóságokra az 1908. évi XLI. l.­cikk 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, XI. kerület, Nagy­bold­ogasszony­ ut­ca 76. szám alatti lakásban és vendéglőben leendő megtartására határidőül 1939. évi augusztus hó 3. napjának délelőtti egynegyed 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútorok, vendéglői berendezés és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, a mindenkori rendeletek értelmében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmadánál alacso­nyabban nem — el fogom adni. Azon ingóságokra, amelyeknek a kikiáltási ára egy­ezer pengőn felül van, az 5610/1931. M. E. szám­ú ren­delet értelmében , csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét bánatpénzül leteszik. Buda­pest, 1939. évi julius hó 3. napján. Baranyai Pál, kir. kir. végrehajtó. O­F 14192 —---------------------------------------------------—-------­Árverés. Vh. 180/1938. szám. Pk. 1344/1938. szám. Dr. Szőnyi Zluga kaposvári ügyvéd által képviselt Fischer­­Pál és neje végrehajtatok javára, végrehajtást szenvedők ellen hátr. 159 pengő tőkekövetelés és járu­lékai erejéig a sásdi kir. járásbíróság 3459/1937. számú végzésével elrendelt s közbenjárással (hivatalból) foga­natosítandó kielégítési végrehajtás folytán 1938. évi május hó 20. napján le- és fennfoglalt és 6904 pengőre becsült ingóságokat, közöttük lakásberendezési tárgya­kat, bútorokat, gazdasági eszközöket és gépeket, állat­­állományt, stb. Gödre községhez tartozó Vidákpusztán végrehajtást szenvedőknél 1939. évi augusztus hó 5. napjának délelőtti 9 órára ezennel kitűzött bírói árveré­sen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár kétharmad részénél nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. A szakértői becslés elrende­lése esetén a Te. 74. §-a az irányadó. Lásd: 1939. évi július hó 3. napján. Szedlay Béla, kir. kir. végrehajtó. C­F 14204 Árverés. Cs. 41167/32. 1938. szám. Dr. Bittner Béla csődtömeggondnok által képviselt csődtömeg javára a budapesti kir. törvényszék Cs. 41167/2. számú végzésé­vel elrendelt csődleltározás során 1938. évi október hó 12-én lefogalt 27.854 pengő 57 fillér becsértékű ingósá­gokra és követelésekre az árverés kitűzése iránt fent­­nevezett tömeggondnok által megkerestetvén, az ár­verést kitűzöm és annak vagyonbukott lakásán, üzleté­ben Budapesten, V. ker., Sas-utca 27. szám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1939. évi augusztus hó 4. napjának délután 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag leltározott bútorok és könyvek, irodai berendezés és követelések, a leltár 1—1043. t. a. összeírt s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási ár kétharmad részénél alcsonyabb áron csak azon esetben, ha ahhoz tömeggondnok előzőleg hozzá­járult — el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságát írásban be nem jelenti. Azon ingóságokra, ame­lyeknek kikiáltási ára 1000 pengőn felül van, csak azok árverezhetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészét b­ánat­­kéntü­l leteszik. Budapest, 1939. évi július hó 18-án. Hável Ede helyett Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. O­F 14191 Egytíz öröm ár*a L£0 íiJLiéx­. Ingatlan árverések. Árverés. 4903/1939. tk. szám Kispesti Ipari és Gazda­sági Hitelszövetkezet, mint az O. K. H tagja végrehaj­tatnak, Kardos Józsefné szül. Fehér Rozália végrehaj­tást szenvedő ellen indított végrehajtási ü­gyében a a tkvi hatóság a végrehajtási árverést 3.500 P tőkeköve-

Next