Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. augusztus (73. évfolyam, 172-197. szám)

1939-08-01 / 172. szám értesítője

2 A Rnnooro-K­­­/n-Ti­rany HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE 1939 augusztus 1.172. szám. teles és járulékai behajtása végett Kispest megyei város­ban fekvő s a kispesti 5211. sz. tkvi betétben A. + 1. sorsz., 2962/2. hrsz. alatt felvett 110 négyszögöl terü­letű, Felsőerdősor-u. 78. számmal jelzett ház, udvar és kertből álló ingatlanra Kispest m. város közönsége ja­vára C. 15. sorsz. alatt bekebelezett szolgalmi jog fe tét­len fenntartása mellett 7.680 (Hétezerhatszáznyolcvan) pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1039. évi augusztus hó 24. napján déli 12 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Kispest, Petőfi-tér 20. szám, földszint 9. ajtószám alatt) fogják megtartani. 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908. évi XLI. t.-c. 26. §.). Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés megtar­tását a végrehajtatok közül a kitüzető kispesti Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet kéri a kikiáltási ár felénél, ha Friesz Antal és neje kéri 6070 pengő, ha Stern Jenő kéri 9.533 pengő, ha Palásthy Sándor kéri 11 850 pengő vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet (5.610. 1931. M. E. számú rendelet 21. §.). Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegé­szíteni. Kispest, 1939. évi május hó 8. napján. A kis­pesti kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14175 Árverés. Tk. 3585/1939. szám. Az Angol Magyar Bank r. t. végrehajtatónak. Mezei Antalné­ Bakajsza Anna, Hegedűs Dezsőné Mezei Juliánna és özv. Mezei Antalné szül. Nyíri Erzsébet végrehajtást szenvedők ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég­rehajtató kérelme következtében az 1881 évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-a értelmében a végrehajtási árverést 3.439 pengő tőkekövetelés, ennek 1937. évi március hó 16. napjától járó 8 százalék kamata, 26 pengő 29 fillér óvási költség, és­ váltódij, 121 pengő 90 fillér eddig megállapított per- és végrehajtási és az árverési kér­vényért ezúttal megállapított 83 pengő 50 fillér költség, továbbá a csatlakozottnak kimondott Tischler Hermann 797 pengő 77 fillér, Domány István és neje 1.980 pengő, dr. Korányi Endre 168 pengő 79 fillér, Hegedűs Lajos 9 pengő 40 fillér, Pista Verőn 440 pengő, Izsák Antal 57 pengő 40 fillér tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a Nyirbogdány és Kék községben fekvő s a nyirbog­­dányi 643. számú telekkönyvi betétben A. I. 5—7. sor­szám, 1534/47., 1531/48., 1531/52. sorsz. alatti 5 kat. hold és 400 □-ös területű s a Henne dűlőben fekvő Mezei Antalné Bakajsza Anna és Hegedűs Dezsőné Mezei Juliánna nevén álló szántóra 2.100 pegő kikiáltási áron, a kéki 409. számú telekkönyvi betétben A. I. 1., 4—7., 9­-10., 12—20. sor, 756/2., 759/2., 806/2., 807/2., 808/2., 1067/1., 1118/1., 1120/1., 1148/1., 1149/3, 1150/1., 1066/5., 1066/7., 1066/9., 1119/5., 1119/7. hrsz. s a Hosszusziget, Malomhegy, Németház, Nagyszőllő dűlőben fekvő 9 hold 299 □-ös területű szántónak, rétnek, szőllőnek Hegedűs Dezsőné Mezei Julianna nevén álló­ 6/8­ részére 8.444 , 77 fillér kikiáltási árban, az ugyanezen betétben A. II. 1. sorsz., 1066/8. hrsz. 23 □-ös területű s a Németház dűlőben fekvő rétnek Hegedűs Dezsőné Mezei Juliánna nevén álló 6/8 részére 45 fillér kikiáltási áron, az ugyanezen betétben A.­­ 2. sorsz., 352/1. hrsz. s a Nagyszőllő dűlőben fekvő 181­5-ös területű szőlőnek Hegedűs Dezsőné Mezei Juliánna nevén álló 6/8 részére 68 pengő 74 fillér kikiáltási áron elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségeiben (Bocskai­ utca 2. szám, 31. ajtósz.) megtartására 1939. évi augusztus hó 21. nap­jának délelőtti­ 10 óráját tűzi ki és az árverési feltétele­ket az 1881. évi LX. t.-c. 150. §-a alapján megállapítja. Az árverési feltételek a következők : 1. Az árverés alá eső ingatlanok közül a nyirbog­­dányi 643. számú betétbelit a kikiáltási ár kétharmadá­nál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908. évi XLI. t.-c. 26. §.).­ Ezen ingatlant, ha az árverés megtartását a végrehaj­tatok közül Tischler Herman kéri 8.716 pengő, ha Domány István és neje kéri 9.774 pengő, ha dr. Korányi Endre kéri 14.387 pengő, a kéri 409. számú betétben foglalt ingatlanokat, akár külön-külön, akár együtt, ha az árverés megtartását az árverést kérő Angol-Magyar Bank r­­t. kéri 6.117 P, ha Hegedűs Lajos kéri 10.496 pengő, ha Pista Veron kéri 10.521 pengő, ha Tischler Hermann kéri 11.591 P, ha Domány István és neje kéri 12 549 pengő, ha Izsák Antalné kéri 18.409 pengő vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet (5.610/1931. M. E. számú rendelet 21. §.). 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1911. évi I. t.-c. 127. §-ában meghatározott árfolyammal szá­mított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél le­tenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helye­zéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek át­adni és az árverési feltételeket aláírni (1881. évi LX. t.-c 147 , 150., 170. §-ai ; 1908. évi XLI. t.-c. 21. §.). Nyír­egyháza, 1939. évi április hó 10. napján. A nyíregyházi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N 5387 Árverés. 4617/1939. tkvi szám. Magyar Általános Hitelbank Rt. végrehajtatának Séllei Imre végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telek­könyvi hatóság a végrehajtási árverést 77,44 val. az. dollár tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Dévaványa községben fekvő s a dévaványai 5493. sz. tkvi betétben A. I. 1—4. sorszám, 7126/9., 7128/1., 7129/9., 7130/7. sorsz. alatt felvett szántó az Atyaszegen Ártér 5 hold 584 négyszögöl, at u. o. 90 négyszögöl, szántó u. o. 5 hold 97 négyszögöl, legelő u. o 280 négy­szögöl területű, egészben végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra összesen 8056 P 50­0 kikiáltási árban elrendeli azzal, hogy csatlakozottnak kimondott végre­hajtatok csak a B. 1. sorsz. alatti időrészre kérhetik az árverés megtartását. Az árverést 1939. évi augusztus hó 26. napján dél­után 1 órakor Dévaványa községházánál fogják meg­tartani. 1. Az árverés alá eső ingatlant a kikiáltási ár két­harmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908. évi XLI. t.-c. 26. §.). Az árverés alá kerülő ingatlant, ha az árverés meg­tartását a végrehajtatok közül Magyar Általános Hitel­bank kéri, a kikiáltási á­r kétharmadánál, ha dr. Posz­­vák Ödön csatlakozott végrehajtata kéri, az ingatlan B. 1. sorsz.­ni illetőséget 4500 P, ha özv. Tömöry Ala­­dárné csatlakoztatott végrehajtata kéri, a B. I. sorsz. a. 14 illetőséget 9500 P vételárnál alacsonyabb árban el­adni nem lehet (5.610/1981. M. E. sz. rendelet 21. §-a). Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Kisújszállás, 1939. évi junius hó 22-én. A kis­újszállási kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14150 Árverés: 5687/1939. tkvi szám. Báró Urbán Pál végre­hajtatónak Deutsch Gusztáv végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási újabb árverést 3.000 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Heves községben fekvő s a hevesi 5147. számú betétben A. I. 1—37. sorszám, 5796—5831. és 7042. srszám alatt foglalt, Deutsch Gusz­táv nevén álló ingatlanokra 55.667 pengő kikiáltási ár­ban elrendelte. A telekkönyvi hatóság az árverésnek hivatalos helyi­ségében (fszt. 6. szám) megtartására 1939. évi augusz­tus hó 29. napjának délelőtti 9 óráját tű­zi ki. Az árverés alá eső ingatlanokat a kir. kincstár, dr. Urban Pál, Vörösmarthy Elemér és társai kérelmére megtartott árverésen a kikiáltási ár kétharmadánál, Abel Ferenc kérelmére 51.208 P-nél, Hungária Műtrágya Kénsav és Vegyiipar kérelmére 51.275 P-nél, Magyar Ruggyantagyár kérelmére 51.330 P-nél, dr. Perényi Zsig­mond kérelmére 51.286 P-nél, Zeisler Kálmán ké­relmére 51.530 P-nél, dr. Lajta Ernő kérelmére 52.648 P-nél, dr. Kurcz Jakab és dr. Kelemen Ernő kérelmére 53.248 P-nél, dr. Mezei Aladár kérelmére 55.731 P-nél, Szundi Sándor kérelmére 55.881 P-nél, Bakos Ferenc kérelmére 55.982 P-nél, Juhász Sándor kérelmére 56.134 P-nél, Kis P. Mihály kérelmére 56.184 P-nél, Bakos Flórián kérelmére 56.210 P-nél, Kis P. István kérelmére 56.387 P-nél, Jezsoviczki András kérelmére 56.361 P-nél, Kis P. Béla kérelmére 56.413 P-nél, Kis József kérelmére 56.514 P-nél, Nagy Sándor kérelmére 56.590 P-nél, Agócs Ferenc és társai kérelmére 56.705 P-nél, Bakos Ferenc és társai kérelmére 57.918 P-nél, Reiner Ármin kérelmére 58.097 P-nél, Fábián János ké­relmére 58.186 P-nél, Bessenyei János kérelmére 58.266 P-nél, dr. Dobos László kérelmére 58.374 P-nél, Kis István kérelmére 58.452 P-nél, Tribik István kérelmére 58.502 P-nél, Bencsik György kérelmére 58.554 P-nél, Varga László kérelmére 58.574 P-nél, Persze Pál ké­relmére 58.626 P-nél, Szécsi József kérelmére 58.768 P-nél, Nagy F. István kérelmére 58.798 P-nél, Balázs László kérelmére 56.848 P-nél, Király József kérelmére 58.973 P-nél, Persze Mihály kérelmére­ 59.013 P-nél, Bakos Ferenc és társai kérelmére 59.103 P-nél, dr. Em­őd István kérelmére 60.176 P-nél, dr. Kenyeres Sán­dor kérelmére 61.276 P-nél, dr. Szőke Ernő kérelmére 61.486 P-nél, Weisz Jenő kérelmére 61.995 P-nél, a Szénárusító rt. kérelmére 62.390 P-nél, dr. Lichtenstein Izidor kérelmére­ 62.725 P-nél, Kemény József kérel­mére 63.193 P-nél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Heves, 1939. évi junius hó 30. napján. A hevesi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14152 Árverés. 1073/1939. tkv. szám. Dr. Váhl Ernő szom­bathelyi lakos, végrehajtatónak Nagy Kálmán mester­házai lakos, végrehajtást szenvedő ellen indított végre­hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében a végrehajtási árverést 7450 +­­1500 pengő tőkekövetelés, e tőkék után 1938. január 8-tól járó 5 százalékos, az­ utóbbi 1500 pengő után 6 százalékos kamat, 722 pengő 76 fillér eddigi, 150­0 az árverési kérvényekért megállapított költség, a fedezeti tárgyalás 30 pengő költsége, továbbá a csatlakozottnak kimondott Magyar-Olasz Bank 11.500 pengő tőke és járulékai, Hasza Istvánná sz. Guzmics Margit 1600 pengő tőke és járulékai, Dravarics János 2000 pengő tőke és járulékai, dr. Glózer László u. 50 pengő tőke és járulékai behajtása végett a Mesterháza községben fekvő s a mesterházai 21. számú telekkönyvi betétben A. I. 1., 2. sorszám, 424. hrsz. szántóra a kertalja kenderszer rétalja dűlőben 168 négyszögöllel, egész ingatlanra 81 pengő 50 fillér legkisebb vételárban, 425. hrsz. erdőre a kertalja-kenderszer-rétalja dűlőben 338 négyszögöllel 51 pengő legkisebb vételárban, mesterházai 22. számú telekkönyvi betétben A. I. 3—14. sorszám, 81. hrsz. házra 29. sz. udvar és gazda­sági épületre a beltelekben 535 négyszögöllel 1500 pengő legkisebb vételárban, 82. hrsz. szántóra a beltelekben 1044 négyszögöllel 848 pengő 50 fillér legkisebb vételárban, 241. hrsz. erdőre a Laskóderdő kisrét dűlőben 721­ négyszögöllel 109 pengő legkisebb vételárban, 356. hrsz. rétre a pusztafalu harasztos dombrót dűlő­ben 11 négyszögöllel 6 pengő legkisebb vételárban, 357. hrsz. rétre a pusztafalu harasztos dombrét dűlő­ben 1 hold 226 négyszögöllel 970 pengő legkisebb vétel­árban, 379. hrsz. szántóra a pusztafalu harasztos dombrét dű­lőben 771 négyszögöllel 265 pengő legkisebb vétel­­i árban. 380. hrsz. rétre a pusztafalu harasztos dombrét dűlő­ben 1 hold 492 négyszögöllel 11.111 pengő 50 fillér leg­kisebb vételárban, 381. hrsz. rétre a pusztafalu harasztos dombrét dűlő­ben 2112 négyszögöllel 112 pengő 50 fillér legkisebb vé­telárban, 383. hrsz. rétre a pusztafalu harasztos dombrét dűlő­ben 1 hold 735 négyszögöllel 1240 pengő 50 fillér leg­kisebb vételárban, 384. hrsz. szántóra a pusztafalu harasztos dombrét dűlőben 263 négyszögöllel 90 pengő 50 fillér legkisebb vételárban, 395. hrsz. szántóra a kertalja kenderszer-rétalja dűlő­ben 6 hold 599 négyszögöllel 5975 pengő 50 fillér leg­kisebb vételárban, 404. hrsz. szántóra a kertalja kenderszer-rétalja dűlő­ben 4 hold 665 négyszögöllel 4140 pengő legkisebb vé­telárban, a mesterházai 127. számú telekkönyvi betétben A. I. 1—3. + 1., 2. sorszám, 78. hrsz. szántóra a beltelekben 525 négyszögöllel 426 pengő 50 fillér legkisebb vétel­árban, 79. hrsz. szóráskertre a beltelekben 160 négyszögöllel, 80. hrsz. házra 28. sz. udvarral a beltelekben 457 négy­szögöllel, együttvéve 1560 pengő legkisebb vételárban, 386/1. hrsz. szántóra a kertalja kenderszer-rétalja dűlőben 4 hold 329 négyszögöllel 3942 pengő 50 fillér legkisebb vételárban, 426. hrsz. szántóra a kertalja kenderszer-rétalja dűlő­ben 136ll négyszögöllel 644 pengő 50 fillér legkisebb vételárban, a mesterházai 56 számú telekkönyvi betétben A + 1. sorszám, 309. hrsz. itt a kertalja kenderszer-résalja dűlő­ben 2/16-od részére 20 pengő legkisebb vételárban, együttvéve 28.095 pengő legkisebb vételárban elrendelte. Az ingatlanok a fedezeti tárgyaláson jelen voltak egyöntetű kérelméhez képest parcellánként bocsátandók árverés alá.­­ Hasza Istvánná csatlakoztatott végrehajtató jelentke­zése esetén a legkisebb vételár 30.882 pengő, Dravarics János jelentkezése esetén a legkisebb vételár 33.066 P, dr. Glózer László hitelező végrehajtató jelentkezése esetén a legkisebb vételár 35.466 pengő. A telekkönyvi hatóság az árverésnek a felek kérel­méhez képest Mesterháza községházánál megtartására 1930. évi augusztus hó 16. napjának délutáni 3 óráját tűzi ki. A telekkönyvi hatóság elrendeli, hogy a telekkönyvi iroda az árverés elrendelését a mesterházai 21., 22., 127., 56 számú telekkönyvi betétben jegyezze fel. 1. Az árverés alá eső ingatlanokat a megállapított leg­kisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. 2. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni. 11. Sikertelen árverés költsége végrehajtást szenvedőt nem terheli. Dr. Kovács Sándor a. tárgyalási költségét 25 pengő­ben állapítja meg végrehajtást szenvedő terhére 15 napi fizetési kötelezettséggel. Erről értesítést kapnak. Csepreg, 1939. évi április hó 1. napján. A csepregi kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hat­óság. N 5460 Árverés. 3209/1939. tk. szám. Magyar Hollandi Bank Z­rt. végrehajtatának Ispán Ferenc (nős Bergmann An­gélával) végrehajtást szenvedő ellen indított végrehaj­tási ügyében a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árve­rést 6035 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a Budafok városban fekvő s a budafoki 314. számú telekkönyvi betétben A + 1. sorszám, 681/2. hrsz. ház a Lánc­ utcában 9. szám alatt 172 négyszögöl területű, végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanra 13.400 pengő kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1939. évi augusztus hó 19. napján délelőtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Budafok, Városháza földszint 16. ajtószám) fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a magasabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészí­teni. Budafok, 1930. évi április hó 15. napján. A buda­foki kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. ____________________________________________N F 14194 Árverés. 5995/1939. szám. Dr. Sárkány György végre­hajtatónak, Heller Pál végrehajtást szenvedő ellen indított végrehatási ügyében a telekkönyvi hatóság el­rendeli a végrehajtási árverést 42 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett, a pestvidéki királyi járás­biróság területén levő, Pesthidegkut községben fekvő s a pesthidegkuti 1420. számú telekkönyvi betétben A. + 2. sorszám, 3799. helyrajzi szám alatt foglalt és B. G. sorszám alatt végrehajtást szenvedő nevén álló 300 négyszögöl területű házra, 10.000 pengő kikiáltási árban. Az árverést 1939. évi augusztus hó 19. napján dél­előtt 9 órakor a telekkönyvi hatóság hivatalos helyisé­gében (Budapet, II. kerület, Fő utca 70. szám, földszint 57. szám alatt fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlant a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cikk 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elől­eges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908 : XL. t.-c. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908 : XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1939. évi április hó 25. napján. A pestvidéki kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14196

Next