Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. szeptember (73. évfolyam, 198-222. szám)

1939-09-01 / 198. szám értesítője

g­ rehajtási ügyiben a telekkönyvi hatóság újabb árverést 2460 U. S. A. dollár hátralékos tőkekövetelés és járu­lékai behajtása végett a Nyáregyháza községben fekvő, s a csévpusztai 71. számú tkvi betétben A. I. 1—21. sor­szám, 79—95., 306., 307., 426., 430. hrsz. alatt felvett ingatlannak B. 2. szerint a végrehajtást szenvedő nevén állott, de időközben dr. Wekerle Géza tulajdonába átirt úi rész illetőségére 52558.27 P kikiáltási árban elren­delte. Az árverést 1939. évi október hó 3. napján délelőtt 10 órakor a telekkönyvi hatóság helyiségében (Kossuth Lajos­ utca 71. szám, 16. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá eső ingatlant, ha az árverés megtar­tását a végrehajtatok közül a C. 13. alatti Magyar Olasz Bank r­­t. kéri 35038 P 86 f, ha a C. 92. alatti Vajda és Balló cég kéri 85900 P vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a, amelyet a maga­sabb ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegészíteni. Monor, 1939. évi augusztus hó 4. napján. A monori kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. N­F 14667 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 4000/11. 1939. sz. A nyíregyházi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Katona József kötszerész és kötszer és kesztyűkeres­­kedő, nyíregyházi lakos kényszeregyességi adós és hite­lezői között az O. N­. E. K. K. Szerve Debrecenben elélt 1939. évi július hó 7. napján létrejött magán­egy­ességet a mai napon jóváhagyta és a jóváhagyó végzést jogerőssé nyilvánította. Nyíregyháza, 1939. évi augusz­tus hó 22. napján. A nyíregyházi kir. törvényszék. *22402 Csődhirdetmények. Csőd. Cs. 11.641/1939. szám. A szekszárdi kir. tör­vényszék bajai kirendeltsége, mint csődbíróság közhírré teszi, hogy Dám Pál vegyeskereskedő bácsalmási lakos (jelenleg Németországban ismeretlen helyen tartózkodik) ellen bárhol található ingó vagyonára és ingatlan javaira az 1881 : XVII. t.-c. 86. ,§-a, valamint az 1410/1926. M. E. számú rendelet 88. §-a alapján a csődöt a mai napon megnyitotta. Csődbiztosul dr. Perlaki Ferenc kir. törvényszéki bírót, rendes szabadságideje vagy egyéb akadályozta­tása tartamára dr. Hetényi Miklós kir. törvényszéki bírót, tömeggondnokul dr. Mérey Jenő bácsalmási ügy­védet, helyetteséül dr. Székely Sándor bácsalmási ügy­védet nevezte ki. A követeléseik bejelentésére határidőül bezárólag 1939. évi október hó 10. napját ; a felszámolási tárgyalásra 1939. évi október hó 28. napjának d. e. 9 óráját ; a csőd­választmány megválasztására pedig 1939. évi október hó 31. napjának d. e. 9 óráját tűzte ki a csődbiztos hiva­talos helyiségébe (Várady Érsek­ utca 3. szám, II. em. 38. ajtó). Felhívja mindazokat, akik az általános csődtömeg ellen mint hitelezők igényt támasztanak, hogy igényei­ket a felszámolási tárgyalásnál megállapítás és osztá­lyozás végett a csődtörvényben megjelölt joghátrányok terhével a csődtömeg ellen a fent emlitett határidő alatt a kir. törvényszéknél az 1881. évi XVII. t.-c. 126—129. §-aiban foglalt szabályok szerint az esetben is jelentsék be, ha igényeik tekintetében külön per volna folyamat­ban. ....................." Felhívja a zálog- és megtartási joggal bíró hitelező­ket, hogy az általuk szerzett jogot a tömeggondnoknak jelentsék be és az általuk leírt dolgokat a tömeggondnok felhívására megbecslés végett mutassák fel. Figyelmezteti mindazokat, akiket elkülönítési, vissza­­követelési vagy külön kielégítési jog illet, hogy amennyi­ben jogaikat nem érvényesítik, azok a csődtömeg fel­osztását gátolni nem fogják. Végül a csődhitelezőket felhívja, hogy a csődválaszt­mánynak megválasztására kitűzött határnapon hitelezői minőségüket igazoló okiratokkal ellátva jelenjenek meg. Baja, 1939. évi augusztus hó 26. napján. A szekszárdi kir. törvényszék bajai kirendeltsége, mint csődbíróság. a—1 F 14665 * Csőd. Cs. 1596/1939/16. szám. Az egri kir. törvény­iszék csődbiztosa közhírré teszi, hogy a Hevesi Járási Gyümölcsértékesítő és Központi Szeszfőző Szövetkezet hevesi bej. cég csődügyében az 1939. évi augusztus hó 14. napjára kitűzött felszámolási tárgyalás befejezhető nem volt, mert a tömeggondnok Kahán Berkéné, Feuer­stein Miklós, Grauer Miksa és Fischer Oszkár hitelezők bejelentett követeléseire vonatkozóan az idő rövidsége folytán érdemben nyilatkozni nem tudott, miért is fenti ügyben folytatólagos felszámolási tárgyalásra és a csőd­­választmány megválasztására 1939. évi szeptember hó 5. (Ötödik) napjának d. e. 10 óráját tűzte ki a csődbiz­tos hivatalos helyiségébe (Werbőczy­ utca 2. szám, I. em. 46. ajtó), amikorra a közadóst, a tömeggondnokot és a hitelezőket, ez utóbbiakat azzal a felhívással idézi meg, hogy a csődválasztmánynak megválasztására ki­tűzött határnapon hitelezői minőségüket igazoló okira­tokkal ellátva jelenjenek meg. Eger, 1939. évi augusz­tus hó 21. napján. Dr. Bárdos Ferenc s. k. emkf. kir. törvényszéki jegyző, csődbiztos. F 14669 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 1497/10. 1939. sz. A kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Keller István textil-, úri és női divatkereskedő, gyöngyösi lakos cső­dönkívüli kényszeregyességi ügyében dr. Véreb György gyöngyösi ügyvéd által nevezett adós ellen kielégítési végrehajtás elrendelése iránt előterjesztett kérelme folytán a kir. törvényszék a 850/1931. M. E. számú ren­delet 11. §-a értelmében kényszeregyességi eljárás ha­tálya alá eső hitelezőknek, az adósnak és az Országos Hitelvédő Egyletnek meghallgatására a tárgyalást 1939. évi szeptember hó 6. (hatodik) napjának délelőtti 9 órájára az egri kir. törvényszék hivatalos helyiségébe (Törvényház I. em. 46. ajtó) kitűzi, mikorra adóst a törvényes következmények terhe alatt megidézi, a hite­lezőket és az Országos Hitelvédő Egyletet pedig meg­hívja. Eger, 1939. évi augusztus hó 22. napján. Az egri kir. törvényszék. • *22494 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 4511/2. 1939. sz. A szegedi kir. törvényszék közh­írré teszi, hogy Schidek István rőfös- és rövidárukereskedő, kisteleki lakos ké­relmére a csődönkivüli kényszeregyességi eljárást meg­indította s annak joghatálya a mai nappal áll be. Vagyonfelügyelőül dr. Matina Lajos kisteleki ügyvédet rendelte ki. A magánegyesség megkísérlése végett a hitelezőket felhívja, hogy követeléseiket az 1939. évi szeptember hó 16. napjáig bezárólag az 1410/1926. M. E. számú ren­delet 24. §-ában meghatározott módon (írásban, a kö­vetelés összegének és jogcímének megjelölésével, esetle­ges váltófedezet, zálogjog, vagy egyéb biztosíték felemlí­­tésével) jelentsék be a szegedi kamarai szervénél. A magánegyességnek létrehozására 30 nap áll rendel­kezésre, mely időtartam 1939. évi október hó 16. napján jár le. A netán létrejött magánegyesség tekintetében fennálló esetleges észrevételeket a magánegyességnek a Budapesti Közlönyben közzétételétől számított 15 nap alatt ugyan­csak a szegedi kamarai szervénél írásban nyújtsák be. Figyelmezteti a hitelezőket arra, hogy a magánegyesség létre nem jötte esetén a bejelentett követelések után járó törvénykezési illetéket az egyességi tárgyalás ha­tárnapjáig róják le. Az eljárás megindításának joghatálya a mai nappal áll be. Szeged, 1939. évi augusztus hó 28. napján. A sze­gedi kir. törvényszék. *22405 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 8299/1939. szám. Teichner Samu (Újpest) ügyében a kötelező magán­­egyességi tárgyalást az OHE.-nél (Budapest, V., Alkot­mány­ utca 8. szám alatt) 1939. szeptember 6. napján 10 órakor tartják meg. 1939. augusztus 3­1. Országos Hitelvédő Egylet. F 14685 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 36840/1939. szám. Herczeg Istvánná budapesti cég ügyében a budapesti kir. törvényszék, miután az egyesség az OHE. előtt nem jött létre, 1939. szeptember 6. napjának délelőtti 9 órá­jára határnapot tűzött ki hivatalos helyiségébe (Alkot­mány­ utca 14., III. 5. sz.) a hitelezői határozat tárgya­lására. 1939. augusztus 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 14686 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 36382/1939. szám. Grossmann Géza budapesti cég ügyében a budapesti kir. törvényszék, miután az egyesség az OHE. elött nem jött létre, 1939. szeptember 6. napjának délelőtti három­negyed 11 órájára határnapot tűzött hivatalos helyi­ségébe (Alkotmány­ utca 14., III. 5. sz.) a hitelezői ha­tározat tárgyalására. 1939. augusztus 31. Országos Hitel­védő Egylet. F 14687 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 37606/1939. szám. Pásztori Arthurné szül. Klein Karolina budapesti (VII., Hernád-u. 40. sz. a.) cukrászati nyersanyagkereskedő ügyében a létrejött magánegyesség szerint adós­köteles tartozásainak 25 százalékát az egyességet­ jogerősen jóváhagyó végzésnek a hivatalos lapban való közzététe­létől számított 30-ik napon kezdődő nyolc havi egyenlő részletben megfizetni Kezes : Pásztori Arthur. Budapest, 1939. augusztus 31. Országos Hitelvédő Egylet. F 14688 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke 4343/38. 1938. sz. Az egri királyi törvényszék közh­írré teszi, hogy a Galovics István asztalos, egri lakos csődönkívüli kényszeregyességi ügyében az Országos Hitelvédő Egy­let által nevezett adós ellen kielégítési végrehajtás el­rendelése iránt előterjesztett kérelme folytán a királyi törvényszék a 850/1931. M. E. számú rendelet 11. §-a értelmében kényszeregyességi eljárás hatálya alá eső hitelezőknek, az adósnak és az Országos Hitelvédő Egyletnek meghallgatására a tárgyalást 1939. évi szeptember hó 6. (hatodik) napjának délelőtti 10 óráját az egri kir. törvényszék hivatalos helyiségébe (Törvény­­ház, I. emelet 46. ajtószám) kitűzi, mikorra adóst a törvényes következmények terhe alatt megidézi, a hite­lezőket és az Országos Hitelvédő Egyletet pedig meg­hívja. Eger, 1939. évi augusztus hó 24. napján. Az egri kir. törvényszék. *22407 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 4853/18. 1938. sz. Az egri királyi törvényszék közhírré teszi, hogy Brenner Sámuel fűszer-, festék- és gyarmatárukereskedő, hevesi lakos csődönkivüli kényszeregyességi ügyében az Orszá­gos Hitelvédő Egylet által nevezett adós ellen kielégí­tési végrehajtás elrendelése iránt előterjesztett kérelme folytán a királyi törvényszék a 850/1931. M. ,E. számú rendelet 11. §-a értelmében, kényszeregyességi eljárás hatálya alá eső hitelezőiknek, az adósnak és az Országos Hitelvédő Egyletnek meghallgatására a tárgyalást 1939. évi szeptember hó 6. (hatodik) napjának délelőtti 10 óráját az egri királyi törvényszék hivatalos helyiségébe (Törvényház, I. emelet 46. ajtószám) kitűzi, mikorra adóst a törvényes következmények terhe alatt megidézi, a hitelezőket és az Országos Hitelvédő Egyletet pedig meghívja. Eger, 1939. évi augusztus hó 24. napján. Az egri kir. törvényszék. *22408 Gondnokságok. Gondnokság. P. 1337/6. 1939. szám. A debreceni kir. törvényszék közhírré teszi, hogy özv. Fekete Ferencné szül. Hille Anna, volt nádudvari, jelenleg nagykállói lakost az 1939. évi junius hó 15. napján jogerősre emel­kedett P. 1337/4. 1939. számú ítélettel az 1877 : XX. t.-cikk 28 §-ának a) pontja alapján gondnokság alá helyezte Debrecen, 1939. évi julius hó 5-én. A debreceni királyi törvényszék. 6128 Gondnokság. P. 1088/3. 1939. szám. A szombathelyi királyi törvényszék közhírré teszi, hogy özv. Németh Ferencné szombathelyi lakost az 1939. évi julius hó 7. napján jogerőre emelkedett P. 1088/2. 1939. számú ítélettel az 1877. évi XX. t.­cikk 28. §-ának a) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Szombathely, 1939. évi augusztus hó 10. napján. A szombathelyi királyi törvényszék. *22409 Gondnokság. 1712/4. 1939. szám. A gyulai királyi törvényszék közhírré teszi, hogy Kaczkó Györgyné sz. Wágner Borbála békéscsabai lakost az 1939. évi junius hó 10. napján jogerőre emelkedett 1712/3. 1939. számú végzéssel az 1877 : XX­­.­cikk 28. §-ának b) pontja alapján gondnokság alá helyezte. Gyula, 1939. évi augusztus hó 23. napján. A gyulai királyi törvényszék, **699 Csődönkivüli kényszeregyességek. Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 189/18. 1939. sz. A kir. törvényszék Lusztig László szatócs, kondói lakos csődönkívüli kényszeregyességi ügyében az eljárást az 1410/1936 M. E. számú rendelet 88. §-ának 8. pontja értelmében megszünteti. Egyúttal jelen végzés jogerőre emelkedése után az összes iratokat a csődeljárás megindítása végett az 1410/1936. M. E. számú rendelet 88. §-a értelmében a csődbírósághoz átteszi. Miskolc, 1959 évi május 1.a 4. napján. A miskolci kir. törvényszék. *22403 1 Csődönkivüli kényszeregyesség. Ke. 4472/11. 1938. sz. Az egri királyi törvényszék közhírré teszi, hogy a Tóth Kálmán egri lakos, magyarszabó csődönkívüli kényszeregyességi ügyében az Országos Hitelvédő Egy­let által nevezett adós ellen kielégítési végrehajtás el­rendelése iránt előterjesztett kérelme folytán a királyi törvényszék a 850/1931. M. E. számú rendelet 11. §-a értelmében kényszeregyességi eljárás hatálya alá eső hitelezőknek, az adósnak és az Országos Hitelvédő Egyletnek meghallgatására a tárgyalást 1939. évi szeptember hó 6. (hatodik) napjának délelőtti 9 óráját az egri kir. törvényszék hivatalos helyiségébe (Törvény­ház, I. emelet 46 ajtószám) kitűzi, mikorra adóst a törvényes következmények terhe alatt megidézi, a hite­lezőket és az Országos Hitelvédő Egyletet pedig meg­hívja. Eger, 1939. évi augusztus hó 24. napján. Az egri kir. törvényszék. *22406 A Budapesti UnióNY Hivatalos Értesítője 1939 szeptember 1. — 198. szám. Felhívás. Felhívás. P. 793/15. 1931. szám. A nagykanizsai kir. törvényszék a dr. Báron Pál nagykanizsai ügyvéd által képviselt Bükki József nagykanizsai lakos folyamodó kérelme folytán az 1894 : XXXI. t.­cikk 77. §-ának b) pontja alapján felhivja az ismeretlen helyen tartózkodó Bükki Józsefné szül. Somogyi Julia, volt nagykanizsai lakost, hogy férjével Nagykanizsán, az 1924. évi szep­tember hó 17. napján a nagykanizsai állami anyakönyv­vezető előtt kötött házasságon alapuló életközösséget a jelen hirdetménynek, a hivatalos lapban történt be­iktatását követő naptól számított egy év alatt állítsa­ vissza, mert ellenkező esetben a folyamodó keresete következtében a bíróság a házasság felbontása felől fog határozni. Felhívja továbbá, hogy tartózkodó helyéről a bíró­ságot értesítse, mert ellenkező esetben a megindí­­tandó bontóperben uj hirdetményi idézés mellőzésével dr. Demján Gyula ügyvéd nagykanizsai lakos, most ki­nevezett ügygondnok fogja őt képviselni. Nagykanizsa, 1939. évi augusztus hó 24. napján. A nagykanizsai kir. törvényszék. **701 Idézések. Idézés: 36.031/1939. szám. A miskolci királyi járás­­bíróság közhírré teszi, hogy vitéz Fehér Ferenc fel­peresnek, néhai Szilágyi Zoltán ismeretlen örökösei alperesek ellen 2.133 pengő 45 fillér iránt indított perében a bíróság a per felvételére és érdemleges tár­gyalására határnapot tűzött és felhívja a feleket, hogy 1939. évi szeptember hó 29. napján délelőtt 9 órakor, hivatalos helyiségében (I. emelet 39. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig néhai Szilágyi Zoltán, volt nyékládházai lakos örökösei alperesek részére — akik ismeretlen helyen tartózkodnak — ügy­gondnokul dr. Fábián Kálmán ügyvédet (lakik Miskolc városban) nevezte ki.

Next