Budapesti Közlöny, 1939. szeptember (73. évfolyam, 198-222. szám)

1939-09-01 / 198. szám

2 Az 53.002/1932. N. M. M. sz. rendelettel en­gedélyezett és a Ghinoin vegyészeti gyár, új­pesti cég által gyártott Pentabi­solutio elneve­zésű gyógyszerkészí­tménynek a közgyógyszer­ellátás terhére engedélyezett árát a cég be­jelentése alapján 15 ccm-es üvegnél 1 , 90 fillérre, az 50 ccm-es üvegnél 3 , 60 fillérre mérsékelem. Budapest, 1939. évi augusztus hó 21.-én. A miniszter rendeletéből: Dr. Tomcsik József s. k. miniszteri tanácsos. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 100.544/1939. F. M. számú rend­elete az ebeknek veszettség elleni kötelező védő­oltásáról szóló 90.800/1936. F. M. számú ren­delet hatályának a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területekre kiterjesztése tárgyában. Az állategészségügyről szóló 1928 : XIX. t.-c. 1. §-ában és 3­9. §-a első bekezdésének 8. pont­jában, valamint a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeknek az ország­gal egyesítéséről szóló 1938 : XXXIV. t.-c. 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján a követ­kezőket rendelem. 1. §■ Az ebeknek veszettség elleni kötelező védő­oltása tárgyában kiadott 90.800/1936. F. M. sz. rendelet (Rendeletek Tára 1936. évi LXX. évf. 1986. o.) hatálya a következő §-okban foglalt kiegészítésekkel kiterjesztetik a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki terüle­tekre is. 2. §. “ A 90.800/1936. F. M. sz. rendelet 3. §-ána­k (1) bekezdése azzal egészíttetik ki, hogy a Ma­gyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területeken a veszettség elleni oltás kötelezett­sége alá tartozó ebeket a folyó évben október Jig. l.-éig, a következő években pedig a tavaszi haszonállat-összeírással egyidejűleg, március hó l.-éig kell összeírni. 3. §. A 90.800/1936. F. M. sz. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése azzal­ egészíttetik ki, hogy a Magyar Szent Koronához visszacsatolt fel­vidéki területeken a veszettség elleni oltás kö­telezettsége alá tartozó ebeket, birtokosaik minden év szeptember hó 1.-étől október hó 1.-ig jogosultak bármely szabadon választott, gyakorlatra jogosított állatorvossal önként be­­oltatni. 4. §.. A jelen rendelet a kihirdetését követő nyol­cadik napon lép hatályba. Budapest, 1939. évi augusztus hó 29.-én. A miniszter helyett: Dr. Nuszer János s. sk. államtitkár. A m. kir. honvédelmi és m. kir. pénzügy­­miniszter 42.739/elv. 18.—1939. számú körrendelete a rendkívüli családi segélyről. A tényleges katonai szolgálatot teljesítő nem hivatásos állományú legénységi egyének rend­kívüli családi segélye ügyében a m. kir. pénz­ügyminiszter úrral egyetértve a közigazgatási és pénzügyi hatóságoknak kiadott körrendele­­temet teljtartalmúlag közlöm. (1) A rendkívüli családi segélyezés tárgyá­ban legutóbb kiadott 22.900/eln. 18.—1939. számú körrendeletét­­megjelent a Budapesti Közlöny folyó évi június hó 21-iki és a Hon­védségi Közlöny folyó évi július hó 1-i számá­ban­ a m. kir. pénzügyminiszter úrral egyet­­­értőleg ezennel hatályon kívül helyezem. Egy­ben a m. kir. pénzügyminiszter úrral egyetértő­­leg elrendelem, hogy a folyó évi szeptember hó 1. napjától számítandóan minden tényleges katonai szolgálatot teljesítő (rendes tényleges szolgálati kötelezettséget teljesítő, rendes vagy rendkívüli fegyvergyakorlatra vagy szolgálati stb. gyakorlatra vagy bármely más címen katonai szolgálatra bevonult) legénységi állo­mányú egyén (rendfokozat nélküliek és tisz­tesek) családtagjai (hozzátartozói) a 13.440/ evi. 18.—1939. szám­i körrendelet (megjelent a Budapesti Közlöny folyó évi március hó 19-iki s a Honvédségi Közlöny folyó évi már­cius hó 18.-i számában) alapján és annak ren­delkezései szerint rendkívüli családi segélyben részesíttessenek. (2) A rendkívüli családi segélyre való igény­jogosultságot és az igényjogosultak körét tehát a 13.440/eln. 18—1939. számú körrendelet vonatkozó intézkedései értelmében kell meg­állapítani. (3) A családi segély — a 13.440/eln. 18— 1939. számú körrendelet 6. §-ában foglaltak­tól eltérőleg — a feleség részére havi 12 (tizen­kettő) pengő, minden más személy után szemé­­lyenkint további 8 (nyolc) pengő. (4) Ha a legénységi állományú egyén be­vonulása a folyó évi augusztus hó folyamán történt, úgy már folyó évi szeptember hó 1. napjával megállapítandó a rendkívüli családi segély és pedig egész, vagy fél havi összegben aszerint, hogy a bevonulás augusztus hó 15. napjáig, vagy azután történt (vesd össze 13.440/em­. 18/1939. számú körrendelet 10. §-ának (2) bekezdésével és az alábbi (17) be­kezdéssel). (5) A jelenleg rendes tényleges katonai szol­gálati kötelezettségüket teljesítő, valamint ren­des tényleges katonai szolgálatukban esetleg visszatartott legénységi állományú egyének családtagjainak (hozzátartozóinak) rendkívüli családi segélyben való részesítése általában folyó évi szeptember hó 1. napjától számí­tandó. A rendkívüli családi segélyre vonatkozó igényjogosultságot és az igényjogosultak körét ezekre nézve is a 13.440/el­. 18/1939. számú, körrendelet vonatkozó intézkedései határozzák meg. (6) Ennélfogva a csapat- (intézet) parancs­nokságok a bevonultakat a segélyezésre figyel­meztessék s a bevonultakról a 13.440/eln. 18/ 1939. számú körrendelet 7. §-a értelmében a névjegyzéket készítsék el s az e §-ban előirt többi rendelkezést is haladéktalanul hajtsák végre. (7) Minthogy a hivatkozott 13.440/eln. 18— 1939. számú körrendelet összes intézkedései — önmagától értetődően — kizárólag a nem hivatásos legénységi állományú egyénekre, illetve azok családjára (hozzátartozóira) vonat­koznak, a szóban levő névjegyzékekbe csak a nem hivatásos legénységi állományú egyének nevei foglalhatók. Ennélfogva a hivatkozott körrendelet 7. §-a szerint a közigazgatási ható­ságoknak (szerveknek) megküldendő névjegy­zékekbe azoknak a már jelenleg is tényleges katonai szolgálati kötelezettségüket teljesítő, illetve a rendes tényleges katonai szolgálat­ban esetleg visszatartott legénységi állományú egyéneknek a nevei is felveendők, akiket a rendes családi segélyre való igényjogosultsá­guk megállapítása végett az illetékes csapat­­(intézet) parancsnokságok hozzám már eddig is felterjesztettek és pedig — minthogy a hivat­kozott körrendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerint az igényjogosultak köré kiterjesztetett és ugyanc­s. (5) bekezdéséhez fűzött „Jegyzet“ szerint is a kérelmek elbírálása a közigazgatási hatóságok (szervek) által ezúttal kivételesen enyhébb feltételek szerint történik — arra való tekintet nélkül, hogy a családi segélyre való igényük általam már megállapíttatott vagy el­­utasíttatott vagy az idő rövidsége miatt dön­tés nélkül maradt. (8) Az utóbb említettekre vonatkozóan az illetékes csapat­ (intézet stb.) parancsnokságok által hozzám felterjesztett névjegyzékeket és a kapcsolatos egyéb hatósági bizonyítványokat a szóbanlevő 13.440/eln. 18/1939. számú kör­rendelet intézkedéseire figyelemmel és a jelen körrendeletre való utalással a felterjesztő csa­pat­ (intézet stb ) parancsnokságnak mielőbb vissza fogom küldeni. (9) E névjegyzékek és egyéb vonatkozó ható­sági bizonyítványok visszaküldését azonban a csapat- (intézet stb.) parancsnokságok ne vár­ják be, hanem már most késedelem nélkül intézkedjenek, hogy a fentebbi pontokban megjelölt valamennyi jelentkezőről az előírt névjegyzékek a községi elöljáróságnak, a vá­rosi polgármesternek, illetve a Budapest szé­kesfővárosi kerületi elöljáróknak azonnal meg­küldessenek. (10) Minthogy a közigazgatási hatóságok (szervek) a rendkívüli családi segélyt a 13.440/ evi. 18/1939. számú körrendelet 10. §-ának (1) bekezdése értelmében minden hó 1. nap­ján utólagosan kötelesek kifizetni, amint a névjegyzék a hivatkozott körrendelet 12. §-ának (2) bekezdése értelmében a közigazga­tási hatóságtól (szervtől) a csapat- (intézet) parancsnoksághoz visszaérkezik, a csapat- (in­tézet) parancsnokság mindazoknak a rendes tényleges szolgálati kötelezettségük teljesíté­sére bevonult, illetve esetleg visszatartott nem hivatásos legénységi állományú egyének fele­sége és olyan gyermekei részére, akiknek csa­ládi segélye ügyében a fentebbi (7) bekezdés szerint még nem döntöttem, de akiknek igény­jogosultságát a névjegyzék „Megjegyzés“ rova­tából kitűnően a közigazgatási hatóság (szerv) megállapította : a családi segélyt folyó évi június hó 1.-től folyó évi augusztus hó 31.-ig bezárólag, havonként és személyenként 5—5 pengő kiméretben, külön rendelkezésem nélkül is azonnal folyósítani köteles. (11) A csapat- (intézet stb.) parancsnoksá­gok a szóban levő körrendelet 7. §-a szerint a közigazgatási hatóságoknak (szerveknek) meg­küldendő névjegyzékek „Megjegyzés“ rovatá­ban tüntessék fel az ott megkívánt adatokon felül azt is, hogy a családi segélyért jelentkező egyén részére a katonai csapattest utoljára melyik hónapra, hány személy után és milyen összegben fizetett ki családi segélyt, illetőleg ha ilyen családi segélyt egyáltalán nem fize­tett ki, úgy az utóbbi körülményt jegyezzék be. (12) A katonai csapattestek (intézetek stb.) a rendes tényleges katonai szolgálatukat tel­jesítő, illetve esetleg visszatartott legénységi állományú egyének felesége és gyermekei ré­szére az én megállapításom alapján a rendes családi segélyt utoljára folyó évi szeptember hó 1. napján fizetik ki előlegesen és ennek a közigazgatási hatóság (szerv) által folyó évi október hó 1. napján leendő levonásba hoza­tala iránt a fennebbi (ii) bekezdés szerint intézkednek. (13) A folyó évi október hó 1. napjától a rendkívüli családi segélynek nevezett segélye­ket már kizárólag a közigazgatási hatóságok (szervek) fizetik ki. (13.440/eln. 18^1939. számú körrendelet 10. §-a.) (14) Minthogy a közigazgatási hatóságok (szervek) a 13.440/eln. 18—1939. számú kör­rendelet 10. §-ának (1) bekezdése alapján a rendkívüli családi segélyt utólag, minden hó 1. napján kötelesek kifizetni : a folyó évi ok­tóber hó 1. napján kifizetésre kerülő rend­kívüli családi segélyből le kell vonni azokat a családi segély összegeket, amelyeket a fentebbi (10) bekezdés alapján a katonai csapat- (inté­zet stb.) parancsnokságok a közigazgatási hatóságokhoz (szervekhez) megküldendő név­jegyzékekből kitűnően az illető bevonult fele­sége és gyermekei számára folyó évi szeptem­ber hónapra előlegesen kifizettek. (15) A közigazgatási hatóságok (szervek) a szóban levő körrendelet 12. §-ának (2) bekez­dése értelmében a névjegyzék egyik példányát az illetékes csapat- (intézet stb.) parancsnok­ságoknak döntés után azonnal küldjék vissza. (16) Külön is felhívom a figyelmet arra, hogy a rendkívüli családi segélyben részesít­hető családtagokat (hozzátartozókat) a 13.440/ evi. 18/1939. számú körrendelet 2. §-a sorolja fel és hogy a rászorultságot nem lehet meg­állapítani, ha a család hozzávetőlegesen szá­mított jövedelme kis- és nagyközségekben a havi 60 pengőt, megyei és törvényhatósági jogú városokban a havi 80 pengőt, Budapesten pedig a havi 100 pengőt meghaladja (idézett körrendelet 2. §-ának (3) bekezdése). Budapesti Közlöny 193­9 szeptember 1. — 198. szám.

Next