Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1939. szeptember (73. évfolyam, 198-222. szám)

1939-09-01 / 198. szám értesítője

1939 szeptember 1. — 198. szám. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője A bíróság felhívja az alpereseket, hogy a fent meg­jelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjenek meg, mert ellenkező esetben az ügy­gondnok fog helyettük eljárni. Miskolc, 1939. évi augusztus hó 5. napján. A miskolci királyi járásbíróság, 6124 Idézés. P. 721/7. 1939. szám. A balassagyarmati kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Huszár Pál felperes­nek, Valent Mária alperes ellen házasság felbontása iránt indított perében a szóbeli tárgyalásra határnapot tűzött és felhívja a feleket, hogy 1939. évi szeptember hó 30. napján délelőtt 11 óraikor, hivatalos helyiségé­ben (II. emelet, 116. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszersmind pedig Valent Mária alperes részére — aki ismeretlen helyen tartózkodik — ügygondnokul dr. Salgó Endre balassagyarmati ügyvédet nevezte ki. A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjék meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Balassagyarmat, 1939. évi augusztus hó 26. napján. A balassagyarmati királyi törvényszék. *22411 Idézés: P. 2021/20. 1936. szám. A balassagyarmati kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Suhajda Mária fel­peresnek, Gálik Vendel alperes ellen házasság felbontása iránt indított perében a szóbeli tárgyalásra határnapot tűzött és felhívja a feleket, hogy 1939. évi szeptember hó 30. napján délelőtt 9 órakor, hivatalos helyiségében­­(II. emelet 116. ajtószám alatt) jelenjenek meg, egyszers­mind pedig Gálik Vendel alperes részére — aki isme­retlen helyen tartózkodik — ügygondnokul dr. Pető Béla balassagyarmati ügyvédet nevezte ki. A bíróság felhívja az alperest, hogy a fent megjelölt határnapon és órában meghatalmazott ügyvéd által jelenjék meg, mert ellenkező esetben az ügygondnok fog helyette eljárni. Balassagyarmat, 1939. évi augusztus hó 26. napján. A balassagyarmati királyi törvényszék. *22410 Idézés: B. X. 13208/13. 1926. szám. A budapesti kir. büntetőtörvényszék felhívja az állítólag külföldön ismeretlen helyen tartózkodó Jászi (Jakobovits) Oszkár vádlottat, hogy az ellene a magyar állam és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló büntettek miatt indított bűnügyben a főtárgyaláson a törvényes követ­kezmények terhével jelenjék meg. A főtárgyalás határnapja: 1939. évi november hó 18-ik napjának délelőtti 10 órája. A főtárgyalás helye: V. Alkotmány­ utca 14. szám, 11. emelet 2. szám. A kir. törvényszék figyelmezteti a vádlottat, hogy­­távolléte sem a főtárgyalást, sem a határozathozatalt­­(Bp. 472—1921. Hl. t.-c. 12. §.) nem gátolja. Budapest, 1939. évi augusztus hó 25. napján. A budapesti királyi büntetőtörvényszék. *22412 Okiratmegsemmisitések. Okiratmegsemmisítés. 1957/1. 1939. szám. Az érsek­­újvári kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy az állítólag felveszett következő okirat : Landák Pál névre „otec“ jelszóra 2427—V/83. szám alatt az érsekujvári Földmű­ves Kölcsönös Pénztár által 19.413. Kcs-nak megfelelő 2.773 pengő 32 fillérre kiállított betétkönyv megsemmi­sítése iránt az eljárást Landák Pál nagybábi lakos ké­relmére folyamatba tette. Ennélfogva felhívja az említett okirat birtokosát, hogy a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év alatt az okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező eset­ben a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a folya­modó újabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani. Érsekújvár, 1939. évi julius hó 1. napján. Az érsekujvári kir. járásbíróság. 313 6083 Okiratmegsemmisítés. 311/1. 1939. szám. Dr. Sándor Jenő János túrai lakos bejelentette, hogy a pécsi rendőrkapitányság által 622/1928. szám alatt kiállított motorkerékpárvezetői igazolványát elvesztette. Érvénytelennek nyilvánítom. Helyette másodlatot adtam ki. Pécs, 1939. évi augusztus hó 25. napján. M. kir. rendőrség pécsi kapitánysága. 6057 Okiratmegsemmisités. 3152/1939. szám. Tóth István hajdusámsoni lakos elvesztette a nevére Hajdusámson­­ban, koros, zsemle fakó tehénről 1039. évben 1680. és 1. évi február havi veres üszőről 1681. szám alatt ki­állított marhalevelet. — Másodlatot kapott, tehát az elvesztetteket megsemmisültnek nyilvánítom. Debrecen, 1­939. augusztus 26. Hajduvám­egye központi járás fő- Szolgabirája, a * »A 382. Zárlat. Zárlat. P. 2935/1939. szám. A kaposvári kir. törvény­szék közhírré teszi, hogy Kaiser Antal földmíves, szulimáni lakos ellen, ennek a szulimáni 23. sz. telek­­jegyzőkönyvben A. ,+ 2., 45. sorszám, a 366. számú telek­jegyzőkönyvben A. ,+ 2. sorszám, a 663. számú tikvben A. + 1­4. sorszám, a 922. számú betétben A.­­+ 1. sorszám és az 1032. számú betétben A. 14­­1. sorszámú ingatlanaira, illetve azoknak Kaiser Antalt illető jutalékára és nevezettnek még meglevő ingósá­gaira a zárlatot az 1885 : VI. t.-c. 5. §-a alapján el­rendelte. Kaposvár, 1939. évi augusztus hó 26. napján. A kaposvári kir. törvényszék. **704 Vegyes hirdetmények. Hirdetmény. 5181/1939. tk. szám. A telekkönyvi ható­ság közhírré teszi, hogy a hegykői volt zsellérek részére közösen kiadott legelő- és nádasilletőségek egyénenként való felosztása következtében Hegykő község telek­könyvi betéteinek részleges átalakítása szükségessé vált s az előmunkálatoknak a helyszínén leendő hitelesítését a 2579/1869. I. M. számú szabályrendelet 13. §-a értel­mében elrendelte. A hitelesítésre határnapul az 1939. évi szeptember hó 21. és következő napjait kitűzte azzal, hogy az eljárás Hegykő községházánál délelőtt 8 (nyolc) órakor fog megkezdődni. A telekkönyvi hatóság felhívja az összes érdekelteket, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen, vagy meg­hatalmazottjaik által jelenjenek meg s az új telekkönyvi tervezet ellen netalánt észrevételeiket annál bizonyosab­ban adják elő, mert a régibb telekkönyvek végleges átalakítása után a téves átvezetésből eredhető kifogáso­kat a jóhiszemű harmadik személyek irányában többé nem érvényesíthetik. Sopron, 1930. évi augusztus hó 12. napján. A soproni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. **705 rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állí­tólag eltűnt Kocsis István, volt sütvénypusztai lakos holt­akinyilvánítása iránt az eljárást megindítja és az eltűnt részére ügygondnok kirendelését, minthogy az aránytalan költséget okozna, mellőzi. Az eltűnt neve Kocsis István, születési helye Döbrö­i­köz, születési ideje 1871. év julius hó 31. napja, szülei­nek neve: Kocsis Mihály és Finta Teréz, házastársának neve Végh Katalin, lakik Ódalmand, gyermeke nevei Szakály Jánosné Kocsis Teréz. Az eltűnt foglalkozásai gazdasági cseléd, utolsó lakhelye Sütvénypuszta, vagyona Döbrököz községben. Bevonulásának ideje 1916. évi őszén, az a csapattest, ahova bevonult, a m. kir. 17., honvéd gyalogezred 4. századához, ahol utoljára telje­sített szolgálatot, ugyanaz, katonai rendfokozata nemi volt. Utolsó tábori postaszáma ismeretlen. Az a hadi­esemény, amely közben nyoma veszett, Bukovinában at Bruszilov-féle offenzívában eltűnt. A bíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben,­­ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodó helyéről, halálá­nak vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnak­­nyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülmények­ről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az el­tűnt a hirdetményben jelzett időn túl még életben volt, ezt a hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggeszté­sétől számított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be. Amennyiben az előbb megjelölt időpontig bejelentés nem érkezik, a bíróság az egyébként kiderített tények­ alapján fog a holtnak nyilvánítás kérdésében határozni. Dombóvár, 1939. évi augusztus hó 22-én. A dombóvári kir. járásbíróság. *22413 Hirdetmény. 1234/3. 1030. szám. A veszprémi kir. tör­vényszék közhírré teszi, hogy a lajoskomáromi úrbéres telkes birtokosság és zsellérbirtokosság képviseletében a lajoskomáromi községi elöljáróság által beadott kére­lem folytán a lajoskomáromi 190. számú tekvben 2353. és 2354. hrsz. alatt felvett közös legelőterület egy része felosztásának bírói jóváhagyása iránt az eljárást a 20.326/1800., illetve 34.958/1011. I. M. számú rendelet értelmében megindította s a feloszthatóság kérdésének eldöntéséhez szükséges nyomozás megejtése céljából a helyszínére, Lajoskomárom községházához határnapul az 1930. évi szeptember hó 27. (huszonhét) napjának délelőtti 11 óráját tűzte ki. E határnapra a kir. törvényszék a fenti közös legelő­ből jogosult birtokosokat azzal idézi meg, hogy az eljá­rás további folyamán személyenkénti idézés, vagy érte­sítés bevárása nélkül, érdekeik képviseletéről gondos­kodjanak. Veszprém, 1039. évi augusztus hó 25. nap­ján. A veszprémi kir. törvényszék. **700 Hirdetmény. 5319/1939. ik. szám. A telekkönyvi ható­ság közhírré teszi, hogy a balfi volt telkes jobbágyok és zsellérek részére közösen kiadott legelőilletőségek egy részének egyénenként való­ felosztása következtében Balf község telekkönyvi betéteinek részleges átalakítása szükségessé vált és az előmunkálatokat a helyszínen leendő hitelesítését a 2579/1869. I. M. számú szabály­rendelet 13. §-a értelmében elrendelte. A hitelesítésre határnapul az 1939. évi október hó 5. (öt) és következő napjait kitűzte azzal, hogy az eljárás Balf községházá­nál délelőtt 8 (nyolc) órakor fog megkezdődni. A telekkönyvi hatóság felhívja az összes érdekelteket, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen, vagy meg­hatalmazottjaik által jelenjenek meg s az uj telekkönyvi tervezet ellen netalánt észrevételeiket annál bizonyosab­ban adják elő, mert a régibb telekkönyvek végleges átalakítása után a téves átvezetésből eredhető kifogáso­kat a jóhiszemű harmadik személyek irányában többé nem érvényesíthetik. Sopron, 1939.­ évi augusztus hó 22. napján. A soproni kir. járásbíróság, mint telek­könyvi hatóság. **706 Holtnaknyilvánitások. Holtnaknyilvánitás. 2079/1939. szám. A dombóvári királyi járásbíróság dr. Neun János dombóvári ügyvéd által képviselt Kocsis Istvánná született Végh Katalin odalmundi lakos részéről a 23.000/1919. I. M. szántó MAGÁNHIRDETÉSEK. A Brassói Cellulozegyár Részvénytársaság értesíti részvényeseit, hogy az 1938. üzletévre eső osztalékszelvények 1939.­­szeptember 1-től a Magyar Általános Hitelbank főpénztáránál (V., Dorottya­ u. 5.) a hivatalos pénztárórák alatt egy-egy egész darab részvény után 1­0, 50 f-rel kerülnek beváltásra. A hányadrész­vényekre, azok felmutatása ellenében, 15 fillér­ osztalék fizettetik. 3293 . 3 Holtnaknyilvánitás. P. 4190/6. 1938. szám. A pécsi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Szernelácz Mihályné sz. Kőszegi Mária budapesti lakos részéről az 1911 . II­I.-c. 733. §-ának 1. pontja alapján előterjesztett kére­lem folytán az állítólag eltűnt Szergelácz Mihály volt alsószentmártoni gyürüspusztai lakos holtnak nyilvání­­tása iránt az eljárást a mai napon megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Kaufer Imre pécsi ügyvédet rendelte ki. Felhívja a királyi törvényszék az eltüntet­és mind­azokat, akiknek az eltűnt életbenlétéről tudomásuk­ van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot az eltűnt életbenlétéről értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az adatokat, amelyekből az eltűntnek életbenléte meg­állapítható, mert ellenkező esetben a bíróság az eltüntet a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év letelte után biróilag holtnak fogja nyilvánítani. Pécs, 1939. évi augusztus hó 16. napján. A pécsi kir. törvényszék. **703 Holtnak nyilvánitás. P. 2685/1939. szám. A pécsi kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Kórósi Józsefné sz. Gergely Rozália drávaszabolcsi lakos részéről az 1911. évi I. t.-c. 733. §-ának 1. pontja alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt Kórósi József volt drávaszabolcsi lakos holtnak nyilvánulása iránt az eljá­rást a mai napon megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Karczag Jenő ügyvéd, pécsi lakost rendelte ki. Felhívja a királyi törvényszék az eltüntet­és mind­azokat, akiknek az eltűnt életbenlétéről tudomásuk van, hogy a bíróságot vagy az ügygondnokot az eltűnt életbenlétéről értesítsék, egyszersmind közöljék azokat az adatokat, amelyekből az eltűntnek életbenléte meg­állapítható, mert ellenkező esetben a bíróság az eltüntet a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt beiktatását követő naptól számított egy év letelte után bíróilag holtnak fogja ’ nyilvánítani. Pécs, 1939. évi augusztus hó 16. napján. A pécsi kir. törvényszék. **702

Next